Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Несторенко Тетяна Петрівна

кандидат економічних наук, доцент, visiting profesor

Наукометрика

ORCID iD

0000000182946235

Google Scholar

pgGwIUYAAAAJ

Researcher iD

E75992019

Scopus iD

57197810762

ResearchGate iD

Tetyana_Nestorenko

Біографія

Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (сучасна назва – Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації». Присвоєна кваліфікація спеціаліста – інженер-економіст.

В 1997 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного економічного університету на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Оптимізація економічних відносин промислових підприємств та природної монополії» (1997 р.) присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 «Економіко-математичні моделі і методи».

Рішенням Атестаційної колегії МОН України присуджено вчене звання доцента (2004 р.).

Після захисту кандидатської дисертації Т.П.Несторенко опублікувала 2 статті у журналах, що індексується у НМБД Scopus, 3 статті в виданнях, що індексуються в НМБД Web of Science,  26 статей у фахових виданнях, 25 статей у інших виданнях, в тому числі і в зарубіжних виданнях (Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Білорусь, Іспанія, Росія, Казахстан). Брала участь в понад 75 міжнародних та всеукраїнських конференціях. Співавтор п’ятнадцяти колективних монографій, що видано як в Україні, так і за кордоном. Редактор 10 колективних монографій.

Член програмної ради журналу Zarządzania Innowacyjnego w Gospodarce i Biznesie (Польща).

Член програмних/організаційних комітетів щорічних Міжнародних наукових конференцій:

Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (Opole, Polska) – з 2012 р.;

Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy Development (Opole, Polska) – з 2013 р.;

Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World, інтернет-конференція (спільний проект Вищої школи управління і адміністрації в Ополє (Польща) та Бердянського державного педагогічного університету й Донбаського державного педагогічного університету (Україна) – проводиться з 2016 р.

Співредактор щорічного збірника наукових статей Vzdelávanie a spoločnosť (Прешовський університет в Прешові, Словаччина) та «Освіта і суспільство» (Бердянський державний педагогічний університет, Україна), що видаються з 2016 р.

Під керівництвом Несторенко Т.П. за останні роки понад 35 студентів підготували доповіді та виступили на міжнародних конференціях (Польща, Словаччина) з результатами проведених досліджень.

За 2013-2018 рр. пройшла науково-педагогічне стажування в Економічному університеті в Братиславі (кафедра економічної теорії); у Вищій школі управління і адміністрації в Ополє (економічний факультет); у Вищій технічній школі в Катовіце; Ягелонському університеті (кафедра географії).

В рамках науково-педагогічного стажування в 2015-2016 н.р. в Економічному університеті в Братиславі читала курс «Макроекономіка» для студентів магістратури в літньому семестрі (англійською мовою).

З 2016 р. – член International Public Relations Center, Української асоціації дослідників освіти.

За активну участі у міжнародній діяльності, за плідну науково-педагогічну діяльність неодноразово нагороджувалася грамотами Ректора Бердянського державного педагогічного університету, Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Коло наукових інтересів – Економічна теорія, Просторова економіка (Нова економічна географія).

З 2018 р. – працює доцентом на кафедрі економіки, підприємництва та фінансів БДПУ.

