Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Старокожко Ольга Миколаївна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукометрика

Google Scholar

DaCPQTAAAAAJ

Researcher iD

E-7703-2019

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

Біографія

Народилась 14 лютого 1980 року у смт. Андріївка, Запорізької обл.

Закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко у 2002 за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». У 2003 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Технічна освіта».

У 2007 році закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету за напрямом 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Працює над темою дисертаційного дослідження «Формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня в умовах безперервної освіти» (науковий керівник канд. пед. наук, професор Крижко В.В.).

Старокожко Ольга Миколаївна працює у Бердянському педагогічному університеті з 2006 року асистентом кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом.

З 2012 року працює на посаді старшого викладача кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня в умовах безперервної освіти» на базі Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

З 2013 року доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін.

З 2016 року докторант Бердянського державного педагогічного університету. Тема дослідження: «Становлення та розвиток поліпарадигмального підходу до управління освітою України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»

З 2017 року доцент кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету.

Дисципліни, що викладає: сучасні освітні парадигми, освітня політика, управлінська деонтологія, явище мобінгу та булінгу в освіті, освітній моніторинг

Старокожко О.М. Траекторія компетентнісної парадигми в освітньому просторі України / О.М. Старокожко // Вісник Черкаського університету. 2017. № 11 – С.114-121.

Монографії, навчальні посібники

  1. Старокожко Ольга Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня: монографія / Ольга Старкожко/ За заг.ред. В.В. Крижко. – Бердянськ, Видавець ТкачукО.В., 2015. – 264 с.
  2. Навчальний посібник: Вища освіта та Європейський освітній простір / Василь Крижко, Марк Елькін, Ольга Старокожко, Ксенія Тільчарова, Ольга Грицайова. – Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2015. – 448с., С.-274-376. (Тема 8, 9,10).
  3. Управління освітою: рефлексивний підхід: колект. Монограф. / за заг. ред. Проф. В.В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2016. – 608с. (Розділ 1,3,4,5,8)
  4. Старокожко О. М. Дескриптивний континуум структури аксіологічної парадигми управління освітою / О.М. Старокожко // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип.24 (1-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018, – 360 с., С.265-271.
  5. Starokogko Olga. The mechanism of using the principle of polyparadigmality in the reflexive management of an educational institution / S. Nemchenko, O. Starokogko // American Journal of Education,No4 (2), (August). Volume 124. The University of Chicago press, 2018. P.700-941. – p.925-930
  6. Старокожко О.М. Траекторія провідницької парадигми в освітньому просторі України / О.М.Старокожко // Наукові зписки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб.наук.пр. – Вип.1. -Бердянськ : БДПУ, 2019. – 406с., С.100-109

Статті в наукових фахових та іноземних виданнях

Старокожко О.М. Родові взаємозвʼязки концептів «парадигма» та «дослідницький підхід»/ Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні наук: зб.наук.пр. – Вип.1. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2016. – 352с., С.237-244

Starokogko Olga. The idea of space and paradigm of education / Olga Starokogko // Virtus: Scientific Jurnal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – April #6, 2016/ – 268 p., P.162-166.

Starokogko Olga. Continuum of manadgement paradigms. / Olga Starokogko // Virtus: ScientificJournal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba – December # 10, 2016. – P.126-131.

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій

Міжнародна науково-практична конференція „Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор” – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011.

Международная научно-практическая конференция „Совершенствование системы образования как фактор обеспечения безопасности и развития страны”. – Москва: РАО Московский психолого-социальный университет, 2012.

V Міжнародна науково-практична конференція “Антропологічні виміри науки й освіти: досягнення та перспективи” (Мелітополь, 2012).

ІІ Международная научно-практическая конференция (Москва 2013 г.).

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів», яка проходила з 27 по 28 лютого 2014 року. (м. Мелітополь)

УІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (2-4 листопада 2014 р. м. Кіровоград).

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (21-23 жовтня 2015 р. Київ-Камʼянець-Подільський).

У ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу» (м. Житомир 17-18 листопада 2016р.). Тема доповіді «Континуум управлінської парадигми».