Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Бабіна Наталя Іванівна

старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування

Наукометрика

Google Scholar

7-0AAAAJ

Researcher iD

0000

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Освіта:

 1. Харківський технікум зеленого будівництва. Спеціальність: Готельне господарство. Кваліфікація: Технік-організатор готельного господарства. Диплом з відзнакою, 1983 р.
 2. Донецький інститут підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства житлово-комунального господарства. Розділ «НТП в готельному господарстві», 1986 р.
 3. Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті. Спеціальність: Менеджмент організацій. Спеціалізація Менеджмент торгівлі та громадського харчування. Кваліфікація: менеджер-економіст. Диплом спеціаліста, 2003 р.
 4. Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ». Спеціальність: Менеджмент організацій. Спеціалізація: Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу. Кваліфікація: менеджер-економіст. Диплом магістра, 2006 р.
 5. Полтавський університет економіки і торгівлі, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. Курс «Методика викладання дисциплін у вищій школі», 2012 р.
 6. Запорізький національний технічний університет. Кафедра менеджменту. Тема «Менеджмент готельного сервісу», 2017 р.

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю 21 рік:

– готельний сервіс: Виробниче об’єднання готельного господарства «Бердянськ», адміністратор; пансіонат АРІУ, старший менеджер; готельний комплекс «Ніка» ТОВ «Азов-Герат», заступник директора;

– туристичний сервіс: кураторство студентською туристичною агенцією «Темеринда»;

– система харчування: керівництво професорським клубом „Professor’s club”.

 

Стаж науково-педагогічної роботи 21 рік: 1999-2020рр.

Подяки за активну участь у американсько-українському проекті з дистанційного навчання та за високий професіоналізм і сумлінну працю.

Почесні грамоти Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

 

Дисципліни:

Організація та управління підприємствами готельного, курортного та туристичного сервісу; Техніка та технологія галузі; Організація харчування в туризмі; Організація турів і транстурів; Міжнародний туризм; Менеджмент готельного сервісу; Географія туристичних центрів України.

 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України:

 1. Бабіна Н.І. Забезпечення подальшого розвитку курортної рекреації Запорізького Приазов’я / Н. І. Бабіна // Наука й економіка. – 2012. – Вип. 4 (28). – C. 344-347.
 2. Бабіна Н.І. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор сталого розвитку українських готельних підприємств / Н.І. Бабіна // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – Вип. 3 (42). – 256 с.
 3. Бабіна Н.І. Аналіз рейтингу конкурентоспроможності країн у галузі міжнародного туризму [Електронний реруср] / Н.І. Бабіна // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №3. – Грудень 2015 р. – С.33-38.- Режим доступу: http://www.global-national.in.ua.
 4. Бабіна Н.І. Дослідження динаміки складових індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму України в рейтингу країн світу / П.В. Захарченко, Н.І. Бабіна // Науковий журнал Економічний вісник ЗНТУ. – 2018. – №1. – С. 88-98.
 5. Бабіна Н.І. Зарубіжний досвід практики розвитку «зеленої економіки» / Т.В. Черемісіна, К.М. Леміш, Г.В. Казачковська, Н.І. Бабіна // Фахове видання України: Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2018. – № 4 (44). – С. 83-88.

Виданий підручник чи навчальний посібник або монографії:

 1. Бабіна Н.І. Навчально-методичний посібник. «Організація та управління підприємствами готельного, курортного та туристичного сервісу. Змістовий модуль. Готельне підприємство як об’єкт управління» / Н.І. Бабіна // навч.- метод.посіб.- Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2013. – 110 с.
 2. Бабіна Н.І. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки менеджерів індустрії туризму / Н.І. Бабіна // Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: [колективна монографія / за ред. О.І.Черняка, П.В. Захарченка].- Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 458 с.
 3. Бабіна Н.І. Шляхи розвитку курортних рекреацій приморського регіону / Н.І. Бабіна // Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: [колективна монографія / За ред. М.В. Ґудзь. – Бердянськ: БДПУ, 2014.- 398 с. – С. 223-240.
 4. Бабіна Н.І. Імплементація принципів корпоративної соціальної відповідальності у готельному бізнесі / Н.І. Бабіна// Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: [колективна монографія / За ред. М.В. Ґудзь]. – Бердянськ: БДПУ, 2014.- 398 с. – С. 249-256.
 5. Бабіна Н.І. Управління розвитком готельної сфери курортного міста / Н.І. Бабіна // Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: [колективна монографія / за ред..О.І.Черняка, П.В.Захарченка]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015.-384 с. – С. 250-270.
 6. Бабіна Н.І. Дослідження корпоративної культури українських та світових провідних готелів як інструменту ефективного розвитку / Н.І. Бабіна // Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: [колективна монографія за ред..О.І. Черняка, П.В. Захарченка]. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 512 с. – С.448-467.
 7. Бабіна Н.І. Застосування коуч інструментів в управлінні персоналом українських підприємств готельного сервісу / Н.І. Бабіна // Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Жигіря]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 470 с. – С. 374-392.
 8. Бабіна Н.І. Стандартизація та сертифікація послуг як інструмент управління якістю обслуговування на підприємствах готельної індустрії регіонів і країни в цілому / Бабіна Н.І., Токаренко О.І.// «Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки»: Монографія / за ред..О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017.-371 с. – С. 346-357.

9.Бабіна Н.І. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців індустрії гостинності країни та регіону / К.М. Леміш,  Н.І. Бабіна // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка – Мелітополь Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432 с. – С. 329-342.

 1. Бабіна Н.І. Коворкінг як інноваційна тенденція удосконалення інфраструктури підприємств готельної індустрії / Н.І. Бабіна, К.М. Леміш, Т.В. Черемісіна //Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / за ред..О.І. Черняка, П.В. Захарченка.- Мелітополь, 2019. – 456с.

Видання навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Бабіна Н.І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент організацій і адміністрування» за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» з навчальної дисципліни «Тури і транстури».  / Н.І. Бабіна //  – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2013. – 52 с.
 2. Бабіна Н.І. Методичні рекомендації до проходження та захисту навчально-ознайомчої практики «Вступ до фаху». / Н.І Бабіна // – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2013. – 18 с.
 3. Бабіна Н.І. Наскрізна програма практики студентів освітнього ступеня бакалавр. Галузь знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-професійна програма: Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу / К.М. Леміш, О.І. Токаренко, Т.В. Черемісіна, Н.І. Бабіна – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 54 с.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п`яти публікацій:

 1. Бабіна Н.І. Прогнозування тенденцій розвитку міжнародного туризму / Н.І. Бабіна // Зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення // Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 20-21 лютого, 2015 р. – С.20-22.
 2. Бабіна Н.І. Інноваційні технології обслуговування у ресторанній сфері / Н.І. Бабіна, А.С. Карапетян // «Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи»: Зб. тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (26-27 лютого 2016 р.). – Київ.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016.-132 с. – С 61-64.
 3. Бабіна Н.І. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність готельних підприємств України / Н.І. Бабіна, М.В. Калашник // «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики»: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), 21 квітня 2016 р. (Електронний варіант збірника, сайт ДонНУЕТ). – С. 489-492.
 4. Бабіна Н.І. Аналіз засобів бронювання готельних послуг у глобальній комп’ютерній мережі / Н.І.Бабіна, Є.О. Козлюк // «Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона здоров’я і фармація»: [матеріали 4-ої міжнародної науково-практичної конференції] ; м. Ополе, Республіка Польща, 11-14 листопада 2016 р. – С. 40-42.
 5. Бабіна Н.І. Вдосконалення партнерських зв’язків туристичних підприємств / Н.І.Бабіна, А.С. Карапетян, М.О. Радченко // «Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона здоров’я і фармація»: [матеріали 4-ої міжнародної науково-практичної конференції] ;  м. Ополе, Польща, 11-14 листопада 2016 р. – С. 35-37.
 6. Бабіна Н.І. Інвестиційна привабливість готелів mid-market. / А.Сюткіна, Н.І. Бабіна // Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – С. 84-86.
 7. Бабіна Н.І. Перспективи розвитку яхтового туризму в Україні / Н.І.Бабіна,Г.В. Казачковська // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лютого 2019 р). – Бердянськ-Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2019. – 194 с.