Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Карапетрова Олена Володимирівна

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011 р.).
Наукометрика

Google Scholar

Apj4ZCkAAAAJ

Researcher iD

D-7950-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olena_Karapertova

Біографія

Карапетрова Олена Володимирівна (26.01.1971, м. Бердянськ Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2010 р.), доцент (2014 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

Із 1995 року працювала у Студентському клубі керівником гуртка художньої самодіяльності. Із 1998 по 2003 р. навчалася на факультеті дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Дошкільне виховання», спеціалізація «Практична психологія».

У 2004 р. вступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. На кафедрі психології БДПУ працює з 2008 року.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Особливості соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності» зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (науковий керівник – канд. психол. наук, старший науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України О.В. Завгородня). У 2014 році Олені Володимирівні присвоєне вчене звання доцента.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами: «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії» (2014 р.), «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.).

Сфера наукових інтересів: емоційне благополуччя особистості.

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Карапетрова О. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку в колективі творчої спрямованості. / Олена Карапетрова – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – 212 с.
 2. Карапетрова О.В. Адаптація молодших школярів у колективах художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна омографія / за заг. ред. О.В. Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 242–256.
 3. Карапетрова О.В. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку в позашкільній діяльності : посібник / Олена Володимирівна Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 168 с.
 4. Карапетрова О.В. Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник / Олена Володимирівна Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 216 с.
 5. Карапетрова О.В. Методологічні та теоретичні проблеми психології / Олена Володимирівна Карапетрова.– Бердянськ : БДПУ, 2015. – 176 с.
 6. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, О.В. Карапетрова, О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 280 с.
 7. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 181-192, 203-214.
 8. Карапетрова О.В. Соціальна психологія:навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Карапетрова // – Бердянськ: БДПУ, 2019 – 199 с.

2005

 1. Психологічні особливості адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчих колективах : Постановка проблеми / О.В. Карапетрова // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка – К. , 2005. – Т. VII, вип. 7. – С. 168–175.

2006

 1. Адаптація дітей молодшого шкільного віку у колективі та критерії її визначення / О.В. Карапетрова // Зб. наук. праць (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – № 3 – С. 12–21.

2007

 1. Адаптація дітей у колективі художньої самодіяльності – одна з умов успішної соціалізації дитини в суспільстві. / О.В. Карапетрова // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2007 – Т. IX, част .2. – С. 124–131.
 2. Теоретичні основи дослідження соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку в колективі / О.В. Карапетрова // Збір. наук. праць (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 4 – С. 44–53.
 3. Комплексна програма з підвищення рівня соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективах художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 53 с.

2008

 1. Вплив ставлення педагога-творчого керівника до дітей на адаптацію дитини у колективі художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова // Науково-практичний журнал педагогічного університету К.Д. Ушинського (Педагогика і психология.). – Одеса : ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2008. – № 3 – С. 163–168.
 2. «Я-образ» молодших школярів як чинник соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2008. – № 1(22).– С. 110–114.

2009

 1. Психолого-педагогічні аспекти організації роботи колективів художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Деміденківські читання: матеріали Всеукраїнської конференції [«Навчання, виховання та розвиток»] : (Бердянськ. 12-13 березня 2009 року). – Бердянськ : БДПУ. – С. 25–27.

2010

 1. Соціально-психологічна адаптація дитини у колективі художньої самодіяльності та її психологічне здоров’я / О.В. Карапетрова Щорічна науково-практична конференція Асоціації психологів донбасу. [«Актуальні проблеми психологічної теорії та практики»] (Донецьк 27 листопада 2010) Донецьк, . – С. 94–97.
 2. Модель соціально-психологічної адаптації дітей в колективі художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Деміденківські читання: матеріали Всеукраїнської конференції [«Навчання, виховання та розвиток»] : (Бердянськ. 12-13 березня 2010 року). – Бердянськ : БДПУ. – С. 18–20.
 3. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова // Зб. наук. праць Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія / За ред. С.Д. Максименка М-Л.А. Чепи.– Ніжин – 2011 : видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – Т.ІХ, частина 5 – С. 151–156.

2011

 1. Концертуальна модель соціально-психологічної адаптації дітей в колективі художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова. // Зб. Наук. праць. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №12. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2011. – №34 (58) – С 192–199.
 2. Розвивально-корекційна програма зі сприяння соціально-психологічній адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективах художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова. // Науковий журнал Психологічні перспективи спец.випуск. «Становлення особистості суб’єкта життєвого шляху» том. 3. К. : Інститут соціальної та політичної психології НПН України , 2011. – С. 212–220.

2012

 1. Вплив міжособистісних взаємин на розвиток особистості дитини в процесі адаптації в колективі художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова. // «Проблеми сучасної психології» Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огіенка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 16. – Кам’янець-Подільський : Аксіома – 2012. – С. 451–460.
 2. Соціально-психологічна адаптація молодших школярів у творчих колективах як умова збереження їх психологічного здоров’я. / О.В. Карапетрова Міжвузівські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Актуальні проблеми збереження здров’я підростаючого покоління» (Бердянськ, 23-24 квітня 2012 р.) : матеріали Міжвузівської наук.-практ, конф. – Бердянськ, 2012. – С. 105–108.
 3. Розвиток «Я – образу» молодших школярів у процесі соціально-психологічної адаптації дітей в колективі художньої самодіяльності / О.В. Карапетрова «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку.» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10-12 жовтня 2012року, м. Запоріжжя). Запорізький національний університет – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 30–31.

