Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра початкової освіти

На фото: у першому ряду (зліва направо) – канд. пед. наук, доцент Олександра Іванівна Шиман; доктор пед. наук, професор Алла Миколаївна Крамаренко; доктор пед. наук, професор Людмила Вікторівна Коваль; канд. філол. наук, доцент Лариса Петрівна Попова; канд. пед. наук, доцент Катерина Іванівна Степанюк.

У другому ряду (зліва направо) – ст. лаборант Марина Миколаївна Нестеренко; асистент Крістіна Юріївна Петрик; ст. викладач Тетяна Володимирівна Ніконенко; канд. пед. наук, доцент Лада В’ячеславівна Чемоніна; ст. викладач Тетяна Костянтинівна Володько; канд. пед. наук, доцент Олена Володимирівна Малицька; ст. лаборант Лариса Михайлівна Чумак; лаборант Тетяна Євгеніївна Мухіна.

Ідея створення кафедри, яка б забезпечувала якісну професійно-методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи, народилася давно. Упродовж сорока років після заснування факультету викладачі-методисти, працюючи на різних предметних кафедрах (української мови, математики, природничих дисциплін тощо), не мали змоги повноцінно професійно спілкуватися, разом спрямовувати свої зусилля на розв’язання актуальних проблем як початкового навчання молодших школярів, так і методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Так, у 1999 році була створена кафедра теорії та методики початкового навчання в Бердянському державному педагогічному інституті. Засновником якої був Котляр Володимир Пилипович.

У різні роки методичні дисципліни на факультеті підготовки вчителів початкових класів читали висококваліфіковані викладачі, талановиті дослідники, досвідчені педагоги, активні пропагандисти методичних знань серед учителів міста й області: доцент М. Г. Сердюк (методика української мови), доцент Р. І. Корсовецька (методика російської мови), доценти Д. В. Клименченко, А. Я. Розенберг (методика математики), доцент М. Я. Савчук (методика природознавства), доцент Є. А. Кудліна (методика природознавства), доцент Т. Ф. Потоцька (методика української мови), доцент Л. Г. Вержиковська (методика трудового навчання) та інші.

Першими дисертантами на факультеті, які досліджували проблеми шкільної початкової освіти, були Т. Ф. Потоцька та Л. Г. Вержиковська.

Вже у 2008 р. назву кафедри переіменовано на кафедру «Початкова освіта», а очолила її  доцент Л.В. Коваль (нині – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв).

А з 1 листопада 2014 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Алла Миколаївна Крамаренко.

Нині на кафедрі початкової освіти працює 9 викладачів. Із них: 2 доктори педагогічних наук, професори (Коваль Л. В., Крамаренко А. М.), 4 кандидати педагогічних наук, доценти (Степанюк К.І., Малицька О. В., Шиман О. І., Чемоніна Л. В.), 1 кандидат філологічних наук, доцент (Попова Л. П.), 2 старших викладачі (Володько Т. К., Ніконенко Т. В.).

У 2015 році викладачі кафедри, працюючи над комплексною науково-дослідною темою «Реалізація компетентнісного підходу у системі професійної підготовки магістрів початкової освіти», видали колективну монографію «Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід» за заг. ред. проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк. Пропонована наукова праця містить узагальнені результати досліджень колективу науковців кафедри початкової освіти і фахівців кафедри педагогіки Інституту (нині  – факультету) психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету в галузі дидактико-методичної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в контексті компетентнісного підходу.

