Хоменко Віталій Григорович

Посада: завідувач кафедри, комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики, професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор

Вчене звання: професор кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні


Біографічні відомості

Віталій Григорович Хоменко закінчив факультет загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни з додатковою спеціальністю фізика (диплом ТВ № 963956) у 1990 році.

Свій трудовий шлях у Бердянському державному педагогічному університеті Хоменко Віталій Григорович пройшов від оператора спеціальних засобів відділу АСК до директора Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.

З 1987 року оператор спеціальних засобів відділу АСК. У 1990 році призначений на посаду інженера II категорії кафедри фізики та інформатики. З 1991 року асистент кафедри фізики та інформатики, 1992 р. - заступник декана факультету загальнотехнічних дисциплін, з 1994р. - старший викладач.

З 1999 року Віталій Григорович обіймає посаду завідувача кафедрою інформатики. У жовтні 2000 р. у Харківському державному університеті ”ХПІ” захистив кандидатську дисертацію “Багатопараметровий вихрострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів” (спеціальність 05.11.13. – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, диплом ДК №008979  від 17 січня 2001 року).

З 2001 року В.Г. Хоменко очолює кафедру комп’ютерних технологій та методики інформатики, з 2003 р.- кафедру комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. У вересні 2003 року Віталій Григорович обраний за конкурсом на посаду декана факультету комп’ютерних технологій та систем. Вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні присвоєно в червні 2004 р. 23 червня 2010 року шляхом об’єднання двох факультетів (комп’ютерних технологій та систем і економічного), був створений Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій, який очолює Хоменко Віталій Григорович. 

Хоменко В.Г. успішно займається науково-дослідною роботою. Має понад 132 наукові праці, серед яких 3 посібника з грифом Міністерства освіти і науки, стандарти освіти з напрямків підготовки 6.010104, 7.010104, 8.010104 «Професійна освіта». Постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях,здійснює керівництво дослідженнями магістрантів та аспірантів. Під його керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації. Член спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 із захисту дисертацій, член науково-методичної комісії з вищої освіти (секція комп’ютерних технологій та автоматизації), член Міжнародної академії інженерно-педагогічних наук та професійної освіти. Завдяки Хоменку В.Г. в Інститутіосвітніх інженерно-педагогічних технологій було проведено рядконференцій, серед яких Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» та Міжнародна школа-семінар із системної інженерії; перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-телекомунікаційні технології в системі освіти». Розробляються нові напрями наукового співробітництва із закордонними партнерами. Підписані договори про довготривалу наукову співпрацю з Невинномиським державним гуманітарно-технічним інститутом, Воронезьким архітектурно-будівним університетом та Вищою школою агробізнесу(м. Ломже, Польша). Має патент на корисну модель, № u 2015 07816 (Пристрій для демонстрації властивостей механічних хвиль на поверхні води)

Хоменко В.Г. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», має подяку від управління освіти і науки від Запорізької облдержадміністрації за активну наукову роботу та нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Є дійсним членом науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти (підкомісія 015-1 Професійна освіта (інформаційні технології, автоматизація та телекомунікації)) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Наукова діяльність

1.Опрацювання експериментальних даних залежно від шкал виміру в професійній діяльності інженерів-педагогів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – №1.  – С. 300-305. (Фахове видання).

2. Інтерактивні методи навчанні комп’ютерних технологій управління проектами як основа ативіцаціїї пізнавальної діяльності студентів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук.праць. – Випуск 36. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 101-105. (Фахове видання).

3. Підходи до створення валідних тестових завдань з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск  9 (191) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С.167-171. (Фахове видання).

4. Встановлення відповідності методичних систем навчання програмних засобів захисту інформації вимогам державного стандарту вищої освіти // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – №1.  – С. 300-305. (Фахове видання).

5Визначення проблеми методики навчання програмних засобів захисту інформації // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: –Ялта: РВВ КГУ, 2012. – Вип.35. – Ч.1. С.246-252. (Фахове видання).

6. Аналіз моделей подання структурованого змісту предметної галузі програмних засобів захисту інформації // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 13:Науково-методична діяльність закладів педагогічної освіти, 2012. – Вип.20. – С.165-174. (Фахове видання).

7. Моделювання змісту й організації самостійної роботи студентів засобами автоматизованих систем управління проектами // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально освітній школах: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – С. 479–484. (Фахове видання).

8. Концептуальні філософські основи розробки теорії дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Наукові праці Вищого навчального закладу  "Донецький національний технічний університет".  – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – Вип. 2 (12) – С.156–160. (Серія "Педагогіка, психологія і соціологія") (Фахове видання).

9. Розробка дидактичних засобів навчання проектування баз на основі ітераційних зв'язків / В.Г. Хоменко, М.М. Коржова // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – Вип. 22. – С. 189-192. (Фахове видання).

10. Розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на засадах філософських категорій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. №12. – Дрогобич : ДДПУ, 2013.-С. 48-53. (Фахове видання).

11. Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2013. – Вип. 40/41. – С. 16–22. (Фахове видання).

12. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 42-43. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2014. – 229 с. (Фахове видання).

13. Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 1. – С. 197–204. – Бібліогр. в кінці ст. (Фахове видання).

Монографії

1.  Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення : монографія / [В. Г.Хоменко, Г. П. Чуприна, М. І. Лазарєв]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 173 с.

2.  Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних : монографія / [В. Г. Хоменко, М. І. Лазарєв, Л. В. Павленко]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 222 с.

3.  Хоменко В. Г. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : монографія / [Хоменко В. Г., Алєксєєва Г. М., Антоненко О. В. та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – 275 с.

4.  Хоменко В. Г. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій : монографія / [Хоменко В. Г., Павленко М.П., Павленко Л.В. та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2014. – 329 с.

5.  Формування змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів аналітичної діяльності в автоматизованих системах управління виробництвом і навчанням : монографія / [В. Г. Хоменко, Л. В. Горбатюк, М. І. Лазарєв]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 189 с.

6.  Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади проектування дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю : монографія / В. Г. Хоменко. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 473 с.

Посібники

7.  Хоменко В. Г. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 316 с.,  рекомендовано МОНМС України (лист 1/11 – 10307 від 08.11.2011 р.).

8.  Хоменко В. Г. Комп’ютерні графічні пакети : навчальний посібник / В. Г. Хоменко, С. К. Акімов, О. С. Овсянніков. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 232 с., рекомендовано МОН України (лист 1/11 – 8538 від 20.05.2013 р.).

Статті у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях України

9.  Хоменко В. Г. Удосконалення змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів мережевих технологій / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ, 2009. – № 1. – С. 139–144.

10.Хоменко В. Г. Теоретичні засади дидактичного узагальнення змісту навчання з програмних засобів захисту інформації / В. Г. Хоменко, Г. П. Чуприна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2009. – Вип. 22–23. – С. 125–132.

11.Хоменко В. Г. Моделювання змісту курсу “Принципи побудови і захист інформації баз даних” / В. Г. Хоменко // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во Східноукр. національного університету ім. В. Даля, 2011. – Вип. 5 (46). – C. 176–182.

12.Хоменко В. Г. Модель узагальненого методу навчання проектування баз даних на основі ітерацій / В. Г. Хоменко // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. пр.– Луганськ : Вид-во Східноукр. національного університету ім. В. Даля, 2011. – Вип. 6 (47). – C. 168–179.

13.Хоменко В. Г. Визначення проблеми методики навчання програмних засобів захисту інформації / В. Г. Хоменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія «Педагогіка і психологія» : збірник статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч. 2. – С. 216–225.

14.Хоменко В. Г. Моделювання змісту й організації самостійної роботи студентів засобами автоматизованих систем управління проектами / В. Г. Хоменко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – Вип. 23 (76). – С. 479–483.

15.Хоменко В. Г. Підходи до створення валідних тестових завдань з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / В. Г. Хоменко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2012. – № 11 (202). – С. 156–159.

16.Хоменко В. Г. Інтерактивні методи навчання комп’ютерних технологій управління проектами як основа активізації пізнавальної діяльності студентів / В. Г. Хоменко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – Вип. 31. – С. 490–494.

17.Хоменко В. Г. Установлення відповідності методичних систем навчання програмних засобів захисту інформації вимогам державного стандарту вищої освіти / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2012. – Вип. 34–35. – С. 249–256.

18.Хоменко В. Г. Опрацювання експериментальних даних залежно від шкал виміру в професійній діяльності інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ, 2012. – № 1. – С. 300–304.

19.Хоменко В. Г. Інтерактивні методи навчання комп’ютерних технологій управління проектами як основа активізації пізнавальної діяльності студентів / В. Г. Хоменко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – Вип. 36. – С. 101–105.

20.Хоменко В. Г. Концептуальні філософські основи розробки теорії дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія : «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2013. – № 2 (14). – С. 84–88.

21.Хоменко В. Г. Розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на засадах філософських категорій / В. Г. Хоменко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 12 (107) – С. 48–53.

22.Хоменко В. Г. Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2013. – Вип. 40/41. – С. 16–23.

23.Хоменко В. Г. Розробка дидактичних засобів навчання проектування баз на основі ітераційних зв’язків / В. Г. Хоменко,  М. М. Коржова // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» : зб. наук. пр. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 189–192.

24.Хоменко В. Г. Проблема проектування змісту професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю в умовах компетентнісного підходу / В. Г. Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань : УДПУ ім. Павла Тичини, 2014. – Частина 1. – С. 387–394.

25.Хоменко В. Г. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2014. – Вип. 42–43. – С. 39–45.

26.Хоменко В. Г. Дослідження загальнонаукових підходів до побудови моделей змісту навчання в ракурсі розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко //
Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. –2014.– № 11 (118). – С. 21–25.

27.Хоменко В. Г. Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 1. – С. 197–204.

28.Хоменко В. Г. Зміст дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр.  – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 3. – С. 286–291.

29.Хоменко В. Г. Зміст дуальних технологічних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2014. – Вип. 44. – С. 67–72.

30.Хоменко В. Г. Зміст дуальних управлінських компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2014. – Вип. 45. –
С. 71–76.

31.Хоменко В. Г. Розробка лінійних функціональних моделей дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : зб. наук. пр. – Мелітополь : МДПУ, 2015. – Вип. 1 (14). – С. 295–301.

32.Хоменко В. Г. Використання лінійних функціональних моделей під час дуального навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : ДДПУ, 2015. – № 7 (126). – С. 30–35.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

33.Хоменко В. Г. Построение модели дуальных профессиональных компетентностей будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля [Электронный ресурс] / В. Г. Хоменко // School of Computing and Information Systems, Athabasca University, Canada / Kazan State Tecnological University. Educational Technology & Society. – 2015. – № 2 (18). – Р. 409–427. – ISSN 1436-4522. – Режим доступа : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v18_i2/pdf/2.pdf

34.Khomenko V. Design of dual professional competences of bachelors teachers-engineers of computer profile / V. Khomenko // European Applied Sciences. ORTPublishing, 2015. – № 6. – Р. 34–38. – ISSN 2195-2183.

35.Khomenko V. Current status and problems of european engineering and pedagogical education / V. Khomenko // Social Educational Project of Improving, Knowledge in Economics, Journal L´Association 1901 "SEPIKE", Ausgabe 9, Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles, USA, Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 2015. – Р. 32-36. – ISSN 2196-9531.

36.Хоменко В.Г. Дуальные профессиональные компетентности инженера-педагога компьютерного профиля / В. Г. Хоменко // Инновационные образовательные технологии : научно-теоретический и научно-практический журнал. – Минск, 2015. – Вып. № 2 (42). – С. 13–18. – ISSN 2072-8468.

37.Khomenko V. Automation of designing the curriculum of training of future engineers-teachers of computer profile in conditions of dual study / V. Khomenko // Announcements of Union of Scientists. – Sliven, Bulgaria, 2015. – Vol. 29. – Book 1. – Р. 42–45. – ISSN 1311-2864

Опубліковані праці апробаційного характеру

38.Хоменко В. Г. Проблема підготовки майбутніх інженерів-педагогів у сфері управління виробництвом з використанням інформаційних технологій / В. Г. Хоменко, І. С. Смоліна // Новітні комп’ютерні технології : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції (Київ-Севастополь, 15–18 вересня 2009 р.). – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. – С. 97–98.

39.Хоменко В. Г. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бердянськ, 11–13 вересня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 48–54.

40.Хоменко В. Г. Узагальнена функціональна модель дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Інформаційні технології в професійній діяльності : IX Всеукраїнська науково-практична конференція (Рівне, 25 березня 2015 р.). – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 112–114.

41.Хоменко В. Г. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в сучасних умовах : стан, проблеми та тенденції удосконалення / В. Г. Хоменко // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28 березня 2015 р.). – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – С. 123–125.

42.Хоменко В. Г. Системний підхід до розробки узагальненої функціональної моделі дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Переяслав-Хмельницький, 30–31 березня 2015 р.). – Переяслав-Хмельницький : ТОВ «Колібрі 2011», 2015. – С. 216–218.

43.Хоменко В. Г. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю за кордоном та в Україні / В. Г. Хоменко // Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція (Бердянськ, 30–31 березня 2015 р.). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С. 65–68.

44.Хоменко В. Г. Психолого-педагогічні засади розробки системи подвійного дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Педагогіка і психологія : напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 17–18 квітня 2015 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 104–107.

45.Хоменко В. Г. Визначення та обґрунтування загальнонаукових основ розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Інформаційні технології в освіті та науці : VII Всеукраїнська науково-практична конференція (Мелітополь, 23-24 квітня 2015 р.). - Мелітополь: МДПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 207–214.

46.Хоменко В. Г. Визначення змісту дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю [Електронний ресурс] / В. Г. Хоменко // Неперервна освіта нового сторіччя : досягнення та перспективи : Міжнародна науково-практична конференція (Запоріжжя, 20–27 квітня 2015 р.). – Запоріжжя : Електронний збірник наукових праць 2015. – ISSN 2223-4551. – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua

47.Хоменко В. Г. Філософські основи розробки дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Сучасний вимір психології та педагогіки : Міжнародна науково-практична конференція (Львів, 29–30 травня 2015 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 91–97.

48.Хоменко В. Г. Узагальнена функціональна лінійна модель засвоєння дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Психологія та педагогіка у XXI столітті : перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 05–06 червня 2015 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 67–71.

49. Хоменко В. Г. Лінійні функціональні моделі у дуальному змісті професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті : Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 12–13 червня 2015 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. – С. 56–61.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія