Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Кафедра початкової освіти забезпечує викладання таких дисциплін:

 

Освітній ступінь бакалавр:

 • Живопис.
 • Електронні освітні ресурси в початковій школі.
 • Інноваційний потенціал мистецької галузі в початковій школі.
 • Комп’ютерний моніторинг успішності молодших школярів.
 • Методика музичного виховання в початковій школі.
 • Методика навчання іноземної мови.
 • Методика навчання інформатики в початковій школі.
 • Методика навчання літературного читання.
 • Методика навчання освітніх галузей «Суспільствознавство» і «Природознавство» в початковій школі.
 • Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі.
 • Методика навчання основ здоров¢я.
 • Методика навчання мови національних меншин.
 • Методика навчання української мови.
 • Методика трудового навчання з практикумом.
 • Ноосферна освіта майбутнього вчителя початкової школи.
 • Інклюзивна освіта в початковій школі.
 • Основи алгоритмізації та програмування в початковій школі та ЗЗСО.
 • Основи інформології в початковій школі.
 • Основи компетентнісно-орієнтованого навчання в початковій школі.
 • Основи медіаосвіти та медіаграмотності майбутніх учителів початкової школи.
 • Педагогічна етика.
 • Педагогічна інформатика.
 • Підручник для початкової школи.
 • Практикум сучасного образотворчого мистецтва.
 • Практикум з розв’язування задач в початковій школі.
 • Професійне мовлення майбутніх учителів початкової школи.
 • Рисунок.
 • Сучасні системи навчання метематичної освітньої галузі в початковій шолі.
 • Сучасні системи навчання мовно-літературноїосвітньої галузі в початковій школі.
 • Сучасні системи навчання інформативної освітньої галузі в початковій школі.
 • Сучасні системи навчання мистецькоїї освітньої галузі в початковій школі.
 • Сучасні системи навчання мистецькоїї освітньої галузі в початковій школі.
 • Сучасні системи навчання соціальної та здоровязбережувальної освітніх галузей в початковій школі.
 • Сучасні системи навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей в початковій школі.
 • Сучасні системи навчання іншомовної освітньої галузі в початковій школі.
 • Теорія та історія образотворчого мистецтва.
 • Теоретичні та технологічні основи інформатики в початковій школі.
 • Технологія проектування в початковій школі.
 • Шкільний курс інформатики початкової школи.

 

Освітній ступінь магістр:

 • Академічний живопис.
 • Біо(еко)етична діяльність вчителя початкової школи.
 • Сучасні системи навчання освітньої галузі в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання математичної освітньої галуз в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання мовно-літературноїосвітньої галузі в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання природничої, соціальної і здоровязбережувальної освітніх галузей в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання мистецької освітньої галузі в початковій школі.
 • Методика навчання інтегрованого курсу мистецтва в ЗЗСО.
 • Графічна діяльність вчителя з комп’ютерною підтримкою в ПШ та ЗЗСО.
 • Сучасні технології інформативної освітньої галузі.
 • Лінгводидактична діяльність вчителя початкової школи.
 • Професійна етика.

 

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д.пед.н., проф. Л.В. Коваль, д.пед.н., проф. А.М. крамаренко, ст. викл. Т.В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 216 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тести закритої форми та навчально-професійні завдання відповідно до навчального плану підготовки майбутніх фахівців спеціальності 8.01010201 Початкова освіта. Дані засоби представлено блоками: з дисциплін циклу професійно-практичної та професійно орієнтованої підготовки, з дисциплін спеціалізацій («Інформатика», «Образотворче мистецтво»).

 

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2014. – 288 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тестові завдання закритої та відкритої форм з фахових методик початкового навчання та спеціалізацій «Інформатика», «Образотворче мистецтво», творчі вправи з різних навчальних дисциплін, що складені згідно з Галузевими державними стандартами вищої педагогічної освіти та за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / За ред. д. пед. н. Коваль Л. В., ст. викл. Ніконенко Т. В. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2013. – 120 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тестові завдання закритої та відкритої форм з фахових методик початкового навчання та спеціалізацій «Інформатика», «Образотворче мистецтво», творчі вправи з різних навчальних дисциплін, що складені згідно з Галузевими державними стандартами вищої педагогічної освіти та за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.

Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта / За заг. ред. Л. В. Коваль, Л. В. Чемоніної. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 371 с.

Збірник включає навчальні програми професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта. Усі програми складені згідно з галузевими стандартами вищої освіти за кредитно-модульною та кредитно-трансферною системами. Програма кожної дисципліни містить вступну частину, мету і завдання навчальної дисципліни, її інформаційний обсяг, рекомендовану літературу, чітко визначено форму підсумкового контролю успішності та засоби діагностики навчання.

Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (2 клас) : навч.-метод. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 160 с.

Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 12.09.2011 р. № 1050). Практикум з методики навчання математики в початковій школі містить навчально-професійні завдання з основних питань початкового курсу математики, які носять практико-орієнтований характер, можуть бути використані на практичних і лабораторних заняттях, а також під час організації самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник буде корисним викладачам педагогічних ВНЗ, майбутнім учителям початкової школи та вчителям-практикам.

Коваль Л. В. Актуальні проблеми початкового навчання : дидактико-методичний аспект : навч.-метод. посіб. / Людмила Вікторівна Коваль. – Бердянськ : Вид-во Ткачук О. В., 2015. – 224 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлюються актуальні аспекти розвитку початкового навчання в дидактико-методичному контексті. У цьому процесі пріоритетним є особистісно-орієнтований, компетентнісний, та технологічний підходи, оскільки їх впровадження дозволяє здійснити модернізацію професійного навчання майбутніх фахівців з початкової освіти у контексті розвитку сучасної шкільної практики.

Навчально-методичний посібник може впроваджуватися на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» та «магістр».

Для наукових працівників, магістрантів, учителів початкової школи, викладачів дидактико-методичних дисциплін педагогічних ВНЗ.

Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас) : навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр] / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 216 с. (Лист № 1/11-9314 від 17.06.2014 р.)

Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 12.09.2011 р. № 1050).

Практикум з методики навчання математики в початковій школі містить навчально-професійні завдання з основних питань початкового курсу математики, які носять практико-орієнтований характер, можуть бути використані на практичних і лабораторних заняттях, а також під час організації самостійної роботи студентів.

Навчально-методичний посібник буде корисним викладачам педагогічних ВНЗ, майбутнім учителям початкової школи та вчителям-практикам.

Коваль Л. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі : метод. реком. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 96 с.

Видання містить методичні рекомендації у питаннях та відповідях для студентів денної та заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі» зі спеціальності 7.01010201 Початкова освіта.

Коваль Л. Методика навчання математики в початковій школі : метод. реком. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 96 с.

Видання містить в собі методичні рекомендації у питаннях та відповідях для студентів денної та заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі» за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.

Коваль Л. Підручник для початкової школи : теорія і практика : навч. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 192 с.

Посібник містить методичне забезпечення курсу «Підручник для початкової школи» : програму навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-трансферної системи); розробки лекційних та практичних занять із викладом основних теоретичних положень; засоби діагностики навчальних досягнень студентів, які включають тестові завдання закритої та відкритої форм.

Призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас) : навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»] / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 256 с.

Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 12.09.2011 р. № 1050).

Практикум з методики навчання математики в початковій школі містить короткі відомості про теоретичний матеріал і навчально-професійні задачі з основних питань початкового курсу математики, які носять практико-орієнтований характер, можуть бути використані на практичних і лабораторних заняттях, а також під час організації самостійної роботи студентів.

Призначений для майбутніх учителів початкової школи.

Сучасна початкова освіта : вектори розвитку : зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 340 с.

У збірнику висвітлюються теоретико-методичні проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, сучасні орієнтири розвитку початкової освіти в контексті запровадження компетентнісного підходу.

Для науковців, викладачів, студентів, магістрантів, працівників вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкової школи, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Коваль Л. В. Методика навчання математики : теорія і практика : підруч. [для студ. за спец. 6.010100 «Поч. навч.», осв.-квал. рівня «бакалавр»] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Харків : ЧП «Принт-Лідер», 2011.  414 с.

