Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Інформаційний лист

Програма конференції 2020 17.09

З 2015 по 2020 рр. викладачі катедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» (держреєстраційний № 0116 U 008834).

У рамках комплексної теми викладачі катедри досліджуються такі проблеми:

 1. Теоретико-методологічні засади контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти (д. пед. наук, проф. Людмила КОВАЛЬ);
 2. Природнича підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах сталого розвитку суспільства (д. пед. наук, проф. Алла КРАМАРЕНКО);
 3. Методичний аспект формування технологічно-проєктувальних умінь магістрів початкової освіти (канд. пед. наук, доц. Катерина СТЕПАНЮК);
 4. Застосування технології контекстного навчання під час підготовки магістрів початкової освіти (канд. пед. наук, ст. викл. Тетяна НІКОНЕНКО);
 5. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної мовної освіти учнів (канд. пед. наук, доц. Лада ЧЕМОНІНА);
 6. Організаційно-методичні засади лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (канд. філол. наук, доц. Лариса ПОПОВА, канд. пед. наук, доц. Ольга ПОПОВА);
 7. Художньо-орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи (канд. пед. наук, доц. Олена МАЛИЦЬКА);
 8. Проєктувально-моделювальна компетентность як показник якості професійної підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти (ст. викл. Марина НЕСТЕРЕНКО).

Під час виконання комплексної теми кафедра початкової освіти організувала та провела три конференції:

 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (14 вересня 2017 р.);
 • II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (14 вересня 2018 р.);
 • III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (18 вересня 2019 р.).

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції. Бердянськ, 2017. 484 с.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства активне впровадження ідей освіти й виховання регламентовано Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., Педагогічною Конституцією Європи тощо. Питання реалізації зазначених документів пов’язано з внесенням коректив у професійну підготовку майбутніх фахівців, у тому числі й майбутніх учителів початкової школи. Збірка тез присвячена розкриттю проблем професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах модернізації. Основі положення стануть в нагоді майбутнім педагогам, вчителям початкової школи та всім, хто цікавиться окресленою проблемою.

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. 251 с.

Сучасні зміни в початковій школі обумовили зміни й в підготовці майбутніх фахівців початкової освіти. Авторські погляди на процес оновлення навчання в ЗВО мають дискусійний характер та власні пошуки науковців обумовили виокремлення ключових позицій професійної платформи.

Збірка тез присвячена розкриттю проблем професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах модернізації. Основі положення стануть в нагоді майбутнім педагогам, вчителям початкової школи та всім, хто цікавиться окресленою проблемою.

 

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2019. 330 с.

Активне впровадження Концепції НУШ на практиці обумовило жваві дискусії науковців та практиків щодо вдалих рішень та прорахунків на цій платформі.

Збірка тез присвячена розкриттю проблем професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах НУШ. Основі положення стануть в нагоді майбутнім педагогам, вчителям початкової школи та всім, хто цікавиться окресленою проблемою.

 

Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила КОВАЛЬ, Алла КРАМАРЕНКО. Мелітополь, 2020. 368 с.

 

Пропонована наукова праця містить узагальнені результати досліджень колективу науковців катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету в галузі підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

Колективна монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів ЗВО, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

 

 

Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Л. В. КОВАЛЬ, А. М. КРАМАРЕНКО, доц. К. І. Степанюк. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 456 с.

Пропонована наукова праця містить узагальнені результати досліджень колективу науковців кафедри початкової освіти і фахівців кафедри педагогіки Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету в галузі дидактико-методичної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в контексті компетентнісного підходу.

Колективна монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

 

Глузман Н. А., Коваль Л. В., Марусинець М. М., Петухова Л. Є. Інноваційний потенціал вищої педагогічної освіти колект. монографія/за заг. ред. проф. Л. В. Коваль. Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2012. 503 с.

 

У монографії висвітлюються актуальні проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що забезпечує збагачення інноваційного потенціалу вищої педагогічної освіти.

Для наукових працівників, магістрантів, учителів початкової школи, викладачів дидактико-педагогічних дисциплін педагогічних ЗВО.

 

Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті  розвитку початкової освіти: технологічний підхід: монографія. Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2011. 330 с.

 

У монографії висвітлюються загальнотеоретичні та дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загально навчальних технологій. У цьому  процесі пріоритетним є технологічний підхід, оскільки його впровадження дозволяє здійснити модернізацію професійного навчання  студентів у контексті розвитку сучасної шкільної практики.

Для наукових працівників, магістрантів, учителів початкової школи, викладачів дидактико-методичних дисциплін педагогічних ЗВО.