2013

 1. Адаптація молодших школярів у колективі художньої самодіяльності- психологічна проблема похашкільних закладів освіти / О.В. Карапетрова Міжнародна науково-практична конференція: наука, освіта, інновації.14-15 грудня : Лвів, 2013. – С. 30–33.
 2. Засоби невербальної комунікації вчителя як чинник ефективності навчальної діяльності / О.В. Карапетрова: збірник наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України. – Т. VI. Психологія Обдарованості. – Випуск 9.– Житомір : Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2013. – С. 158–167.
 3. Психолого-педагогічні особливості роботи позвшкільних закладів – запорука розвитку особистості / О.В. Карапетрова: збірник наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України – Київ,2013. – Том. ІІ. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип.7.– Частина 1.– Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013р., – С. 374–380.
 4. Позашкільна діяльність як одна з умов збереження психологічного здоров’я / О.В. Карапетрова Міжвузівські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Актуальні проблеми збереження здров’я підростаючого покоління» (Бердянськ, 22-23 квітня 2013 р.) : матеріали Міжвузівської наук. – практ, конф. – Бердянськ, 2013 – С. 40–43.
 5. Карапетрова О.В. Соціально-психологічні умови творчої самореалізації дітей молодшого шкільного віку у позашкільній діяльності / О.В.Карапетрова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні питання сучасної психології та соціології»]. – Херсон : Видавничий дім Гельнетик, 2013. – С. 10–15.

2014

 1. Карапетрова О.В. Вплив «Я-образу» на соціально-психологічну адаптацію дітей в колективі художньої самодіяльності / О.В.Карапетрова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні»]. – Львів, 2014. – С. 10–14.
 2. Карапетрова О.В. Вплив характерологічних особливостей підлітків на індивідуальний стиль учбової діяльності / О.В.Карапетрова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф [«Чинники розвитку педагогічних та психологічних наук у XXI ст.»]. – Одеса, 2014. – С. 9–14.

2015

 1. Формування духовних цінностей в сім’ї / О.В. Карапетрова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С. Костюка– Харків: КЦ ФОП ІвановаМ.А.,2015 – Том IV. Психологія дошкільника. Випуск 11. – С. 78–89.
 2. Теоретичні аспекти формування духовних цінностей в родині / О.В. Карапетрова // Сучасні напрями педагогічних та психологічних наук: збірник наукових робіт міжнародної науково практичної конференції Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-теропевтів», 2015. – С. 12–15.
 3. Влив творчої самореалізації на психологічне здоров’я молодших школярів / О.В. Карапетрова // Психологія в Україні та за кордоном. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7-8 травня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 9–15.

2016

 1. Карапетрова О.В. Комунікативна толерантність – психологічний аспект якості життя особистості / О.В. Карапетрова // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016. – рр. 467–471.
 2. Карапетрова О.В. Модель социально-психологической адаптации детей в коллективе художественной самодеятельности / О.В. Карапетрова // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск Минский инновационный университет, 2016 – С. 150–152.
 3. Карапетрова О.В. Комунікативна толерантність як чинник позитивного психологічного клімату юнацького колективу / О.В. Карапетрова // Психологія та педагогіка сучасності : проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 26-27 серпня 2016 року) – Лвів : ГО «Лвівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 95–99.
 4. Карапетрова О.В. Теоретичні аспекти комунікативної толерантності як чинника позитивного психологічного клімату в колективі / О.В. Карапетрова // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого- педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 43–47.
 5. Карапетрова О.В. Управління емоціями як чинник особистісної гармонії / О.В. Карапетрова // Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково практичної конференції (м. Київ Україна, 8-9 липня 2016 року),– К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 97–100.
 6. Карапетрова О.В. Комунікативна толерантність як чинник позитивного психологічного клімату юнацького колективу / О.В. Карапетрова // Психологія та педагогіка сучасності : проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 26-27 серпня 2016 року) – Лвів : ГО «Лвівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 95–99.
 7. Карапетрова О.В. Теоретичні аспекти комунікативної толерантності як чинника позитивного психологічного клімату в колективі / О.В. Карапетрова // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого- педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 43–47.
 8. Карапетрова О.В. Управління емоціями як чинник особистісної гармонії / О.В. Карапетрова // Сучасні педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково практичної конференції (м. Київ Україна, 8-9 липня 2016 року),– К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 97–100.

2017

 1. Карапетрова О.В. Проблема психологічного впливу та протистояння впливу у психологічній науці / О.В. Карапетрова // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 23-28.
 2. Карапетрова О.В. Соціально-психологічний клімат спортивного колективу як чинник психологічного здоров’я спортсменів / О.В. Карапетрова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді: зб наук. матеріалів Ш Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100 НАН України та 85-річча Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13-15 вересня 2017) [гол. Ред. С.Г. Кушнірук]. – Бердянськ: Ф-ОП Ткачук О.В. 2017.– С. 34-37.
 3.    Карапетрова О.В. Соціально-психологічна адаптація молодших школярів як складова професійної діяльності педагогів / О.В. Карапетрова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ. – С 162-165.

2018

 1. Карапетрова О.В Особливості розвитку «Я-Образу» молодших школярів у позашкільній діялності / О.В. Караптерова // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. С 160 – 165
 2. Karapetrova O.V. Social and psychological adaptation of children by means of participation in post-secondary activities / O.V. Karapetrova // Proceedings of XVIІI International scientific conference «Theory and practice». – Morrisville, Lulu Press., 2018. – P. 99-101.
 3. Карапетрова О.В. Подолання шкільної тривожності у підлітковому віці / О.В. Карапетрова Актуальні прикладні та практичні проблеми психологопедагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. С 80–84
 4. Карапетрова О.В. Психологічні умови творчої самореалізації дітей у позашкільній діяльності/ О.В. Карапетрова //Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1.– С. 177 – 179
 5. Карапетрова О.В. Толерантність як фактор успішної професійної діяльності вчителя початкової школи / О.В. Карапетрова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. – Бердянськ, 2018. С. 130 – 134