Підручник створено відповідно до програми курсу «Методика навчання математики в початковій школі», що рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальна програма для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (лист Міністерства освіти і науки України 1.4/18 – Г -1062 від 9.11.2006 р.).

Зміст підручника структурований на змістові модулі, кожний з яких включає такі позиції: ключові поняття, вимоги до знань і вмінь студентів, теоретичний блок (плани практичних занять і завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання).

Підручник призначений для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкової школи та методистів.

Коваль Л. В. Методика навчання математики: теорія і практика : підруч. [для студ. за спец. 6.010100 «Поч. навч.», осв.-квал. рівня «бакалавр»] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Харків : ЧП «Принт-Лідер», 2011.  414 с.

Підручник створено відповідно до програми курсу «Методика навчання математики в початковій школі», що рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальна програма для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (лист Міністерства освіти і науки України 1.4/18 – Г -1062 від 9.11.2006 р.).

Зміст підручника структурований на змістові модулі, кожний з яких включає такі позиції: ключові поняття, вимоги до знань і вмінь студентів, теоретичний блок (плани практичних занять і завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання).

Підручник призначений для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкової школи та методистів.

Коваль Л. В. Методика навчання математики : теорія і практика : підруч. [для студ. за спец. 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – Ч. I  Одеса : Автогаф, 2008.  284 с.

Підручник створено відповідно до програми курсу «Методика навчання математики в початковій школі», що рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальна програма для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (лист Міністерства освіти і науки України 1.4/18 – Г -1062 від 9.11.2006 р.).

Зміст підручника структурований на змістові модулі, кожний з яких включає такі позиції: ключові поняття, вимоги до знань і вмінь студентів, теоретичний блок (плани практичних занять і завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання).

Підручник призначений для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкової школи та методистів.

Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 226 с.

Навчально-методичний посібник складається з трьох розділів. У першому розділі аналізуються навчальні технології, які забезпечують підвищення ефективності навчання молодших школярів.

У другому розділі подано програму та методичні рекомендації до курсу для студентів зі спеціальності «Початкове навчання».

Третій розділ дозволить познайомитись з новітньою термінологією, яку використано в курсі «Сучасні навчальні технології в методиці викладання освітньої галузі «Математика».

Крамаренко А., Степанюк К.

Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі: електор. навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 013 “Початкова освіта”.  Бердянськ, 2018. 196 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту курсу” Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі” на принципах кредитно-трансферної системи навчання. Використання навчального посібника буде сприяти формуванню готовності студентів до впровадження у цілісний освітній процес ЗВО здоров язбережувальних технологій в ПШ.  Посібник призначено для студентів педагогічних факультетів вищих спеціальних навчальних закладів, викладачів, аспірантів.

Крамаренко А. Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи : навч. посіб. [для студ. вищ. пед.. навч. закладів спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 192 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту спецкурсу «Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи» на принципах кредитно-трансферної системи навчання.

Використання навчального посібника буде сприяти формуванню готовності магістрантів до впровадження у цілісний педагогічний процес ВНЗ технології становлення майбутнього вчителя початкової школи з відповідним рівнем екологічних цінностей.

Посібник призначено для студентів педагогічних факультетів вищих спеціальних навчальних закладів, викладачів, аспірантів.

Крамаренко А. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : електрон. навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 (або 8.01010201) „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. –  Бердянськ, 2016. – 352 с.

У посібнику здійснено авторський підхід до викладання курсу „Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи”. Матеріал навчальної книги розкриває інноваційні підходи до викладання курсу „Природознавство” в початковій школі. Зміст електронного посібника структуровано відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу і включає шість змістових модулів.

Посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності „Початкова освіта”.

Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту курсу «Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» на принципах кредитно-трансферної системи навчання.

Використання навчального посібника буде сприяти засвоєнню студентами основних категорій методики навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство», методів та форм організації навчального процесу з предметів «Природознавство» та «Я у світі», шляхів підвищення якості педагогічного процесу з означеного курсу.

Посібник призначено для студентів педагогічних факультетів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.

Крамаренко А. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 ( або 8.01010201) «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – [2-еге вид., перероб. і допов.]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 352 с.

У посібнику здійснено авторський підхід до викладання курсу «Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи». Матеріал навчальної книги розкриває інноваційні підходи до викладання курсу «природознавство» в початковій школі. Зміст структуровано відповідно до вимог кредитно-трансерної системи організації начального процесу і включає шість змістових модулів.

Посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності «Початкова освіта».

Крамаренко А. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство»: навч. посіб. [для студ. магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта] / Алла Крамаренко. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту курсу «Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей  «Природознавство» та «Суспільствознавство» на принципах кредитно-трансферної системи навчання.

Використання навчального посібника буде сприяти засвоєнню магістрантами основних категорій методики навчання освітніх галузей  «Природознавство» та «Суспільствознавство» у вищій школі, шляхів підвищення якості педагогічного процесу з означеного курсу.

Посібник призначено для студентів магістратури педагогічних факультетів та викладачів вищих навчальних закладів.

Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с.

У посібнику здійснено авторський підхід до викладання курсу „Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи”. Матеріал навчальної книги Розкриває інноваційні підходи до викладання курсу „Природознавство” в початковій школі. Зміст структуровано відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу і включає шість змістових модулів.

Крамаренко А. М. Методика трудового навчання та художньої праці : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / А.М. Крамаренко, К.І. Донських. – [3-є вид., перероб. і допов.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 302 с.

У посібнику здійснено спробу нового підходу до структуризації змісту курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» на принципах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у ВНЗ.

Використання навчального посібника сприятиме розвитку в майбутніх учителів початкової школи проектної культури, професійно-методичних умінь, практичному опануванню різними формами організації навчально-трудового процесу, вихованню особистісних якостей студентів.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів. Навчальний посібник «Методика трудового навчання та художньої праці» складається з двох розділів. У першому розділі подається «Програма нормативного навчального курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта».

У другому розділі «Навчальний модуль «Методика трудового навчання та художньої праці» подається матеріал, зміст якого структуровано за шістьма змістовими модулями. Кожний з них включає такі позиції: тематичний план, навчальні цілі, опорні поняття, методичні вказівки щодо роботи з модулем, система оцінювання навчальних досягнень студентів; план викладу лекцій, матеріал для опрацювання практичних та самостійних робіт; питання до самоконтролю, тестові завдання до модульних контрольних робіт.

Крамаренко А.М. Методика трудового навчання та художньої праці : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / А. М. Крамаренко, К. І. Донських. – [2-є вид., перероб. і допов.]. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 285 с.

У посібнику здійснено спробу нового підходу до структуризації змісту курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» на принципах кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ.

Використання навчального посібника сприятиме розвитку в майбутніх учителів початкової школи проектної культури, професійно-методичних умінь, а також забезпечить практичне опанування майбутніми фахівцями різних форм організації навчально-трудового процесу, виховання особистісних якостей студентів.

Крамаренко А. М. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 394 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту курсу “Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» на принципах модульно-рейтингової системи навчання.

Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» складається з десяти модулів, кожний з яких включає характеристику навчальних цілей, перелік опорних понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля і виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів, стислий зміст лекцій, плани практичних та лабораторних занять, питання до самоконтролю, зразки завдань до поточного та підсумкового контролю. Така побудова посібника є виправданою, оскільки вона надає студентові можливість детально розібратися в теоретичному матеріалі, перевірити й оцінити свої знання.

У даному посібнику особлива увага приділена висвітленню таких питань: методи навчання природознавства, суспільствознавства, контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів з курсу «Я і Україна»; шляхи підвищення якості педагогічного процесу з означеного курсу.

Посібник призначено для студентів педагогічних факультетів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.

Степанюк К. І. Технологія проектування в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 „Початкова освіта”] / Катерина Іванівна Степанюк. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 151 с.

У навчальному посібнику „Технологія проектування в початковій школі”  подається теорія і практика використання методу проектів на уроках в початковій школі.

Використання навчального посібника сприятиме розвитку в майбутніх учителів початкової школи проектної культури, дослідницьких умінь, вихованню особистісних та професійних якостей студентів.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів та структурований за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу у ВНЗ.

Шиман О. І. Основи інформатики: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта ]. : у 2 ч.: Теоретичні основи інформатики / О. І. Шиман. – Бердянськ : «Колор-прінт», 2013. – 147 с.

«Основи інформатики. Теоретичні основи інформатики» – містить розгляд інформатики як галузі наукового знання і як навчальної дисципліни, технологічних аспектів інформатики, основних положень теорії інформації й соціальної інформатики. В результаті вивчення цих тем у студентів повинне бути сформоване уявлення про загальні проблеми й завдання теоретичної інформатики та про основні етапи інформаційних процесів в суспільстві й освіті. Вони повинні розуміти основні методи одержання, зберігання, обробки, передачі й використання навчальної інформації, а також уміти застосовувати для цього технологічні засоби, які мали бути засвоєні ними під час навчання дисципліни «Інформаційні технології навчання».

Шиман О. І. Основи інформатики: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] : у 2 ч. : Засоби і методи інформатики / О. І. Шиман. – Бердянськ : «Колор-прінт», 2013. – 100 с.

У частині 2 – «Основи інформатики. Засоби і методи інформатики» – описано апаратні і програмні складові інформаційних систем: розглянуто модульний склад ПК (мікропроцесор, пам’ять, периферичні пристрої); проаналізовано види програмного забезпечення, сервісні і офісні програми; охарактеризовано об’єктно-орієнтоване середовище Windows і методи роботи з його об’єктами; проведено огляд програмно-педагогічних засобів (ППЗ) для підтримки навчання інформатики та інших дисциплін в початковій школі.

Шиман О. І. Основи інформатики : навч.-метод. компл. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напр. підготовки 6.010102 Початкова освіта]. – [У 3-х ч.] // Олександра Іванівна Шиман. – Бердянськ: Колор-Прінт, 2014.

У частині 3 – «Елементи програмування. Основи алгоритмізації» – здійснено розгляд основних понять теорії моделей і алгоритмів (формалізації та моделювання, алгоритму й виконавця, властивостей алгоритму, способів представлення базових алгоритмічних структур) та основ програмування (розуміння програми й мови програмування, ознайомлення з поколіннями мов програмування та їх характеристиками, аналіз загальних підходів до процесу програмування); охарактеризовано сучасні підходи до представлення моделей, алгоритмів і програм в початковій школі.

Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с.

Пропонований навчально-методичний комплекс повністю забезпечує освоєння методики навчання інформатики в початковій школі студентами напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. У двох друкованих посібниках розміщено матеріал теоретичних блоків, присвячений розгляду загальних питань методики інформатики та частковим методикам навчання всіх змістових ліній курсу «Сходинки до інформатики» для початкової школи, та матеріал практичних блоків, спрямований на формування методичної компоненти інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи, на розуміння реалізації всіх складових методичної системи навчання основ інформатики молодших школярів через виконання професійно-орієнтованих завдань в умовах варіативної організації навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти.

Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навч.-метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Запоріжжя : «Просвіта», 2012. – 240 с.

Запропонований навчально-методичний посібник включає в себе весь необхідний матеріал для освоєння теоретичних положень та виконання практичних робіт з базового курсу інформаційних технологій студентами напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта педагогічних ВНЗ. Теоретичний матеріал ілюструється значною кількістю структурно-логічних схем, таблиць та екранних копій, практичні уміння та навички набуваються студентами під час опрацювання розроблених завдань професійно-спрямованого змісту.

В повний комплект навчально-методичного забезпечення дисципліни, крім розміщених в цій книзі теоретичних і практичних блоків, входить посібник для виконання самостійних і контрольних робіт, а також диск з доцільно відібраними графічними і звуковими файлами, інтерактивною навчальною програмою, з прикладами дидактичних матеріалів для початкової школи, створеними в різних комп’ютерних середовищах, для започаткування майбутніми вчителями власної бази електронних навчальних посібників.

Завдяки взаємозв’язаному викладу теоретичних даних, практичних та індивідуальних навчально-дослідних завдань з методичними вказівками їх виконання, питань для самоактуалізації, підсумкових контрольних та тестових завдань результатом засвоєння курсу є система знань у галузі інформаційних технологій та практичні вміння використовувати їх для ефективної роботи зі складними текстовими, гіпертекстовими, мультимедійними посібниками та електронними таблицями.

