Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Круглов Олег Миколайович

Доцент

Наукометрика

Круглов Олег Миколайович, народився 29 жовтня 1979 року у м. Бердянськ, Запорізької області.

У 2000 р. — одержав вищу освіту за спеціальністю „Правознавство” (Диплом з відзнакою з присвоєнням кваліфікації спеціаліста „Юрист”).

2002-2011 рр. — працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента і начальника кафедри цивільного права та процесу ЗЮІ МВС України.

2003 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук зі спеціальності „Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” (Доказування і докази у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб).

2006 р. — одержав вчене звання доцента кафедри господарсько-правових дисциплін.

2011-2014 рр. — доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

2014-2019 рр. — працював на посадах викладача та голови циклової комісії „Правознавства та гуманітарних дисциплін” Запорізького гуманітарного коледжу ЗНТУ.

2015 р. — одержав кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання „викладач-методист”.

З вересня 2019 р. працює на кафедрі правознавства в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді доцента.

Має понад 40 наукових публікацій, є співавтором 4 навчальних та навчально-методичних посібників, один із яких із грифом Міністерства освіти і науки України.

Є членом асоціації фахівців трудового права України.

Є суддею постійно діючого третейського суду при Запорізькій торгово-промисловій палаті.

 

У різні роки викладав такі дисципліни:

 • Цивільне право
 • Сімейне право
 • Цивільний процес
 • Право інтелектуальної власності
 • Адміністративне право
 • Кримінальне право
 • Конституційне право

 

Публікації

2001 рік:

 1. Круглов О. Доказування в адміністративному процесі та його особливості у справах про адміністративні проступки посадових осіб // Вісник Запорізького юридичного інституту— 2001.— №1.— С.134-144.
 2. Круглов О. Про доцільність використання терміна «службова особа» // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України.— 2001.— №3.— С.153-164.

 

2002 рік:

 1. Круглов О. Шкарупа В.К. Правовий статус посадової особи за законодавством України: процесуальний аспект // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України.— 2002.— №2.— С.180-192.
 2. Круглов О. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності // Зб. наук. праць. – Вип.3. – Донецьк, 2002. – С.86-96.
 3. Круглов О.М. Роль свідка в процесі провадження у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць. – Вип.3. – Донецьк, 2002. – С.86-96.
 4. Круглов О.М. Міжгалузеві проблеми доказування в юридичному процесі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства». – 14-15 травня 2002 р. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2002. – Ч.1. – С.213-217.
 5. Круглов О.М. Доказування у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб: напрямки реформування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 11-12 квітня 2003 р. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2002. – С.26-29.

 

2003 рік:

 1. Круглов О.М. Вдосконалення термінологічної бази вітчизняної науки: уніфікація використання термінів «посадова особа» і «службова особа» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і напрямки формування світогляду майбутніх працівників ОВС та забезпечення прав і свобод людини». – 11-12 грудня 2003 р. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2003. – Ч.1. – С.64-66.
 2. Круглов О.М. Теоретичний аспект доказування у справах про адміністративні правопорушення службових осіб // Збірник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки / Головний редактор Толок В.О. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – С.58-60
 3. Круглов О.М Форми та види власності в Україні: проблеми правової уніфікації // Тези: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми взаємодії судових та правоохоронних органів у процесі реалізації завдань кримінального судочинства”. 28-29 травня 2004 р. м.Запоріжжя: У 2 ч. — Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2003.— Ч.2.— С.189-192.

 

2004 рік:

 1. Круглов О.М. Провадження у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб: попереднє розслідування та проблеми кваліфікації // Стаття: Вісник Запорізького юридичного інституту: Науково-практичний збірник.— Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2004.— Вип.2.— С.119-129.
 2. Круглов О.М. Адміністративна відповідальність посадових осіб: проблеми вдосконалення // Вісник Запорізького юридичного інституту: Науково-практичний збірник.— Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2004.— Вип.3.— С.101-113.
 3. Круглов О.М. Роднікова Ю.О. Контракт як особлива форма трудового договору: проблеми виникнення, регулювання та особливості застосування // Матеріали науково-практичної конференції „Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи”. 25-26 червня 2004 р.; м. Запоріжжя / За заг. ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – С. 168-173

 

2006 рік:

 1. Круглов О.М. Володіння і право володіння у цивільному праві України: актуальні проблеми захисту за чинним національним законодавством // Актуальні проблеми реформування приватного права України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч. 1. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2006. – С. 95-98.
 2. Круглов О.М. БілокіньА.Ю. Актуальні аспекти тлумачення терміна «володіння» в цивільному праві України // Актуальні проблеми реформування приватного права України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч. 1. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2006. – С. 100-103.

 

2008 рік:

 1. Круглов. О.М. Правознавство в текстах і коментарях // Навчально–методичний посібник / за ред. ­­­С.М. Алфьорова, С.В. Ващенка. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 352 с.
 2. Круглов. О.М. Олексенко Н.О. Механізм захисту корпоративних прав засновників (учасників) акціонерних товариств // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 15-16 травня 2008 року/ За заг.ред.С.М.Тимченка і Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008.-С.319-323.

 

2011 рік:

 1. Круглов О.М. Комплексний державний екзамен з дисциплін цивільно-правової спеціалізації // Навч. посіб. для студ. та слухачів магістратури. 3-є вид., доп. і перероб. / за заг. ред. канд.іст.наук, доц. Л.А. Литовченко, канд. юрид. наук, доц. Д.С. Лещенка. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 284 с.
 2. «Цивільне право (загальна частина)» // Навчальний посібник / Кол. авт.; за ред.: канд. юр. наук, доц. Д.С. Лещенко, канд. юрид. наук, доцента О.М. Тропіної – Дніпропетровськ: Дніпр. Держ. ун-т внутр.. справ, 2011. – 460 с.
 3. Круглов О.М. Співвідношення термінів «посадова особа» та «службова особа» // : Вісник ДДУВС, 2011. — № 4, — С. 188-193.
 4. Круглов О.М. Юридична природа доказів у провадженні про адміністративні правопорушення посадових осіб // Вісник ЗЮІ ДДУВС, 2011. — № 3, С. 143-149.
 5. Круглов О.М. Функції соціального страхування України в умовах подолання негативних наслідків світової фінансової кризи: теоретичний аспект // Електронне наукове фахове видання «Форум права», 2011 р. – № 2. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/index.htm
 6. Круглов О.М. Суб᾽єктний склад відносин щодо витребування майна з чужого незаконного володіння // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція, 22 квітня 2011 року, Запоріжжя: ч. 1, 2011. – С.127-131
 7. Круглов О.М. Теоретико-правове відмежування термінів «роль права», «функція права» та «завдання права» у сфері національного соціального страхування // Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь, 19-21 травня 2001 року. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Севастополь: українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – С. 277-280.

 

2012 рік:

 1. Круглов О.М. Галузева приналежність соціального страхування в Україні в контексті аналізу предмету правового регулювання трудового права України // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: науково-практична конференція Української асоціації фахівців трудового права 14-16 червня м. Суми. – С.234-237.
 2. Круглов О.М. Про об’єктну складову спільної сумісної власності подружжя // Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 26 жовтня 2012 р. м. Дніпропетровськ, Україна. – C.8-10.
 3. Круглов О.М. Галузева приналежність соціального страхування в Україні в контексті аналізу предмету правового регулювання трудового права України // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали науково-практичної конференції; м. Путивль, 14-16 червня 2012 р. – С. 281-284.
 4. Круглов О.М. Клюєва Ю.О. Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность: отдельные вопросы их токования // Конференція: “Римське право і сучасність” ( Шерешевські читання) Матеріали Міжнародної наукової конференції (частина 1) 11 -12 травня 2012 року, м. Одеса Місце проведення – Національний університет “Одеська юридична академія”
 5. Круглов О.М. Смирнова О.І Об’єктний склад правовідносин власності і корпоративних правовідносин: порівняльно-правова характеристика // Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: Тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 квітня 2012 року / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012.
 6. Круглов О.М. Гуменчук Г.В. Теоретико-правовий аналіз суб’єктного складу корпоративних правовідносин // Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: Тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 квітня 2012 року / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012.
 7. Круглов О.М. Віннік Г.О. Проблеми правового регулювання спадкового договору в цивільному праві // Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 26 жовтня 2012 р. м. Дніпропетровськ, Україна
 8. Круглов О.М. Ткаченко О.В. Особливості відшкодування моральної шкоди завданої переданням товару неналежної якості // Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 26 жовтня 2012 р. м. Дніпропетровськ, Україна
 9. Круглов О.М. Трущельова Х.О. Юридична характеристика договору про організацію ігор та парі // Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 26 жовтня 2012 р. м. Дніпропетровськ, Україна.

 

2013 рік:

 1. Цивільне право України (Загальна частина) // Навчальний посібник (гриф МОН) / кол. авт. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с. (розділ 7)
 2. Круглов О.М. Особливості звільнення жінок з органів внутрішніх справ: вирішення окремих практичних проблем гендерного характеру // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013. – С. 46-50.
 3. Круглов О.М. Комплексний державний екзамен з дисциплін цивільно-правової спеціалізації // Навчальний посібник для студентів юридичного факультету (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») / Кол. авторів. За ред. к.ю.н. М.М. Чабаненко. – Дніпропетровськ: «Адверта», 2013. – 347 с. (питання 181-200).
 4. Круглов О.М. Окремі проблеми сприйняття сутності та застосування принципів права у цивільному судочинстві // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19-20 верес. 2013 р.), с. 182-184
 5. Круглов О.М. Актуальні проблеми класифікації особистих немайнових прав фізичних осіб // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матеріали укр.-польськ. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15 листоп. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013 – 580 с. – С. 349-351

 

2014 рік:

 1. Круглов О.М. Мобілізація як підстава виникнення, зміни та/або припинення трудових відносин // Актуальні проблеми практичної реалізації: Міжнародна науково-практична конференція у м. Суми 5-7 червня // «Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства».
 2. Круглов О.М. Конституційні принципи права у цивільному судочинстві: межі, значення та доцільність застосування // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» Матеріали третього номеру розміщенні на сайті http://www.lsej.org.ua/index.php/informatsiya-dlya-avtoriv

 

2015 рік:

 1. Круглов О.М. Тітова К.О. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання дошкільної освіти в Україні // Міжнародна науково-практична конференція м. Дніпропетровськ 4-5 грудня 2015 р. // «Новітні тенденції сучасної юридичної науки».
 2. Круглов О.М. Шаніна Г.О. Конституційно-правове регулювання сфери охорони здоров’я: аналіз перспективних напрямів реформування // Міжнародна науково-практична конференція м. Дніпропетровськ 4-5 грудня 2015 р. // «Новітні тенденції сучасної юридичної науки».
 3. Круглов О.М. Сапетко О.С. Соціально-юридичний аналіз ситуації у Криму з точки зору чинного конституційного законодавства України / Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України // Збірник Студентських наукових статей // «РОЛЬ ПРАВА ТА ЗАКОНУ В ГРОМАДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ», Запоріжжя – 2015 р.
 4. Круглов О.М. Данилов В.М. Правовий статус українців на тимчасово окупованих територіях Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України // Збірник Студентських наукових статей // «РОЛЬ ПРАВА ТА ЗАКОНУ В ГРОМАДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ», Запоріжжя – 2015 р.

 

2016 рік:

 1. Круглов О.М. Карпенко К.А. Особливості реалізації права на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі // Науково-технічна конференція ХХІ ст. студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА, Запоріжжя – 2016 р.

 

Email: olegbrd79@gmail.com