Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Фролов Юрій Миколайович

Доктор юридичних наук, професор

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2018 р
Наукометрика

Google Scholar

jmc7Y-kAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 16 жовтня 1957 року в с. Калинівка, Ленінського району, Кримської області, УРСР, СРСР.

У 1977 році закінчив Запорізький будівельний технікум за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», здобувши кваліфікацію технік-будівельник.

У 1987 році закінчив Всесоюзний юридичний заочний інституту (Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), здобувши кваліфікацію юриста, спеціальність – «Правознавство».

У 2005 році закінчив Бердянський інститут підприємництва за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістр з економіки підприємства.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні» (12.00.02 – Конституційне право).

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплин.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Вищи навчальні заклади у системі колективних суб’єктів адміністративного права» (12.00.07 – «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2015 р. присвоєне вчене звання професора кафедри господарського, адміністративного та цивільного права.

Трудова діяльність

У період з квітня 1977 року по травень 1979 року проходив службу у лавах Радянської армії.

У період з червня 1979 року по березень 1990 р. проходив службу у системі МВС в УВС Запорізького та Магаданського облвиконкомів.

Пенсіонер МВС з 1990 року. З 1991 року по теперішні час займається приватною юридичною практикою. Склав іспити на право заняття адвокатською діяльністю. Адвокат.

З 03.09.1997 року по 28.02.2017 року працював в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. В університеті займав посади: викладача, ст. викладача, доцента, завідуючого кафедри, декана юридичного факультету.

З 01 березня 2017 року працює  професором кафедри «Правознавство» Бердянського державного педагогічного університету.

У 2003 р., 2008 р., 2017 р. пройшов стажування в Інституті підвищення кваліфікації Національного юридичного університету  ім. Я. Мудрого.

Кандидат у майстри спорту СРСР з боротьби дзюдо та КМС СРСР з боротьби самбо.

У різні роки викладав такі дисципліни:

 • Корпоративне право
  ● Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності
  ●  Правовий захист економічної конкуренції
  ●  Зобов’язальне право
  ●  Інвестиційне право
  ●  Теорія кваліфікації злочинів
  ●  Комерційне право

 

Email: frolov-yrii@ukr.net

 

Наукові публікації

 

2016 рік:

 1. Фролов Ю.М. Науково-практичний коментар Науково-практичний коментар Митного кодексу України. [текст] / За заг. ред. Додіна Є.В.- К. : “Центр учбової літератури”, 2016. – 488 с. Стр. 388 – 441.
 2. Фролов Ю.М. Науково-практичний коментар Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. [текст] / За заг. ред. Журавльова Д.В.- К. : “Центр учбової літератури”, 2016. – 232 с.   Стр 119 – 127)  Гл. 10. Трудова дисципліна. стр. 127 – 132)
 3. Фролов Ю.М. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. [текст] / За заг. ред. Латковської Т. А.- К. : “Центр учбової літератури”, 2016. – 176 с. Стр. 145 – 159.
 4. Фролов Ю.М. Науково-практичний коментар Господарсько-процесуального кодексу України. [текст] / За заг. ред. Шишки Р.Б.- К. : “Центр учбової літератури”, 2016. – 270 с. Стр. 73 – 88.
 5. Фролов Ю.М. Науково-практичний коментар Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар.[текст] Станом на 20 січня 2016 р. / За заг. ред. Курила В.І.- К. : “Центр учбової літератури”, 2016. – 480 с.    Стр. 115 – 277.
 6. Фролов Ю.М. Науково практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Глави – 3,4,5.                /текст/ За заг. ред. Короєда С. О. – К. : “Центр учбової літератури”, 2016. – 524 с.  С. 32 – 62.
 7. Фролов Ю.М. Науково практичний коментар Цивільного кодексу України. /текст/ За заг. ред. Бобрика В.І.. – К. : “Центр учбової літератури”, 2016. – 784 с.  КН. 3 ЦК України.  Право власності, та інші речові права на чуже майно. С. 244 – 285.

 

2017 рік:

 1. Фролов Ю.М. Українсько-французький розмовник для практичних працівників правоохоронних органів України / Кол. авторів ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2017.− 108 с.
 2. Фролов Ю.М. Українсько-німецький розмовник для практичних працівників правоохоронних органів України / Кол. авто- рів ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2017. − 80 с
 3. Фролов Ю.М. Українсько-англійський розмовник для практичних працівників правоохоронних органів України / Кол. авторів ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2017. − 192 с.
 4. Фролов Ю.М.  Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Стильна типографія, 2017. – 580 с. Ю.М. Фролов Підрозділ 3.4.
 5. Фролов Ю.М.  Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. Ю.М. Фролов. стр. 139 -192, 524 – 605.
 6. Фролов Ю.М.  Поняття права приватної власності на землю: констиційно-правовий аспект. “Азовські правові читання – 2017”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 28 – 29 квітня 2017 р. – Бердянськ: ТОВ “Модем” – 1″, 2017. – 100 с. С. 18 – 22.
 7. Фролов Ю.М. Визначальні особливості адміністративно-правових відносин у сучасних умовах.      “Кальміуські правові читання . “Актуальні проблеми державного та муніціпального управління”, матеріали доповідей міжнародній науковій конференції, м. Маріуполь: ДонДУУ 8-9 грудня 2017. – 244 с. С. 89 – 92

 

2018 рік:

 1. Фролов Ю. М. Понятие письменного доказательства в процессуальном праве Украины. “Азовські правові читання”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17 – 18 травня 2018 р. – Бердянськ; ТОВ “Модем”, 2018. – 188 с.
 2. Фролов Ю. М. Особливості адміністративно-правових відносин у сучасних умовах / Ю. М. Фролов. // Електронне наукове фахове видання “Порівняльне аналітичне право”. – 2018. – №1. – С. 234 – 236.
 3. Фролов Ю. М. Письменные доказательства в процессуальном праве Украины / Юрій Миколайович Фролов. // Актуальні проблеми відчизняної юриспруденції. – 2018. – №2. – С. 15 – 20.
 4. Правознавство: Навч.  посіб.  для  студентів  педагогічних  спеціальностей / [ К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М.  Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 288 с.

 

2019 рік:

 1. Фролов Ю.М. Визначення та розмежування понять «юридична особа» і «колективний суб’єкт» у адміністративному праві Азовські правові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2019 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2019. – 128 с. – С.27-30