Книги + диск можуть бути корисними всім студентам і викладачам навчальних закладів педагогічного профілю, а також широкому освітянському загалу.

Малицька О.В. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] / Олена Володимирівна Малицька. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 344 с.

У посібнику розглядаються основні методологічні позиції вчителя початкової школи при побудові системи навчання молодших школярів образотворчої діяльності. Показано роль образотворчого мистецтва в художньо-естетичному вихованні школярів і місце предмета «Образотворче мистецтво» в системі загальноосвітніх дисциплін. Розкрито принципи організації художньої творчості дітей на уроках образотворчої діяльності, особливості методики підготовки та організації занять з образотворчого мистецтва.

Посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

Малицька О. В. Методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі: теорія та практика: навч. посіб.  [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102  Початкова освіта, 6.030103  Практична психологія] / Олена Володимирівна  Малицька. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – 312 с.

У посібнику розглядаються основні теоретичні позиції вчителя початкових класів при побудові методичної системи навчання молодших школярів образотворчої діяльності. Показано роль образотворчого мистецтва в художньому вихованні школярів і місце предмета «Образотворче мистецтво» в системі загальноосвітніх дисциплін. Розкрито принципи організації художньої творчості дітей на уроках образотворчої діяльності, особливості методики підготовки й проведення занять з образотворчого мистецтва.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів.

Малицька О. В. Методика викладання образотворчого мистецтва: теорія та практика: навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102 Початкова освіта, 6.030103 Практична психологія] / О. В. Малицька. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 184 с.

У посібнику розглядаються основні теоретичні позиції вчителя початкових класів при побудові методичної системи навчання молодших школярів образотворчої діяльності. Показано роль образотворчого мистецтва в художньому вихованні школярів і місце предмета «Образотворче мистецтво» в системі загальноосвітніх дисциплін. Розкрито принципи організації художньої творчості дітей на уроках образотворчої діяльності, особливості методики підготовки й проведення занять з образотворчого мистецтва.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів.

Чемоніна Л. Сучасні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі: навч. посібник  [для студ. ЗВО спеціальності 013 Початкова освіта]. Бердянськ, 2019.

Посібник розроблений за вимогами кредитно-трансферної системи навчання і містить методичне забезпечення курсу «Сучасні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі». Його використання сприятиме повноцінній підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування мовно-літературної грамотності учнів 1–4 класів.

Адресований студентам закладів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

Чемоніна Л. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі “Мови і літератури” в початковій школі : практичний курс : навч. посіб. / Лада В’ячеславівна Чемоніна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 160 с.

Посібник містить методичне забезпечення курсу «Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі»: програму навчальної дисципліни; розробки лекцій, практичних занять; підсумкову контрольну роботу; термінологічний словник.

Використання навчального посібника сприятиме повноцінній підготовці майбутніх учителів початкової школи до практичних занять із названої вище навчальної дисципліни.

Адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності “Початкова освіта” і структурований за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу у ВНЗ.

Попова Л. П. Методика обучения русскому языку : учеб.-метод. комплекс / Л. П. Попова. – Бердянск : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 220 с.

Учебно-методический комплекс соответствует учебному плану подготовки студентов 6.010102 Начальное образование ОКУ бакалавр в высших педагических учебных заведениях по кредитно-трансферной системе. В комплексе представлена учебная программа дисциплины, краткое содержание лекций, планы практических и лабораторных занятий, задания к самостоятельной работе, тесты, вопросы к экзамену.

Попова Л. П. Методика навчання української мови: матеріали до вивчення курсу: навчально-методичний посібник. Мелітополь, 2019. 168 с.

Навчально-методичний посібник побудований відповідно до навчального плану підготовки майбутніх учителів початкової освіти в педагогічних вишах за кредитно-трансферною системою.  Комплекс уміщує навчальну програму дисципліни, списки основної та дадаткової літератури, питання до екзамену, плани практичних зханять, завдання до самостійної роботи, завдання для тестового контролю, матеріали до підсумкової атестації.