Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Захарченко Таїса Костянтинівна

доцент кафедри історії та філософії

кандидат історичних наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 07.02.1960р. В 1984 р. закінчила історичний факультет Дніпропетровського Національного університету за спеціальністю “Історія та суспільствознавство”, отримала кваліфікацію „Викладач історії та суспільствознавства”. Має кваліфікацію вчитель-методист вищої категорії.

Отримала сертифікати:

1) Тренінгу “Основи місцевого самоврядування” (вересень-жовтень 2004 р.);

2) Міжнародного семінару Червоного Хреста “Дослідження гуманітарного права” (липень 2002 р., м. Запоріжжя );

3) Семінару “Партнери в освіті” організації Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ ACCELS ( 2005р., 1 м. Мелітополя ).

У грудні 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю –всесвітня історія з теми «Соціокультурний розвиток німецьких і менонітських колоній Північного Приазов’я ».

В БДПУ працює з 2006 року, з 2007 р. по 2009р.  – заступник декана соціально-гуманітарного факультету  з наукової, міжнародної та виховної роботи.

Викладає такі дисципліни – Історію держави і права зарубіжних країн, нову та новітню історію країн Європи і Америки, новітню історію Азії та Африки, актуальні проблеми міжнародних відносин, юридичне та правове забезпечення дошкільної освіти.

Наукові публікації:

 1. Зміни в законодавстві в Україні під час перебудови (1985-1991рр.)// Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Права людини перед викликом ХХІ ст.. -Бердянськ, «Ноулідж, 2013
 2. Войны Болгарии в период Третьего царства// Матеріали ІІ міжнародного науково-методичного семінару з Болгарської мови, літератури, культури та історії.16-17 травня 2013. –Бердянськ, 2013.
 3. Принципи та форми взаємин між державою та особистістю»// Держава та особистість» (гриф ВАКУ) Донецьк. 2013  (монография)
 4. Некоторые аспекты взаимодействия Болгарии и НАТО Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії ( 15-16 травня 2014р.):[збірник тез ] / [ред..В.І.Кірева, С.І. Корнієнко, А.М.Сердюк,О.А. Сєнічева, О.Б. Червенко]. –Бердянськ: БДПУ, 2014. – 176 с.
 5. Колонизация Северного Приазовья (историко-правовой аспект) – Современные вопросы государства, права, юридического образования: сборник научных трудов по материалам X Междун родной научно-практической конференции . 22 декабря 2013 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России» ; отв. ред. Н.С. Ельцов.Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина,- 2014. 468 с.
 6. Северное Приазовье в период «нового порядка» // Российская история в начале XXI века: опыт, проблемы, перспективы. Международная научно-практическая конференция. Оренбург, 13—14 мая 2014 г. : сб. статей / науч. ред. Д. А. Сафонов ; – Мин-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Оренб. гос. пед. ун-т» ; Мин-во образования Оренбургской области. — Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2014.
 7. Роль студенства у трансформації українського суспільства Актуальні питання теорії та історії держави та права в дослідженнях студентів і молодих учених. Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 листопада 2014 р.
 8. История освоения Северного Приазовья /Современные тенденции развития юридической науки: теория и правоприменительная практика// Материалы заочной международной научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов  20февраля 2014. – Белгород; Белгородский университет кооперации, экономики и права.
 9. Розділ «Держава та право України за часів перебудови 1985-1991 Підручник « Історія держави та права України»( з грифом ВАКУ ) – Донецьк, 2014
 10. Студентський рух в Україні Збірник тез доповідей міжвузівської студентської практичної конференції « Вплив « Революції гідності» на світоглядні позиції сучасної молоді » -16 грудня 2014 року. -Ірпінь, -2014
 11. Раздел 1 1.2.Принципы, формы и методы взаимоотношения государства и личности Право, общество, государство, современные тенденции и перспективы развития- коллективная монография/ И.В.Воронина [и др.]; под ред.В.В.Соловьевой.- Тамбов: Изд.дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2014, 204с
 12. Трансформация современного терроризма// Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Национальная безопасность: стратегические приоритеты и система обеспечения» 28 апреля 2016 года
 13. Торгово-фінансовий стан менонітських і німецьких колоній північного Приазов’я (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 2. –Ч. 1. – C43-48.
 14. Сучасна Болгарія очима мандрівника: переваги та недоліки євроінтеграцїї Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. C. 152, – 191 с. (тези)