Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра правознавства

Кафедра правознавства розпочала свою діяльність з 2011 року. Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також забезпечує загальну юридичну підготовку студентів інших спеціальностей БДПУ. Кафедра готує молодих спеціалістів, які можуть працювати у правоохоронних органах, у судовій системі України, Збройних Силах України, на підприємствах усіх форм власності, у нотаріальних конторах, адвокатських об’єднаннях, юридичних фірмах або займатися приватною юридичною практикою, працювати в центрах політичних досліджень, органах державної влади.

_DSC7910.JPG

Каменський Дмитро Васильович

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

Посаду завідувача кафедри правознавства обіймає кандидат юридичних наук, доцент Каменський Дмитро Васильович – молодий науковець із широкими міжнародними зв’язками.

У 2004 р. Каменський Д.В. із відзнакою закінчив юридичний факультет Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління». У 2009 р. закінчив юридичний факультет Джорджтаунського університету (м. Вашингтон, США), одержавши диплом магістра права за спеціальністю «Федеральне оподаткування США»). Випускник Програми міжнародних академічних обмінів імені Фулбрайта.

У 2010 р. в Академії адвокатури України захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США».

У 2012 р. пройшов стажування в Офісі юридичного радника штату Каліфорнія (м. Сакраменто, США).

Уже понад 7 років активно співпрацює з Центром міжнародних правових досліджень (м. Зальцбург, Австрія), а також з американськими і австралійськими правниками – суддями, науковцями, практикуючими юристами.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць у галузі кримінального права та кримінології, у тому числі:

 • автор монографії «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США» ( Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – Бібліогр.: С. 379–415);
 • співавтор підручника із Загальної частини кримінального права України (Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011. – 1112 с.);
 • співавтор підручника з Особливої частини кримінального права України (Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – [2-ге вид.] – К. : «ВД «Дакор», 2013. – 786 с.);
 • співавтор практичного посібника, присвяченого питанням кримінальної відповідальності за злочини проти здоров’я населення (Данилевська Ю.О. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації : практ. пос. / Ю.О. Данилевська, Д.В. Каменський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 288 с. – Бібліогр. : С. 213–226).

Сучасний склад кафедри представлений висококваліфікованими, досвідченими викладачами:

 • Каменський Дмитро Васильович – завідувач кафедри, к.ю.н., доцент.
 • Фролов Юрій Миколайович – д.ю.н., професор.
 • Дудорова Катерина Борисівна – к.ю.н., доцент.
 • Котенко Володимир Дмитрович – к.ю.н., доцент.
 • Папанова Валентина Анатоліївна – к.і.н., доцент.
 • Федчиняк Артур Олександрович – к.п.н., доцент.
 • Мирошниченко Володимир Олександрович – к.п.н., доцент.
 • Линник Григорій Миколайович – к.ю.н., старший викладач.
 • Кулик Сергій Геннадійович – к.ю.н., старший викладач.
 • Іванова Наталя Сергіївна – к.політ.н., старший викладач.
 • Михайліченко Наталя Валеріївна – лаборант кафедри.

За сумісництвом на кафедрі працюють:

 • Дудоров Олександр Олексійович – д.ю.н., професор.
 •  Макаренко Тамара Петрівна – к.і.н., доцент.
 • Вруцька Марина Петрівна – старший викладач.
 • Кальченко Ігор Анатолійович – старший викладач.

_DSC7910.JPG

Викладачі кафедри мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дозволяє їм ефективно виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи, керувати науковими дослідженнями студентів, а також приймати активну участь у виховній діяльності. У своїй роботі з підготовки майбутніх фахівців викладачі кафедри орієнтуються на передові стандарти в навчанні, активно працюють над удосконаленням політико-правової освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів; створюють умови для комплексної підготовки сучасного спеціаліста, отримання ними сучасних знань.

Кафедра забезпечує викладання понад 80 дисциплін юридичного та політологічного циклу. Серед них: теорія держави і права, основи римського права, міжнародне право, конституційне право України та зарубіжних країн, кримінальне право, цивільне право, екологічне право, трудове право, кримінальний процес, аграрне право, адміністративне право, нотаріат України, криміналістика,  юридична деонтологія, інтелектуальна власність, правознавство, митне право, адвокатура України, прокуратура України, фінансове право, податкове право, господарське право, муніципальне право України, політологія, інформаційне суспільство, права людини і практичне право, міжнародне туристичне право, міжнародний захист прав людини, основи права Європейського Союзу та інші.

Сфера наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри традиційно є багатовекторною – від актуальних проблем трансформації інституту національної держави в умовах глобалізації світу до питань удосконалення сучасного законодавства України в різних галузях (зокрема адміністративне права, кримінальне право, екологічне право, цивільне право, господарське право, трудове право), що пов’язане з постійним розвитком процесів державотворення, побудови демократичного і правового суспільства.

Наразі основними напрямами роботи кафедри є:

 • проведення наукових розробок в галузі права;
 • контроль за роботою над написанням дипломних та курсових робіт;
 • підготовка та проведення щорічних наукових конференцій: «Права людини в контексті загальної декларації прав людини», міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання», студентські Дні наук;
 • проведення ділових ігор, колоквіумів та наукових конференцій для студентів соціально-гуманітарного факультету для більш повного розвитку їх здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
 • проведення наукових та методичних семінарів, інших заходів, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань сучасної науки та проблем в сфері удосконалення педагогічної майстерності при викладанні навчальних дисциплін;
 • здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
 • розробка робочих та навчальних програм; методичних рекомендацій; навчально-методичних посібників щодо проведення усіх видів занять та для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри;
 • проведення поточних консультацій та індивідуальних занять зі студентами.

Адреса: 71118, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4.
Телефон: внутрішній – 139.
Корпус: 1, аудиторія: 151
Час роботи:
понеділок-четвер з 8.00 до 17.00
п’ятниця з 8.00 до 16.00
вихідні дні: субота, неділя
E-mail: kafedra_politologii@ukr.net