Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Інформаційний лист_конференція 2019

Протягом 2011-2016 р.р. викладачами кафедри психології за результатами наукових досліджень видано 8 одноосібних та 1 колективну монографії:

 

Карапетрова О. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку в колективі творчої спрямованості. / Олена Карапетрова – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – 212 с.

Монографія присвячена узагальненню провідних концептуальних положень щодо сутності мети, змісту, форм соціально-психологічні адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі.

Монографія буде корисною спеціалістам, які займаються організацією діяльності творчих колективів, удосконалювати форми роботи та навчально-виховний процес у позашкільних закладах освіти.

Горецька О.В. Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку : монографія / Олена Горецька. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 168 с.

У монографії досліджується проблема особливостей спілкування батьків з дітьми дошкільного віку. Виявлено психологічні умови оптимізації спілкування, обґрунтовано критерії психологічно оптимального спілкування, показники та рівні прояву ефективності спілкування батьків з дітьми. Розроблено модель впровадження особистісно орієнтованого підходу в процес родинної взаємодії, визначено комплекс методичних засобів оптимізації спілкування батьків з дітьми. Запропоновано програму розвивальної роботи з батьками, спрямованої на оптимізацію взаємин у процесі родинного спілкування та рекомендацій щодо оптимізації спілкування дорослих з дітьми.

Видання адресоване науковцям, магістрантам, аспірантам, студентам педагогічних ВНЗ, психологам.

Дорошенко М.И. Психологические особенности понимания слова первоклассниками в структуре устной речи : монография / Марина Дорошенко. – Донецк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 197 с.

В монографии исследуется проблема понимания слова в структуре устной речи. Выявлены психологические особенности процесса понимания слова, динамика, факторы, которые влияют на успешность условий, содействующих его оптимизации. Разработана система лексико-семантических заданий, где отбор и систематизация учебного материала строились с учетом: общедидактических принципов; компонентов обучения (содержательного, мотивационного, операционального); сочетания учебных и игровых действий. Предложена модель поэтапного усвоения семантического анализа слова.

Малихіна Т.П. Попередження аморальних вчинків підлітків: монографія / Тетяна Петрівна Малихіна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 167 с.

Монографія присвячена питанням попередження аморальних вчинків підлітків. У роботі розкривається сутність і характерні особливості аморального вчинку, розглядається його структура, аналізуються різні підходи до попередження відхилень у поведінці підлітків. Виявлені рівні й основні форми аморальних вчинків, що здійснюють підлітки та їх мотиви. Визначені психологічні умови, дотримання яких сприяє процесу запобігання аморальним проявам у поведінці підлітків. Висвітлений найбільш актуальний аспект щодо вирішення проблеми попередження аморальних вчинків – питання зовнішнього вираження внутрішньої структури особистості підлітка. Запропонована програма попередження аморальних вчинків спрямована розвивати свідоме ставлення підлітків до норм моралі і зменшувати, а в деяких випадках зовсім позбутися певних аморальних вчинків учнів в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

Видання адресоване науковцям, магістрантам, аспіратам, студентам педагогічних ВНЗ, психологам.

Чумак В.В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : монографія / Віктор Вікторович Чумак. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 207 с.

Монографію присвячено дослідженню процесу становлення сучасного технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання. В роботі розкрито, обґрунтовано та експериментально перевірено психологічні умови розвитку технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання (на матеріалі креслення). Показано потенціал нових інформаційних технологій при практичному застосуванні теорії поетапного формування розумових дій. На основі експериментального дослідження доведено ефективність психологічних умов розвитку технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання. Результати дослідження представлені в монографії можуть бути цікавими вчителям загальноосвітніх шкіл, методистам при розробці програм з креслення і трудового навчання, науковцям у подальших дослідженнях проблеми розвитку технічного мислення засобами нових інформаційних технологій навчання.

Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В. Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 330 с.

У монографії висвітлюються традиційні та нові підходи до вирішення актуальних проблем навчання, виховання та розвитку особистості в сучасному освітньому просторі, що забезпечує збагачення інноваційного потенціалу вищої педагогічної освіти України.

Розрахована на науковців у галузі психології, викладачів і студентів вищої школи, працівників системи освіти.

Фролова О.В. Етнічні стереотипи в комунікативному полі особистості : монографія / Ольга Фролова. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 136 с.

Монографія присвячена проблемі вивчення впливу етнічних стереотипів на структурування комунікативного поля особистості в процесі її соціально-психологічної адаптації у відносно стабільному полі етнічному середовищі.

Монографія буде корисною для розробки соціальних програм, спрямованих на оптимізацію міжетнічних відносин, запобігання посиленню напруження в цій сфері, розв’язання регіональних проблем національної політики. Результати досліджень представлених в монографії можуть бути використані в практиці психологічної підготовки викладачів, психологів, соціальних працівників для вдосконалення змісту навчальних програм з етнопсихології та соціальної психології.

Кашкарева Л. Умственное развитие подростков. Психолого-педагогический мониторинг / Л. Кашкарева. – Германия : LAP LAMBERT Academic Publishsng, 2014. – 176 с.

Современная стратегия образования, личностно ориентированный учебно-воспитательный процесс требуют от учителя учета индивидуальных особенностей каждого школьника, научного подхода к исследованию его потенциальных учебных возможностей, умения прослеживать динамику его умственного развития и разрабатывать научно обоснованные рекомендации по оптимизации этого процесса.

В книге представлена разработанная автором система психолого-педагогического мониторинга умственного развития школьников, определены оптимальные условия и поэтапная процедура его проведения. Раскрыты содержание, структурне компоненты и уровни потенциальных учебных возможностей учащихся подросткового возраста, предложена методика их выявления и технология её применения, приведена коррекционно-развивающая тренинговая методика повышения учебного потенциала подростков.

Представлена авторская модель уровневого обучения как ведущего педагогического условия осуществления психолого-педагогического мониторинга умственного развития учащихся с краткой психологической характеристикой особенностей каждого из уровней обучения.

Книга рекомендуется педагогам и практическим психологам, работающим в системе образования.

Жук Н. Формирование мотивов природоохранной деятельности младших школьников : монография / Наталия Валентиновна Жук. – Бердянск : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 224 с.

В исследовании, которое стало содержанием монографии, доказано, что влияние школы на состояние экологии значительно возрастет, если центральное место в школьном экологическом образовании будет занимать такое мотивирующее образование внутреннего мира ученика, которое, формируясь в детстве, будет сопровождать его и во взрослой жизни. Таким образованием является «Я» младшего школьника. С учетом того, что «Я» школьника формируется, корректируется и развивается в его самопознавательной деятельности, мы сделали акцент на использовании такого психологического механизма становления мотивов охранного отношения школьника к природе: самопознание школьника – экологическое образование – осмысление и оценка знаний школьниками – их охранное отношение к природе. Доказали, что решающим мотивом охранного отношения к природе выступает целостное и истинное «Я» младшего школьника, его потребность в самопознании и самоутверждении. В монографии сформулирован и обоснован вывод, что становление и развитие «Я» младших школьников и их «Я»-концепции имеет непосредственное отношение к становлению экологической культуры не только учеников начальной школы, но и взрослых людей.

 

 

Збірник матеріалів конференції Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості_25.04.2019_25.04.2019