Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Викладачі кафедри є авторами численних науково-методичних праць (статей, підручників, навчальних посібників, методичних вказівок). Серед них: «Інтелектуальний аналіз даних: підручник» (П.В. Захарченко, О.І. Черняк), «Фондовий ринок: навчальний посібник» (П.В. Захарченко), «Інноваційний менеджмент: навчальний посібник» (М.П. Гриценко), «Фінансовий аналіз: навчальний посібник» (М.П. Гриценко), «Теорія ігор в економіці» (Н.П. Кіркова) та ін. За  час існування кафедри економіки та фінансів викладачами видано понад 25 монографій та близько 140 статей у фахових наукових журналах. Вона є засновником постійно дійочої міжнародної конференції «Прогноз соціально-економічних процесів» ініціатором проведення багатьох наукових конференцій.

Кафедра активно співпрацює з науково-дослідними  інститутами НАН України та українськими та закордонними навчальними закладами й науковими центрами з США, Германії, Словакії, Польщі, Англія.

Науково-дослідні теми кафедри економіки, підприємництва та фінансів «Методологічні аспекти дослідження розвитку економіки курортно-туристичних територій» та «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні».

Відкрита аспірантура зі спеціальності 08.00.03 та підготовка зі спеціальності 051 Економіка, спеціалізація: Національна економіка

У 2018 році старший викладач Жваненко Світлана Анатоліївна захистила кандидатську дисертацію  «Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку економіки курортно-рекреаційних систем» (спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

Науковий керівник  –     завідувач кафедри економіки, підприємництва та фінансів БДПУ, доктор економічних наук, професор Захарченко Павло Васильович.

Навчаються по програмі докторів філософії з економіки: Горбачова І.О., Кунгурцева-Мащенко Т.Є., Мухін В.С.

Наукові керівники:

– доктор економічних наук, професор Захарченко Павло Васильович.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 2020

Комплексна тема кафедри економіки, підприємництва та фінансів: «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні» (№ держреєстрації 0116U008840). Термін виконання 2017-2021 рр. Керівник: к.е.н., доц. Сидорченко Т. Ф. Виконавці: д.е.н., проф. Захарченко П. В., к.е.н., доц. Гриценко М. П., к.е.н., доц. Кучер С. Ф., к.е.н., доц. Костенко Г. П., к.е.н., доц. Глазова Я.В., к.е.н., доц. Жваненко С.А., к.е.н., доц. Кіркова Н.П.,  к.е.н., доц. Несторенко Т. П., к.е.н., ст. викладач Горпинич О.В., ст. викладач Задворна О. В., ст.викладач Швачко В.А.

За час роботи над комплексною темою кафедри досліджено традиції аналізу та інтерпретації підприємництва на різних етапах суспільного розвитку, а також в специфічних умовах сучасного суспільства, що трансформується. Визначено актуальні теоретико-методологічні підходи, що мають вплив на розуміння суті і призначення підприємництва у суспільстві. Розглянуто фактори та їх складові, задіяні у регулюванні підприємництва за умов трансформаційного процессу. Розглянуто особливості і структурні складові організації трудового процесу в українському підприємництві. Дослідженно передумови успішності підприємницької діяльності.

Зокрема розглянуто вплив системи земельних відносин на здійснення підприємницької діяльності у сучасних умовах, а також розроблено пропозиції щодо теоретичних передумов формування цілісного земельно-майнового комплексу держави.

Досліджено важливу економічну роль університетів як на національному, так і на регіональному рівнях. У невеликих містах університети найчастіше є значними економічними агентами на місцевому рівні: університети забезпечують робочі місця для висококваліфікованих фахівців та наукових працівників, залучаючи студентів з інших міст, які навчаються. Студенти, які навчаються в цих університетах, стимулюють розвиток міської економіки, платять за навчання, купують товари та послуги від місцевих фірм. Завдяки функціонуванню університету на території міста мультиплікуються надходження до місцевого бюджету та розвивається діяльність місцевих підприємств.

 

 

Науково-методичні публікації кафедри

 

 

Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств: [колективна монографія/ за заг. ред. д. е. н., проф. А. А. Жигіря]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 420 с.

В монографії представлені наукові результати та напрацювання викладачів факультету економіки та управління Бердянського державного педагогічного університету, отримані в процесі виконання п’ятирічної комплексної науково-дослідної роботи за темою «Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств».

В книзі розглянуто теоретичні та практичні питання сутності поняття ефективності функціонування підприємств різних галузей економіки, методи оцінювання її рівня, фактори та резерви підвищення ефективності функціонування підприємств в сучасних умовах вітчизняної економіки.

Рекомендується для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців, що досліджують проблеми ефективності функціонування та розвитку господарських систем.

І.С. Ладунка, Т.Ф. Сидорченко

Економіка підприємств: Навчально-методичний посібник. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 234 с.

В навчально-методичному посібнику коротко висвітлені теоретико-методологічні положення та принципи економіки підприємства. Викладенні питання динаміки, структури особливостей розвитку економіки підприємств України.

Навчально-методичний посібник складено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», 0101 Педагогічна. Дана дисципліна є складовою нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки і складається з двох модулів: виробниче підприємство  в аспекті управління та ресурсного забезпечення діяльності; технічна база, організація, планування, результати та напрямки розвитку підприємства. Кожна тема містить стислий зміст, запитання для самоконтролю, термінологічний словник, тестові завдання для перевірки знань.

Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів, що займаються проблемами економіки та управління підприємством.

Сидорченко Т.Ф.

Регіональна економіка: навч.-метод. посіб./Т.Ф.Сидорченко, О.А.Ліпанова, О.В.Задворна. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. – 176с.

В навчально-методичному посібнику коротко висвітлені теоретико-методологічні положення та принципи регіональної економіки. Викладенні питання динаміки, структури та регіональних особливостей розвитку національного господарського комплексу України.

Навчально-методичний посібник складено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України. Дана дисципліна є складовою нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки і складається з двох модулів: регіональна економіка, екологія. Кожна тема містить стислий зміст, запитання для самоперевірки, визначення основних термінів, теми для дискусій, основні інформаційні джерела.

Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів, що займаються проблемами регіональної економіки.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, 2019.

У монографії розглядається сучасні підходи до прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем, а також перспективні напрями досліджень таких систем. Окремо приділено увагу питанням економічного прогнозування та управління курортними рекреаціями і туризмом в регіонах та принципам.

Монографія є колективною науковою працею українських та закордонних вчених в області прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем.

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, 2018.

У монографії розглядається сучасні підходи до прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем, а також перспективні напрями досліджень таких систем. Обґрунтовується системна методологічна концепція і конструктивні принципи ведення прогнозних досліджень, а також математичні методи прогнозування соціально-економічних процесів, сучасні інформаційні технології в прогнозуванні економічної інформації. Окремо приділено увагу питанням економічного прогнозування та управління курортними рекреаціями і туризмом в регіонах та принципам і  моделям «зеленої» економіки.

Монографія є колективною науковою працею українських та закордонних вчених в області прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем.

In the article, a comparative analysis of sexual education in the leading world countries is made. Four main periods of sexual education genesis have been distinguished, their features and characteristic emphases in the formation of students’ competences during each of these periods have been analyzed. The importance of sexual revolution in changing the approaches to solving the problems of sexual education in educational institutions is emphasized. Different approaches to the content, fontis and technologies of sexual education, from abstinence from sexual relations before marriage to radical sexual education with the domination of sexual socialization, have been singled out. The key problem in the content of sexual education development, namely the identification of the relationship between the study of the issues of sexuality and the idea of teaching the abstinence from premarital sexual contacts, have been determined. The necessity of using certain
Фінансовий аналіз: нав. посіб. П.В. Захарченко, М.П. Гриценка.

– Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 224 с.

У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія і практичні методи фінансового аналізу, а також перспективні напрями його розвитку. Фінансовий аналіз представляє собою один з найбільш важливих елементів економічного аналізу та фінансового менеджменту, займає досить важливе місце у прийнятті рішень по управлінню фінансами організацій та підприємства. Дане видання ставитиме на меті ознайомити читача з підходами до проведення фінансової аналізу, які узагальнюють як вітчизняний, так, в певній мірі, і зарубіжний досвід. Ця книга призначена, перш за’ все, для студентів університетів, що навчаються по напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того, вона може бути корисна і практичним працівникам: бухгалтерам, аудиторам та фінансовим менеджерам підприємств, а також викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей.

Інформаційні системи у фінансових установах: навч. посіб. О. І. Баштанник, Я. В. Глазова, Н. К. Максишко, В. О. Шаповалова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 224 с.

У навчальному посібнику, який розроблено для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань «Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси і кредит», розглянуто основи дисципліни «Інформаційні системи у фінансових установах». Він містить теоретичний матеріал, який доповнено прикладами виконання лабораторних робіт. Завдання лабораторних робіт складені таким чином, що дотримується принцип від простого до складного. Також у посібник включено індивідуальні завдання для кожного студента, термінологічний словник із дисципліни та перелік контрольних питань і тестів.

Авторами посібника враховано великий досвід викладачів, які проводили практичні та лабораторні заняття з інформаційних систем та баз даних.

Методи та моделі фінансового прогнозування: Посібник

/ За ред. П.В. Захарчснка, Г.І І, Костенко. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 224 с.

У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія і практичні методи фінансового прогнозування, а також перспективні напрями його застосування. Фінансове прогнозування представляє собою один з найбільш важливих елементів фінансового втіалізу та фінансового менеджменту, займає досить важливе місце у прийнятті рішень но управлінню фіішнсими організацій та підприємства. Дане видання ставитиме на меті ознайомити читача з підходами до проведення фінансової прогнозування, які узагальнюють як вітчизняний, гак, в певній мірі, і зарубіжний досвід. Ця книга призначена, перш за все, для студентів університетів, що навчаються за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування». Крім того, вона може бузи корисна і практичним працівникам: бухгалтерам, аудиторам та фінансовим менеджерам підприємств, а також викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей.

Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities колективна монографія учасники к.е.н., доц. Гриценко М.П., д.е.н., доц. Каткова Т. І.

Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – 400 p.

The authors of the book have come to the conclusion that it is necessary to effectively use modem approaches the management of innovative development the economic entities in order to increase the efficiency of activity, to ensure competitiveness, to intensify innovation activity. Basic research focuses on assessing of the life cycle innovation, innovation ensuring of enterprises, diagnostics of financial ensuring for innovative development of enterprises, evaluation the regulation of investment- innovation processes. The research results have been implemented in the different models of management innovations in various sectors of the economy, developing and implementing innovative strategies for developement entrepreneurship, improving production technologies and product quality, standardization and certification products. The results of the study can be used in decision-making at the level the economic entities in different areas of activity and organizational-legal forms of ownership, ministries and departments that promote of development the economic entities on an innovative basis. The results can also be used by students and young scientists in modem concepts and mechanisms for management of innovative development the economic entities in the context of efficient use the resource potential and improvement of innovation policy