Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Попова Лариса Петрівна

доцент кафедри початкової освіти

кандидат філологічних наук

Наукометрика

Google Scholar

FclamPcAAAAJ&hl

Researcher iD

E-8665-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Larisa_Popova2

Біографія

Народилася 29 червня 1960 р. у м. Бердянську Запорізької області.

У 1982 р. закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання».

Після закінчення інституту 5 років працювала вчителем початкових класів у містах Керчі та Бердянську.

У 1987 році за конкурсом була обрана на посаду асистента кафедри російської мови та літератури.

У 1998 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» (філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко). З 1999 по 2003 рр. – аспірант кафедри загального мовознавства та слов’янської філології.

З 2003 року починає працювати на кафедрі теорії і методики початкової освіти. У 2008 р. захистила дисертацію «Семантична параметризація абстрактних іменників у лінгвістичних словниках» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С. П. Денисова).

Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну працю, громадську активність, досягнуті успіхи в педагогічній діяльності (12.05.2005 р.), неодноразово нагороджувалася грамотами Бердянського державного педагогічного університету (2003, 2005 рр.) та грамотою Міністерства освіти і науки України за участь у підготовці та проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» (2009 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2012 р.), знаком «Василь Сухомлинський (2015 р.).

 

Публікації

2012

 1. Семасіологічні основи семантичної параментизації абстрактних іменників / Функциональная лингвистика: сб. науч.работ/ Крымский республиканский институт после дипломного педагогического образования. – №2. Том №. – Симферополь, 2012. – С. 138-141.
 2. Формування лексикографічної компетентності молодших школярів / Л.П. Попова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спец. випуск) – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 234 – 241.
 3. Формування в молодших школярів мовленнєвої компетентності / Л.П. Попова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012 – Випуск 41. – С. 53 – 60
 4. Основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності в поза аудиторній роботі / Л.П. Попова // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – Одеса, 2012. –№ 2. – С. 55 – 61.
 5. Науково-дослідна робота зі студентами / Л.П. Попова // Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2011-2012 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. В. Ревуцька]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 126 – 147.
 6. Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 400 с.
 7. Науково-дослідна робота зі студентами / Л.П. Попова // Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2012-2013 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. В. Ревуцька]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 208-237.
 8. Студентська міжнародна діяльність / Л.П. Попова // Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2012-2013 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. В. Ревуцька]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 253-259.

2013

 1. Попова Л.П. Методика навчання української мови в початковій школі (тести) / Л. П. Попова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / [ за ред.. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т .В. Ніконенко]. – Бердянськ, 2013. – С. 5-12.
 2. Попова Л.П. Методика навчання російської мови в початковій школі (тести) / Л. П. Попова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / [ за ред.. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т .В. Ніконенко]. – Бердянськ, 2013. – С. 12-19.
 3. Попова Л.П. Сучасна російська мова (тести) / Л. П. Попова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / [ за ред.. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т .В. Ніконенко]. – Бердянськ, 2013. – С. 19-26.
 4. Попова Л.П. Методика навчання російської мови в початковій школі / Л. П. Попова // Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта. – Бердянськ, 2013. – С. 160-169.
 5. Попова Л.П. Методика навчання української мови в початковій школі / Л. П. Попова // Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта. – Бердянськ, 2013. – С. 169-192.
 6. Попова Л.П. Особливості подання власне тлумачного параметра в тлумачних словниках російської мови (на матеріалі абстрактних іменників) / Л.П. Попова // Функциональная лингвистика: науковий журнал. – Ялта, 2013. –№ 5. – С. 339-341.

2015

 1. Попова Л. П. Методика обучения русскому языку : учеб.-метод. Комплекс / Л. П. Попова. – Бердянск : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 220 с.

2016

 1. Попова Л. Проблеми розвитку лексикографічної компетентності молодших школярів / Л. Попова. – Basic Trends in Public Sector. Monograph/ Opole : The Academy of Management and Administation in Opole, 2016. – С. 173–180.

2017

 1. Попова Л.П. Формування лексикографічної компетентності молодших школярів: теоретичні і практичні засади / Л.П. Попова Л.П., К.Б.  Чепуренко  // Учитель початкової школи. – 2017. – № 8. – С. 22-25.
 2. Попова Л.П. Методика обучения языку национальных меньшинств : учеб.-метод. комплекс / ЛарисаПопова. – [2-е изд., исправл. и дополн.]. – Бердянск : Издатель Ткачук А. В., 2015. – 272 с.

2018

 1. Попова О.І., Попова Л.П. LEGO-технології як засіб інновацій в освітньому процесі початкової школи. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Бердянськ, 26-27 квітня 2018 р.). Зб.тез Бердянськ: БДПУ, 2018.  Ч. 1. С.260-262.
 2. Попова О.І., Попова Л.П. Казка як засіб морального виховання молодших школярів. Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи : матеріали Всеукр. з міжнарод. участю наук.-практ. конф. (Херсон, 19-20 квітня 2018 р.). Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2018.  С. 155-158.
 3. Попова О.І., Попова Л.П. Типологія словникових дефініцій у тлумачних лексикографічних джерелах. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світого простору: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р.). Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2018.  С. 534–536
 4. Попова О.І., Попова Л.П. Організація роботи учнів зі словниками в контексті вимог Нової української школи. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення  : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 23-24 травня 2018 р.). Полтава: ПНПУ імені В.Г.  Короленка, 2018. С. 59-61.
 5. Попова О.І., Попова Л.П. Лінгвометодична компетентність майбутнього вчителя як основа реалізації ним Концепції Нової української школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти (впровадження Концепції Нової української школи :  матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнарод. участю. (Бердянськ, 14 вересня 2018 р.).  Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 91-95.

2019

 1. Попова Л.П., Попова О.І.  Роль пейзажу у формуванні літературознавчої компетентності молодших школярів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2019. С.190-192.
 2. Попова Л.П., Попова О.І. Роль освітнього середовища у формуванні особистості молодшого школяра. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю/ За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. 364 с.
 3. Попова Л.П. Методика навчання української мови: матеріали до вивчення курсу: навчально-методичний посібник. Мелітополь, 2019. 166 с.