Кафедра музичного виховання


 

На фото: у першому ряду (зліва направо) – концертмейстер Юлія Володимирівна Махотіна; канд. пед. наук, доцент Ольга Вікторівна Матвєєва; концертмейстер Вікторія Ахмаджанівна Бакум; канд. пед. наук, доцент Ірина Володимирівна Дубінець; канд. пед.  наук, доцент  Інна Миколаївна Пащенко; канд. пед. наук, доцент Павло Борисович Косенко; канд. пед. наук, доцент Анетта Іванівна Омельченко;

У другому ряду (зліва направо) – провідний концертмейстер Галина Юріївна Гайнетдінова; старший лаборант Ася Олександрівна Юдіна; концертмейстер Максим Ігорович Лук’янчиков; канд. пед. наук, доцент Олена Дмитрівна Бузова; лаборант Євген Сергійович Проценко;   канд.   пед.   наук, доцент Світлана   Михайлівна   Сергієнко;   канд.   пед.   наук, доцент Віра Володимирівна Бурназова; канд. пед. наук, доцент Вікторія Вікторівна Григор’єва.

 

Кафедра музики та співів (нині – музичного виховання) почала свою діяльність в 1964–1965 навчальному році на факультеті підготовки вчителів початкових класів і давала можливість студентам разом з основною здобувати додаткову спеціальність «Музика і співи».

Сьогодні кафедра музичного виховання є не тільки культурно-освітнім, а й науковим центром Північного Приазов’я та здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за напрямом підготовки 6.020204 Музичне мистецтво, спеціальностями 7.02020401 Музичне мистецтво*, 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* (кваліфікація – вчитель музичного мистецтва, вчитель художньої культури, етики та естетики, викладач музичного мистецтва ВНЗ різних рівнів акредитації).

Творчий пошук педагогічного колективу кафедри музичного виховання спрямовують провідні викладачі – кандидати педагогічних наук, доценти І.В. Дубінець, О.В. Матвєєва, В.В. Григор’єва, П.Б. Косенко, В.В. Бурназова, А.І. Омельченко, О.Д. Бузова, С.М. Сергієнко, І.М. Пащенко та інші.

З метою підвищення науково-професійного рівня навчання майбутніх учителів музичного мистецтва та керівників музичних колективів у вищому навчальному закладі, удосконалення навчально-методичної та науково-дослідної роботи на кафедрі налагоджена діяльність за такими напрямами:

 - організація та проведення науково-практичних конференцій з актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців з мистецької освіти;

- підготовка до друку спільних збірників наукових праць викладачів і студентів, навчально-методичних посібників;

- участь у науково-практичних конференціях різного рівня.

У сучасних умовах якісно змінюється зміст діяльності вчителя  музичного мистецтва. Саме тому кафедра багато уваги приділяє розробленню нової системи методичної підготовки майбутніх педагогів.

 Викладачі кафедри плідно співпрацюють із лабораторією етики та естетики Інституту педагогіки та освіти дорослих НАПН України. Результатом спільної діяльності є видання трьох колективних монографій. У 2014 р. затверджено комплексну тему кафедри «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах багаторівневої системи освіти». У 2015 р. укладено угоду про науково-методичну співпрацю на 2015 – 2017 рр. між кафедрою та відділом змісту та організації педагогічної  освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, яка передбачає проведення спільного експериментального дослідження з теми: «Розвиток професійного досвіду викладачів кафедри музичного виховання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв на естетичних та етичних засадах», що сприятиме зміцненню наукових зв’язків; розширенню науково-дослідної, видавничої діяльності; обміну досвідом професійної підготовки майбутніх вчителів мистецьких дисциплін; підвищенню рівня їхньої педагогічної майстерності та удосконаленню професійних якостей.

Лише за п’ять останніх років викладачами кафедри видано значну кількість навчально-методичної продукції, серед них:

 • монографії: «Педагогічна просвіта батьків: історико-педагогічний аспект (канд.пед.н., доц. Дубінець І.В.); «Методика формування творчого мислення учнів початкової школи у процесі мистецької діяльності» (канд.пед.н., доц. Григор’єва В.В.); «Удосконалення музичної підготовки майбутніх учителів музики засобами поліхудожнього виховання» (канд.пед.н., доц. Бузова О.Д.);  «Виконавська самостійність музикантів-інструменталістів: зміст, структура і методика розвитку» (канд.пед.н., доц. Бурназова В.В.); «Виконавська надійність вокалістів: теорія та методика формування» (канд.пед.н., доц. Матвєєва О.В.); «Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності» (колективна монографія); «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (колективна монографія); «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (колективна монографія);
 • методичні рекомендації для студентів: «Основний музичний інструмент (фортепіано)» (Бурназова В.В., Дубінець І.В., Сергієнко С.М., Гайнетдінова Г.Ю.); «Аналіз музичних творів» (канд.пед.н., доц. Бурназова В.В.); «Постановка голосу» (Матвєєва О.В., Ткачова Н.П. Бурназова В.В., Голінська В.Я., Пащенко І.М.); «Гармонія» (канд.пед.н., доц. Дубінець І.В.); «Методика музичного виховання» (ст. викл. Ткачова Н.П.); «Поліфонія» (канд.пед.н., доц. Матвєєва О.В.); «Хорове диригування» (канд.пед.н., доц. Григор’єва В.В.); «Сучасне музичне мистецтво» (канд.пед.н., доц. Матвєєва О.В.); «Анотація на хоровий твір: зміст, структура та рекомендації щодо написання» (канд.пед.н., доц. Григор’єва В.В., канд.пед.н., доц. Омельченко А.І.); «Основи класичної техніки гітариста» (канд.пед.н., доц. Косенко П.Б.);
 • навчальні посібники з Грифом МОН України: «Гармонія (модульний курс)» (канд.пед.н., доц. Дубінець І.В.); «Методика музичного виховання (модульний курс)» (ст. викл. Ткачова Н.П.); «Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом» (канд.пед.н., доц. Григор’єва В.В.); «Курсові та магістерські роботи студентів-музикантів з мистецьких дисциплін» (канд.пед.н., доц. Дубінець І.В.);
 • посібники для внутрівузівського використання: «Педагогічна практика з музичного мистецтва: зміст, структура» (доцент Пащенко І.М., ст. викладач Ткачова Н.П.); «Поліфонія», «Постановка голосу», «Сучасне музичне мистецтво» (канд.пед.н., доц. Матвєєва О.В.); «Хорове диригування» (канд.пед.н., доц. Григор’єва В.В., Омельченко А.І.); «Самостійна робота студентів над удосконаленням виконавської підготовки в процесі навчання гри на баяні» (ст. викладач Смаковський Ю.В.);
 • збірники навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін, тестових завдань «Засоби досягнення навчальних досягнень студентів спеціальності «Музичне мистецтво».

Сучасне музичне мистецтво навчальний посібник / Ольга Вікторівна Матвєєва.- Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015 р.- 312 с.

Навчальний посібник містить навчальну програму з дисципліни «Сучасне музичне мистецтво», зміст лекційного курсу, плани практичних занять, тематику самостійної роботи, тестові завдання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8,02020401 «Музичне мистецтво».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сергієнко Світлана. Концертмейстерський клас : навчальний посібник для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Світлана Сергієнко, - 95 с.

Навчальний посібник містить модульну програму курсу «Концертмейстерський клас» і методику роботи з підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в концертмейстерському класі для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7,02020401 Музичне мистецтво*.

Курсові та магістерські роботи для студентів спеціальності «музичне мистецтво»: навчальний посібник / І.В. Дубінець,- Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 96 с.

У посібнику з’ясовуються особливості організації науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Музичне мистецтво». Зокрема, висвітлено основні етапи наукового пошуку, розкрито методику виконання основних форм і видів науково-дослідної роботи майбутнього фахівця, викладено орієнтовану тематику курсових і магістерських робіт, подано вимоги до їх технічного оформлення, захисту та оцінювання. 

Педагогічна практика з музичного мистецтва : зміст, структура : навч.-метод. Посіб. Для студентів вищих навчальних закладів (за кредитно-модульною системою) / Наталія Ткачова, Інна Пащенко, - Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015, 216 с.

У посібнику подано загальну характеристику педагогічної практики в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музики; розкрито зміст і структуру педагогічної програми; визначено завдання та зміст практики за курсами; представлено масові форми позакласної музично-виховної роботи в ЗОШ; подано відомості про композиторів за програмою ЗОШ «Музичне мистецтво».

Самостійна робота студентів над удосконаленням виконавської підготовки в процесі навчання гри на баяні / Юрій Смаковський. – Бердянськ, 2015. – 136 с.

Навчально-методичний посібник відтворює ефективні форми і методи організації самостійної роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі освоєння основного музичного інструмента,  формування концертмейстерських навичок, підбору супроводу до творів шкільного репертуару на слух. 

Вікторія Григор’єва, Анетта Омельченко: Хорове диригування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Вікторія Вікторівна Григор’єва, Анетта Іванівна Омельченко. – Бердянськ: Видавець БДПУ, 2015.- 218 с.

Навчальний посібник містить навчальну програму з дисципліни «Хорове диригування», зміст практичного курсу, теоретичний матеріал з техніки диригування та постановки диригентського апарату; методичні рекомендації щодо написання анотації на хоровий твір; тестові завдання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямку підготовки 6.020204 Музичне мистецтво *. 

Павло Косенко. Теорія і практика особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики – гітариста: монографія. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 236 с.

У монографії висвітлюються результати наукових пошуків автора з вирішення проблеми вдосконалення методики навчання гри на музичного інструменті майбутнього вчителя музики – гітариста. Здійснено історико-теоретичний аналіз становлення гітарного виконавства; викладено сутність та педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання в системі музичної освіти. 

 

Викладачі кафедри є рецензентами навчально-методичних посібників (Омельченко А.І., Дубінець І.В., Григор’єва В.В., Бурназова В.В., Матвєєва О.В.);  членами журі регіональних та університетських конкурсів (Григор’єва В.В., Косенко П.Б., Сергієнко С.М., Матвєєва О.В.; членами спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських дисертацій (Бердянський державний педагогічний університет, Херсонський державний університет), розробниками Державного стандарту вищої освіти зі спеціальності «Музичне мистецтво» (канд. пед. наук, доц. І.В. Дубінець, канд. пед. наук, доц. А.І. Омельченко); авторами публікацій журналів «Мистецтво та освіта», «Рідна школа», активними учасниками міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій, присвячених проблемам музичної освіти та професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Своїм теоретичним і практичним досвідом викладачі кафедри музичного виховання діляться зі студентами, організовуючи пошукову роботу в проблемних групах, методичних гуртках, залучають студентів до активної науково-дослідної роботи. Традиційними стали такі цікаві форми залучення студентської молоді до наукового пошуку, як тематичні конференції, олімпіади з музичного мистецтва, диспути, майстер-класи тощо. Викладачі кафедри постійно готують студентів до участі в олімпіадах з мистецької освіти, конференціях різного рівня, Днях науки. Про рівень студентської творчості та якості їх підготовки викладачами кафедри свідчать отримані дипломи, нагороди, публікації кращих виступів студентів у збірниках матеріалів конференцій.

Студенти спеціальності «Музичне мистецтво» стають учасниками та дипломантами фестивалів, конкурсів:

 • VІІІ Міжнародний молодіжний фольклорний фестиваль «С България в сърцето 2011». Інструментальний ансамбль «Барвисті музики» нагороджений дипломом лауреата (2011, керівник – П.Б. Косенко).
 • ІV  Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво у контексті європейської культури» (2011, Вінниця). Студентки Лесик Юлія, Сиротюк Мар’яна, Логвінова Ірина (ІІ місце).
 • Міжнародний конкурс мистецтв «Ліптовська сніжинка» (Словаччина). Студентка  Єгорова У. нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Естрадний вокал» (2013).
 • Міжнародний конкурс мистецтв «Ліптовська сніжинка» (Словаччина). Студентка Веренько Г. нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Інструментальне виконання» (2013).
 • Міжнародний конкурс мистецтв «Весняні ластівки» (Київ). Студентка  Єгорова У. нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Академічний вокал».
 • Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Золоті обереги вічності». Студентка  Єгорова У. нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Естрадний вокал».
 • Наукова студентська конференція; Таганрозький державний педагогічний інститут (І місце – студ. Ю. Лесик, тема доповіді: «Теоретические основы обучения музыки слабослышащих детей», науковий керівник – канд.пед.наук, доц. А.І.Омельченко).
 • ІV Міжнародний фестиваль-конкурс «Національне надбання» (Росія). Народний фольклорний ансамбль «Хуртовина» став лауреатом ІІ ступеня (2013, керівник  І.М. Пащенко).
 • ІV Міжнародний фестиваль-конкурс «Салют  талантів» (Одеса). Народний фольклорний ансамбль «Хуртовина» став лауреатом І ступеня (2013, керівник –   І.М. Пащенко).
 • Міжнародний фестиваль-конкурс «Золота скарбничка» (Запоріжжя). Народний фольклорний ансамбль «Хуртовина» став лауреатом І ступеня (2013, керівник  І.М. Пащенко).
 • Міжнародний фестиваль грецької культури «Мега Йорти» (смт Старобєшево). Народний ансамбль інструментальної музики «Барвисті музики» ( керівник П.Б.Косенко).
 • Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад – 2014». Народний ансамбль інструментальної музики «Барвисті музики» нагороджений дипломом лауреата в жанрі «Інструментальна музика» (2014, керівник – П.Б.Косенко).
 • V Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва «Медовий край» Студентки Матвіїшина О., Отришко О. нагороджені дипломами лауреатів І ступеня (2014, керівник – І.М. Пащенко).
 • Міжнародний пісенний фестиваль «Доля» (під патронатом Благодійного Президентського фонду Л.Д. Кучми). Студентка напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво* Отришко О. (2 к.)  нагороджена дипломом  Лауреата IІ ступеня (2014, керівник – І.М. Пащенко).
 • Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський диво грай – 2015». Студентка Отришко О. нагороджена дипломом лауреата ІІ ступеня в номінації «Народний спів» (2015, керівник – І.М. Пащенко).
 • VІ Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва «Медовий край» Студентка Мазалова Л. (3 к.) нагороджена дипломом лауреата (2015, керівник – О.В. Матвєєва).
 • Х Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірки пекторалі». Студентка Щедріна О. (4 к.) нагороджена дипломом лауреата І ступеня; інструментальний ансамбль «Барвисті музики» - дипломом лауреата ІІ ступеня (2015, керівник – П.Б. Косенко).
 • Обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі «Музичне мистецтво». Інструментальний ансамбль «Барвисті музики» нагороджений дипломом лауреата (2015, керівник – П.Б. Косенко).

 

      

 

Народний фольклорний ансамбль «Хуртовина»

Народний фольклорний ансамбль „Хуртовина” заснований у 1988 році на базі кафедри музики Бердянського державного педагогічного університету. У репертуарі колективу – українські народні пісні Центрального регіону України. Синтез співу, інструментального виконання і руху (танцю) є характерним для композицій «Хуртовини». Колектив, яким  керує доцент кафедри музичного виховання І.М. Пащенко, є фіналістом і лауреатом міжнародних, обласних, міських фестивалів і конкурсів. У 1990 році фольклорний ансамбль «Хуртовина» – учасник та лауреат фестивалю пісенної культури козацтва «Хортиця» (м.Запоріжжя); у 1993 – Міжнародного студентського фестивалю української пісні «Червона калина» (Полтава). Учасник Міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю «Лесина пісня» (Луцьк, 1991,1993,1996 рр.). У 1998 році – учасник Всеукраїнського конкурсу «Джерело талантів» (м.Донецьк). У 2007 р. – учасник фестивалю «Нащадки козацької слави»  у місті Енергодар. У 2011 р. – учасник регіонального фестивалю національних культур «Джерела рідного краю» (м.Бердянськ). У 2012 р. – учасник Міжнародного фестивалю культур „Global Village” (м. Бердянськ). У травні 2012 року колектив представив звітний концерт у актовій залі головного корпусу Бердянського державного педагогічного університету.

Нещодавно ансамбль брав участь у міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Разом в Одесі», який пройшов у рамках міжнародного проекту «Салют талантів» (м. Санкт-Петербург, Росія). Народному фольклорному ансамблю «Хуртовина» присвоєно звання Лауреата І ступеня в номінації «Вокальна творчість», нагороджено дипломом і кубком.  Колектив отримав запрошення взяти участь у суперфіналі фестивалю-конкурсу міжнародного проекту «Салют талантів» у Парижі.

Звання «народний» ансамбль «Хуртовина» підтвердив 26 березня 2013 р. У 2014 р. колективу присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив» Міністерства освіти і науки України.

 

 

Народний інструментальний ансамбль «Барвисті музики»

Ансамбль організовано у 2009 році на базі кафедри музичного виховання Бердянського державного педагогічного університету. Засновником та художнім керівником колективу, до складу якого увійшли студенти спеціальності «Музичне мистецтво», є кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Павло Косенко.

Мета створення колективу залучення студентів до вивчення кращих зразків національної музичної культури українського та інших народів; вдосконалення музично-виконавських якостей майбутніх фахівців, формування в них музичного смаку, розвиток професійного інтелекту. За відродження й примноження надбань національної культури, художньої спадщини українського народу та високий рівень виконавської майстерності у 2012 році ансамблю присвоєно звання «Народний аматорський колектив профспілок України».

Діючий репертуар ансамблю складається з інструментальної народної музики – української, російської, болгарської, грецької, румунської тощо, а також супроводів до народних танців і пісень.«Барвисті музики» є активним учасником концертного та культурного життя університету, бере участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних фестивалях та конкурсах.

Так, у 2010 році колектив отримує диплом лауреата обласного відбіркового конкурсу XII Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», який проходив ум. Запоріжжя;в травні 2011 року бере участь у Міжнародному молодіжному фестивалі «З Болгарією у серці» в м. Каварна, а у 2013 році – в Міжнародному фестивалі грецької культури «Мега Йорти» у селищі Старобєшево Донецької області; 2014 рік – дипломант Обласного молодіжного фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад».

2015 рік також був плідним для колективу – підсумовуючи п’ятирічний період творчої роботи, видається аудіо-диск, до якого увійшли найкращі твори, записані з 2009 по 2014 роки. Крім того, ансамбль стає лауреатом одразу декількох конкурсів: X Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Зірки пекторалі», Всеукраїнського Он-лайн конкурсу грецької пісні «З піснею мого життя» («Με το τραγούδι η ζωή μας») та Обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі «Музичне мистецтво».

 

Народний оркестр народних інструментів

Народний оркестр народних інструментів засновано у 1991 році викладачем кафедри музики Бердянського державного педагогічного університету Олексієм Геннадійовичем Сусловим.  У 1992 році за великі творчі здобутки, високий професіоналізм, пропаганду народної, класичної та сучасної музики вперше був удостоєний почесного звання «Народний оркестр народних інструментів».

З 1999 року керівником колективу став старший викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Ю.В.Смаковський. З 2001 року концерти колективу записані і не раз транслювалися Бердянським та обласним телебаченням. Звання Народного колектив підтвердив у 2010 році. У 2011 році Народний оркестр народних інструментів відзначив 20-річний ювілей.

Щороку колектив звітується перед професорсько-викладацьким складом та студентами університету, бере активну участь у міських, обласних, районних та університетських заходах, за що нагороджений грамотами та дипломами. Репертуар колективу вражає своєю різноманітністю і новизною, ним виконуються не тільки традиційні обробки народних пісень і танців, але й класична музика кращих світових композиторів, а також сучасна естрадна та джазова музика.

Звання «народний» оркестр народних інструментів підтвердив 26 березня 2013 р.

 

Вокальний ансамбль естрадної пісні «Феєрія»

Вокальний ансамбль естрадної пісні «Феєрія» створено на базі кафедри мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету у 2012-му році. Метою організації стало надання можливості творчій студентській молоді реалізувати свій вокально-мистецький потенціал, а також пропаганда серед студентського загалу кращих творів естрадного вокального мистецтва.

Особлива увага в роботі колективу зосереджена на розвитку вокальних здібностей студентів та виховання їх художньо-естетичних смаків на прикладі кращих зразків естрадної вокальної музики.

До репертуару колективу входять твори української естрадної музики, хіти російської та зарубіжної естради.   

У складі ансамблю – студенти  спеціальності  «Музичне мистецтво». Це дружній колектив, який об’єднує любов до пісні, до мистецтва, потяг до високої культури і духовності. 

Цей творчий ансамбль, щойно утворившись, вже встиг завоювати прихильність серед студентів та викладачів нашого університету і стати невід’ємною частиною його мистецького життя.  Адже його учасники мають чудову можливість не тільки вдосконалювати своє вміння співати, але й дарувати вдячному глядачеві незабутні враження. Коли на сцені з’являються «феєричні» учасники в яскравому сценічному вбранні і беруть у полон глядачів своїми яскравими, запальними та натхненними піснями, глядачі в залі просто купають їх у захоплених оваціях.

Традиційними святами Бердянського державного педагогічного університету, у яких бере участь вокальний ансамбль естрадної пісні «Феєрія», є: урочиста церемонія посвяти в студенти; концерти, присвячені Дню працівників освіти, Дню збройних сил України, Дню Святого Валентина, Міжнародному жіночому дню, Дню Перемоги, дню зустрічі випускників БДПУ; фестиваль військово-патріотичної пісні; урочисті академії, присвячені дням народження українських поетів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інші концертні програми.

Завдяки високому професіоналізму, педагогічній майстерності кандидата педагогічних наук, доцента Матвєєвої О.В.  учасники вокального ансамблю отримують добру школу вокального співу. Увесь творчий колектив, сповнений енергії, життєлюбності, та його керівник знаходяться у постійному творчому пошуку, удосконалюють свою майстерність, мають великий потенціал для реалізації творчих задумів.

 

 

Контактна адреса

Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізької обл. 71100

тел.(06153)75222

kafedramuzvih@yandex.ru

kafedra.musik@mail.ru

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія