Каліберда Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент


Kaliberda.jpgНародилася 27 жовтня 1969 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

Закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська філологія» й отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови і літератури».

З вересня 2008 р. працює старшим викладачем кафедри романо-германської філології Бердянського державного педагогічного університету.

З листопада 2009 р. по жовтень 2012 р. – аспірантка денної форми навчання кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету (спеціальність 10.02.04 – германські мови). Тема дослідження: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Р. К. Махачашвілі).

19 квітня 2013 р. захистила дисертацію з теми: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови в спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

З вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: семасіологія, когнітивна лінгвістика, теоретична та практична лексикографія.

Нагороджена Почесною грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.); грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.); Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.). Грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (від 14.05.2015 р.)

Викладає навчальні дисципліни: «Лексикологія англійської мови», «Актуальні проблеми сучасної германістики», «Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)».

Публікації:

2011

1. Калиберда О.А. Энциклопедичность англоязычной лингвистической лексикографии [Текст] / О.А. Калиберда // Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХІ века: Материалы ІХ Международной школы-семинара по лексикографии, Иваново, 8-10 сентября 2011 г. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2011. – С.116-118.

2. Каліберда О.О. Біографічні дані в тлумачному словнику англійської мови [Текст] / О.О. Каліберда //  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки.– Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2011. – №3. – Ч. 2. – Філологічні науки. Мовознавство. – С. 202-206.

3. Каліберда О.О. Тлумачний словник англійської мови: лінгвальне знання vs. енциклопедичне знання [Текст] / О.О. Каліберда //  Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 44. – С. 234-238.

2012

4. Енциклопедичний контент у лінгвістичному словнику (на матеріалі Longman Dictionary of English Language and Culture) [Текст] / О.О. Каліберда // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – №51. – С. 83-88.

2013

5. Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Каліберда Оксана Олександрівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2013. – 20 с.

6. Англійська лексикографія раннього середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – №14(273). – Ч.1 – Серія «Філологічні науки». – С. 203-209.

2014

7. Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників «важких слів» [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 22-24.

8. Тлумачно-енциклопедична дихотомія в англійській лексикографічній парадигмі [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 22-25.

9. Греко-римська концепція енциклопедії в лексикографічному аспекті [Текст] / О.О. Каліберда // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.): збірник тез / упорядники : О.Б. Ярова, В.В. Богдан. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – С. 36-41.

10. Енциклопедизм англійської лінгвістичної лексикографії [Монографія] / О.О. Каліберда. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 240 с.

11. Типологічні особливості західноєвропейської енциклопедичної лексикографії середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія: Філологія (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2014. (подано до друку)

2015

12. Каліберда О. О. Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників / Каліберда О. О. // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – Кн. 1. – С. 29-32.

13. Каліберда О. О. Тенденції розвитку західноєвропейської  енциклопедичної лексикографії Нового часу та епохи Просвітництва / Каліберда О. О. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. праць / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 111-114.

14. Каліберда О. О. Практика усного та писемного мовлення англійської мови / Каліберда О. О. // Наскрізна робоча прогр. навч. дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, болгарська) / [ Каліберда О. О., Дуброва О. В., Розумна Т. С., Шевчінська Т. Ю.] ; за заг. ред. Каліберди О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 114 с.

15. Калиберда О. А. Развитие английской двуязычной лексикографии / Калиберда О. А. // Перевод в меняющемся мире : материалы Междунар. науч.- практ. конф., г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. / редкол. : Буренина Н. В., Панфилова С. С., Ивлева А. Ю., Захарова Н. В., Злобин А. Н., Седина И. В., Аржанова И. А., Танасейчук А. Б. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. – С. 404-407.

16. Каліберда О. О. English Lexicology: Lecture Course : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Каліберда О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 216 с.

17. Kaliberda O. Glosses and glossaries as predecessors of English linguistic dictionaries / Kaliberda O. // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Бердянськ, 21-22 трав. 2015 р. : [зб. тез / упоряд. : І. Я. Глазкова,  В. В. Богдан, О. О. Каліберда. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 64-67.