 

Кramarenko А. To the problem of educational values of future professional educational institutions in the context of the New Ukrainian schoolTerritories’ development: social, economic and humanitarian issues. 8thInternational Scientific ConferenceProblems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (May 10-12, 2019) Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. 223-233.

This paper considered the problem of content of values of formation of the future professionals of elementary education in a context of transformation of the Ukrainian society, in the conditions of the New Ukrainian school, such values of formation are certain, which will assist a possibility of fuller self-realization of each person in all areas of ability to live. 

 

Крамаренко А.М., Крамаренко Д.М., Проха І.С., Шмалько О.М. Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі початкової школи. Сучасні здоровязбережувальні технології: колект. монографія/за заг. ред. проф. Ю.ДБойчука. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. С. 440-446.

 

У монографії розглянуто сучасні здоров’язбережувальні технології, які використовуються для відновлення, зміцнення та розвитку здоров¢я. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування здоров’язбережувальних технологій, а саме медичних, фізкультурно-рекреаційних, педагогічних, корекційно-розвиткових.

Для викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, учителів шкіл різного типу та широкого кола науковців, які цікавляться сучасними питаннями здоров¢язбереження.

 

 

Kramarenko A. Methodical Basis of Forming of Ecological Values of Future Primary School

Teachers During the Process of Professional Training.

Współczesne trendy w gospodarce i sektorze publicznym. Opole, 2016. Р.342-383.

It is elaborated the model of scientific-methodic providing of staged forming of ecological values of future teachers of primary school during the professional training; it is grounded the necessity and it is proved the topicality of implementation of different aspect and multilevel pedagogical conception of forming of ecological values as the source of development of ecologically-holistic personality of future primary school teacher; it is represented the author’s scientific-methodical resource on forming of ecological values of future primary school teachers during the process of educational studies and extra-curricular work at high educational establishments

 

 

Развитие системы образования – обеспечение будущего : монография : в 3 кн. / [авт. кол.: Артемьев А. А., Бечвая М. Р., Богомолова И. С., Крамаренко А. Н. и др.]. Одесса : КУПРИЕНКО С. В., 2013. Кн. 1. 169 с.

Материалы монографии были представлены на международном научном симпозиуме «Наука в жизни современного человека». Тексты содержат результаты научной работы авторов.

Монография может быть полезна для руководителей, экономистов, менеджеров и других работников предприятий и организаций, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей, соискателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений.

 

Крамаренко А.М. Гуманістично зорієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи: монографія. Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2008. 190 с.

 

У монографії висвітлено процес гуманістично зорієнтованої підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти. Викладено результати теоретико-експериментального обґрунтування технології формування у студентів готовності до успішного здійснення гуманістично спрямованого освітнього процесу в початковій школі.

Монографія „Гуманістично зорієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи” базується на розумінні гуманізації освітнього процесу як визначенні й утвердженні майбутнім учителем педагогічної позиції, що ґрунтується на безумовному прийнятті унікальності кожної людини як найвищої цінності з огляду на те, що й сам студент повинен бути такою цінністю для всіх суб’єктів освітнього процесу.

У монографії запропоновано засоби залучення майбутніх фахівців початкової ланки освіти до аналітико-прогностичної роботи; методи включення студентів та викладачів у рефлексивне середовище; методику проведення людиноформуючих уроків у початковій школі, набуття студентами під час проходження практики в початковій школі досвіду педагогічної діяльності на засадах гуманізму тощо.

 

 

Степанюк К. Особливості формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проєктної діяльності: монографія. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. 241 с.

У монографії висвітлено процес формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проєктної діяльності. У роботі подаються теоретико-методологічні підходи до визначення базових понять «дослідницькі вміння», «проєктна діяльність», «навчально-досідницькі завдання».

Подано авторський спецкурс «Технологія проєктування в початковій школі», спрямований на формування дослідницьких умінь майбутніх фахівців, комплекси завдань з опорою на проєктну діяльність під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних працівників.

 

 

Чемоніна Л.В. Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початковій і основній школі: монографія. Бердянськ: БДПУ, 2012. 209 с.

Монографію присвячено актуальній проблемі безперервної мовної освіти школярів.

У роботі представлені психолого-педагогічні і лінгводидактичні засади забезпечення наступності і перспективності під час вивчення словотвору української мови в початковій і основній школі. Уперше науково обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено дослідну методику опрацювання морфеміки і словотвору в початковій і основній школі на уроках української мови (з урахуванням загальнодидактичних принципів наступності і перспективності).

Книга буде корисною для викладачів і студентів педагогічних ЗВО, учителів початкової школи і вчителів-словесників ЗЗСО, а також може бути використана під час удосконалення навчальних програм, підручників, методичних посібників.