Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Черемісіна Тетяна Володимирівна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат економічних наук, доцент

Наукометрика

Google Scholar

6jj-Fs0AAAAJ

Researcher iD

E-8758-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Tatyana_Cheremisina

Біографія

У 2005 році закінчила магістратуру у Бердянському державному педагогічному університеті на денному відділенні та отримала кваліфікацію викладача педагогіки.

У 2008 році отримала другу вищу освіту у ВСП Азовському регіональному інституті управління Запорізького національного технічного університету на заочному відділенні та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2009 році закінчила магістратуру у ВСП Азовському регіональному інституті управління Запорізького національного технічного університету на денному відділенні та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 11.170.01 Інституту економіко-правових досліджень НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (20 червня 2013 року).

У 2013 році отримала диплом кандидата економічних наук (ДК№016438).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту (12ДЦ №042782).

Викладає дисципліни: «Адміністративний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Управління інноваціями», «Кроскультурний менеджмент», «Управління змінами», «Регіональне управління», «Інфраструктура туристичного ринку», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Менеджмент туризму».

СПИСОК наукових та навчально-методичних праць

кандидата економічних наук, доцента

Черемісіної Тетяни Володимирівни

 1. Черемісіна Т.В. Оценка состояния развития деловой среды курортного города (на примере Бердянского филиала Запорожской торгово-промышленной палаты) / Т.В.Черемісіна // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта : зб. наук. праць Академії управління та інформаційних технологій «АРІУ». – Ч.1. / за ред. д-ра економ. наук П. Ґудзя. – Бердянськ : АУІТ «АРІУ», 2007. – 108 с. / С.34-37.
 2. Черемісіна Т.В. Маркетингова взаємодія підприємств на основі аутсорсингу / Т.В.Черемісіна, К.М.Леміш // Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою : матер. допов. учасників третьої наук.-практ. конф. (м. Бердянськ 13-14 вересня 2007 р.). – Ч.1. – Бердянськ : АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96 с. / С. 90-91.
 3. Черемісіна Т.В. Оцінка системи стратегічних планів приморських міст / Т.В.Черемісіна // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, навчання : матер. наук. конф. студентів та викладачів АРІУ ЗНТУ, (м.Бердянськ, 21-25 квітня 2008 р.) / за ред. к.техн.наук П.В.Захарченка. – Ч.2 – Бердянськ : Видав. центр АРІУ ЗНТУ. – 2008. – 177с. / С.23-34.
 4. Черемісіна Т.В. Оцінка реалізації стратегічного плану міста на основі маркетингових досліджень / Т.В.Черемісіна // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – Т.1. – С.83-86.
 5. Черемісіна Т.В. Сучасні маркетингові тенденції управлінням територією / Т.В.Черемісіна // Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 15 жовт. 2008 р.). – Тернопіль, 2008. – С. 97-98. – Режим доступу : www.iconf.org.ua.
 6. Черемісіна Т.В. Теорія економічного аналізу. Навчально-методичний комплекс для студентів 2 курсу спеціальностей „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” і “Менеджмент організацій” / Т.В. Черемісіна, Т.П. Несторенко // Бердянськ : АРІУ ЗНТУ, 2008. – 70с. / C.24-65.
 7. Черемісіна Т.В. Оцінка складових стратегічних планів розвитку міст / Т.В.Черемісіна // Актуальні аспекти регіонального управління : матер. наук. конф. студентів та викладачів АРІУ ЗНТУ (м. Бердянськ, 15-16 квіт. 2009 р.). – Бердянськ : АРІУ ЗНТУ. – 2009. – С. 75-78.
 8. Черемісіна Т.В. Організаційно-інформаційне забезпечення формування маркетингового плану розвитку м. Бердянськ / Т.В.Черемісіна // Розвиток продуктивних сил України : від В.І. Вернадського до сьогодення : матер. Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 20 берез. 2009 р.). – К. : РВПС України, 2009. – Ч.3. – С. 345-347.
 9. Черемісіна Т.В. Сучасні напрями соціально-економічного розвитку міста / Т.В.Черемісіна // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 16-17 жовт. 2009 р.). – Маріуполь : ПДТУ, 2009. – С. 150-152.
 10. Черемісіна Т.В. Порівняльна оцінка стратегічних планів розвитку приморських міст / Т.В.Черемісіна. – Економіка та право. – 2009. – №3(25). – С. 111-117.
 1. Черемісіна Т.В. Структура плану маркетингу курортного міста / Т.В.Черемісіна // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2009 : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Одесса, 5-17 окт. 2009 г.). – Одесса : Черноморье, 2009. – Т. 7 : экономика. – С. 20-22.
 2. Черемісіна Т.В. Сучасні погляди розвитку міста / Т.В.Черемісіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності  : зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т. 3. – С. 93-98.
 3. Черемісіна Т.В. Роль та значення технологій для вдосконалення виробничих процесів / Т.В.Черемісіна // Прогнозування соціально-економічних процесів : міжнар. наук.-практ. конф. (ПСЕП-2010) (м. Бердянськ, 3-5 червня 2010 р.) – Бердянськ : АРІУ ЗНТУ. – 2010. – С.96-98.
 4. Черемісіна Т.В. Сучасний стан маркетингового управління курортним містом (на прикладі м.Бердянськ) / Т.В.Черемісіна // Прометей : регіональний зб. наук. праць з економіки. – Донецьк :  ДЕГІ, 2010. – Вип. 2(32). – С. 203-205.
 5. Черемісіна Т.В. Наукові підходи розробки концепції маркетингового управління розвитком курортного міста / Т.В.Черемісіна // Економіка і регіон. – 2010. – №25-С2. – С. 87-92.
 6. Черемісіна Т.В. Значення маркетингового планування в системі управління містом / Т.В.Черемісіна // Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях : матер. Всеукр. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Симферополь, 29 апр. 2011 г.). – Симферополь : ТНУ им. В.И.Вернадского, 2011. – С. 400-401.
 7. Черемісіна Т.В. Концептуальні засади маркетингового управління розвитком курортного міста/ Т.В.Черемісіна // Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 трав. 2012 р.). – К. : АЦ «Нова економіка», 2012. – С. 86-87.
 8. Черемісіна Т.В. Регіональне управніння рекламною діяльністю курортного міста/ Т.В.Черемісіна, О.С. Осіння, Є.С. Плахтєєва // Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : матер. допов. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Бердянськ, 31 трав. – 2 черв. 2012 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 76-78.
 9. Черемісіна Т.В. Розробка бренду міста-курорту Бердянськ / Т.В.Черемісіна, О.В. Кужим // Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : матер. допов. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Бердянськ, 31 трав. – 2 черв. 2012 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.192-193.
 10. Черемісіна Т.В. Концептуальні підходи до визначення поняття місто / Т.В.Черемісіна // Економіка та управління : зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук. – Харків : Гельветика, 2012. – C. 231-235.
 11. Черемісіна Т.В. Порівняльна характеристика понять «управління» та «менеджмент» на регіональному рівні / Т.В.Черемісіна //Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 1(172). – С. 344-348.
 12. Черемісіна Т.В. Значение маркетингового плана для продвижения приморского курортного города/ Т.В.Черемісіна // Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 556 с. / С.495-503.
 13. Черемісіна Т.В. Розвиток міста у контексті регіональної економіки / Т.В.Черемісіна // Прометей : регіональний зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2013. – Вип. 3(42). – С. 31-34.
 14. Черемісіна Т.В. Робоча програма та плани практичних занять з курсу «Інфраструктура туристичного ринку» для студентів І курсу факультету економіки та управління денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / Т.В.Черемісіна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 45 с.
 15. Черемісіна Т.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління змінами» для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форм навчання напряму 7.030601 «Менеджмент» та 8.030601 «Менеджмент» / Т.В.Черемісіна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 50 с.
 16. Черемісіна Т.В. Інструменти територіального планування розвитку міста / Т.В.Черемісіна // Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м.Одеса, 21-22 березня 2014 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 132 с. / С.74-78.
 17. Черемісіна Т.В. Концепція маркетингового управління розвитком курортного міста/ Т.В.Черемісіна // Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І.Черняка, П.В. Захарченка. – Бедянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 458 с. / С.417-427.
 18. Черемісіна Т.В. Обґрунтування концепції маркетингового планування розвитку приморського курортного міста / Т.В.Черемісіна // Інвестиції : практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2014.– №21. – С.130-136.
 19. Черемісіна Т.В. Маркетингові прийоми формування рекреаційно-туристичного бренду України. Наукові підходи до розробки концепції маркетингового управління розвитком курортного міста / Т.В.Черемісіна // Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / за ред. проф. М.В. Ґудзь. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 391 с. / С.294-305, с.374-381.
 20. Черемісіна Т.В. Концепції територіального розвитку / Т.В.Черемісіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №9-1. – Ч2. – С. 121-124.
 21. Черемісіна Т.В. Кроскультурний менеджмент розвитку міста на основі маркетингу / Т.В.Черемісіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – № 2.Режим доступу : www.global-national.in.ua
 22. Черемісіна Т.В. Співвідношення понять «регіональний менеджмент» та «регіональне управління» в системі регіонального розвитку / Т.В.Черемісіна // Сталий розвиток економіки. – 2015.– №1(26). – С. 99-104.
 23. Черемісіна Т.В. Територіальний характер адміністративного планування розвитку міста на основі маркетингу/ Т.В.Черемісіна // Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бедянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 384 с. / С. 358-368.
 24. Черемісіна Т.В. Етапи розробки маркетингового плану курортного міста / Т.В.Черемісіна, К.М. Леміш // Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І.Черняка, П.В. Захарченка. – Бедянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016.– 512 с. (С.489-496).
 25. Черемисина Т.В. Специфика городского маркетинга в продвижении курортного города / Т.В. Черемисина, Е.И. Токаренко, В.Н. Стражник // Современные проблемы управления: экономика, образование, здравоохранение и фармация : матер. 4-й Междунар. науч. конф. (г. Ополе, Республика Польша, 11-14 ноября 2016 г.).
 26. Черемісіна Т.В. Дослідження питань визначення та класифікації населених пунктів/ Т.В.Черемісіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 14. – Режим доступу : www.global-national.in.ua
 27. Черемісіна Т.В. Управління туристичним іміджем курортної території / Т.В.Черемісіна, Г.В. Казачковська // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; ISBN 978-83-62683-871 (Electronic edition); pp.534, illus., tabs., bibls
 28. Черемісіна Т.В. Антикризове планування в системі управління підприємством / Т.В.Черемісіна, К.М. Леміш, О.І. Токаренко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 5. – С. 155-160. – Режим доступу до ресурсу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/01.pdf
 29. Черемісіна Т.В. Проблема лідерства та влади у менеджменті / Т.В.Черемісіна, А.Ю. Куранда // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м.Бердянськ, 20-21 квітня 2017 р.). – Бердянськ, 353 с. – С. 144-146. – Режим доступу : http://us.bdpu.org/wp-content/uploads/2017/05/tezy_chast1.pdf

Основні дисципліни, що викладає: адміністративний менеджмент, інфраструктура туристичного ринку, зовнішньоекономічна діяльність, управління інноваціями, менеджмент туризму

 1. Черемісіна Т.В. Інноваційні інструменти управління підприємством в умовах кризи / Т.В. Черемісіна, К.М. Леміш // Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. – 371 с. – С.307-314.
 2. Черемісіна Т.В. Зарубіжний досвід практики розвитку «зеленої економіки» / К.М. Леміш, Т.В. Черемісіна, Г.В. Казачковська, Н.І. Бабіна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2018. — № 4 (44). — С. 83–88.
 3. Черемісіна Т.В. Особливості інноваційного менеджменту та напрями розвитку інновацій у туризмі/ Т.В.Черемісіна, К.М.Леміш // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432 с. – С.353-362.
 4. Черемісіна Т.В. Місце інноваційного менеджменту в системі загального менеджменту / Т.В. Черемісіна, Ю.С. Чернявська // Scientific Journal Virtus. – January №24. – 2018. – С.171-176.
 5. Черемісіна Т.В. Коворкінг – як інноваційна тенденція удосконалення інфраструктури підприємств готельної індустрії / Т.В. Черемісіна, К.М. Леміш, Н.І. Бабіна // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 456 с. (С. 330-343).
 6. Черемісіна Т.В. Інтернет-маркетинг в туристичній організації [Електронний ресурс] / К.М. Леміш, Т.В. Черемісіна, Н.С. Шемендюк // Електронний науково- практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2019. – №37. –С.310-314. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/46.pdf
 7. Чермісіна Т.В.Удосконалення управління людським капіталом організації [Електронний ресурс] / К.М. Леміш, Т.В. Черемісіна, О.Ю. Буланкіна//Приазовський економічний вісник. – 2019. – №6 (17). – С.153-15 7. –Режим доступу до ресурсу: htpp://pev.kpu.zp.ua/vypusk-6-17.