Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Дуденок Валентина Іванівна

доцент кафедри історії та філософії

кандидат філософських наук

Наукометрика

Google Scholar

G_peAWIAAAAJ

Researcher iD

E-7284-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 25жовтня 1960 року в м. Чернігові.

У 1985 р. закінчила з відзнакою філософський факультет (відділення філософії) Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. З 1989 по 1991 р. навчалась в аспірантурі Харківського державного університету.

Тема дисертації: “Ціннісні основи духовності”. (1992 р.).

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та соціології.

Викладає такі дисципліни:

  • філософія,
  • філософія права,
  • методологія історії,
  • філософія освіти.

Публікації

1989 р.

О критической функции социологии /В.І. Дуденок //Методологические проблемы развития социологических исследований. Тез. докл. Всесоюзн. Молодеж. социол. чтений. М.:АН СССР, Ин-т социологии, 1989. – С.15-121

О причинах проявления безответственности в сфере трудовой деятельности. / В.І. Дуденок // Акт. проблемы социального развития. Тезисы докладов Межреспубликанськой конференции Молодых социологов Рига:АН Латв. РСР, Ін-т філос. і права, 1989. – С. 5-11

1990 р.

Духовность как смысл творчества. /В.І. Дуденок// Духовное творчество: процесс, эффективность. Тезисы ХШ Всесоюзного теоретического семинара “Мировоззрение и научное познание” Київ – Ужгород, 1990. – С. 15-19

Духовность и религия  / В.І. Дуденок //Атеизм, религия, культура, личность. Тезисы докладов Уфа, 1990. – С. 6-9

Духовность как показатель мировоззренческой культуры личности / В.І. Дуденок //Роль научного мировоззрения в активизации человеческого фактора. – Москва-Чебоксары, 1990. – С. 29-32

1991

В пошуках духовності / В.І. Дуденок //Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Зб. ст. Вип.П.АПН СРСР, БДПІ. М. – Запоріжжя, 1991. – С.25-29

1992 р.

Общечеловеческие ценности как феномен культуры. / В.І. Дуденок // Изменяющийся мир и проблемы гуманитарного образования в высшей школе. Сб.ст. Вып.1 Бердянск, БГПИ,1992. – С.29-34

Гуманізація суспільствознавства – важливий фактор підготовки сучасного спеціаліста. / В.І. Дуденок //Соціально-політичний портрет сучасного молодого спеціаліста. Умань, Уманьський педінститут, 1992. –С. 34-39

Ценностные основания духовности. / В.І. Дуденок //Квинтэссенция философии и время . – Харьков: ХГУ 1992. – С. 32-39

1993 р.

Проблема взаємовідношення душі та духу в творах М.М.Бахтіна / В.І. Дуденок//Проблеми філософії та соціології (Зб.тез наукових повідомлень). Бердянськ,1993. – С. 25-30

1994 р.

Морально-культурний аспект зороастризму / В.І. Дуденок // Вісник БДПІ. Бердянськ: БДПІ, 1994. – с.14-23

1997 р.

Другодоминантность как атрибут духовности. / В.І. Дуденок // Тез. Міжнар.наук.-практ., духов.- світ. конф. “2000 р. з Різдва Христова”.- Запоріжжя,1997. – С. 25-30

1998 р.

Другодоминантность как феномен надличностного сознания / В.І. Дуденок //Буття людини, природа та соціум.Вісник ХДУ, N400/5, 1998. С. 32-36

1999 р.

Цінності в структурі особистісної мотивації / В.І. Дуденок // Вісник АРІУ, N1, 1999. – С.22-28

15.Духовность как другодоминантность/ В.І. Дуденок // Вісник АРІУ, N2, 1999. – С.13-18

2001 р.

Современное “богоискательство”: причины и смысл / В.І. Дуденок // Философские проблемы гуманитаризации высшего образования. Сб. ст. по материалам международной научно-практической конференции. Сумы – Бердянск, 25-27 июня 2001. – С.32-36

2002 р.

На пути к гуманизации образования / В.І. Дуденок //Философские проблемы гуманитаризации высшего образования. Сб. ст. по материалам международной научно-практической конференции , – Сумы – Бердянск, 25-27 июня 2002. – С. 3-9

2003 р.

Духовные основания ценностей./ В.І. Дуденок //Философские проблемы гуманитаризации высшего образования. Сб. ст. по материалам международной научно-практической конференции Сумы – Бердянск, 4-7 июля 2003. – С. 6-10

2005 р.

Аксиологический контекст социального познания /В.І. Дуденок //Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конференції (25 травня 2005 р.), Запоріжжя: Просвіта, 2005. – С. 3-8

2006 р.

Загальнолюдські цінності та форми їх буття / В.І. Дуденок // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Дні Науки – 2006”, 17-28 квітня 2006 року Том 3, ФІЛОСОФІЯ. Дніпропетровськ. 2006. – С. 16-20

Загальнолюдські цінності та шлях до них / В.І. Дуденок // Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості: Монографія / За ред. канд. філос. наук О. О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С. 68-72

Парадоксы научной рациональности / В.І. Дуденок // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми сучасної науки”. – Київ. – 2006 – С. 59-61

2007 р.

Українська ідея: філософські виміри: / В.І. Дуденок //Монографія / За ред канд. філос. наук О. О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – С. 151-160

2008 р.

Соціально-філософські аспекти трансформацій в сучасному суспільстві: Монографія / За ред. канд. філос. наук В.І. Дуденок. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2008, 250 с.

Общественные науки и их предпосылки: смена парадигм/ В.І. Дуденок // Соціально-філософські аспекти трансформацій в сучасному суспільстві: Монографія / За ред. канд. філос. наук В.І. Дуденок. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – С.18-22

2009 р.

Притяжение права. /В.І. Дуденок // За матеріалами Міжвузівської наукової конференції «Права людини у контексті Загальної декларації прав людини». Матеріали міжвузівської наукової конференції 10 грудня 2008 року/ за ред.к.і.н.,проф.. Папанової В.А.., к..іст.н., доц.. Захарченко Т.К. – Бердянськ – Донецьк: Норд –Прес, 2009. – с.37-40

2010 р.

Пределы и устремления философии образования. Зб. Освіта в інформаційному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Суми, 27-28 травня 2010 р., с. 11-12

2011 р.

Права и возможности гуманітарного знания / Освіта та наука в умовах глобальних викликів /  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 червня 2011 р., – Судак: ВіТроПринт, 2011. – с.205-208

2012

Идея надличностного сознания в философии// Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали  Бердянської сесії І Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю ( м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.): у 5-ти частинах.- Д.:ТОВ «Інновація»,2012.-ч.1.-154 с.

Проблема рациональной реконструкции гуманитарного знания// Науковий журнал «Філософія і політологія в контексті сучасної культури», випуск 4(2),-Дніпропетровськ,2012, с. 128-133

2013

Идея права в плоскости гуманитарного знания// Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Права людини перед викликами 21-го століття:вивчення та викладання»,Бердянськ,10 грудня 2012р./ Випуск V / За ред.І. В. Алєксєєнко.- Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013.-288с.

Гуманитарные науки как основа общекультурного пространства// Матеріали  Всеукраїнської науково-теоретичної  конференції  «СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ  В  УКРАЇНІ», присвяченої пам’яті  проф. О. М. Семашка  (м. Київ, 11 – 12 квітня 2013 р.) –К.:НАКККІМ, 2013.- 208 с.

Філософія: Навчальний посібник для аспірантів і здобувачів.// (Кол.авторів; за наук.ред.проф.Арістової  А. В. і проф.. Синякова С. В.). – К.: НТУ, 2013. – 245 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для аспірантів та здобувачів вищих технічних навчальних закладів. Лист за № 1/11-10365 від 20.06.2013).

2014

Релігійний дискурс сучасності: уроки постмодерну -Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали  Дніпропетровської  сесії   ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції ( м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.) – Д.:ТОВ «Інновація», 2014, с.117-121.

Свобода совести как неотъемлемое право личности – Матеріали Другої  Всеукраїнської наукової  конференції  «Права людини перед викликами 21-го століття.»,Бердянськ,10 грудня 2013р. / Випуск V1 / За ред.І. В. Алєксєєнко.- Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2014.-444с., с.151-158.

Сучасне філософське знання як прояв постнекласичної раціональності  –  Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»–Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.-Вип. 15.-188 с., с.94-99.

Особливості формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді //Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія» № 31 ( 324 ). 2014.- Черкаський національний університет, Черкаси, 2014,  99с., с.71-76.

2015

Особенности формирования  смысложизненных  интенций в культуре // Актуальні проблеми філософії та соціології. Випуск 3. – Одеса, 2015.-с.45-50

2016

Религиозный дискурс современности: проблемы секуляризации- Суспільні науки:сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2016 р.) -Одеса:ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016.-128 с., с.52-55.

Особенности развития религиозного сознания в эпоху постмодерна. -Актуальні проблеми філософії та соціології  (наукове видання), випуск 9, – Одеса, 2016,с. 36-40.

Філософія як пошук нової раціональності. -Україна: поступ у майбутнє. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю від дня Незалежності України (тези доповідей та виступів) /Відп. ред. Волобуєва С. В. – К.: НТУ, 2016.-136с. –с.41-43.

Інноваційні технології навчання: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Бахтіярова Х. Ш.; наук. ред. Арістова А. В.; упорядн. словника Волобуєва С. В.]. – К.: НТУ, 2016. – 172с.

Філософія глобальних проблем сучасності: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; за науковою редакцією проф. Арістової А. В.; упорядн. словника доц. Волобуєва С. В.]. – К.: НТУ, 2016. – 184 с.

2017

Парадигма глобальной эволюции: перспективы философских исследований. -Актуальні проблеми філософії та соціології  (наукове видання), випуск 16, – Одеса, 2017, с.33-36.

Філософські засади школи глобальної екології.- Вісник Львівського університету, (випуск 10),- Львів,2017, с.32-38.

Філософські дискурси епохи постмодерну. – Суспільні науки:виклики і сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 червня 2017 р.) – Одеса:ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства»,2017.-136 с., с.64-68.

Духовность как проблема философской антропологии.-Таврійські історичні наукові читання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 січня 2017 р.- Київ: Таврійський національний університет імені  В. І. Вернадського,2017.-132 с., с. 111-115.

Школа  «універсального еволюціонізму».- Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції.-Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017.-636 с., с. 553-555.

Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др. ; под. ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. − 632 с. – (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»)

2018

Нові грані відповідальності: постмодерністський аспект -Вісник Львівського університету, випуск 17, 2018, с. 34-41.

 Ответственность как вектор современной цивилизации.–  «Актуальні проблеми філософії і соціології», № 23, 2018, с. 12-15.

Аксіологічні виміри проблеми відповідальності . – Суспільні науки: виклики і сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8- 9 червня 2018 р.) – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства»,2018.-112 с., с.49-55.

 

2019

Школа мітозу біосфер: пошук шляхів до формування  ноосфери.-  «Рівень ефективності  та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації» -Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 лютого  2019 року).-Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2019.-108 с., с.16-21.

 

 

 

Матеріали наукових конференцій:

Міжнародна науково-практична конференція «Філософські проблеми гуманітаризації вищої освіти» (Суми – Бердянськ, 25-27 червня 2002 р.).

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми.» (Запоріжжя, 25 травня 2005 р.).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта в інформаційному суспільстві» ( Суми, 27-28 травня 2010 р.).

Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації» ( Сімферополь, 26-28 січня 2012).

Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціально-гуманітарні читання», Кіровоградська сесія. (15 червня 2012).

Міжнародна науково-практична конференція  «Суспільні науки:сучасні тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 22-23 січня 2016 р.) .

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю від дня Незалежності України «Україна: поступ у майбутнє» ( Київ, 22 квітня 2016 р.) .

Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські історичні наукові читання» ( Київ, 27-28 січня 2017 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки:виклики і сьогодення» ( Одеса, 9-10 червня 2017 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки:виклики і сьогодення»   (Одеса, 8-9 червня 2018 р.).

Міжнародна  науково-практична конференція: «Рівень ефективності  та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації»   (м. Львів, 22-23 лютого  2019 року).

 

Нагороди:

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»(2005), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2019).