Колективна монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

З 2016 року викладачі кафедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти», у рамках якої досліджуються такі проблеми:

1. Теоретико-методологічні засади підготовки магістрів (проф. Л. В. Коваль);

2. Система підвищення якості природничої підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах сталого розвитку суспільства (проф. А. М. Крамаренко);

3. Теоретико-методичні засади формування технологічно-проектних умінь магістрів початкової освіти в умовах підвищення якості освіти (доц. Степанюк К. І.);

4. Підвищення якості процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної мовної освіти учнів (доц. Л. В. Чемоніна);

5. Організаційно-методичні засади лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах підвищення якості освіти (доц. Л. П. Попова);

6. Інформатична підготовка майбутніх учителів початкової школи: якісний аспект (доц. О. І. Шиман);

7. Підвищення якості художньо-орієнтованої підготовки майбутнього фахівця початкової школи (доц. О. В. Малицька);

8. Підвищення якості процесу підготовки майбутніх учителів до здійснення культуротворчої освіти молодших школярів (ст. викл. Т. К. Володько);

9. Підвищення якості застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти (ст. викл. Т. В. Ніконенко).

Порушуючи проблему якості освіти, відповідно у 2016 році викладачами видано засоби діагностики навчальних досягнень студентів, які включають тестові завдання закритої форми та навчально-професійні завдання відповідно до начального плану підготовки фахівців спеціальності 8.01010201 Початкова освіта та розподіляються на блоки : тести з дисциплін циклу професійно-практичної та професійно орієнтованої підготовки, з дисциплін спеціалізацій: «Інформатика» та «Образотворче мистецтво».

Викладачі кафедри є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських й міжвузівських науково-практичних конференцій, а також організаторами власних конференцій: Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору», яка була присвячена 50-річчю факультету початкової освіти та практичної психології (6-7 квітня 2009 року); Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти» (27-28 вересня 2011 р.) та співорганізаторами: студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи», яка відбулася 6-7 травня 2015 р. Організатор: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ); VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм» (м. Луганськ, 11 березня 2015 р.).

При кафедрі початкової освіти функціонує аспірантура. За останні роки захищено три кандидатські дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до гуманізації педагогічного процесу» (А. М. Крамаренко, 2006 р.), «Семантична параметризація абстрактних іменників у лінгвістичних словниках» (Л. П. Попова, 2008 р.), «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності» (К. І. Степанюк, 2013 р.).

У 2010 році Коваль Людмила Вікторівна захистила докторську дисертацію «Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий консультант – академік О. Я. Савченко). Коваль Л.В. входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 67.051.02 при Херсонському державному університеті та до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 18.053.01 при Бердянському державному педагогічному університеті.

Досить тісною є співпраця кафедри зі школами та органами освіти міста Бердянська, Бердянського району та Запорізької, Дніпропетровської областей. Про авторитет учених-методистів яскраво свідчить той факт, що викладачі кафедри неодноразово були членами журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». А саме, Л. В. Коваль була головою журі обласного конкурсу «Вчитель року – 2011» (м. Запоріжжя), заступником журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2011» (м. Івано-Франківськ); головою експертної комісії зі спеціальності «Початкова освіта» щодо надання грифів на підручники (математика).

16 жовтня 2014 року Крамаренко Алла Миколаївна захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Сущенко Тетяна Іванівна).

У січні 2015 р. проф. А. М. Крамаренко, доц. О. І. Шиман, О. М. Малицька, Л. В. Чемоніна працювали у складі експертної комісії при МОН України з оцінювання оригінал-макетів підручників для учнів 4 класу.

Сучасний етап розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема, її початкової ланки характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є реальна варіативність, пошук ефективних технологій навчання. Очевидно, що і надалі зазначені тенденції будуть розвиватися, адже це невід’ємна ознака демократизації та гуманізації освіти.

У зв’язку з цим на кафедрі працюють студентські гуртки з проблем упровадження сучасних навчальних технологій початкової освіти.

Проф. Коваль Л. В. керівник гуртка «Сучасні технології навчання в початковій школі», доц. Чемоніна Л. В. – «Проблеми безперервної мовної освіти», доц. Степанюк К. І. – «Проблематика і перспективи творчої проектної діяльності в початковій школі», доц. Малицька О. В. – «Сучасна художня культура». На заняттях гуртків студенти знайомляться з альтернативними інноваційними технологіями, які набувають широкого впровадження в сучасному освітньому просторі.

Студенти, які відвідують заняття гуртків, виступають з доповідями на Днях науки.

E-mail: kafpo11@gmail.com