Каліберда Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент


Kaliberda.jpgНародилася 27 жовтня 1969 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

Закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська філологія» й отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови і літератури».

З вересня 2008 р. працює старшим викладачем кафедри романо-германської філології Бердянського державного педагогічного університету.

З листопада 2009 р. по жовтень 2012 р. – аспірантка денної форми навчання кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету (спеціальність 10.02.04 – германські мови). Тема дослідження: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Р. К. Махачашвілі).

19 квітня 2013 р. захистила дисертацію з теми: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови в спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

З вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: семасіологія, когнітивна лінгвістика, теоретична та практична лексикографія.

Нагороджена Почесною грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.); грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.); Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.). Грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (від 14.05.2015 р.)

Викладає навчальні дисципліни: «Лексикологія англійської мови», «Актуальні проблеми сучасної германістики», «Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)».

Публікації:

2011

1. Калиберда О.А. Энциклопедичность англоязычной лингвистической лексикографии [Текст] / О.А. Калиберда // Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХІ века: Материалы ІХ Международной школы-семинара по лексикографии, Иваново, 8-10 сентября 2011 г. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2011. – С.116-118.

2. Каліберда О.О. Біографічні дані в тлумачному словнику англійської мови [Текст] / О.О. Каліберда //  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки.– Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2011. – №3. – Ч. 2. – Філологічні науки. Мовознавство. – С. 202-206.

3. Каліберда О.О. Тлумачний словник англійської мови: лінгвальне знання vs. енциклопедичне знання [Текст] / О.О. Каліберда //  Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 44. – С. 234-238.

2012

4. Енциклопедичний контент у лінгвістичному словнику (на матеріалі Longman Dictionary of English Language and Culture) [Текст] / О.О. Каліберда // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – №51. – С. 83-88.

2013

5. Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Каліберда Оксана Олександрівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2013. – 20 с.

6. Англійська лексикографія раннього середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – №14(273). – Ч.1 – Серія «Філологічні науки». – С. 203-209.

2014

7. Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників «важких слів» [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 22-24.

8. Тлумачно-енциклопедична дихотомія в англійській лексикографічній парадигмі [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 22-25.

9. Греко-римська концепція енциклопедії в лексикографічному аспекті [Текст] / О.О. Каліберда // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.): збірник тез / упорядники : О.Б. Ярова, В.В. Богдан. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – С. 36-41.

10. Енциклопедизм англійської лінгвістичної лексикографії [Монографія] / О.О. Каліберда. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 240 с.

11. Типологічні особливості західноєвропейської енциклопедичної лексикографії середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія: Філологія (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2014. (подано до друку)

2015

12. Каліберда О. О. Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників / Каліберда О. О. // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – Кн. 1. – С. 29-32.

13. Каліберда О. О. Тенденції розвитку західноєвропейської  енциклопедичної лексикографії Нового часу та епохи Просвітництва / Каліберда О. О. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. праць / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 111-114.

14. Каліберда О. О. Практика усного та писемного мовлення англійської мови / Каліберда О. О. // Наскрізна робоча прогр. навч. дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, болгарська) / [ Каліберда О. О., Дуброва О. В., Розумна Т. С., Шевчінська Т. Ю.] ; за заг. ред. Каліберди О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 114 с.

15. Калиберда О. А. Развитие английской двуязычной лексикографии / Калиберда О. А. // Перевод в меняющемся мире : материалы Междунар. науч.- практ. конф., г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. / редкол. : Буренина Н. В., Панфилова С. С., Ивлева А. Ю., Захарова Н. В., Злобин А. Н., Седина И. В., Аржанова И. А., Танасейчук А. Б. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. – С. 404-407.

16. Каліберда О. О. English Lexicology: Lecture Course : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Каліберда О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 216 с.

