Хоменко Віталій Григорович

Посада: завідувач кафедри, комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики, професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор

Вчене звання: професор кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні


Біографічні відомості

Віталій Григорович Хоменко закінчив факультет загальнотехнічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни з додатковою спеціальністю фізика (диплом ТВ № 963956) у 1990 році.

Свій трудовий шлях у Бердянському державному педагогічному університеті Хоменко Віталій Григорович пройшов від оператора спеціальних засобів відділу АСК до директора Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.

З 1987 року оператор спеціальних засобів відділу АСК. У 1990 році призначений на посаду інженера II категорії кафедри фізики та інформатики. З 1991 року асистент кафедри фізики та інформатики, 1992 р. - заступник декана факультету загальнотехнічних дисциплін, з 1994р. - старший викладач.

З 1999 року Віталій Григорович обіймає посаду завідувача кафедрою інформатики. У жовтні 2000 р. у Харківському державному університеті ”ХПІ” захистив кандидатську дисертацію “Багатопараметровий вихрострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів” (спеціальність 05.11.13. – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, диплом ДК №008979  від 17 січня 2001 року).

З 2001 року В.Г. Хоменко очолює кафедру комп’ютерних технологій та методики інформатики, з 2003 р.- кафедру комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні. У вересні 2003 року Віталій Григорович обраний за конкурсом на посаду декана факультету комп’ютерних технологій та систем. Вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні присвоєно в червні 2004 р. 23 червня 2010 року шляхом об’єднання двох факультетів (комп’ютерних технологій та систем і економічного), був створений Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій, який очолює Хоменко Віталій Григорович. 

Хоменко В.Г. успішно займається науково-дослідною роботою. Має понад 132 наукові праці, серед яких 3 посібника з грифом Міністерства освіти і науки, стандарти освіти з напрямків підготовки 6.010104, 7.010104, 8.010104 «Професійна освіта». Постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях,здійснює керівництво дослідженнями магістрантів та аспірантів. Під його керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації. Член спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 із захисту дисертацій, член науково-методичної комісії з вищої освіти (секція комп’ютерних технологій та автоматизації), член Міжнародної академії інженерно-педагогічних наук та професійної освіти. Завдяки Хоменку В.Г. в Інститутіосвітніх інженерно-педагогічних технологій було проведено рядконференцій, серед яких Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» та Міжнародна школа-семінар із системної інженерії; перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-телекомунікаційні технології в системі освіти». Розробляються нові напрями наукового співробітництва із закордонними партнерами. Підписані договори про довготривалу наукову співпрацю з Невинномиським державним гуманітарно-технічним інститутом, Воронезьким архітектурно-будівним університетом та Вищою школою агробізнесу(м. Ломже, Польша). Має патент на корисну модель, № u 2015 07816 (Пристрій для демонстрації властивостей механічних хвиль на поверхні води)

Хоменко В.Г. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», має подяку від управління освіти і науки від Запорізької облдержадміністрації за активну наукову роботу та нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Є дійсним членом науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти (підкомісія 015-1 Професійна освіта (інформаційні технології, автоматизація та телекомунікації)) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Наукова діяльність

1.Опрацювання експериментальних даних залежно від шкал виміру в професійній діяльності інженерів-педагогів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – №1.  – С. 300-305. (Фахове видання).

2. Інтерактивні методи навчанні комп’ютерних технологій управління проектами як основа ативіцаціїї пізнавальної діяльності студентів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук.праць. – Випуск 36. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 101-105. (Фахове видання).

3. Підходи до створення валідних тестових завдань з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск  9 (191) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С.167-171. (Фахове видання).

4. Встановлення відповідності методичних систем навчання програмних засобів захисту інформації вимогам державного стандарту вищої освіти // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – №1.  – С. 300-305. (Фахове видання).

5Визначення проблеми методики навчання програмних засобів захисту інформації // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: –Ялта: РВВ КГУ, 2012. – Вип.35. – Ч.1. С.246-252. (Фахове видання).

6. Аналіз моделей подання структурованого змісту предметної галузі програмних засобів захисту інформації // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 13:Науково-методична діяльність закладів педагогічної освіти, 2012. – Вип.20. – С.165-174. (Фахове видання).

7. Моделювання змісту й організації самостійної роботи студентів засобами автоматизованих систем управління проектами // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально освітній школах: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – С. 479–484. (Фахове видання).

8. Концептуальні філософські основи розробки теорії дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Наукові праці Вищого навчального закладу  "Донецький національний технічний університет".  – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – Вип. 2 (12) – С.156–160. (Серія "Педагогіка, психологія і соціологія") (Фахове видання).

