Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Степанюк Катерина Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Наукометрика

Google Scholar

KjQJQfoA

Researcher iD

E-7679-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Katerina_Stepaniuk

Біографія

Народилася 24 жовтня 1986 р. у м. Бердянську Запорізької області.

З 2003 р. по 2008 р. навчалася на факультеті початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія».

Степанюк Катерина Іванівна працює в Бердянському державному педагогічному університеті з вересня 2005 року на кафедрі початкової освіти, у 2010 році обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри, а з вересня 2014 року – доцент цієї ж кафедри.

У 2009 р. закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Початкове навчання» та отримала кваліфікацію викладача педагогіки.

З 2009 по 2013 р.р. навчалась в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету без відриву від виробництва, яку закінчила достроково і у травні 2013 року захистила дисертацію «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Крамаренко Алла Миколаївна).

У грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри початкової освіти.

Степанюк К. І. має більше 70 наукових публікацій. Серед них 2 навчальних посібники з грифом МОН України „Методика трудового навчання та художньої праці” та „Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи” у співавторстві з кандидатом педагогічних наук, доцентом А. М. Крамаренко,  два авторських навчальних посібники «Технологія проектування в початковій школі», «Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Технології» та монографія.

Катерина Іванівна викладає такі дисципліни: «Методика трудового навчання з практикумом», «Сучасні технології навчання освітніх галузей природознавство» та «Суспільствознавство в початковій школі», «Сучасні технології навчання освітньої галузі «Технології» в початковій школі», «Технологія проектування в початковій школі», «Методика навчання музичного мистецтва в початковій школі», «Початкова дизайн-освіта».

2012

 1. Сутність поняття „проектна діяльність” та його становлення в системі освіти / К.І. Степанюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Вип.№ 3 (216). – ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – С. 116-119.
 2. Наукові гуртки як складова процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / К.І. Степанюк // Зб. матеріалів Десятих Міжнародних ювілейних Захаренківських педагогічних читань „Науково-педагогічна спадщина О.А. Захаренка як джерело виховання молодого покоління”, (2 лют. 2012 р.). – С. 83-85.
 3. Степанюк К.І. Дослідницькі уміння майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний підхід / К.І. Степанюк // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. [„Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі”], (Полтава, 13-14 берез. 2012 р.). – Полтава, 2012. – С. 130-131.
 4. Степанюк К.І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення курсу „Методика викладання освітніх галузей „Природознаство” та „Суспільствознавство” / К.І. Степанюк // Матеріали Всеукр. пед. читань [„Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика”], (Полтава, 3-4 квіт. 2012 р.). – Полтава, 2012. – С. 128-131.
 5. Степанюк К.І. Особливості організації проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи на заняттях циклу професійно зорієнтованої підготовки / К.І. Степанюк // Матеріали психолого-педагогічних Демиденківських читань, (Бердянськ, 23-24 квіт. 2012 р.). – Бердянськ, БДПУ, 2012. – С. 51-54.
 6. Дослідницька компетентність як складова дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / К.І. Степанюк // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр. Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 9. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Серія: Педагогічні науки. – С. 272-276.
 7. Педагогічна практика як один зі шляхів формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / К.І. Степанюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 22 (75). – С. 350-355.
 8. Особливості управління проектною діяльністю майбутніх учителів початкової школи / К.І. Степанюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 23 (76). – С. 289-295.
 9. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у контексті Болонського процесу / К.І. Степанюк // Вища освіта України. – 2012. – №3 (додаток 2). – Т.1. – С. 89-93.
 10. Підготовка майбутніх учителів до проектної діяльності в контексті розвитку сучасної початкової освіти / Катерина Степанюк // Імідж сучасного педагога. – 2012. – №6. – С. 36-38.
 11. Дослідницька діяльність в структурі професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи / К.І. Степанюк // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики»], (Львів, 21-22 верес. 2012 р.). – Львів: ГО „Львівська педагогічна спільнота” 2012. – С. 79-82.
 12. Степанюк К.І. Проектна діяльність майбутніх учителів початкової школи: акмеологічний підхід / К. І. Степанюк // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск ). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012 – С. 281-285.
 13. Степанюк К.І. Дослідницькі уміння в контексті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи / К. І. Степанюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць. – Умань : ПП. Жовтий О.О., 2012. – Вип. 43. – Ч. 2. – С. 62-68.

2013

 1. Степанюк К.И. Педагогическая ценность проектной деятельности в подготовке будущих учителей начальной школы / К.И. Степанюк // Аксиологический поход в образовании: теория и практика : междунар. сб. науч. трудов. – Черкассы – Ульяновск : УИПКПР, 2013. – С. 89-95.
 2. Степанюк К.І. Дослідницькі уміння майбутніх учителів початкової школи : дидактико-методичний аспект / К. І. Степанюк // Вісник Черкаського національного університету : Серія „Педагогічні науки”. – Черкаси : Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – Вип. 6 (259). – С. 105–108.
 3. Степанюк К. И. Исследовательские умения будущих учителей начальной школы : исторический потенциал / К. И. Степанюк // Вектор науки Тольяттинского государственного университета : Серия : Педагогика, психология. – №3 (14). – 2013. – С. 250-252.
 4. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / К. І. Степанюк. – Бердянськ, 2013. – 20 с.
 5. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Катерина Іванівна Степанюк. – Бердянськ, 2013. – 259 с.

2014

 1. Модель формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в процесі проектної діяльності / Катерина Степанюк // Початкова школа. – 2014. – №9. – С. 42-45.
 2. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті проектної діяльності / Катерина Степанюк // Вісник Черкаського національного університету : Серія „Педагогічні науки”. – Черкаси : Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – Вип. 6 (299). – С. 114–118.
 3. Особливості формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності : [монографія] / Катерина Степанюк. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., – 2014. – 241 с.

2015

 1. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в педагогічному дискурсі / Катерина Степанюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 40 (96). – С. 266–273.
 2. Реалізація навчально-змістового ресурсу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / Катерина Степанюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. – Вип. 11. – С. 198-205.
 3. Моніторинг ефективності моделі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / Катерина Степанюк // Молодь і ринок. – 2015. – №5. – С. 70–75.
 4. Особливості курсового проектування у системі підготовки майбутніх учителів початкової школи / К.І. Степанюк // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології»], (Черкаси, 22-23 трав. 2015 р.). – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.,2015. – С. 51-52.
 5. Запровадження інноваційних методів навчання як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи/ К.І. Степанюк // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтерент-конф. [«Підготовка конкуретнтноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи»], (Луцьк, 25-26 черв. 2015 р.). – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – С. 125-128.
 1. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – 363 с. / С. 60-235. (лист № 1.11-18046 від 20.11.2012 р.).
 2. Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія [за заг. ред.: проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк]. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – 456 с. / С. 385-418.

2016

 1. Інноваційні технології у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи / Степанюк К.І. // Матеріали всеукр. наук.-практ. сем. [«Інноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі»], (Умань, 10 лют. 2016 р.). – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 93-96.
 2. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти / Степанюк К.І. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти»], (Чернігів, 18-19 лют. 2016 р.). – Чернігів: Десна Поліграф.,2016. – С. 207-210.
 3. До проблеми збереження здоров’я молодших школярів на уроках трудового навчання / Степанюк К.І. // Зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. [«Педагогіка здоров’я»], (Харків, 28-29 квіт. 2016 р.). – Х: ХНПУ ім. Г.С. Скороводи, 2016. – С. 400-402.
 4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, д. пед. н., проф. А. М. Крамаренко, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 216 с.
 5. Практичні аспекти формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / К.І. Степанюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 158-165.

2017

 1. Організація квазіпрофесійної діяльності в процесі формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти / А. Крамаренко, К. Степанюк // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика»], (Житомир, 22-23 берез. 2017 р.). – Житомир: ФО-П «Н.М. Левковець», 2017. – С. 269-272.
 2. Технологічна складова професійної підготовки магістрів початкової освіти / К. Степанюк // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку],
  (Бердянськ, 20-21 квіт. 2017 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – С. 178-180.
 3. Проектна діяльність як засіб формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти / К.І. Степанюк // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. [«Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»], (Київ, 26-27 квіт. 2017 р.). – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А, 2017. – С. 90-92.
 4. Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Технології» : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 013 «Початкова освіта»] / Катерина Степанюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 154 с.
 5. Розвиток конструктивних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання / Катерина Степанюк // Учитель початкової школи. – 2017. – №7. – С. 14-16.
 6. Формування дослідницьких умінь як невід’ємна складова конкурентоспроможності майбутніх учителів початкової школи / К. Степанюк // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»], (Мукачево, 26-27 жовт. 2017 р.). – Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. – С. 385-387.
 7. Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів / Плющ В.М., Степанюк К.І., Білан В.А. // Наука і освіта. – 2017. – № 10. – С. 176-182. (Google Scholar; ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index (ResearchBib); ERICH PLUS; OAJI (Open Academic Journal Index); Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).

 

2018

 1. Крамаренко А. Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 013 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – Бердянськ, 2018. – 196 с.
 2. Шляхи реалізації процесу формування конструктивних умінь молодших школярів засобами дизайн-освіти / К. І. Степанюк, Т.В. Афанасьєва // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку],(Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.1. – С. 297-299.
 3. Дослідження стану сформованості технологічної культури молодших школярів / К. І. Степанюк, Д.І. Галенков // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку],(Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.1. – С. 299-301.
 4. Науково-дослідна робота майбутніх учителів початкової школи як складова процесу формування дослідницьких умінь / К. І. Степанюк, О.А. Гетьман // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку],
  (Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.1. – С. 301-303.
 5. Критерії формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами проектних технологій / К. І. Степанюк, Т.О. Золотопуп // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку], (Бердянськ, 25-26 квіт. 2018 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.1. – С. 303-305.
 6. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи як проблема педагогічної науки / К.І. Степанюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 292-300.
 7.  Реалізація компетентнісного підходу у процесі формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти / К.І. Степанюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 195-198.

 

2019

 1. Закордонний досвід формування соціальної компетентності молодших школярів засобами мультимедійних технологій / К. І. Степанюк, А.К. Дресвянникова // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку], (Бердянськ, 25-26 квіт. 2019 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Ч.1. – С. 108-109.
 2. Особливості формування конструктивних умінь молодших школярів у контексті інтегрованого підходу / К. І. Степанюк // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку], (Бердянськ, 25-26 квіт. 2019 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Ч.1. – С. 181-182.
 3. Новітні технології формування дослідницьких умінь майбутніх педагогів в умовах розбудови Нової української школи / К.І. Степанюк // зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [Проблеми та перспективи фахової підготовки сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи], (Івано-Франківськ, 11 квіт. 2019 р.). – Івано-Франківськ, Фоліант, 2019. – С. 78-81.