18. Kaliberda O.O. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic Lexicography / Kaliberda O. O. // Science and Education a New Dimension. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – Philology, III (13). Issue : 62. – P. 12-15.

Новини

Всі записи за рік: 2017

America House is speaking

Американський Дім гудить вуликом. Звісно, він так гудить постійно, бо тут завжди багато відвідувачів, які цікавляться культурою та життям Сполучених Штатів і беруть участь у різноманітних просвітницьких, культурних і освітніх заходах, спілкуються англійською та про…

Любити професію в собі, а не себе в професії

   Як ми повідомляли учора, сьогодні, 27 червня, у корпусі БДПУ, що  на вул. Центральній, студенти-журналісти знову захищали власні бакалаврські роботи (2-а підгрупа 43-ї групи), більшість з яких отримала відмінні оцінки. Привітати через якийсь невеличкий…

Мить прощання…

23 червня цього року в актовій залі головного корпусу БДПУ панувала атмосфера свята. Дівчата у вишуканих сукнях, юнаки в білосніжних сорочках, схвильовані батьки, викладачі – усе це свідчило, що сьогодні студенти факультету психолого-педагогічної освіти та…

Відмінний захист студентів-журналістів

Сьогодні, 26 червня, у корпусі БДПУ, що знаходиться на вул. Центральній, студенти-журналісти захищали власні бакалаврські роботи. Перша підгрупа 43-ї групи представила на розсуд державної екзаменаційної комісії (голова – доцент БДПУ Руслан Вербовий) концепції друкованих, мережевих…

Студенти наші вразили журі…

Із 8 по 12 червня ц. р. в Бердянську проходив XII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «ЗІРКИ ПЕКТОРАЛІ» Національної Всеукраїнської музичної спілки Культурного центру «Пектораль». Він мав на меті виявити та підтримати обдарованих дітей і молоді; встановити…

Знову зраділи гостям з фронту!

Університетські «нашоатлантівці» завжди приємно радіють хлопцям-захисникам – чи там, на передовій, чи тоді, коли хтось із них навідується до них у гості. І, звичайно, ніколи не обходиться без гостинців для них від імені небайдужих бердянців.…

Привітання з Ювілеєм

Ювілей – це чудова подія, Це – досягнення щастя в житті Тож здійсняться нехай усі мрії, І живеться у щасті й красі. У всіх справах хай успіх ведеться, Сил, здоров’я – з роси і з…

Ода Університету (в очікуванні ювілею)

Урочисті заходи з нагоди 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету заплановані на початок нового навчального року. Та вже сьогодні відчувається піднесений настрій студентсько-педагогічного колективу – очікування визначної події збуджує фантазію, спонукає до креативних дій. За прикладом…

Мексиканські “Дискурси пам’яті в часи забуття”: запрошуємо до участі

Інститут соціальних і гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика) і Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики БДПУ розпочали підготовку Шостого Міжнародного Симпозіуму з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті "Дискурси пам’яті в часи забуття". REQUIREMENTS FOR…

ЗАСПІВАЄМО, ДРУЗІ?

Передучора, пропонуючи увазі читачів фоторепортаж із відкриття в нашому дорогенькому університеті арт-об`єкта «Я люблю БДПУ» , я мимоволі вмістив експромтні два куплети на мелодію відомої пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Посипались прохання дописати пісню.…

Як тебе не любити, БеДеПеУ?!!

…Уже з перших хвилин сьогоднішнього урочистя в мені проснулась мелодія, ні – пісня: Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій… Як тебе не любити, Києве…

Зважаючи на складність теми

У видавництві «Освіта України» вийшла друком монографія «Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності». Колектив монографії згуртовано ректором БДПУ, доктором педагогічних наук, професором І. Т. Богдановим. Зважаючи на складність теми дослідження, до колективу авторів монографії…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія