Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Історія

Історія сучасної кафедри педагогіки бере свій початок з 1932 року, з часу заснування Бердянського педагогічного інституту. У різні роки кафедру очолювали Юрій Павлович Горбенко, Борис Давидович Прайсман, Дмитро Євдокимович Лобер, Іван Григорович Оплаканський, Віра Павлівна Перепелиця, Євген Миколайович Вольський, член-кореспондент АПН України, іноземний член Російської Академії освіти, доктор психологічних наук, професор Василь Купріянович Демиденко.

У вересні 2001 року на базі кафедри педагогіки та психології створено дві кафедри – кафедру педагогіки та кафедру психології.

Нині на кафедрі педагогіки працює дев’ять викладачів: доктор педагогічних наук, професор Лариса Лісіна (завідувач); кандидати педагогічних наук, доценти Ірина Барбашова, Олександр Голік, Олена Голуб, Анжеліка Лесик, Андрій Малихін, Ольга Попова, Надія Щербакова, Лілія Ярощук.

Кафедра педагогіки – одна з основних ланок структури факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв – знаходиться в постійних наукових і методичних пошуках, розвитку та самовдосконаленні. Концептуальними засадами є національні ідеї, професійне самовдосконалення, фахова індивідуальність; формування в майбутніх учителів початкової школи професійної компетентності; неперервність їхньої теоретичної та практичної підготовки; співпраця викладача та студента в процесі науково-дослідної діяльності; педагогічний супровід студента в інноваційній навчально-професійній царині; досягнення кожним успіху в особистісному розвитку й навчанні, вдалому працевлаштуванні. Реалізація цих ідей дозволяє здійснити науково-методичну та психолого-педагогічну підготовку майбутнього вчителя початкової школи, що відповідає сучасним вимогам; конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, відповідального, здатного використовувати на практиці отримані знання.

Стратегічними напрямками діяльності кафедри є оптимізація взаємодії студентів, викладачів, усіх учасників навчально-виховного процесу; реалізація інноваційних форм і принципів організації навчання згідно з вимогами Болонського процесу; розвиток виховного середовища на основі потенціалу національної культури; забезпечення креативності, педагогічної імпровізації та мобільності майбутніх учителів початкової школи, пріоритетів якості освіти як науково-методологічної основи комплексно підготовлених до роботи спеціалістів в умовах, які постійно змінюються.

Викладачі кафедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів у контексті нової української школи», результати якої публікують у підручниках, навчальних посібниках, наукових і науково-методичних збірниках, що входять до переліку ВАК України як фахові видання. Викладачі кафедри досліджують різні проблеми: дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів (доцент Ірина Барбашова); підготовки майбутнього вчителя засобами театральної педагогіки (доцент Олександр Голік); підготовки майбутніх учителів початкової школи до корекційної виховної діяльності (доцент Олена Голуб); формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності (доцент Анжеліка Лесик); підготовки майбутнього вчителя до конструювання освітніх технологій (професор Лариса Лісіна); методичної підготовки майбутніх вчителів освітньої галузі «Технології» (доцент Андрій Малихін); формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи (доцент Ольга Попова); методики навчання школярів нормам етикету (доцент Надія Щербакова); європейського та українського досвіду моніторингових досліджень (доцент Лілія Ярощук).

Викладачі кафедри педагогіки дбають про неперервність наукових пошуків, залучаючи до дослідницької роботи майбутніх фахівців початкової школи. Так, на кафедрі працює три проблемні групи, які досліджують питання історії педагогіки й сучасні аспекти розвитку початкової освіти. Результатами такої спільної діяльності викладачів і студентів є написання наукових та магістерських робіт, участь у наукових конференціях, олімпіадах тощо.

У різних видах діяльності (організація проблемних занять, дискусій з науковцями, викладачами інших ЗВО, участь у святкових вечорах, концертах тощо) здійснюється самореалізація, самоствердження студента — майбутнього педагога початкової школи. З цією метою викладачі щорічно проводять тижні кафедри педагогіки, олімпіади, педагогічні вітальні, зустрічі з педагогами-новаторами області й міста (А. Пасічник, І. Решетілова, В. Момот, В. Шеремета та ін.), екскурсії тощо. Досліджуючи педагогічну спадщину минулого, викладачі виступили організаторами щорічних всеукраїнських Корфівських читань, що сприяє популяризації його ідей. Учасники ще раз переконалися в тому, що наш земляк Микола Корф активно працював на освітянській ниві півдня України, пропагуючи обов’язкову початкову освіту, ініціював відкриття більше вісімдесяти початкових земських шкіл. Відомий методист, послідовник Костянтина Ушинського, він створив чимало підручників і посібників для вчителів початкової школи, був автором першої енциклопедії зі школознавства, ініціатором і організатором з’їздів учителів.

Кафедра педагогіки проводить значну виховну роботу серед студентів, основними завданнями якої є формування особистості майбутнього фахівця, людини з високими морально-духовними якостями громадянина, професіонала-майстра.