Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Шумілова Ірина Федорівна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

доктор педагогічних наук, доцент

Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

vLnP5DJNQSVJaCA

Біографія

Народилась 2 квітня 1972 році в м. Бердянську Запорізької області (Україна).

Закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко («Педагогіка і методика початкового навчання», 1993 р.).

Основні етапи педагогічної діяльності у Бердянському державному педагогічному університеті:

1994-1999 – асистент кафедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко;

1999-2001 – навчання в аспірантурі;

2001-2004 – асистент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Розвиток земських шкіл Приазов’я другої половини ХІХ – початку ХХ століття”, науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Таміла Сергіївна Мандрикіна, Бердянський державний педагогічний університет.

2004-2006 – старший викладач кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету;

2006-2008 – доцент кафедри педагогіки;

2008 – доцент кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом.

З 2012 року – доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей», науковий консультант доктор педагогічних наук, професор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди О.М. Іонова.

Монографії

 1. Шумілова І. Ф. Функції професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін / І.Ф. Шумілова // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін.; за наук ред., передм. І післямова О. М. Отич. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – С. 175–188.
 2. Шумілова І. Ф. Соціально-економічні проблеми просторового розвитку : Монографія / За заг. ред. В. Дучмала, Т.П. Несторенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 344 с.
 3. Шумілова І.Ф. Управління виховною роботою як фактор формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: монографія /І.Ф. Шумілова / Управління освітою: рефлексивний підхід : колект. моногр. : за заг. ред. проф. В.В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 479–542.
 4. Шумілова І.Ф. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: теорія та практика : монографія / І.Ф. Шумілова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 544 с.

Навчальні посібники

 1. Шумілова І. Ф. Педагогічне краєзнавство : Навчальний посібник / І. Ф. Шумілова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 327 с.
 2. Шумілова І. Ф. Загальнокультурна компетентність майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей : Навчальний посібник / І. Ф. Шумілова. – Бердянськ : Видавець Ткачук, 2016. – 192 с.

Статті в наукових фахових виданнях, в тому числі іноземних

 1. Шумілова І. Ф. Управління самостійною роботою студентів засобами педагогічного краєзнавства / Науковий часопис національно-педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. – Педагогічні науки: Реалії та перспективи. – Випуск 28: Збірник наукових праць / за ред. В.П. Сергієнка. – К.: Вид-во МПУ ім. Драгоманова, 2011. – С. 330–335.
 2. Шумілова І. Ф. Роль педагогічного краєзнавства у формуванні духовності майбутнього вчителя / Психолого-педагогічні проблеми сільських шкіл : Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С., та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О.О. – 2011. – Випуск 38. – С. 33–43.
 3. Шумілова І. Ф. Шляхи емоційного впливу на виховання учнів під час підготовки майбутнього вчителя / Наукові записки кафедри педагогіки. – Випуск 25. / За ред. Л.С. Нечепоренко. – Збірник наукових праць. – Харків. – 2011. – С. 203–215.
 4. Шумілова І. Ф. Роль емоційного фактора у формуванні професійної культури майбутнього вчителя / І. Ф. Шумілова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3 (частина 2). – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С. 142–147.
 5. Шумилова И.Ф. Минимизация угроз регрессии национального образования / Крыжко В.В., Паскарь В.И., Шумилова И.Ф. // Известия академии педагогических и социальных наук. – Ч.1, т.ХV. – изд. НПО “Модэк”. – Москва, 2011. – С. 52–59
 6. Шумілова І.Ф. Підготовка майбутнього вчителя до керівництва педагогічно-краєзнавчою діяльністю учнів / І. Ф. Шумілова // Педагогіка формування творчої особистості у вишій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 28 (81). – С. 366–372.
 7. Шумілова І. Ф. До питання вивчення історії педагогічного краєзнавства / І. Ф. Шумілова // Педагогіка формування творчої особистості у вишій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 29 (82). – С. 410–416.
 8. Шумілова І. Ф. Підготовка майбутнього вчителя загальноосвітнього навчального закладу до педагогічно-краєзнавчої діяльності як актуальна педагогічна проблем / І. Ф. Шумілова // Педагогіка формування творчої особистості у вишій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 30 (83). – С. 394–400.
 9. Шумілова І. Ф. Педагічні основи загальнокультурної компетентності як фактора виховання майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І. Ф. Шумілова // Педагогіка формування творчої особистості у вишій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенок (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 31 (84). – С. 405–413.
 10. Шумілова І. Ф. Історичний аспект питання загальнокультурної компетентності / І. Ф. Шумілова // Педагогіка формування творчої особистості у вишій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенок (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 32 (85). – С. 104–114.
 11. Шумілова І. Ф. До питання змісту загальнокультурної компетентності як фактора формування майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І. Ф. Шумілова // Педагогіка формування творчої особистості у вишій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенок (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 33 (86). – С. 437–445.
 12. Шумілова І. Ф. Питання формування загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя в історії педагогіки / І. Ф. Шумілова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 39. – Ч. 4. – С. 370–378.
 13. Шумілова І. Ф. Управління як фактор формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І. Ф. Шумілова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 44. – Ч. 4. – С. 258–267.
 14. Шумілова І. Ф. Організація пошуково-дослідної діяльності студентів у вивченні курсу „Педагогічне краєзнавство” / І. Ф. Шумілова / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О. О. – С. 58–64.
 15. Шумілова І. Ф. Теоретичні підходи до вирішення проблеми підготовки майбутніх учителів ЗНЗ до педагогічно-краєзнавчої діяльності засобами педагогічного краєзнавства / І. Ф. Шумілова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2013. – С. 314–423.
 16. Шумілова І. Ф. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / І. Ф. Шумілова // Витоки педагогічної майстерності. Серія „Педагогічні науки” зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 15. – С. 342–347.
 17. Shumilova I.F. The main points of system approach of forming common cultural competences of future teachers of humanitarian faculties / Irina Shumilova // Journal L`Association 1901 “SEPIKE” / Social Educational Project of Improving Knowledge in Ekonomics. – Ausgabe  – 01. 2014. – Osthofen, Deutschland Poitiers, France. – P. 45–48.
 18. Shumilova I.F. Scientific basis of competence approach to forming of general competence of future teachers of humanitarian faculties / Irina Shumilova // Journal L`Association 1901 “SEPIKE” / Social Educational Project of Improving Knowledge in Ekonomics. – Edition 05. – 15.07. – Osthofen, Deutschland Poitiers, France, Los Angeles, USA. – P. 80–83.
 19. Шумілова І. Ф. Узгодженість регіонального та компетентнісного підходів до формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 335–343.
 20. Шумілова І.Ф. Науково-методична система формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – Т.3. – С. 106–110.
 21. Шумілова І.Ф. Обгрунтування умов формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – №10 (54). – С. 195–203.
 22. Шумілова І.Ф. Самоосвіта студентів з питань формування загальнокультурної компетентності / І.Ф. Шумілова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – С. 318–328.
 23. Шумілова І.Ф. Стимулювання студентів до розвитку загальнокультурної компетентності / І.Ф. Шумілова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – Т.4. – С. 52–57.
 24. Shumilova I.F. The cultural approach as a theoretical and methodological strategy designing the system of general competence of future humanitarian faculties teachers / Irina Shumilova // Journal L’Association 1901 “SEPIKE”, Ausgabe 14, Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.), den 31.10.2016. – 29–33.
 25. Шумілова І.Ф. Особистісно-діяльнісний підхід до формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (44), Issue: 92, 2016. – С. 49–53.
 26. Шумілова І.Ф. Моніторинг якості формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – С. 49–57.
 27. Шумілова І.Ф. Технологія формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Кам’янець-Подільськ, 2016. – С. 67–71.

Публікації в інших виданнях

 1. Шумілова І.Ф. Передмова „Микола Олександрович Корф – народний учитель” до книги Кушніренко І. К., Жилінський В. І. М. О. Корф: справа всього життя. – Запоріжжя: Дніпропетровський металург, 2011. – 300 с. – С. 3–10.
 2. Шумілова І. Ф. Корф М. О. Наш друг. Малютка  / Упорядник: І. Ф. Шумілова. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2010. – С. С. 5–19, 395–433.

Матеріали міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій

 1. Шумилова И. Ф. Особенности воспитательной работы в детском оздоровительном лагере / И. Ф. Шумилова // Детские оздоровительные центры в условиях инновационных условий современности. Материалы 1 Международной научно-практической конференции, 19-21 сентября 2008г., г. Таганрог / Под. ред. Т.Д. Молодцовой, В.Н. Вараксина. – Таганрог : Из-во НП “ЦРЛ”, 2008. – С. 266–269.
 2. Шумілова І. Ф. Педагогічне краєзнавство в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів: теоретичний аспект / І. Ф. Шумілова // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ “Інновація”, 2012. – ч. 1. – С.108–110.
 3. Шумилова И. Ф. К вопросу формирования общекультурной компетентности будущих учителей гуманитарных специальностей / И. Ф. Шумилова // Фундаментальные и прикладные науки сегодня. Материалы международной научно-практической конференции, 25-26 июля 2013 г., Москва. – 2013. – С. 85–89.
 4. Шумілова І. Ф. Місце управління у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І. Ф. Шумілова // Матеріали Всеукраїнського семінару з міжнародною участю. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі „Горизонт 2020”(дії Марії Склодовської-Кюрі) (м. Полтава, 8 жовтня 2013 року. – Київ – Полтава. – С. 120–122.
 5. Шумілова І. Ф. Теоретичний аспект загальнокультурної компетентності / І. Ф. Шумілова // Актуальные проблемы изучения языка и литературы: проблемы глобализации и сохранения национальной самобытности: материалы VIII Международной научно-практической конференции, 24–25 октября 2013 г., г. Абакан / науч. ред. И. В. Пекарская; отв. ред. В. П. Антонов. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО „Хакасский государственный університет им. Н. Ф. Катанова”, 2013. – С. 140–141.
 6. Шумілова І. Ф. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання в учнів громадянськості в теорії і практиці В. О. Сухомлинського / І. Ф. Шумілова // Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конфер., Кіровоград-Павлиш, 20-21.09.2012 р. / [ред. кол.; за заг. ред. Н. А. Калініченко]. – Кіровоград : КОІППО, 2012. – С. 242–245.
 7. Шумілова І. Ф. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у досвіді В. О. Сухомлинського / І. Ф. Шумілова // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару „Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя” до 95-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського (м. Полтава, 26 вересня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньова. – Полтава, 2013. – С. 95–100.
 8. Шумілова І. Ф. Методологічні орієнтири з питань формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Conference Proceedings of the 2ⁿᵈ International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Car and Pharmacy (October 23 – 27, 2014, Opol, Poland). – рр. 140–142.
 9. Шумілова І.Ф. Методологічні основи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Економіка, освіта та охорона здоров’я в сучасному світі (м. Бердянськ, 18-20 вересня 2014 р.)
 10. Шумілова І.Ф. Стан сформованості загальнокультурної компетентності майбутніх учителів / І.Ф. Шумілова // Багатоманітність культур як педагогічна проблема (17–18 вересня 2015 р.) : збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Гуренко О.І. – Бердянськ : Видавець: Ткачук О.В., 2015. – С. 228–235.
 11. Шумілова І.Ф. Загальнокультурний компонент у змісті навчальних дисциплін соціально-гуманітарного та професійно-педагогічного циклів / І.Ф. Шумілова // Матеріали XXII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”, 9–10 квітня 2016 : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 22. С. 133–135.
 12. Шумілова І.Ф. Напрями проведення моніторингу якості формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І.Ф. Шумілова // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29 – 30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина І. Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 279–281.