Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Жваненко Світлана Анатоліївна

Доцент

Кандидат економічних наук

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2018 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000167903317

Google Scholar

EYt11wAAAAJ&hl

Researcher iD

E58442019

Scopus iD

ResearchGate iD

Svetlana_Zhvanenko

У 2002 році з відзнакою закінчила Бердянський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.

У 2005 р. закінчила магістратуру АУІТ «АРІУ» за спеціальністю «Менеджмент організацій», здобула диплом магістра, кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2011 році з відзнакою закінчила Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2012 р підвищувала кваліфікацію в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі з курсу «Методика викладання дисциплін у вищий школі», де опрацювала наступні теми: «Інноваційні технології навчання», «Організаційні форми навчання у вищій школі», «Статистика».

У 2016-2018 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію  «Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем», за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковий керівник  –     завідувач кафедри економіки та фінансів БДПУ, доктор економічних наук, професор Захарченко П.В.

У 2003-2004 н.р. працювала в Азовському регіональному ліцеї викладачем дисципліни «Програмування на мові СІ».

Працювала асистентом кафедри математики та інформаційного забезпечення Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету (АРІУ ЗНТУ).

У 2010-2012 рр. працювала викладачем на кафедрах математики та інформаційного забезпечення, фінансів, менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу АРІУ ЗНТУ.

З 2012 р. працювала старшим викладачем кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного педагогічного університету.

З 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання інноваційної-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем.

Автор та співавтор 30 наукових публікацій, серед яких 1 навчальний посібник, 11 наукових статей, 4 колективних монографії.

Список наукових праць

 1. Жваненко С.А. Моделі оптимізації потенціалу та інноваційного розвитку підприємств національного курортно-рекреаційного комплексу / С.А. Жваненко, П.В. Захарченко // Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств: [колективна монографія] / за ред. А.А. Жигіря. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 420 с. (24,3 д.а., особистий внесок: побудовано та проаналізовано модель функцій інновацій в курортно-рекреаційній системі).
 2.  Жваненко С. А. Моделі управління позиковими коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу / С. А. Жваненко, П.В. Захарченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – № 11. – С. 46–51.
 3. Жваненко С.А.Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / С. А. Жваненко, П. В. Захарченко // Прикладні аспекти прогнозування ровитку економіки України : [колективна монографія] / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432
 4. Svitlana А. Zhvanenko. Model of competitiveness of the resort-recreation complex / Svitlana А. Zhvanenko, Pavlo V. Zakharchenko, Anna P. Kostenko // Innovation technologies in economy and society: [collective monograph] / Tetyana Nestorenko, Magdalena Wierzbik-Stronska, Rafal Jendrus. – Katowice  : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. – 345 p.
 5. Жваненко С. А. Модель оптимальної інвестиційної програми для забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу / С. А. Жваненко, П. В. Захарченко // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : [колективна монографія] / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 456 с.
   Матеріали наукових конференцій
  1. Жваненко С. А. Системний взаємозв’язок оптимальності та конкурентоспроможності в діяльності курортно-рекреаційних систем / С. А. Жваненко // Економічна кібернетика: проблеми управління соціально-економічними системами : зб. тез наук. конф. – Дніпропетровськ : Нац. металургійна академія України, 2016. – С. 167–171. (0,2 д. а.)
  2. Жваненко С. А. Системна модель курортно-рекреаційного комплексу / С. А. Жваненко // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т, 2016. – С. 82–85. (0,3 д. а.)
  3. Жваненко С. А. Моделювання економічних трансформацій курортно-рекреаційних систем / С. А. Жваненко // Економіко-математичне моделювання : зб. наук. пр. нац. наук.-практ. конф. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 140–142. (0,2 д. а.)
  4. Жваненко С. А. Модель управління коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу / С. А. Жваненко // Моніторинг, Моделювання та Менеджмент Емерджентної Економіки : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Одес. нац. економ. ун-т, 2017. – С. 173–175. (0,3 д. а.)
  5. Жваненко С. А. Моделювання попиту на фінансові продукти в умовах інноваційно-інвестиційної економіки / С. А. Жваненко // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : зб. тез Міжнар. наук. конф. – Харків : Нац. економ. ун-т, 2017. – С. 47–49. (0,2 д. а.)