Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

З 2017 по 2021 р.р. викладачі кафедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів у контексті нової української школи» (держреєстраційний № 0117 U 003116).

У рамках комплексної теми кафедри досліджуються такі проблеми:

  • дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів (д. пед. наук, доцентка Ірина БАРБАШОВА);
  • використання елементів театральної педагогіки у процесі підготовки майбутніх учителів (канд. пед. наук, доцент Олександр Голік);
  • формування самостійності учнів початкової школи (канд. пед. наук, доцентка Олена ГОЛУБ);
  • дослідження формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності (канд. пед. наук, доцентка Анжеліка ЛЕСИК);
  • формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності: мотиваційний та процесуально-діяльнісний компоненти (д. пед. наук, професорка Лариса ЛІСІНА);
  • впровадження інноваційних технології як умова ефективної підготовки майбутніх учителів до роботи в новій українській школі (канд. пед. наук, доцентка Надія ЩЕРБАКОВА);
  • моніторинг якості навчальних досягнень у різних країнах світу (канд. пед. наук, доцентка Лілія ЯРОЩУК).

 

 

Викладачами кафедри за останні роки видано таку наукову літературу:

Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. – 336 с.

Колективна монографія репрезентує результати наукових розвідок актуальних проблем початкової освіти та підготовки фахівців для цієї галузі.

Видання буде корисним для науковців, студентів та викладачів вишів, педагогів-практиків.

Щербакова Н. Формування пізнавальної самостійності підлітків : теорія та практика : монографія / Надія Щербакова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 224 с.

Монографію присвячено проблемі формування пізнавальної самостійності учнів підліткового віку. У ній на основі аналізу джерельної бази розглянуто сутність і структуру пізнавальної самостійності, визначено педагогічні умови формування пізнавальної самостійності учнів та прослідковується їх вплив на удосконалення навчального процесу в школі.

Видання буде цінним для викладачів, учителів, студентів, аспірантів вищих педагогічних навчальних закладів гуманітарного спрямування.

Сучасні проблеми виховання учнів шкіл-інтернатів : теорія і практика : колективна монографія / Бернадська Л. В., Голуб О. В., Грітчина А. І., Підборський Ю. Г. та ін. / [кер. авт. кол.  О. В. Голуб]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 262 с.

 

Колективна монографія є узагальненням результатів наукових досліджень фахівців із проблем виховання учнів сучасних шкіл-інтернатів. У роботі вченими розкрито актуальні питання щодо особливостей виховного процесу, спрямованого на становлення і розвиток особистості школяра, який перебуває в закладі інтернатного типу.

Матеріали колективної монографії будуть цікавими та корисними для студентів, магістрантів, молодих науковців, вихователів шкіл-інтернатів.

Лісіна Л. О. Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до конструювання навчальних технологій : теоретико-методологічний аспект : монографія / Л. О. Лісіна. – Запоріжжя : ТОВ «Плюс 73», 2011. – 472 с.

У монографії запропоновано новий підхід до розв’язання комплексної соціально-педагогічної проблеми підготовки вчителів в післядипломній педагогічній освіті до створення навчальних технологій. Послідовно висвітлені психологічні, дидактичні та організаційно-методичні умови підготовки вчителів до конструкторської діяльності; здійснено змістовний аналіз термінологічного поля дослідження і на цій основі виявлено специфіку конструювання навчальних технологій. У роботі обґрунтовано концептуальні засади і представлено модель підготовки вчителів до конструювання навчальних технологій, що розкриває сутність феномену конструювання і підготовки до цієї діяльності, її оптимальні структурні і функціональні складові, а також найбільш характерні зв’язки між компонентами. Розкрита практична реалізація теоретичних положень підготовки вчителя до конструювання технологій навчання в системі післядипломної педагогічної освіти на прикладі розробки і реалізації авторського спецкурсу.

Для науковців, аспірантів, студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців з питань організації системи післядипломної педагогічної освіти.

Ярощук Л. Г. Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу : технологічний аспект : монографія / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2010. – 186 с.

У монографії розкрито проблему педагогічних технологій навчання предметів гуманітарного циклу учнів гімназії, здійснено аналіз понять «педагогічна технологія», «пізнавальний інтерес», «таксономія», «творча особистість». Виявлено зміст, форми та методи навчально-пізнавальної діяльності гімназистів залежно від закономірностей їх вікового розвитку; теоретично обґрунтовані науково-методичні та організаційно-технологічні умови формування освітніх інтересів особистості гімназистів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Доведено, що технологізація навчання предметів гуманітарного циклу забезпечує активізацію пізнавальної діяльності учнів гімназії через спеціальне структурування навчального матеріалу (таксономія), комплексне використання загальнодидактичних принципів, міжпредметних та інтегративних зв’язків у навчальному процесі.

Книга буде цікавою й корисною для освітян.