Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Шумілова Ірина Федорівна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

доктор педагогічних наук, доцент

Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

vLnP5DJNQSVJaCA

Біографія

Шумілова Ірина Федорівна – доктор педагогічних наук, доцент

У 1993 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет ім. П. Д. Осипенко. З 1993 року по 1994 рік працювала вчителем початкових класів Бердянської ЗОШ № 20.

З 1994 року працювала асистентом на кафедрі педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

З 1998 року по 2001 рік навчалась у аспірантурі (стаціонарна форма навчання) та у 2001 році повернулась асистентом на кафедру педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко, які у подальшому реорганізовано у Бердянський державний педагогічний університет і самостійні дві кафедри педагогіки і психології.

У 2004 році під керівництвом доцента Мандрикіної Таміли Сергіївни захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток земських шкіл Приазов’я другої половини ХІХ – початку ХХ століття» зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Публічний захист відбувся у спеціалізованій Вченій Раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

У 2008 році переведена на кафедру педагогіки вищої школи та управління навчальними закладами під керівництвом професора В. В. Крижка. З 2017 року – кафедра менеджменту та адміністрування.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 26 років.

З 2010 року по 2013 рік навчалась у цільовій докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

14 лютого 2017 року відбувся публічний захист докторської дисертації на тему «Теоретичні і методичні основи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін Іонова Олена Миколаївна.

З 2009 року – офіційний опонент із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

З 2018 року – член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України. Науковий збірник «Теорія та методика навчання та виховання».

З 2020 року – член постійної спеціалізованої Вченої Ради ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Спеціалізована вчена рада Д 64.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій з галузей науки та за науковими спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» і 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Сфера наукових інтересів багатогранна: державне управління, педагогічне краєзнавство, загальна культура керівника, вчителя, учня.

Наукові публікації після захисту докторської дисертації

Наукові публікації у міжнародних наукових виданнях

  1. Iryna Shumilova, Olena Ionova, Oksana Syvak Professional competence of future engineers in the process of training of computer science disciplines // Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference on June 20-22, 2019. Volume I, Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2019. p. 228-233.

Наукові публікації у виданнях включених до переліку фахових видань України

  1. Шумілова І. Ф. Учительські з’їзди – форми підвищення професійного рівня земського вчителя // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). – С. 38-45.
  2. Шумілова І. Ф. Організаційно-педагогічна діяльність М. О. Корфа у збереженні національної палітри північноприазовської земської школи // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 58–59 (111–112). – С. 41-51.
  3. Шумілова І. Ф. Загальнокультурна компетентність педагога – важливий напрямок ідеї провідництва в освіті // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 208-215.

Монографії

  1. Шумілова І. Ф. Соціально-економічні проблеми просторового розвитку : Монографія / І. Шумілова, А. Жигірь, Ю. Костін, О. Корда та інші / За заг. ред. В. Дучмала, Т. Несторенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 210-214.
  2. Шумілова І.Ф. Управління освітою: рефлексивний підхід : Колективна монографія / С. Немченко, О. Голік, О. Старокожко, М. Елькін, І. Шумілова та інші / За заг. ред. проф. В.В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 479 – 542.
  3. Шумілова І.Ф. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: теорія та практика : монографія / І.Ф. Шумілова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 544 с.
  4. Шумілова І.Ф. Генеза провідництва в освіті: Колективна монографія / В. Крижко, І. Шумілова, О. Старокожко, С. Клепко, Н. Калита, І. Кушніренко та інші / За ред. проф. І. Богданова. – К.: Освіта України, 2020. – С.С. 100–116, 319–350.