Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Фролова Ольга Василівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

PhD in Psychology

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014)
Подяка міського голови Бердянська (2015)
Грамота Бердянського державного педагогічного університету (2012 р.)
Наукометрика

Google Scholar

CcDM6YMAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Olga_Frolova

Біографія

Фролова Ольга Василівна (04.03.1980, с. Смирнове Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2013 р.), доцент (2016 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2001 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова та література». Із 2002 р. по жовтень 2011 – аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Із вересня 2010 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Пройшла шлях від асистента до доцента кафедри психології.

У 2013 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Етнічні стереотипи як чинник структурування комунікативного поля особистості» (науковий керівник – доктор психологічних наук В.О. Васютинський). У 2016 році присвоєне вчене звання доцента кафедри психології. У 2017 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія».

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами «Тренінг для тренерів «Активні та інтерактивні методики проведення тренінгів» (2010 р.), «Як стати харизматичним тренером» (2011 р.), тренінг для тренерів «Практикум з тренерської майстерності» (2011 р.), «Мистецтво керувати часом» (2012 р.), «Казкотерапія як засіб інтеграції особистості» (2012 р.), «Арт-терапія в роботі психолога з дітьми та дорослими» (2012-2014 рр.), «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії» (2014 р.), «Школа першої психологічної допомоги» (2014 р.), «Діагностика та лікування жертв насильства і тортур, подвійні діагнози» (2014 р.), «Казкотерапія дитячих проблем та аналіз слов’янських казок» (2015 р.), «Робота з допомогою тілесно-мисленнєвого підходу із фізичними проявами, що виникли унаслідок негативного досвіду» (2015 р.), «Техніки фототерапії. Робота з власними фотодокументами клієнта. Фотоколаж та фотоасамбляж» (2015 р.), «Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія» (2015 р.), «Психологія жіночого емоційного благополуччя» (2015 р.), «Травма війни» (2015 р.), «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (2015 р.), «Діти і війна: навчання технік зцілення» (2015 р.), «Тренінг для тренерів з креативних методик» (2016 р.), «Школа Толерантності з питань ЛГБТ» (2016 р.), «Подружжя. Парність. Відносини» (2017 р.), «Тренерська Школа з питань СОГІ» (2017 р.), «Лікувальна арт-терапія» (2017 р.), «Подолання психотравми: арт-терапія, альтернативні методи вирішення конфліктів, педагогічно-терапевтична підтримка у надзвичайному стані» (2017 р.), «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.), «Тренінг «Компетентності сучасного вчителя. Лідерство в освіті»» (2018 р.), «Курс підвищення кваліфікації «Використання хмарних сервісів Microsoft у навчальному процесі»» (2018 р.), «Навчальний тренінг «Якісна комунікація як запорука успіху соціальної адаптації ветеранів до умов мирного життя»» (2018 р.).

Сфери наукових інтересів: особистісне зростання та цілепокладання людини.

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Фролова О.В. Етнічні стереотипи в комунікативному полі особистості : монографія / Ольга Фролова. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 136 с.
 2. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С.254-267, 295-307, 319-332.

2003

 1. Етнічні стереотипи як чинник структурування комунікативного поля особистості / О.В.Фролова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка: Збірник наукових праць – Випуск 21. Серія : психологічні науки – Чернігів : ЧДПУ, 2003. – С.177–181.

2011

 1. Етнічні стереотипи в системі міжетнічного спілкування / О. В. Фролова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2011. – С. 79–86.
 2. Стереотипізація як соціально-психологічний механізм міжетнічного сприймання / О. В. Фролова // Навчання, виховання та розвиток : Матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 12-13 березня 2010 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 168–170.
 3. Зміст та структура етнічних стереотипів у системі міжетнічного спілкування / О.В.Фролова // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (10-11 травня) у 3 т. Т.2.–Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.– С. 226–228.

2012

 1. Соціально-психологічні аспекти міжетнічного спілкування / О.В.Фролова // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті» – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 39–41.
 2. Особливості негативної комунікативної установки представниками різних етнічних груп / О.В.Фролова // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми» (12 березня 2012 року, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Лабораторія соціальної психології) – К. – 2012, – С. 98–105.
 3. Особливості дослідження проявів етнічних стереотипів у процесі структурування комунікативного поля особистості / О.В.Фролова // «Інтеграційні можливості сучасної психології а шляхи її розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10-12 жовтня 2012 року, Запорізький національний університет) – Запоріжжя : ЗНУ, 2012.– С. 173–176.

2013

 1. Особливості реалізації соціально-психологічного тренінгу у контексті збереження психологічного здоров’я студентів-першокурсників / О.В. Фролова // Всеукр. психол.-пед. Демиденківські читання : матер. Всеукр. конф. [«Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління»], (Бердянськ, 23-24 квіт. 2013 р). – Бердянськ : БДПУ, 2013 – С. 97-99.
 2. Особливості реалізації соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на усвідомлення ролі етнічних стереотипів у спілкуванні / О.В. Фролова // Вісник Черкаського університет (Серія : педагогічні науки). – Черкаси, 2013. – № 3 (256). – С. 127–133.

2014

 1. Особливості реалізації соціально-психологічного тренінгу «Етнічні стереотипи в системі міжкультурної взаємодії» / О.В. Фролова // Практична психологія та соціальна робота. – № 4.– 2014.– С.42–46.
 2. Особливості дослідження проявів етнічних стереотипів у процесі спілкування / О.В. Фролова // Науковий журнал «Молодий вчений». – №3. – 2014. – С. 171–176.

2015

 1. Психологічні особливості переживання дітьми смерті близької людини / О.В. Фролова // Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук : Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 30-31 березня 2015 року). – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С. 53–56.
 2. Вплив етнічних стереотипів на структурування комунікативного поля особистості / О.В. Фролова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – №2(47). – С. 139–145.
 3. Факторна структура комунікативних уподобань жителів етнічно мішаних регіонів / О.В. Фролова // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості Вип. 12 / Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, Лабораторія соціальної психології, 2015, – С. 100–109.
 4. Соціально-психологічний тренінг зниження прокрастинації студентів ВНЗ / О.В. Фролова // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 2 (8) – С. 229–234.
 5. Соціально-психологічний тренінг розвитку організаційних та комунікативних навичок для студентів, які проходитимуть педагогічну практику в дитячих оздоровчих таборах / О.В. Фролова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Н.О.Євдокимової. – №2 (15), жовтень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 151–155.

2016

 1. Фролова О.В. Психоедукація як метод соціально-психологічної профілактики психічного та психологічного здоров’я студентів / О.В. Фролова // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 92–95.

2017

 1. Фролова О.В. Перша психологічна допомога дітям шкільного віку, які постраждали внаслідок військового конфлікту / О.В. Фролова // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 121-125.
 2. Фролова О.В. Особливості профілактики шкільного булінгу в початковій школі / О.В. Фролова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С.175-177.

2018

 1. Фролова О.В. Психологічна основа емоційного інтелекту/О.В.Фролова // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого- педагогічної науки : Збірник наукових робіт III міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). Бердянськ ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 116. – С.26-27

2019

 1. Фролова О.В., Кашкарьова Л.Р. Особливості розвитку емоційного інтелектув підлітковому віці. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 241-245
 2. Olga Frolova,  Lyudmila Kashkaryova, Olga Serbova, Tatiana Malykhina «Comparative analysis of the emotional intelligence development of adolescents with different levels of psychological competence»  “Journal of History Culture and Art Research”, P. 68-78