17. Kaliberda O. Glosses and glossaries as predecessors of English linguistic dictionaries / Kaliberda O. // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Бердянськ, 21-22 трав. 2015 р. : [зб. тез / упоряд. : І. Я. Глазкова,  В. В. Богдан, О. О. Каліберда. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 64-67.

18. Kaliberda O.O. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic Lexicography / Kaliberda O. O. // Science and Education a New Dimension. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – Philology, III (13). Issue : 62. – P. 12-15.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наукова подорож

19 травня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова пройшла Міжнародна наукова конференція “Young Researchers in Globalized World: Vistas and Challenges”, яка відбулась за підтримки Міністерства освіти і науки України, Канадського коледжу…

На території творчої лабораторії

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки викладачі кафедри початкової освіти професор Алла Крамаренко та доцент Катерина Степанюк вже традиційно продовжували роботу творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи. Тематична зустріч “Листівка для матусі” відбулася 11 травня у Бердянській…

Переможницю радо стрічали, вітали…

Студентка 3 курсу факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Ірина Шершень повернулася з ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» з чудовим результатом – посіла ІІІ місце! Це дійсно чудовий результат, бо ІІ тур…

Пірнувши у чарівний світ шрифтів…

У художньому музеї ім. Бродського вчора,  22 травня, відкрилась виставка робіт видатних українських каліграфів та шрифтарів. Цей проект бердянського арт-простору пов'язаний саме з цим видом мистецтва. У рамках виставки можна познайомитись з роботами різних майстрів,…

Розвиток міжнародного співробітництва БДПУ з польським вишем

Уже п’ять років поспіль продовжується активна наукова співпраця Бердянського державного педагогічного університету та Вищої школі управління та адміністрації в Ополє (Польща). Серед спільних наукових проектів двох вишів варто відзначити організацію та проведення щорічних наукових конференцій,…

Підсумки математичної Інтернет-олімпіади «Еврика»

Напередодні Днів науки були підбиті підсумки першої математичної Інтернет-олімпіади «Еврика» для учнів 10-11-х класів, що проводилась за ініціативи кафедри математики та методики навчання математики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти і за підтримки Ради молодих…

Вчитися щоб вигравати

Що є найбільшою гордістю викладача? Звичайно ж його розумні студенти… Розвинену ерудицію та високий рівень знань продемонструвала цьогорічна команда знавців інтелектуальної психологічної гри «Що? Де? Коли?», яка традиційно проводиться кафедрою психології в рамках Днів науки у…

Дні науки Ради молодих учених

У п’ятницю, 19 травня, Рада молодих учених БДПУ підбила підсумки тижня науки БДПУ . На святкове засідання було запрошено кращих молодих науковців університету. Із вітальним словом до науковців звернулася проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Вікторія Ліпич. Голови…

Позитивне ставлення до уроку-суду

Минулої п’ятниці, 18 травня, у рамках заходів, присвячених дням Науки у БДПУ, викладачі кафедри трудового навчання та технологій  факультету ФМКТО к. п. н., доценти Ю. Ю Бєлова та Д. Я. Вертипорох  разом із студентами 2…

Свято Науки на факультеті дошкільної, спеціальної та соціальної освіти

Традиційно в ці привітні травневі дні в рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю науки на факультеті дошкільної, спеціальної та соціальної освіти БДПУ відбулись святково-наукові заходи. Розпочався тиждень науки на факультеті дуже вдало – 15 травня – інтелектуальним…

Наукова конференція медійників

На базі кафедри соціальних комунікацій БДПУ 17–18 травня ц. р. відбулася ІІ Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа», що проходила у рамках Днів науки–2017. Співорганізаторами наукового заходу виступили: Запорізький національний технічний університет,…

Презентація – від бібліотекарів

Із нагоди університетських Днів Науки бібліотекарі БДПУ підготували презентацію «Наука та інновації – основа модернізації держави», присвячену творчому доробку педагогічного колективу університету. Презентація складалась із книжкових виставок та демонстрації слайдів наукових видань 2015-2017 рр.    …


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія