Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Токаренко Олена Іванівна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат економічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000209236592

Google Scholar

FvfOEAAAAJ

Researcher iD

F13272019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olena_Tokarenko

Біографія

Освіта:

У 2001р.  закінчила Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті.
У 2002 – 2006рр. – провідний фахівець з маркетингу, головний фахівець з маркетингу та реалізації путівок ПрАТ «Приазовкурорт».

У 2007 -2011рр. – директор з економіки ПрАТ «Приазовкурорт».

З 2012 працює у Бердянському державному педагогічному університеті.

У 2012 – 2014рр. – Вчений секретар факультету економіки та управління БДПУ.

У 2016 – 2018рр. – Вчений секретар гуманітарно-економічного факультету БДПУ.

У 2016 – 2018рр. – Заступник декана гуманітарно-економічного факультету БДПУ з наукової та міжнародної діяльності

Спеціальність: менеджмент організацій.
Кваліфікація: менеджер.

 

Кандидат економічних наук,
Тема дисертації:
«Організаційно-економічні механізми управління розвитком підприємств сфери послуг».

Основні дисципліни

  1. Менеджмент організацій
    2. Управління якістю
    3. Організація санаторно-курортних послуг
    4. Теорія організацій
    5. Операційний менеджмент

 

Монографії:
1. Токаренко О.І. Факторний аналіз впливу чинників на розвиток потенціалу курортів і туризму / О.І. Токаренко // Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія/за ред. Проф. М.В. Ґудзь. – Бердянськ: БДПУ, 2014.- 398 с. – С. 111-121.
2. Токаренко О.І. Наукові основи організації стійкості розвитку туристичного підприємства / О.І. Токаренко // Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія/за ред.проф. М.В. Ґудзь. – Бердянськ: БДПУ, 2014.- 397 с. – С. 18-35.
3. Токаренко О.І. Стандартизація та сертифікація послуг як інструмент управління якістю обслуговування на підприємствах готельної індустрії регіонів і країни в цілому / Н.І. Бабіна, О.І. Токаренко // «Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки»: Монографія / за ред..О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017.-371 с. – С. 346-357. – власний внесок автора 0,3 др.ар.
4. Токаренко О.І. Діагностика корпоративної культури підприємств курортної рекреаційно-туристичної сфери в Україні / О.І. Токаренко, В.А. Швачко // Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 512 с. – С. 475-489.
Публікації у закордонних виданнях:
1. Санаторно-курортне лікування як чинник забезпечення якості життя населення / О.І. Токаренко, К.М. Леміш // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; ISBN 978-83-62683-871 (Electronic edition); pp.528, illus., tabs., bibls.
2.  Health-resort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being / О.І. Токаренко, Т.П. Несторенко // Economia – Wroclaw Economic Review. – 2017 – tom 23, nr. 4. – р. 239-249
3. Health-resort industry in Ukraine: the underlying causes of changes / О.І. Токаренко, Т.П. Несторенко, О.В. Несторенко // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2018.-24/p. – p. 51-63
Участь у конференціях:
1. Ефективність організації: розмір санаторно-курортного підприємства та обсяг конкурентних переваг / О.І. Токаренко, В.А. Швачко // Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5-6 грудня 2014 р.) / За заг. Ред..: М. М. Палінчак, В. П. Приходько. У 2-х частинах – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 1. – 216 с. – С. 137-139
2. Economic impact of health resort for the host city / O. Tokarenko, T. Nestorenko // 22nd Internation Scientific Conference for Doctoral Students and Post Doctoral Scholars EDAMBA 2019  (23rd-24th October, University of Economics in Bratislava
Публікації в інших виданнях:
1. Підходи до оцінювання та забезпечення ефективності організації на прикладі санаторно-курортних підприємств / О.І. Токаренко, В.А. Швачко // Молодий вчений. – 2014. – №12. – С. 126-129. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/

 

 

Наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України:
1. Балабанова О.І. Прогнозування економічних показників діяльності санаторно-курортного підприємства в умовах сезонних коливань попиту / О.І. Балабанова // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський наук.-вир. Журнал. – 2012. – № 7(17). – С. 332 – 335.
2. Балабанова О.І. Адаптивні механізми забезпечення розвитку підприємств сфери послуг / О.І. Балабанова // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». – 2012. – № 5. – С. 106-110.
3. Балабанова О.І. Чинники управління стратегічним потенціалом курортів України / О.І. Балабанова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 7 (178). – С. 12-18
4. Балабанова О.І. Оцінка ефективності реалізації принципі соціальної відповідальності підприємствами [Електронний ресурс] / О.І. Балабанова // Ефективна економіка. – 2012. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
5. Балабанова О.І. Трансформація форм власності в санаторно-курортній галузі України / О.І. Балабанова // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2013. – С. 216-222.
6. Токаренко О.І. Дослідження питань визначення та класифікації населених пунктів [Електронний ресурс] / Г.В. Казачковська, Т.В. Черемісіна, О.І. Токаренко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 14. – С. 684-687 – Режим доступу: www.global-national.in.ua
7. Токаренко О.І. Антикризове планування в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / Т.В.Черемісіна, К.М. Леміш, О.І. Токаренко  // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. –  № 5. – С. 155-160. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/01.pdf

8. Токаренко О. І. Управління процесом планування господарської діяльності на
малих та середніх підприємствах сфери послуг [Електронний ресурс] / Л. Г.
Брезицька, К.М. Леміш, О.І. Токаренко //Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – №11. – Режим доступу:
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5415

Виданий підручник чи навчальний посібник або монографія:
1. Балабанова О.І. Концептуалізація підходів до адаптивного управління стійким розвитком санаторно-курортних підприємств / О.І. Балабанова // Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти : [Текст] : Монографія / За ред. О.І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012.– С. 469-485. 2. Токаренко О.І. Факторний аналіз впливу чинників на розвиток потенціалу курортів і туризму / О.І. Токаренко // Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія/за ред. Проф. М.В. Ґудзь. – Бердянськ: БДПУ, 2014.- 398 с. – С. 111-121.
3. Токаренко О.І. Наукові основи організації стійкості розвитку туристичного підприємства / О.І. Токаренко // Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія/за ред.проф. М.В. Ґудзь. – Бердянськ: БДПУ, 2014.- 397 с. – С. 18-35.
4. Токаренко О.І. Стандартизація та сертифікація послуг як інструмент управління якістю обслуговування на підприємствах готельної індустрії регіонів і країни в цілому / Н.І. Бабіна, О.І. Токаренко // «Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки»: Монографія / за ред..О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017.-371 с. – С. 346-357.
5. Токаренко О.І. Діагностика корпоративної культури підприємств курортної рекреаційно-туристичної сфери в Україні / О.І.

Видані навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:
1. Токаренко О.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» (для студентів денної і заочної форм навчання). / К.М. Леміш, О.І. Токаренко, Т.В. Черемісіна – Бердянськ: БДПУ, 2018. –  43 с.
2. Токаренко О.І. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра галузі знань 07 «Управління і адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» (для студентів денної і заочної форм навчання). / К.М. Леміш, О.І. Токаренко, Т.В. Черемісіна – Бердянськ: БДПУ, 2018. –  39 с.
3. Токаренко О.І. Наскрізна програма практики студентів освітнього ступеня магістр. Галузь знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент». Освітня програма: Менеджмент. Спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» / К.М. Леміш, Т.В. Черемісіна, О.І. Токаренко, Г.В. Казачковська – Бердянськ: БДПУ, 2018. –  49 с.
4. Токаренко О.І. Наскрізна програма практики студентів освітнього ступеня бакалавр. Галузь знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-професійна програма: Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу / К.М. Леміш, О.І. Токаренко, Т.В. Черемісіна, Н.І. Бабіна – Бердянськ: БДПУ, 2018. –  54 с.

Науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій
1. Балабанова О.І. Оцінка взаємозв’язку ефективності планування, розміру та обсягу конкурентних переваг курортно-рекреаційних підприємств / О.І. Балабанова // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної наук.-практ. Конф. (27–28 травня 2011 року, Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 16 – 17.
2. Балабанова О.І. Прогнозування економічних показників діяльності санаторно-курортного підприємства в умовах сезонних коливань попиту підприємств / О.І. Балабанова // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країни : матеріали міжнар. Наук. Конф. (5 – 7 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ). – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – Т. 1. – С. 78 – 80.
3. Токаренко О.І. Ефективність організації: розмір санаторно-курортного підприємства та обсяг конкурентних переваг / О.І. Токаренко  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку економіки України   в умовах інтеграційних процесів »  м. Ужгород, 5-6 грудня 2014 р.
4. Токаренко О.І. Підходи до оцінювання та забезпечення ефективності організації на прикладі санаторно-курортних підприємств / О.І. Токаренко, В.А. Швачко // Молодий вчений. – грудень, 2014 р. – №12 (15). – 318 с.- С.126-129.
5. Токаренко О.І. Санаторно-курортне лікування як чинник забезпечення якості життя населення / О.І.Токаренко, К.М.Леміш // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World», м.Бердянськ – Ополє – Слов’янськ, 8 грудня 2016 р. – р. 51-57
6. Health-resort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being / О.І. Токаренко, Т.П. Несторенко // Economia – Wroclaw Economic Review. – 2017 – tom 23, nr. 4. – р. 239-249
7. Health-resort industry in Ukraine: the underlying causes of changes / О.І. Токаренко, Т.П. Несторенко, О.В. Несторенко // Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2018), Wroclaw, May 24-25, 2018.