Список наукових праць

 1. Несторенко Т.П. Особенности функционирования предприятий АПК в экономическом кластере // Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. “Формування конкурентноздадтності підприємств АПК в умовах ринкової трансформації економіки”, Полтава, ПДАА, 2-4.06.2004. – С. 119-121.
 2. Несторенко Т.П., Соловйова О.О. Обґрунтування необхідності вдосконалення цінової політики нового підприємства на ринку // Зб. наукових праць «Регіональні проблеми розвитку туризму і рекреації», Донецьк, 2005. – С. 256-265
 3. Несторенко Т.П. Прикладные аспекты ценообразования на услуги санаторно-курортных учреждений // Зб. наук. праць НАН України, Ін-ту екон.-правових досліджень “Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств”. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – С. 219-230.
 4. Несторенко Т.П. Фундаментальные основы образования региональных кластеров // В зб. матеріалів VIII наук.-техн. конфер. наук.-педагог. працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», 26-31.03 2012. – Львів: НУ «Львівська політехніка». – 2012. – 358 с. – С.96.
 5. Несторенко Т.П., Соловйова О.О. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств на регіональному ринку // Просторова економіка: концепції, моделі та регіональні аспекти: Монографія / За ред. Захарченка П.В., Несторенко Т.П. Бердянськ: Вид-ць Ткачук, 2012. – С. 161-173.
 6. Несторенко Т.П., Бордоусов О.В. Методи оптимізації витрат підприємства // Економічні аспекти функціонування підприємства: стан, проблеми, перспективи. Збірник статей доповідей Міжнародної наук.-практ. заочної конфер., Черкаси, 14 квітня 2015 р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – С.42-43.
 7. Несторенко Т.П., Пеліова Я. Оцінка рівня конкурентоспроможності як основа формування конкурентної стратегії фірми // Економічні аспекти функціонування підприємства: стан, проблеми, перспективи. Збірник статей доповідей Міжнародної наук.-практ. заочної конфер., Черкаси, 14 квітня 2015 р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – С.46-47.
 8. Гонда В., Несторенко Т.П. Бизнес-инкубатор как средство поддержки малых инновационных компаний // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Тренди та інновації в сучасній економіці ”. Тези доповідей. Частина 4. – Харків: ХНУБА, 2015. – 252 с. – C.19-23.
 9. Несторенко Т.П., Сурова Ю. Нова медична компанія на ринку: бізнес-інкубатор та бізнес-планування як інструменти сприяння її становленню // Spatial aspects of socio-economic systems’ development: the economy, education and health care. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; p.300. – Р.82-87. ISBN 978-83-62683-63-5
 1. Несторенко Т.П., Пеліова Я. Оцінка рівня конкурентоспроможності як основа формування конкурентної стратегії фірми // Економічні аспекти функціонування пілприємства: стан, проблеми, перспективи. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції. За заг.ред. доц. Ю.В.Андріяко, доц. Н.Г.Мехеди. м.Черкаси, 14 квітня 2015 року. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 154 с. – С.46-47.
 1. Бачурський О.С., Несторенко Т.П. Етичність та раціональність в бізнесі // Conference Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (November 19-21, 2015, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; ISBN 978-83-62683-69-7 (Paper); pp.92, illus., tabs., bibls.
 2. Nestorenko O., Peliova J., Nestorenko T. Economic and mathematical models of inventory management with deficit and with proportional to waiting time the penal sanctions // Knowledge and skills for sustainable development: The role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. EDAMBA-2017 Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 4-6 April 2017, University of Economics in Bratislava, Bratislava, pp.351-359, ISBN 978-80-225-4429-0 https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2017proceedings.pdf  (WoS)
 3. Несторенко Т., Макаренко Т., Остенда А., Сичікова Я. Економіка нічного часу: потенціал для курортного міста // Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (October 16 – 19, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-1-3 (Paper); pp. 116, illus., tabs., bibls. – Р.45-48.
 4. Несторенко Т., Макаренко Т., Василенко О. Економіка нічного часу як фактор забезпечення якості життя // Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-1-3 (electronic edition); pp.770, illus., tabs., bibls. – C.278-283.
 5. Zeng, S., Nestorenko, O., Nestorenko, T., Morkūnas, M., Volkov, A., Baležentis, T., & Zhang, C. (2019). EOQ for perishable goods: modification of Wilson’s model for food retailers. Technological and Economic Development of Economy25(6), 1413-1432. https://doi.org/10.3846/tede.2019.11330 (WoS, Scopus).
 6. Шуба О.І., Несторенко Т. П. Програмна підтримка малого бізнесу в Україні // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 315 с. – С.120-124.
 7. Пузякова А.С., Несторенко Т.П., Остенда А. Автоматизація бізнес-процесів як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг // Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», 27-28.05.2020 (збірник в друці).
 8. Чердаклієва І. О., Несторенко Т.П., Вєжбік-Строньська М. Роль інформатизації в розвитку підприємництва // Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», 27-28.05.2020 (збірник в друці).