Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Барбашова Ірина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Наукометрика

Google Scholar

XPjFwAAAAJ

Researcher iD

E-7209-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Iryna_Barbashova

Біографія

Ірина Анатоліївна Барбашова народилася 25 жовтня 1959 р. у м. Шахти Ростовської області.

У 1979 р. закінчила Шахтинське музичне училище за спеціальністю «Фортепіано» та здобула кваліфікацію викладача дитячої музичної школи. Працювала за фахом у дитячій музичній школі (м. Морозівськ Ростовської області), дитячому садку (с. Андрівка Запорізької області). У 1987 р. закінчила Бердянський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкової освіти», здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. Після закінчення навчання обіймала посади асистента, старшого викладача кафедри педагогіки та психології цього ж закладу вищої освіти.

Упродовж 1993–1996 років навчалася в аспірантурі БДПІ. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Система дидактичних ігор та вправ як засіб формування зорових сенсорних умінь учнів 1–2 класів» (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. Я. Савченко).

У 2002 р. присвоєно звання доцента кафедри педагогіки. Була деканом факультету підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного університету, директором Інституту педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного університету. У 2004 р. проходила стажування у Вармінсько-Мазурському університеті (м. Ольштин, Польща).

Із 2009 по 2012 рр. навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України. Із 2012 р. і донині – доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету. Під керівництвом науковця захищено кандидатську дисертацію «Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у ХХ столітті» (В. В. Чорна, 2014 р.). У 2018 р. захистила докторську дисертацію «Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України О. Я. Савченко).

Авторка 100 наукових статей, трьох навчальних посібників – «Загальні основи педагогіки» (2011), «Дидактика» (2011), «Сенсорний розвиток молодшого школяра» (2015), – монографії «Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів: теорія і практика» (2018).

Нагороди: Знак «Антон Макаренко» (2007); Подяка Прем’єр-міністра України (2018).

 

Основні наукові праці

Монографії

 1. Барбашова І. А. Проблема сенсорного розвитку молодших учнів: історико-педагогічний аспект. Современные аспекты педагогической работы: монография: в 3 кн. / Абдуллина Г. М., Барбашова И. А., Борисенко И. Г. и др. Одесса: Куприенко С. В., 2013. Кн. 2. С. 7–38.
 2. Барбашова І. А. Сенсорний розвиток молодшого школяра. Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі: кол. моногр. / за заг. ред. О. В. Горецької. Донецьк: Ландон-ХХІ, 2013. С. 206–230.
 3. Барбашова І. А. Теоретичні положення концепції сенсорного розвитку молодших школярів. Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій: монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк. Суми: Мрія, 2015. С. 229–248.
 4. Барбашова І. А. Моделювання дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. моногр. / Барбашова І. А. та ін. Бердянськ: Ткачук О. В., 2016. С. 7–69.
 5. Барбашова І. Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів: теорія і практика: монографія. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 499 с.

 

Посібники

 1. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., випр., допов. Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. 126 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-2811 від 23.12.2008 р.).
 2. Барбашова І. А. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., випр., допов. Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. 228 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-3910 від 12.05.2010 р.).
 3. Барбашова І. А. Сенсорний розвиток молодшого школяра: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Бердянськ: Ткачук О. В., 2015. 208 с.

 

Фахові статті за останні 5 років

Статті в наукових фахових виданнях України

 1. Барбашова І. А. Сенсорний розвиток молодших школярів: історія та сучасність. Початкова школа. 2014. № 9. С. 46–48.

Статті в наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Барбашова І. А. Концептуальні засади побудови дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів. Молодь і ринок.2015. № 4 (123). С. 37–41.
 2. Барбашова І. А. Організаційно-методичні умови ефективності дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. Х.: Щедра садиба плюс, 2015. Вип. 49. С. 56–66. doi: 10.528/zenodo.18972.
 3. Барбашова І. А. Конструювання змісту навчання молодших школярів перцепції. Педагогіка та психологія:зб. наук. пр./за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. Х.: Смугаста типографія, 2016. Вип. 52. С. 38–47. doi: 10.528/zenodo.47903.
 4. Барбашова І. А. Засоби навчання молодших школярів перцепції: сутність і систематизація. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: Мошак М. І., 2016. Вип. 20. С. 9–15.
 5. Барбашова І. А. Проектування експериментального впровадження дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів. Молодь і ринок. 2016. № 1 (132). С. 108–113.

Статті в наукових фахових виданнях інших держав

 1. Барбашова И. А. Уровни сформированности зрительных цветовых сенсорных умений младших школьников. Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2014. № 4. С. 77–84.
 2. Барбашова И. А. Уровни сформированности зрительных пространственных сенсорных умений младших школьников. Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2014. № 6. С. 69–76.
 3. Барбашова И. А. О качествеслуховых фонематических сенсорных умений младших школьников (на примере усвоения украинского языка). Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2014. № 7. С. 86–94.
 4. Барбашова И. А. О качестве слуховых музыкальных сенсорных умений младших школьников. Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2014. № 8. С. 94–102.
 5. Барбашова И. А. Особенности осязательных сенсорных умений младших школьников. Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2014. № 9. С. 73–79.
 6. Барбашова І. А. Форми навчання молодших школярів перцепції. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2017. V (51), Is. 112. Р. 3–7.
 7. Барбашова І. А. Обґрунтування структурно-функціональної моделі дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2017. V (53), Is. 114. Р. 11–14.
 8. Барбашова І. А. Навчально-перцептивне завдання як форма організації сенсорного розвитку молодших школярів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2017. V (54), Is.126. Р. 10–13.
 9. Барбашова І. А. Застосування статистичних методів у вимірюванні якості сенсорного розвитку молодших школярів. Scientific Journal Virtus. Montreal, 2017. April, Is. 13. P. 44–51.

 

Е-mаіl: i.a.barbashova@gmail.com