Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра економіки підприємства та економічної теорії

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

Історія кафедри економіки підприємства розпочинається з 1932 року, з часу створення педагогічного інституту. На той час вона мала назву «Кафедра історичних і економічних дисциплін», об’єднувала всіх викладачів історичних, економічних та філософських дисциплін. У такому вигляді вона проіснувала аж до грудня 1985 року, доки на її базі не було організовано три суспільнознавчі кафедри: історії, філософії та політичної економії.

З 1985 року кафедра політичної економії була загальноінститутською, очолював кандидат економічних наук, професор Дергаль Анатолій Васильович.

У зв’язку зі специфікою педагогічного навчального закладу та скороченням навчальних курсів (1991р.) ліквідується кафедра політекономії організовується  нова кафедра філософії та економічних дисциплін, яку очолив кандидат філософських наук, доцент  Вакуленко Володимир Васильович.

У жовтні 1992 року відбувається нова реорганізація: до кафедри історії приєднується  частина кафедри філософії та економічних дисциплін, а саме викладачі  основ економічних теорій, а викладачі філософських дисциплін вузу об’єднуються в єдиний кафедральний колектив. На той час, на кафедрі історичних та економічних  дисциплін ( керівник кандидат історичних наук, доцент Анатолій Васильович  Мороз) працюють видатні викладачі, а саме Трикозенко С.В., Рубан С.Т., а окрім них професор Лизогуб Ю.М., доценти Чупашкін В.М., Тер-Унанян Б.А., Юхно Ю.М., Міхов Л.І., Могильний А.П., Зубковський В.М., ветерани педагогічної праці Ведін К.І., Добросердов В.К., їх молоді колеги Федорик В.М., Могильний С.А., а також Гудзь М.В., Гудзь П.В., Макаренко Т.П., Макаревич Т.І. та Харченко І.М. Вони створювали на кафедрі атмосферу творчого неспокою, безупинних пошуків оригінальних ідей, активної діяльності над їх втіленням у практику навчально-виховного процесу.

У 1999 році починає працювати предметно-методична комісія з  економічних дисциплін, головою якої був старший викладач Скорик Вадим Анатольович. Побудова розвинутої держави європейського рівня вимагала підвищення рівня самосвідомості та загальної освіти у громадян. Тому, перед суспільством постало питання належного економічного  виховання молодого покоління. Основний тягар вирішення проблеми було покладено на заклади освіти, зокрема, на вищі навчальні заклади. З їх стін повинна була виходити зріла, свідома молодь, яка розуміє своє місце в країні, яка хоче, щоб країна зайняла  належну позицію у світовому співтоваристві. Молоді люди повинні бути готові до праці і життя в нових умовах господарювання, професійної орієнтації та зовнішніх обставин.

І тому  у 2000 році  на базі існуючих кафедр було створено окрему  кафедру економічних дисциплін під керівництвом старшого викладача Чепуренко Ніни  Георгіївни.

З вересня 2002 р. кандидат економічних наук, доцент Беніамін  Амазаспович Тер-Унанян очолює  кафедру економіки та менеджменту.

Активна позиція Тер-Унанян Б.А. та Шило Д.Д. дала змогу в БДПУ відкрити актуальний напрям підготовки – «Економіка підприємств».

Враховуючи нагальну потребу щодо підготовки фахівців у галузі економіки підприємств,  відповідно рішення Вченої ради університету з 2003 був створений  економічний факультет. З дня заснування факультету в його структурі функціонує кафедра економіки підприємства.  На той час її очолює,  доктор економічних наук, професор Олексій Феодосійович Савченко З 2009 р. завідуючою кафедрою була доктор економічних наук, професор Тетяна Павлівна Галушкіна, яка очолювала в університеті наукову школу з п’яти аспірантів (Бужениця В.В., Кравцова О.А., Ліпанова О.А., Макарова І.А., Фурса С.П.) та одного докторанта (к.е.н., доцент Сидорченко Т.Ф.).

За 80 років свого існування кафедра створила власні традиції і винятковий творчий мікроклімат, сформовано творчий колектив активних, зацікавлених у результатах своєї справи висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістове наповнення дисциплін, готують оригінальні авторські курси, впроваджують нові технології навчання, реалізують освітні інноваційні проекти.

З 01.03.2012 р. кафедра входить до складу факультету економіки та управління під назвою «Економіки підприємства та економічної теорії» під керівництвом доктора економічних наук, професора Саєнка Григорія Васильовича, з травня 2012 р. кафедру очолював доктор економічних наук, доцент Саєнко Владислав Григорович.

З 2014 р. по 2016 р. кафедру економіки підприємства та економіної теорії очолювала кандидат економічних наук, доцент Сидорченко Тетяна Федорівна.

З 2016 року завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Жигірь Анатолій Анатолійович.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», і «магістр» денної та заочної форми навчання зі спеціальностями «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Метою її діяльності є підготовка висококваліфікованих фахівців Європейської орієнтації та здійснення процесу підготовки студентів, які були б конкурентноспроможними, адаптованих до ринкових умов.

Випускники цих спеціальностей опановують функції: економіста, керівника служб маркетингу чи бухгалтера підприємства, організації чи установи, керівника інших підрозділів і служб.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними вищими навчальними закладами науково-дослідними інститутами, підприємствами та органами державної адміністрації областей України.

Науково-дослідна теми кафедри економіки підприємств та економічної теорії на період 2017-2021 р.р. «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні»

 

Сучасний склад кафедри представлений висококваліфікованими, досвідченими викладачами:

 • Зав. кафедрою, д.е.н, проф. Жигірь Анатолій Анатолійович
 • к.е.н., доцент Сидорченко Тетяна Федорівна
 • к.е.н., доцент Кучер Станіслав Федорович
 • к.е.н., доцент Несторенко Тетяна Петрівна
 • к.е.н., доцент Ладунка Ілона Сергіївна
 • ст. викладач Задворна Олена Василівна
 • лаборант Голик Валентина Ігорівна

 

За сумісництвом на кафедрі працюють:

 • к.е.н., доцент Марченко Катерина Валентинівна
 • к.е.н., доцент Макарова Ірина Антонівна
 • ст. викладач  Ліпанова Олена  Анатоліївна
 • асистент Бужениця Валерія Володимирівна

Контакти:
ауд. 135
econom.teoriya@mail.ru