Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Мирошниченко Володимир Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри правознавства

Подяка Міністерства освіти і науки України (від 01.12.2016 р.)
Почесна грамота департаменту освіти і науки ЗОДА, 2012 р.
Наукометрика

Google Scholar

9KRYffMAAAAJ&

Researcher iD

E-9821-2019

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

Volodymyr_Myroshnychenko

Біографія

Народився 31 грудня 1983 року в смт Чернігівка, Чернігівського району Запорізької області в сім’ї вчителів.

У 2001 р. вступив до Бердянського державного педагогічного університету на соціально-гуманітарний факультет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Спеціалізація: «Правознавство», який закінчив з відзнакою у 2006 році.

У 2007 р. закінчив з відзнакою магістратуру БДПУ з двох спеціальностей: «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».

З 2007 по 2010 рік навчався в аспірантурі БДПУ. Влітку 2010 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі”.

У 2013 році, Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Мирошниченку В.О. присвоєно вчене звання доцента.

У 2017 року у Бердянському державному педагогічному університеті здобув юридичну освіту (професійна кваліфікація – бакалавр з права).

Трудова діяльність.

З 2015-2016 н.р. працює на кафедрі правознавства соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

З 2016 по 2018 роки – Голова Ради Молодих учених гуманітарно-економічного факультету.

Інтереси: правова освіта майбутніх учителів, правознавство, країнознавство.

У різні роки викладав такі дисципліни:

 • Юридична освіта та правова педагогіка України
  ● Актуальні проблеми національної безпеки України
  ●  Теорія держави і права
  ●  Міжнародне приватне право
  ●  Освітнє право

 

Електронна адреса:  MirV2014@i.ua

 

Наукові публікації

      2015 рік:

 1. Мирошниченко В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності – Історія) [текст] навч. посіб. / за ред. Баханова  К. О. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 296с.
 2. Мирошниченко В. О. Моніторинг якості неперервної освіти / В.О. Мирошниченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи та інновації у прогресивному середовищі», Ч.1, Київ, Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об’єднана молодь України», 25 квітня 2015 року. – С.26-30
 3. Мирошниченко В. О. Правознавчі курси у профільній школі України / В.О. Мирошниченко // Проблеми та перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції / Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 29-30 квітня 2015 р. – Т.3. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – С.7-9
 4. Мирошниченко В. О. Деякі аспекти тлумачення поняття «правова культура» / В.О. Мирошниченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання – 2015», Бердянськ, 15-16 травня 2015 р. – С.31-35
 5. Мирошниченко В. О. Особливості формування особистості вчителя суспільствознавчих дисциплін / В.О. Мирошниченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Багатоманітність культур як педагогічна проблема», Бердянськ, 17-18 вересня 2015 року.

 

      2016 рік:

 1. Мирошниченко В.О. Професійна компетентність вчителя як результат педагогічної освіти / Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 18. ‒ 437 с. – С.180-183
 2. Мирошниченко В.О. Правова освіта майбутніх учителів історії у країнах ЄС та на пострадянському просторі / Освіта і суспільство. Міжнародний збірник наукових праць. – Бердянський державний педагогічний університет, 2016; ISBN 978-617-7291-80-9 (електронне видання); 418 c. – С.157-175

 

      2017 рік:

 1. Мирошниченко В.О. Правове виховання: поняття, мета та завдання / Педагогіка і психологія: актуальні  проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 31 березня – 1 квітня 2017 року. – К.: ГО Київська наукова організація педагогіки та психології, 2017. – С.97-100
 2. Мирошниченко В.О., Федчиняк А.О. Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія:  Педагогічні науки:  зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 268с. – С. 43-49
 3. Мирошниченко В.О. Правова освіта майбутніх учителів історії у Німеччині / Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – 314с. – C.116-117
 4. Мирошниченко В.О. Міжнародна процедура оформлення і реєстрації торговельної марки / Азовські правові читання – 2017: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ: ТОВ «Модем 1», 2017. – 100с. – С.74-77
 5. Мирошниченко В.О. Правова освіта майбутніх педагогів у Франції / Матеріали міжнародної наукової конференції Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми державного та муніципального управління»,  м. Маріуполь: ДонДУУ 8-9 грудня 2017. – С. 162-167

 

      2018 рік:

 1. Мирошниченко В.О. Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях: Навчальний посібник. / В.О. Мирошниченко. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 150с. ISBN 978-617-673-763-3
 2. Мирошниченко В.О. Особливості правової освіти майбутніх учителів історії у вітчизняній та закордонній теорії і практиці: порівняльна характеристика: моногр. / В.О. Мирошниченко. – Beau Bassin: OmniScriptum Publishing Group, 2018. – 102с.  ISBN 978-3-659-41317-9
 3. Мирошниченко В.О., Мягченко Н.В. Поняття, предмет і метод освітнього права / Азовські правові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. – 188с. – С.86-90
 4. Мирошниченко В.О., Степанова К.В. Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти / Азовські правові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. – 188с. – С.52-57
 5. Мирошниченко В.О. Формування предметних компетентностей засобами проектного навчання / упор. К.О. Баханов. – Харків : Вид. група «Основа», 2018. – 128с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 7 (175)) / Мирошниченко В.О. Розділ «Проектна технологія як засіб формування предметних компетентностей учнів». – С. 5-69. ISBN 978-617-00-3416-8
 6. Мирошниченко В.О., Рудницька Т.О. Юридична освіта у вищих навчальних закладах м. Києва початку ХХ ст. за матеріалами фондів педагогічного музею України / Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 серпня – 1 вересня 2018 року) – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. – 112 с. – С.13-15
 7. Правознавство: Навч. посіб. для  студентів  педагогічних  спеціальностей / [ К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М.  Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 288 с.
 8. Suchikova Y., Bogdanov I., Myroshnychenko V., Kamensky D., Lopatina H., Tsybuliak N. Formation of Oxide Cristals on the Surface of Porous Indium Phosphide // Proceedings of the 2018 IEEE 8h International Conference on Nanomaterials Applications & Properties (БД Scopus)
 9. Мирошниченко В.О. Право на освіту в Україні / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми права та шляхи їх вирішення», 10 грудня 2018 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – 140 с. – С. 60-64

 

      2019 рік:

 1. Мирошниченко В.О. Міжнародне освітнє право як нова галузь права у міжнародному публічному праві / Азовські правові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2019 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2019. – 128 с. – С.22-26