Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ніконенко Тетяна Володимирівна

Кандидатка педагогічних наук, в. о. доцентка катедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

YWj362cAAAAJ&hl

Researcher iD

E-4759-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Tetyana_Nikonenko2

Біографія

У 2003 році закінчила з відзнакою Шахтарське педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання».

З 2003 р. по 2006 р. працювала вчителем початкових класів та англійської мови у ЗОШ № 2, м. Кіровське Донецької області.

З 2003 р по 2006 р. навчалася на заочному відділенні Бердянського державного педагогічного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» і здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи.

У 2007 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Українська мова та література» і отримала кваліфікацію магістра філології, фахівця з української мови та літератури, викладача.

З 2006 р. по 2011 р. працювала вчителем початкових класів та англійської мови у ЗОШ № 2, м. Бердянська.

Стаж роботи в загальноосвітньому закладі – 8 років. Має кваліфікацію «Вчитель I категорії», педагогічне звання «старший вчитель».

У 2010 році брала участь у конкурсі «Вчитель року».

2011-2020 рр. – старша викладачка кафедри початкової освіти.

У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти.

З 2014 по 2018 рр. навчалась в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету без відриву від виробництва.

3 грудня 2018 році захистила дисертацію на тему «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Коваль Людмила Вікторівна).

З 1 вересня 2020 року на посаді в. о. доцентки кафедри початкової освіти.

Ніконенко Т. В. має близько 50 наукових публікацій, серед яких навчальний-методичний посібник з грифом МОН України «Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас)» у співавторстві з доктором пед. наук, проф. Л. Коваль (2014 р.), «Практикум з методики навчання математики в початковій школі (2 клас)» у співавторстві з доктором пед. наук, проф. Л. Коваль (2016 р.), монографія «Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти у співавторстві з доктором пед. наук, проф. Л. Коваль (2020 р.).

Тетяна Володимирівна викладає такі дисципліни: «Методика навчання математики в початковій школі», «Сучасні технології навчання математики в початковій школі», «Підручник для початкової школи», «Практикум з розв’язування задач в початковій школі».

Тетяна Ніконенко нагороджена грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.) за сумлінне виконання своїх професійних обов’язків, грамотою Міністерства освіти і науки України (2019 р.) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2019 р.) за захист кандидатської дисертації.

 

2012

 1. Підготовка майбутніх учителів до реалізації початкової математичної освіти / Т. В. Ніконенко // Зб. тез наук. доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 квітня 2012 року. – Педагогічні науки. – Т. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 171 – 175.
 2. Ґенеза розвитку початкової математичної освіти в Україні /Л. Коваль, Т. Ніконенко // Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участ. [за ред. Кондратюк С. М.] – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – Т.1. – С.107 – 113.
 3. Ніконенко Т. В. Сучасний контекст розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні / Т. В.Ніконенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спец. випуск) – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 184 – 192.
 4. Ніконенко Т. В. Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика у питаннях і відповідях / Тетяна Володимирівна Ніконенко / Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Початкова освіта». – Бердянськ : 2012. – 85 с.
 5. Ніконенко Т. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі : теорія і практика у питаннях і відповідях / Тетяна Володимирівна Ніконенко / Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта». – Бердянськ : 2012. – 77 с.

 

2013

 1. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / за редакцією д. пед. н., проф. Л.В. Коваль, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 120 с.
 2. Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас): навч. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»] / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В, 2013. – 256 с.
 3. Ніконенко Т. В. Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика у питаннях і відповідях / Тетяна Володимирівна Ніконенко / Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Початкова освіта». – Бердянськ : 2013. – 75 с.
 4. Ніконенко Т. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі у питаннях і відповідях / Тетяна Володимирівна Ніконенко / Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта». – Бердянськ : 2013. – 82 с.

 

2014

 1. Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас): навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»] / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 224 с. (Лист № 1/11-9314 від 17.06.2014 р.).
 2. Коваль Л. Підручник математики для початкової школи: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2014. – 192 с.
 3. Коваль Л. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі : метод. реком. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФО-ПТкачук О.В., 2014. – 96 с.
 4. Коваль Л. Методика навчання математики в початковій школі : метод. реком. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 96 с.
 5. Ніконенко Т. В. Проблеми модернізації сучасної початкової математичної освіти в Україні / Т. В. Ніконенко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф [«Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи»], (Умань, 09-10 жовт. 2014 р.). Умань, 2014. – С.49 – 52.
 6. Ніконенко Т. В. Шляхи розвитку початкової математичної освіти в контексті нової редакції державного стандарту загальної початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 50. – С. 211 – 217.
 7. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – 288 с.

 

2015

 1. Ніконенко Т. В. Технологія контекстного навчання у вищій педагогічній школі як психолого-педагогічна проблема / Т. В. Ніконенко // Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 квітня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 70 – 74.
 2. Ніконенко Т. В. Особливості застосування технологічного підходу у процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Підготовка конкурентноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 25-26 червня 2015 р.) / за заг. ред. проф. Пріми Р. М. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – С. 93 – 96.
 3. Nikonenko T. V. Theoretical Aspects of Problem of Technology of Context Teaching within the Process of Training Magister of Primary School Education / T. V. Nikonenko // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (24), Issue: 48, 2015. – P. 18 – 21.
 4. Ніконенко Т. В. Проблема застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 40 (93). – С. 224 – 230.
 5. Ніконенко Т. В. Теорія та практика застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко / Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти : компетентнісний підхід : колективна монографія / за заг. ред. проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 417 – 446.
 6. Ніконенко Т. Теоретичний аспект впровадження технології контекстного навчання / Тетяна Ніконенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 53. – С. 147 – 152.

 

2016

 1. Ніконенко Т. В. Компетентнісний підхід до застосування технології контекстного навчання в процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження С.Ф. Русової (Чернігів, 18-19 лютого 2016 р.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – С. 180 – 183.

 

 1. Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (2 клас) : навч.-метод. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 160 с.
 2. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, д. пед. н., проф. А. М. Крамаренко, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 216 с.
 3. Технологічний підхід у процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. [Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи], (Одеса, 15-16 вересня 2016 р.). – Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – С. 267 – 271.
 4. Ніконенко Т. В. Роль технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Молодь і ринок : [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2016. – № 8 (139). – С. 115 – 119.
 5. Коваль Л. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі / Л. В. Коваль, Т. В. Ніконенко // Сучасні технології навчання в початковій школі: питання та відповіді / За ред. д. п. н., проф. Л. В. Коваль, д. п. н., проф. А. М. Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – С. 27-47.
 6. Коваль Л. В. Методики навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі / Л. В. Коваль, Т. В. Ніконенко // Методики навчання в початковій школі: питання та відповіді / За ред. д. п. н., проф. Л. В. Коваль, д. п. н., проф. А. М. Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – С. 38-95.

2017

 1. Ніконенко Т. В. Задачний підхід до застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: зб. тез наук. робіт. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 27-28 січня 2017 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017.– С. 161-163.
 2. Ніконенко Т. В. Сучасний контекст професійної підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 р.). : зб. тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – С. 126-128. – Режим доступу: http://bdpu.org/nauka-3-tysyacholittya.html.
 3. Ніконенко Т. В. Особистісно орієнтований підхід до застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнар. конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.184-186.
 4. Ніконенко Т. В. Наукові засади застосування технології контекстного навчання в процесі підготовки магістрів початкової освіти / Т. В. Ніконенко // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017 – Вип. LXXV, Т. 3. – С. 186 – 191.
 5. Ніконенко Т. Створення рефлексивно-інноваційного середовища контекстного типу в педагогічній магістратурі / Т. Ніконенко // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (Бердянськ, 14 вересня 2017 р.) – Бердянськ, 2017. – С. 205-209.

2018

 1. Ніконенко Т. В. Педагогічні умови підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 178–185.
 2. Ніконенко Т. В. Формування здатності магістрів початкової освіти здійснювати рефлексивну діяльність. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квітня 2018 р. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 389–391.
 3. Ніконенко Т. В. Становлення професійної ідентичності магістрів початкової освіти. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 25–26 квіт. 2018 р.: зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 1. С. 234–236. URL: http://bdpu.org/rmu/conferences-rmu
 4. Merkulova N., Kochkurova O., Nikonenko T. (2018). Professional identity training as a means of future primary school teachers’. Science and Education, №4. 165–171. (Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).
 5. Ніконенко Т. В. Розвиток педагогічного мислення магістрів початкової освіти. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. С. 83­88.
 6. Ніконенко Т. В. Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.04. Бердянськ. 2018. 20 с.
 7. Ніконенко Т. В. Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Бердянськ, 2018. 269 с.

2019

 1. Koval L., Popova O. & Nikonenko T. (2019). Practice-Oriented Direction of Professional Preparation of Future Teachers of Primary Education in the Context of European Integration Processes. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 85­ doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2060 (web of science).
 2. Ніконенко Т. В. Контекстне навчання як мета-технологія у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. . Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школисвітові освітні практики, український контекст:Зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю (м. Мелітополь, Україна, 6-8 червня 2019 року) / За заг. ред. С. М. Дубяга, І. О. Яковенко. Мелітополь: ФОП Однорог Т. Ф., 2019. С. 188­193.
 3. Ніконенко Т.В. Практико-орієнтована підготовка магістрів
  початкової освіти на основі реалізації технології
  контекстного навчання. Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 11 квітня 2019 року) / за ред. Н. І. Луцан; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Педагогічний факультет, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 56–61.
 4. Ніконенко Т. В. Модель підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 69: зб. наук. пр. / МОН, НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 145–150.
 5. Ніконенко Т. В. Сутність та особливості формування рефлексивно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти. Наступність у навчанні математики в умовах реформи середньої освіти: реалії та перспективи: зб. наук. матер. Всеукр наук.-практ. конференції з міжнар. участю (м. Одеса, 20-21 вересня 2019 року) / МОН, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського [та ін.]. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. С. 152–154.

2020

 1. Ніконенко Т. Застосування технології контекстного навчання під час підготовки магістрів початкової освіти. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Л. Коваль, А. Крамаренко. Мелітополь, Видавничий будиночок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 55–118.
 2. Коваль Л., Ніконенко Т. Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти. Монографія. Мелітополь. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с.
 3. Ніконенко Т. В. Практико-орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. 70. Т. 3: зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (гол.ред.) та ін.] Запоріжжя: КПУ, 2020. С. 147–154.