Каліберда Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент


Kaliberda.jpgНародилася 27 жовтня 1969 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

Закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська філологія» й отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови і літератури».

З вересня 2008 р. працює старшим викладачем кафедри романо-германської філології Бердянського державного педагогічного університету.

З листопада 2009 р. по жовтень 2012 р. – аспірантка денної форми навчання кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету (спеціальність 10.02.04 – германські мови). Тема дослідження: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Р. К. Махачашвілі).

19 квітня 2013 р. захистила дисертацію з теми: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови в спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

З вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: семасіологія, когнітивна лінгвістика, теоретична та практична лексикографія.

Нагороджена Почесною грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.); грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.); Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.). Грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (від 14.05.2015 р.)

Викладає навчальні дисципліни: «Лексикологія англійської мови», «Актуальні проблеми сучасної германістики», «Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)».

Публікації:

2011

1. Калиберда О.А. Энциклопедичность англоязычной лингвистической лексикографии [Текст] / О.А. Калиберда // Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХІ века: Материалы ІХ Международной школы-семинара по лексикографии, Иваново, 8-10 сентября 2011 г. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2011. – С.116-118.

2. Каліберда О.О. Біографічні дані в тлумачному словнику англійської мови [Текст] / О.О. Каліберда //  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки.– Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2011. – №3. – Ч. 2. – Філологічні науки. Мовознавство. – С. 202-206.

3. Каліберда О.О. Тлумачний словник англійської мови: лінгвальне знання vs. енциклопедичне знання [Текст] / О.О. Каліберда //  Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 44. – С. 234-238.

2012

4. Енциклопедичний контент у лінгвістичному словнику (на матеріалі Longman Dictionary of English Language and Culture) [Текст] / О.О. Каліберда // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – №51. – С. 83-88.

2013

5. Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Каліберда Оксана Олександрівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2013. – 20 с.

6. Англійська лексикографія раннього середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – №14(273). – Ч.1 – Серія «Філологічні науки». – С. 203-209.

2014

7. Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників «важких слів» [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 22-24.

8. Тлумачно-енциклопедична дихотомія в англійській лексикографічній парадигмі [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 22-25.

9. Греко-римська концепція енциклопедії в лексикографічному аспекті [Текст] / О.О. Каліберда // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.): збірник тез / упорядники : О.Б. Ярова, В.В. Богдан. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – С. 36-41.

10. Енциклопедизм англійської лінгвістичної лексикографії [Монографія] / О.О. Каліберда. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 240 с.

11. Типологічні особливості західноєвропейської енциклопедичної лексикографії середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія: Філологія (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2014. (подано до друку)

2015

12. Каліберда О. О. Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників / Каліберда О. О. // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – Кн. 1. – С. 29-32.

13. Каліберда О. О. Тенденції розвитку західноєвропейської  енциклопедичної лексикографії Нового часу та епохи Просвітництва / Каліберда О. О. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. праць / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 111-114.

14. Каліберда О. О. Практика усного та писемного мовлення англійської мови / Каліберда О. О. // Наскрізна робоча прогр. навч. дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, болгарська) / [ Каліберда О. О., Дуброва О. В., Розумна Т. С., Шевчінська Т. Ю.] ; за заг. ред. Каліберди О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 114 с.

15. Калиберда О. А. Развитие английской двуязычной лексикографии / Калиберда О. А. // Перевод в меняющемся мире : материалы Междунар. науч.- практ. конф., г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. / редкол. : Буренина Н. В., Панфилова С. С., Ивлева А. Ю., Захарова Н. В., Злобин А. Н., Седина И. В., Аржанова И. А., Танасейчук А. Б. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. – С. 404-407.

16. Каліберда О. О. English Lexicology: Lecture Course : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Каліберда О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 216 с.

17. Kaliberda O. Glosses and glossaries as predecessors of English linguistic dictionaries / Kaliberda O. // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Бердянськ, 21-22 трав. 2015 р. : [зб. тез / упоряд. : І. Я. Глазкова,  В. В. Богдан, О. О. Каліберда. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 64-67.

18. Kaliberda O.O. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic Lexicography / Kaliberda O. O. // Science and Education a New Dimension. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – Philology, III (13). Issue : 62. – P. 12-15.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Трохи сонця в холодній воді

Одним з найдорожчих ресурсів сьогодення є час. І більшість з нас відхрещуються від соціальної відповідальності саме його відсутністю. Нам легше принести в жертву якісь матеріальні речі, чим витратити бодай кілька годин свого часу на допомогу…

Із поверненням, солдате!

Сьогодні, 22 березня, до рідного університетського колективу після 21 місяця мобілізаційної прикордонної служби повернувся працівник адміністративно-господарської частини Володимир Андрієвський. Захисника тепло, як героя, зустрічали на його робочому місці помічник ректора з адміністративно-господарської роботи Ольга Яланська,…

А канікули – близенько…

Як ми анонсували в своїх випусках новин, минулої п'ятниці в БДПУ відбулись дві зустрічі-презентації представників компанії "Selfinvest", яка пропонує нашим студентам невипускних курсів всіх факультетів можливості стажування і тимчасового працевлаштування (в канікулярний період) в Німеччині…

Заслужені привітання тривають…

Ми вже повідомляли, що недавно студентка 4 курсу факультету дошкільної спеціальної та соціальної освіти БДПУ Дарина Литвиченко стала перемодницею обласного конкурсу "Я – Українка! – 2017»! Дівчина й далі продовжує отримувати заслужені вітання. Сьогодні, 21…

Університетський День Щастя

Учора, 20 березня, в усьому світі відзначили  Міжнародний день щастя. Організація Об’єднаних Націй пропонувала всім людям незалежно від їх віку, а також всім навчальним закладам, компаніям та урядам відзначити цей день. Це свято не залишилось…

Заповідна справа у Степовій зоні

14-16 березня на базі національного природного парку «Меотида» у с. Урзуф (Мангушський р-н, Донецької обл.), проходила всеукраїнська науково-практична конференція «Заповідна справа у Степовій зоні України», присвячена 90-річчю створення Надморських заповідників. Основними напрямками роботи конференції були: обговорення…

«Я – люблю БДПУ!» –

колективно вигукнули студенти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, стали до світлин і кидають виклик усім факультетам БДПУ – «Я ♥ БДПУ!». Надсилайте фото, на яких демонструєте, що ви любите БДПУ! Будьте креативні! Чекаємо повідомлень…

Крок до світових стандартів науки

Минулої п’ятниці, 17 березня, в університеті відбувся семінар з основ наукометрії «Основні наукометричні показники». Ініціаторами та організаторами семінару виступили Науковий відділ університету та Рада молодих учених БДПУ. Семінар було присвячено основним показникам ефективності наукової роботи…

Творча майстерня майбутніх логопедів

Студенти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти відомі не тільки старанністю та добрими успіхами в навчанні, а й активною участю в різноманітних видах позанавчальної діяльності університетського та факультетського рівня. Так студенти напряму «Корекційна (спеціальна) освіта»…

Зустріч із майбутніми абітурієнтами

Для проведення якісної вступної кампанії 2017 року в університеті проводиться ряд профорієнтаційних заходів серед випускників шкіл та коледжів Бердянська та Бердянського району. Так, учора, 16 березня, викладачі факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти університету провели…

За ними – майбутнє

Минулої середи, 15 березня, на гуманітарно-економічному факультеті БДПУ відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам-магістрам. У конференц-залі БДПУ зібралися рідні та близькі, викладачі факультету, гості та самі винуватці події. Шістдесят чотири магістри денної та заочної…

Наші в науці!

У Маріупольському державному університеті 10 березня 2017 р. проходив ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі соціальних комунікацій, у якому взяла участь наша студентка 5 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Дар’я Карпенко.…


День зустрічі!

Оголошення!

УВАГА!

Оголошення

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія