Каліберда Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент


Kaliberda.jpgНародилася 27 жовтня 1969 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

Закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська філологія» й отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови і літератури».

З вересня 2008 р. працює старшим викладачем кафедри романо-германської філології Бердянського державного педагогічного університету.

З листопада 2009 р. по жовтень 2012 р. – аспірантка денної форми навчання кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету (спеціальність 10.02.04 – германські мови). Тема дослідження: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Р. К. Махачашвілі).

19 квітня 2013 р. захистила дисертацію з теми: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови в спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

З вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: семасіологія, когнітивна лінгвістика, теоретична та практична лексикографія.

Нагороджена Почесною грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.); грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.); Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.). Грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (від 14.05.2015 р.)

Викладає навчальні дисципліни: «Лексикологія англійської мови», «Актуальні проблеми сучасної германістики», «Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)».

Публікації:

2011

1. Калиберда О.А. Энциклопедичность англоязычной лингвистической лексикографии [Текст] / О.А. Калиберда // Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХІ века: Материалы ІХ Международной школы-семинара по лексикографии, Иваново, 8-10 сентября 2011 г. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2011. – С.116-118.

2. Каліберда О.О. Біографічні дані в тлумачному словнику англійської мови [Текст] / О.О. Каліберда //  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки.– Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2011. – №3. – Ч. 2. – Філологічні науки. Мовознавство. – С. 202-206.

3. Каліберда О.О. Тлумачний словник англійської мови: лінгвальне знання vs. енциклопедичне знання [Текст] / О.О. Каліберда //  Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 44. – С. 234-238.

2012

4. Енциклопедичний контент у лінгвістичному словнику (на матеріалі Longman Dictionary of English Language and Culture) [Текст] / О.О. Каліберда // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – №51. – С. 83-88.

2013

5. Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Каліберда Оксана Олександрівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2013. – 20 с.

6. Англійська лексикографія раннього середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – №14(273). – Ч.1 – Серія «Філологічні науки». – С. 203-209.

2014

7. Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників «важких слів» [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 22-24.

8. Тлумачно-енциклопедична дихотомія в англійській лексикографічній парадигмі [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 22-25.

9. Греко-римська концепція енциклопедії в лексикографічному аспекті [Текст] / О.О. Каліберда // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.): збірник тез / упорядники : О.Б. Ярова, В.В. Богдан. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – С. 36-41.

10. Енциклопедизм англійської лінгвістичної лексикографії [Монографія] / О.О. Каліберда. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 240 с.

11. Типологічні особливості західноєвропейської енциклопедичної лексикографії середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія: Філологія (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2014. (подано до друку)

2015

12. Каліберда О. О. Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників / Каліберда О. О. // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – Кн. 1. – С. 29-32.

13. Каліберда О. О. Тенденції розвитку західноєвропейської  енциклопедичної лексикографії Нового часу та епохи Просвітництва / Каліберда О. О. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. праць / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 111-114.

14. Каліберда О. О. Практика усного та писемного мовлення англійської мови / Каліберда О. О. // Наскрізна робоча прогр. навч. дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, болгарська) / [ Каліберда О. О., Дуброва О. В., Розумна Т. С., Шевчінська Т. Ю.] ; за заг. ред. Каліберди О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 114 с.

15. Калиберда О. А. Развитие английской двуязычной лексикографии / Калиберда О. А. // Перевод в меняющемся мире : материалы Междунар. науч.- практ. конф., г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. / редкол. : Буренина Н. В., Панфилова С. С., Ивлева А. Ю., Захарова Н. В., Злобин А. Н., Седина И. В., Аржанова И. А., Танасейчук А. Б. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. – С. 404-407.

16. Каліберда О. О. English Lexicology: Lecture Course : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Каліберда О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 216 с.

17. Kaliberda O. Glosses and glossaries as predecessors of English linguistic dictionaries / Kaliberda O. // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Бердянськ, 21-22 трав. 2015 р. : [зб. тез / упоряд. : І. Я. Глазкова,  В. В. Богдан, О. О. Каліберда. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 64-67.

18. Kaliberda O.O. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic Lexicography / Kaliberda O. O. // Science and Education a New Dimension. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – Philology, III (13). Issue : 62. – P. 12-15.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Боротьба із стереотипами

21-23 квітня на о. Хортиця (м. Запоріжжя) відбулася «Школа Толерантності», яка була присвячена питанням ЛЖВ (людей, що живуть з ВІЛ) та ВПО (внутрішньо переміщених осіб). До участі у триденному тренінгу долучилися соціальні працівники та працівниці…

Привітали й «підсолодили»…

  Як ми вже повідомляли, 20 квітня в Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В. Г. Магара проходив XVI обласний конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2017», де успішно виступили наші творчі колективи: «Хуртовина»,…

Широкі можливості для працевлаштування

Студенти факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти з метою підвищення мотивації до навчання, в рамках вивчення дисциплін «Виробниче навчання» і «Проектування і розробка локальних мереж» відвідали одне з найбільших підприємств нашого міста «Агрінол». На підприємстві…

Турнір – під прицілом об`єктиву Дениса Величка

Ми вже повідомляли про меморіальний «Турнір пам’яті Володимира Пестерова», який розпочався минулої суботи на базі Бердянського медичного коледжу,  де активно змагаються й команди БДПУ. На турнірі побував і наш Денис Величко (Студклуб), традиційно «озброївшись» фотокамерою……

Які проблеми в сучасної молоді?

   24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді. Сьогодні молоді люди, безумовно, набагато сміливіше, ніж їхні попередники,  відстоюють свої права й погляди. Міжнародний день солідарності молоді відзначається щорічно з 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації…

Щоби воїни були здоровими…

Напередодні Великодня в нашому університеті проходив ярмарок, в якому брали участь студенти всіх факультетів. Було зібрано близько 2400 грн. Волонтерська організація БДПУ "Наші Атланти", добавивши трохи коштів, закупила такі необхідні ліки нашим захисникам – бійцям…

Поміркували про головне

21 квітня в аудиторії 202 другого корпусу БДПУ студенти факультету фізико-математичної,  комп’ютерної та технологічної освіти провели захід, спрямований на розвинення особистісних якостей та поважання якостей інших людей, – перегляд фільму «З міркувань совісті» з подальшим…

І знову – перемога!

20 квітня ц. р. в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського відбувся урочистий захід із нагоди вручення нагород переможцям XVI Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці України – 2016».  Співробітниця науково-дослідного сектору БДПУ  Альона Дяденчук зайняла І місце  серед…

Наші – і експерти, і оцінювачі, й члени журі…

18–22 квітня ц. р. в Запоріжжі проходив фінальний етап ХІХ Всеукраїнського турніру юних істориків. У завершальному етапі історичного інтелектуального марафону взяли участь 145 учнів 8-11 класів у складі 29 команд – представників Волинської, Дніпропетровської, Донецької,…

За оригінальність історичного мислення

Із 10 по 13 квітня в Херсонському державному університеті проходила  Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Історія», в якій взяли участь 59 студентів із 35 вищих навчальних закладів України. До складу журі входили: професори Віталій Андрєєв,…

Наші хлопці – молодці!

 Із 18 по 20 квітня в Харкові на базі Харківського авіаційного інституту проходив другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика» серед студентів 1-3 курсів навчання. Наш університет представляли студенти 3 курсу факультету фізико…

Розпочато «Турнір пам’яті Володимира Пестерова»

Уже традиційно для нашого міста, протягом 9 років, проходить меморіальний «Турнір пам’яті Володимира Пестерова» серед чоловічих та жіночих команд з волейболу. Змагання почались минулої суботи, 22 квітня, на базі Бердянського медичного коледжу. Першими турнір розпочали…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

Оголошення

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія