Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Наукове забезпечення розвитку законодавства України за умов функціонування ринкової економіки».

 

Конституційне право зарубіжних країн: навчальний посібник / А.Є. Шевченко, В.К. Антошкіна, О.А. Кирпичов, Ю.М. Фролов. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 342 с.

У навчальному посібнику з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» висвітлюються основні поняття та інститути конституційного права зарубіжних країн, розкриваються його предмет, система і джерела. Надається аналіз правового становища особи, форм держави, особливостей партійних і виборчих систем у зарубіжних країнах. Розглядаються місце і роль голови держави, особливості законодавчої, виконавчої і судової влад,а також особливості місцевого самоврядування у зарубіжних країнах. Всі ці питання містяться у загальній частині. В особливій частині надано основи конституційного права таких країн, як США, Велика Британія, Франція, ФРН, Італія, Іспанія, Індія, Японія і КНР.

Сімейне право України : навчальний посібник / Ю.М. Фролов, В.К. Антошкіна, Н.В. Васильченко, В.С. Трускова. – Донецьк: Донбас, 2014. – 314 с.

Навчальний посібник «Сімейне право України» призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки «Правознавство». Посібник підготовлено з урахуванням останніх змін і доповнень в чинному законодавстві.

Навчальний матеріла книги містить як теоретичний так і практичний блок, що допоможе забезпечити опанування студентами основних знань у цій галузі права. Навчальний посібник розрахований на студентів, може використовуватися викладачами, практичними працівниками, а також читачами, які цікавляться питаннями сімейних правовідносин.

Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні: конституційно-правовий аспект. Монографія. Маріуполь: Видавництво «Азов’е», 2006 – 260 с.

Дана праця є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням, в ході кого здійснена спроба з позицій конституційно-правової науки сформулювати концепцію основних економічних прав та свобод людини і громадянина України.

Автор на основі аналізу світового та вітчизняного досвіду конституційно-правового регулювання та теоретико-методологічного опрацювання розглядає систему основних економічних прав та свобод в Україні,аналізує різні концепції та точки зору щодо поняття, суті і змісту основних економічних прав та свободлюдини і громадянина в Україні, здійснює класифікацію та надає видову характеристику основних економічних прав та свобод, розкриває елементи механізму їх реалізації і визначає систему їх гарантій, розкриває суть зміст та форми цих гарантій, аналізує законодавство України в галузі права та свобод людини і громадянина, здійснює спробу розкрити конкретні пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства в галузі прав та свобод людини.

Вищі навчальні заклади України у системі колективних суб’єктів адміністративного права : [за заг. ред. О.М. Музичука] Ю.М. Фролов. – X. : Харківський національний університет внутрішніх справ; Ніка Нова, 2014. – 413 с.

У монографії здійснено теоретико-методологічну характеристику вищих навчальних закладів як колективних суб’єктів адміністративного права. Визначено сутність та особливості вищих навчальних закладів у системі суб’єктів адміністративного права України. Проаналізовано правові засади забезпечення діяльності ВНЗ, їх відповідність сучасним міжнародним стандартам у сфері вищої освіти. З’ясовано зміст та особливості правового статусу ВНЗ як колективного суб’єкту адміністративно-правових відносин, встановлено і проаналізовано його елементний склад. Досліджено зміст, структуру та специфіку адміністративно-правових відносин за участі ВНЗ. Проаналізовано адміністративно-процесуальні аспекти функціонування вищих навчальних закладів та їх взаємодії з іншими суб’єктами освітніх правовідносин. Визначено шляхи розвитку та вдосконалення адміністративно-правового регулювання і організації діяльності ВНЗ України.

Для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів, студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться проблемами адміністративного права.

Цивільне право України : навальний посібник / Ю.М. Фролов, В.К. Антошкіна, Н.В. Васильченко, В.С. Трускова. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – Том 1. – 2012. – 587 с.

Навчальний посібник «Цивільне право України», том перший, підготовлено на підставі книг 1, 2, 3, 4 та 6 Цивільного кодексу України для навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». Том перший посібника включає програму загальної частини та деякі теми особливої частини навчальної дисципліни, плани практичних занять, теми рефератів, перелік основних нормативно-правових актів та інших літературних джерел, методичні вказівки щодо вивчення кожної теми, контрольні запитання, практичні завдання, здачі, тести, орієнтовний перелік питань до складання передбачених контрольних заходів тощо.

Цивільне право України : навальний посібник / Ю.М. Фролов, В.К. Антошкіна, Н.В. Васильченко, В.С. Трускова. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – Том 2. – 2013. – 492 с.

Навчальний посібник «Цивільне право України», зобов’язальне право, том другий, підготовлено на підставі книги п’ятої «Зобов’язальне право» Цивільного кодексу України для навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів,  які навчаються за спеціальністю «Правознавство».Том другий посібника включає програму навчальної дисципліни та передбачені книгою п’ятою (зобов’язальне право) Цивільного кодексу плани практичних занять, теми рефератів, перелік основних нормативно-правових актів та інших літературних джерел, методичні вказівки щодо вивчення кожної теми, контрольні запитання, практичні завдання, здачі, тести, орієнтовний перелік питань до складання передбачених контрольних заходів тощо.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: злочини проти власності / За ред. М.І. Хавронюка – Київ : ВД «Дакор». 2017. – 448 с.

Книга містить науково-практичний коментар до положень Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за злочини проти власності та суміжні злочини, а також рекомендації щодо методики розслідування цих злочинів.

Розрахована на суддів і прокурорів, слідчих і детективів, а також адвокатів, посадових і службових осіб органів Національної поліції, Служби безпеки, інших правоохоронних органів. Може бути корисною для студентів і слухачів за напрямами підготовки «правознавство» і «правоохоронна діяльність», аспірантів, та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців.

Кримінальне право (Особлива частина): підручник /за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т.1 – Луганськ: видавництво «Елтон – 2», 2012. – 780 с.

Кандидат юридичних наук Каменський Д.В.  – глава 8 (у співавторстві з Д.О. Калмиковим); глава 10 (у співавторстві з О.О. Дудоровим і В.М. Комарницьким); глава 15 (у співавторстві з Ю.О. Данилевською)

Пропонований підручник висвітлює питання загальної характеристики Особливої частини кримінального права України та основ кваліфікації злочинів, містить докладну кримінально-правову характеристику окремих видів злочинів. Особливістю такої характеристики є зроблений у книзі наголос на проблемах кримінального законодавства і практики його застосування. У підручнику також пропонується аналіз основних положень Особливої частини кримінального права окремих зарубіжних країн (США, Англії, ФРН, Франції).

Книга розрахована на студентів (курсантів) і викладачів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального права.

Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика: [практ.пос.] / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський, М.В. Комарницький, Р.О. Мовчан / за ред. О.О. Дудорова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 616 с. – Бібліогр.: с. 551-608.

У посібнику міститься докладна кримінально-правова характеристика злочинів, відповідальність за які передбачена Розділом VIII Особливої частини Кримінального кодексу України. Наведено загальну характеристику і класифікацію злочинів проти довкілля, досліджено об’єктивні та кваліфікуючі ознаки складів цих злочинів. Наголос зроблено на розкритті бланкетного змісту диспозицій відповідних кримінально-правових заборон.

Книга розрахована на працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, курсантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального та екологічного права.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації: практ. пос./ Ю.О. Данилевська, Д.В. Каменський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 228 с. – Бібліогр.: С.213 – 226.

Практичний посібник присвячений кримінально правовій характеристиці злочинів проти здоров’я населення.

Розрахований на працівників правоохоронних органів, суддів, курсантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального права.

Правознавство: Навч. посіб.для студентів педагогічних спеціальностей /П 68 : [Колектив авторів ]/ За ред Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка  . – Центр учбової літератури, 2018. – 288 с.

Навчальний посібник «Правознавство» розкриває основні питання загальної теорії держави і права, історії держави і права України та різних галузей вітчизняного права, що є найбільш необхідним саме для фахової підготовки майбутнього педагога.

Текст посібника складено на основі навчальних програм для  неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також згідно із законодавством України станом на 1 серпня 2018 року. Кожен розділ посібника містить у собі лекцію та практичне заняття.

Посібник має на меті надання широких теоретичних знань і практичних правових компетентностей студентам педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Він також буде корисним для всіх хто має потребу у набутті базових правових знань.

Науково-практичний коментар Закону України « Про запобігання корупції »/ за заг.ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 588 с.

Кандидат юридичних наук Каменський Д.В.  – Стаття 65 Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Для працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших державних органів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, суддів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, а також адвокатів, науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями запобігання корупції.