9. Розробка дидактичних засобів навчання проектування баз на основі ітераційних зв'язків / В.Г. Хоменко, М.М. Коржова // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – Вип. 22. – С. 189-192. (Фахове видання).

10. Розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на засадах філософських категорій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. №12. – Дрогобич : ДДПУ, 2013.-С. 48-53. (Фахове видання).

11. Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2013. – Вип. 40/41. – С. 16–22. (Фахове видання).

12. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 42-43. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2014. – 229 с. (Фахове видання).

13. Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 1. – С. 197–204. – Бібліогр. в кінці ст. (Фахове видання).

Монографії

1.  Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади навчання програмних засобів захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення : монографія / [В. Г.Хоменко, Г. П. Чуприна, М. І. Лазарєв]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 173 с.

2.  Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних : монографія / [В. Г. Хоменко, М. І. Лазарєв, Л. В. Павленко]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 222 с.

3.  Хоменко В. Г. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : монографія / [Хоменко В. Г., Алєксєєва Г. М., Антоненко О. В. та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – 275 с.

4.  Хоменко В. Г. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій : монографія / [Хоменко В. Г., Павленко М.П., Павленко Л.В. та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2014. – 329 с.

5.  Формування змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів аналітичної діяльності в автоматизованих системах управління виробництвом і навчанням : монографія / [В. Г. Хоменко, Л. В. Горбатюк, М. І. Лазарєв]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 189 с.

6.  Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади проектування дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю : монографія / В. Г. Хоменко. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 473 с.

Посібники

7.  Хоменко В. Г. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 316 с.,  рекомендовано МОНМС України (лист 1/11 – 10307 від 08.11.2011 р.).

8.  Хоменко В. Г. Комп’ютерні графічні пакети : навчальний посібник / В. Г. Хоменко, С. К. Акімов, О. С. Овсянніков. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 232 с., рекомендовано МОН України (лист 1/11 – 8538 від 20.05.2013 р.).

Статті у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях України

9.  Хоменко В. Г. Удосконалення змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів мережевих технологій / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ, 2009. – № 1. – С. 139–144.

10.Хоменко В. Г. Теоретичні засади дидактичного узагальнення змісту навчання з програмних засобів захисту інформації / В. Г. Хоменко, Г. П. Чуприна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2009. – Вип. 22–23. – С. 125–132.

11.Хоменко В. Г. Моделювання змісту курсу “Принципи побудови і захист інформації баз даних” / В. Г. Хоменко // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во Східноукр. національного університету ім. В. Даля, 2011. – Вип. 5 (46). – C. 176–182.

12.Хоменко В. Г. Модель узагальненого методу навчання проектування баз даних на основі ітерацій / В. Г. Хоменко // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. пр.– Луганськ : Вид-во Східноукр. національного університету ім. В. Даля, 2011. – Вип. 6 (47). – C. 168–179.

13.Хоменко В. Г. Визначення проблеми методики навчання програмних засобів захисту інформації / В. Г. Хоменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія «Педагогіка і психологія» : збірник статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч. 2. – С. 216–225.

14.Хоменко В. Г. Моделювання змісту й організації самостійної роботи студентів засобами автоматизованих систем управління проектами / В. Г. Хоменко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – Вип. 23 (76). – С. 479–483.

15.Хоменко В. Г. Підходи до створення валідних тестових завдань з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / В. Г. Хоменко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2012. – № 11 (202). – С. 156–159.

16.Хоменко В. Г. Інтерактивні методи навчання комп’ютерних технологій управління проектами як основа активізації пізнавальної діяльності студентів / В. Г. Хоменко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – Вип. 31. – С. 490–494.

17.Хоменко В. Г. Установлення відповідності методичних систем навчання програмних засобів захисту інформації вимогам державного стандарту вищої освіти / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2012. – Вип. 34–35. – С. 249–256.

18.Хоменко В. Г. Опрацювання експериментальних даних залежно від шкал виміру в професійній діяльності інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ: БДПУ, 2012. – № 1. – С. 300–304.

19.Хоменко В. Г. Інтерактивні методи навчання комп’ютерних технологій управління проектами як основа активізації пізнавальної діяльності студентів / В. Г. Хоменко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – Вип. 36. – С. 101–105.

20.Хоменко В. Г. Концептуальні філософські основи розробки теорії дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія : «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2013. – № 2 (14). – С. 84–88.

21.Хоменко В. Г. Розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на засадах філософських категорій / В. Г. Хоменко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 12 (107) – С. 48–53.

22.Хоменко В. Г. Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2013. – Вип. 40/41. – С. 16–23.

23.Хоменко В. Г. Розробка дидактичних засобів навчання проектування баз на основі ітераційних зв’язків / В. Г. Хоменко,  М. М. Коржова // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» : зб. наук. пр. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 189–192.

24.Хоменко В. Г. Проблема проектування змісту професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю в умовах компетентнісного підходу / В. Г. Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань : УДПУ ім. Павла Тичини, 2014. – Частина 1. – С. 387–394.

25.Хоменко В. Г. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2014. – Вип. 42–43. – С. 39–45.

26.Хоменко В. Г. Дослідження загальнонаукових підходів до побудови моделей змісту навчання в ракурсі розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко //
Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. –2014.– № 11 (118). – С. 21–25.

27.Хоменко В. Г. Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 1. – С. 197–204.

28.Хоменко В. Г. Зміст дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр.  – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 3. – С. 286–291.

29.Хоменко В. Г. Зміст дуальних технологічних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2014. – Вип. 44. – С. 67–72.

30.Хоменко В. Г. Зміст дуальних управлінських компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2014. – Вип. 45. –
С. 71–76.

31.Хоменко В. Г. Розробка лінійних функціональних моделей дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : зб. наук. пр. – Мелітополь : МДПУ, 2015. – Вип. 1 (14). – С. 295–301.

32.Хоменко В. Г. Використання лінійних функціональних моделей під час дуального навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : ДДПУ, 2015. – № 7 (126). – С. 30–35.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

33.Хоменко В. Г. Построение модели дуальных профессиональных компетентностей будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля [Электронный ресурс] / В. Г. Хоменко // School of Computing and Information Systems, Athabasca University, Canada / Kazan State Tecnological University. Educational Technology & Society. – 2015. – № 2 (18). – Р. 409–427. – ISSN 1436-4522. – Режим доступа : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v18_i2/pdf/2.pdf

34.Khomenko V. Design of dual professional competences of bachelors teachers-engineers of computer profile / V. Khomenko // European Applied Sciences. ORTPublishing, 2015. – № 6. – Р. 34–38. – ISSN 2195-2183.

35.Khomenko V. Current status and problems of european engineering and pedagogical education / V. Khomenko // Social Educational Project of Improving, Knowledge in Economics, Journal L´Association 1901 "SEPIKE", Ausgabe 9, Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles, USA, Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 2015. – Р. 32-36. – ISSN 2196-9531.

36.Хоменко В.Г. Дуальные профессиональные компетентности инженера-педагога компьютерного профиля / В. Г. Хоменко // Инновационные образовательные технологии : научно-теоретический и научно-практический журнал. – Минск, 2015. – Вып. № 2 (42). – С. 13–18. – ISSN 2072-8468.

37.Khomenko V. Automation of designing the curriculum of training of future engineers-teachers of computer profile in conditions of dual study / V. Khomenko // Announcements of Union of Scientists. – Sliven, Bulgaria, 2015. – Vol. 29. – Book 1. – Р. 42–45. – ISSN 1311-2864

Опубліковані праці апробаційного характеру

38.Хоменко В. Г. Проблема підготовки майбутніх інженерів-педагогів у сфері управління виробництвом з використанням інформаційних технологій / В. Г. Хоменко, І. С. Смоліна // Новітні комп’ютерні технології : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції (Київ-Севастополь, 15–18 вересня 2009 р.). – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. – С. 97–98.

39.Хоменко В. Г. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бердянськ, 11–13 вересня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 48–54.

40.Хоменко В. Г. Узагальнена функціональна модель дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Інформаційні технології в професійній діяльності : IX Всеукраїнська науково-практична конференція (Рівне, 25 березня 2015 р.). – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 112–114.

41.Хоменко В. Г. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в сучасних умовах : стан, проблеми та тенденції удосконалення / В. Г. Хоменко // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28 березня 2015 р.). – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – С. 123–125.

42.Хоменко В. Г. Системний підхід до розробки узагальненої функціональної моделі дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Переяслав-Хмельницький, 30–31 березня 2015 р.). – Переяслав-Хмельницький : ТОВ «Колібрі 2011», 2015. – С. 216–218.

43.Хоменко В. Г. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю за кордоном та в Україні / В. Г. Хоменко // Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція (Бердянськ, 30–31 березня 2015 р.). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С. 65–68.

44.Хоменко В. Г. Психолого-педагогічні засади розробки системи подвійного дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Педагогіка і психологія : напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 17–18 квітня 2015 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 104–107.

45.Хоменко В. Г. Визначення та обґрунтування загальнонаукових основ розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Інформаційні технології в освіті та науці : VII Всеукраїнська науково-практична конференція (Мелітополь, 23-24 квітня 2015 р.). - Мелітополь: МДПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 207–214.

46.Хоменко В. Г. Визначення змісту дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю [Електронний ресурс] / В. Г. Хоменко // Неперервна освіта нового сторіччя : досягнення та перспективи : Міжнародна науково-практична конференція (Запоріжжя, 20–27 квітня 2015 р.). – Запоріжжя : Електронний збірник наукових праць 2015. – ISSN 2223-4551. – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua

47.Хоменко В. Г. Філософські основи розробки дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В. Г. Хоменко // Сучасний вимір психології та педагогіки : Міжнародна науково-практична конференція (Львів, 29–30 травня 2015 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 91–97.

48.Хоменко В. Г. Узагальнена функціональна лінійна модель засвоєння дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Психологія та педагогіка у XXI столітті : перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 05–06 червня 2015 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 67–71.

49. Хоменко В. Г. Лінійні функціональні моделі у дуальному змісті професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / В. Г. Хоменко // Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті : Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 12–13 червня 2015 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. – С. 56–61.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Вітаємо ювіляра

Сьогодні, 26 травня, святкує свій ювілейний день народження доктор економічних наук, професор Павло Васильович Захарченко. Павло Васильович  народився в Бердянську. Вищу освіту здобув у Харківському інституті радіоелектроніки (Харківський національний університет радіолектроніки). Трудова діяльність професора П.…

У рамках Днів науки ..

Минулого тижня, у рамках Днів науки викладачі кафедри початкової освіти традиційно долучаються до загальноуніверситетських заходів, організовують цікаві зустрічі для майбутніх учителів початкової школи та підводять підсумки наукової та творчої діяльності.   Напередодні днів науки, 11…

Керівник «Золотого гомону» Олена Бузова: «Найголовніше – те, що студенти заряджають молодістю та радістю»

У п’ятницю, 26 травня, свій ювілей святкуватиме кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного виховання, керівник народного фольклорного ансамблю «Золотий гомін» Олена Бузова. Вона вже майже 30 років працює зі студентами нашого університету, які відгукуються про…

Чарівні звуки вічного романсу

  У рамках Днів науки БДПУ 23 травня студенти спеціальності «Музичне мистецтво» підготували концерт «Звучить романсу звук чарівний», мета якого – залучити студентів-музикантів до вокальної концертної діяльності, яка є традиційним педагогічно доцільним засобом адаптації студентів мистецьких…

Гідно представили Запорізьку область

Із 16 по 19 травня ц. р.  в Рівному проходив Всеукраїнський  конкурс фахової майстерності з робітничої професії «Кондитер» серед учнів ПТНЗ. Конкурсні завдання передбачали рівень знань і умінь для професії «Кондитер» 5 розряду. А оскільки,…

Запрошуємо на V студентський фестиваль «Театральна палітра»

25 травня у Бердянському художньому музеї імені І. Бродського відбудеться п’ятий студентський фестиваль «Театральна палітра». О 15.30 фестиваль запрошує всіх театралів на вистави, у виконанні студентів спеціальності «Дошкільна освіта»: «Запечный сверчок» (виконавці: 402 група); «Ніч на…

Тиждень Японії в БДПУ

Цього року виповнюється 25-річчя з часу визнання Японією незалежності України та встановлення дипломатичних стосунків між цими країнами. Наказом Президента України № 1 від 11 січня 2017 року з метою активізації двостороннього співробітництва, зміцнення зв'язків між…

«Захищаються» хореографи

   О цій травневій порі сцену головної університетської актової зали традиційно «полонять» студенти-хореографи найстарших курсів – розпочалися захисти  випускних хореографічних робіт студентів заочної форми навчання 5го курсу. Сьогодні, 24 травня, свої дипломі роботи демонстрували студенти…

Щодо збереження біорізноманіття

22 травня в аудиторії 145 пройшов науковий брифінг «Біорізноманіття Північного Приазов’я та його збереження», присвячений «Міжнародному дню біорізноманіття» та «Європейському дню парків». Ініціаторами організації наукового брифінгу стали Рада молодих учених БДПУ за підтримки ректорату, деканатів…

Наукова подорож

19 травня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова пройшла Міжнародна наукова конференція “Young Researchers in Globalized World: Vistas and Challenges”, яка відбулась за підтримки Міністерства освіти і науки України, Канадського коледжу…

На території творчої лабораторії

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки викладачі кафедри початкової освіти професор Алла Крамаренко та доцент Катерина Степанюк вже традиційно продовжували роботу творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи. Тематична зустріч “Листівка для матусі” відбулася 11 травня у Бердянській…

Переможницю радо стрічали, вітали…

Студентка 3 курсу факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Ірина Шершень повернулася з ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» з чудовим результатом – посіла ІІІ місце! Це дійсно чудовий результат, бо ІІ тур…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія