Каліберда Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент


Kaliberda.jpgНародилася 27 жовтня 1969 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

Закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська філологія» й отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови і літератури».

З вересня 2008 р. працює старшим викладачем кафедри романо-германської філології Бердянського державного педагогічного університету.

З листопада 2009 р. по жовтень 2012 р. – аспірантка денної форми навчання кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету (спеціальність 10.02.04 – германські мови). Тема дослідження: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Р. К. Махачашвілі).

19 квітня 2013 р. захистила дисертацію з теми: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови в спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

З вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: семасіологія, когнітивна лінгвістика, теоретична та практична лексикографія.

Нагороджена Почесною грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.); грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.); Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.). Грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (від 14.05.2015 р.)

Викладає навчальні дисципліни: «Лексикологія англійської мови», «Актуальні проблеми сучасної германістики», «Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)».

Публікації:

2011

1. Калиберда О.А. Энциклопедичность англоязычной лингвистической лексикографии [Текст] / О.А. Калиберда // Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХІ века: Материалы ІХ Международной школы-семинара по лексикографии, Иваново, 8-10 сентября 2011 г. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2011. – С.116-118.

2. Каліберда О.О. Біографічні дані в тлумачному словнику англійської мови [Текст] / О.О. Каліберда //  Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки.– Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2011. – №3. – Ч. 2. – Філологічні науки. Мовознавство. – С. 202-206.

3. Каліберда О.О. Тлумачний словник англійської мови: лінгвальне знання vs. енциклопедичне знання [Текст] / О.О. Каліберда //  Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 44. – С. 234-238.

2012

4. Енциклопедичний контент у лінгвістичному словнику (на матеріалі Longman Dictionary of English Language and Culture) [Текст] / О.О. Каліберда // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – №51. – С. 83-88.

2013

5. Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Каліберда Оксана Олександрівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2013. – 20 с.

6. Англійська лексикографія раннього середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – №14(273). – Ч.1 – Серія «Філологічні науки». – С. 203-209.

2014

7. Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників «важких слів» [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 22-24.

8. Тлумачно-енциклопедична дихотомія в англійській лексикографічній парадигмі [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 22-25.

9. Греко-римська концепція енциклопедії в лексикографічному аспекті [Текст] / О.О. Каліберда // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.): збірник тез / упорядники : О.Б. Ярова, В.В. Богдан. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – С. 36-41.

10. Енциклопедизм англійської лінгвістичної лексикографії [Монографія] / О.О. Каліберда. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 240 с.

11. Типологічні особливості західноєвропейської енциклопедичної лексикографії середньовіччя [Текст] / О.О. Каліберда // Наукові записки. Серія: Філологія (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2014. (подано до друку)

2015

12. Каліберда О. О. Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників / Каліберда О. О. // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. – Кн. 1. – С. 29-32.

13. Каліберда О. О. Тенденції розвитку західноєвропейської  енциклопедичної лексикографії Нового часу та епохи Просвітництва / Каліберда О. О. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. праць / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 111-114.

14. Каліберда О. О. Практика усного та писемного мовлення англійської мови / Каліберда О. О. // Наскрізна робоча прогр. навч. дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, болгарська) / [ Каліберда О. О., Дуброва О. В., Розумна Т. С., Шевчінська Т. Ю.] ; за заг. ред. Каліберди О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 114 с.

15. Калиберда О. А. Развитие английской двуязычной лексикографии / Калиберда О. А. // Перевод в меняющемся мире : материалы Междунар. науч.- практ. конф., г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. / редкол. : Буренина Н. В., Панфилова С. С., Ивлева А. Ю., Захарова Н. В., Злобин А. Н., Седина И. В., Аржанова И. А., Танасейчук А. Б. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. – С. 404-407.

16. Каліберда О. О. English Lexicology: Lecture Course : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Каліберда О. О. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 216 с.

17. Kaliberda O. Glosses and glossaries as predecessors of English linguistic dictionaries / Kaliberda O. // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Бердянськ, 21-22 трав. 2015 р. : [зб. тез / упоряд. : І. Я. Глазкова,  В. В. Богдан, О. О. Каліберда. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 64-67.

18. Kaliberda O.O. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic Lexicography / Kaliberda O. O. // Science and Education a New Dimension. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – Philology, III (13). Issue : 62. – P. 12-15.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Ми – у колонах святкової ходи

Сьогодні зранку з нагоди Дня державного прапора України керівники, викладачі та студенти університету разом із  представниками органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій, учасників і ветеранів АТО, волонтерів, громадськості міста взяли участь у святковій…

Міжнародна співпраця вчених-болгаристів

У Департаменті інформації та вчителів при Софійському університеті ім. Святого Климента Охридського відбулися курси з кваліфікації педагогічних кадрів та лінгвістичної практики. Доцент кафедри української мови та славістики БДПУ Світлана Корнієнко з 3 по 16 серпня мала…

Повернувшись із передової…

Університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову були в гостях у хлопців на передовій. Перш за все, захисникам не вистачає маскувальних сіток і для них – це дуже великий скарб у зоні АТО.…

Наші – в Тернополі

9 серпня 2017 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація тритомника «Наші Атланти…» редактора газети БДПУ «Університетське Слово» Степана Гериліва, де йдеться про діяльність волонтерської організації Бердянського державного педагогічного університету. Степан Миколайович від…

Подія, гідна МУЖНОСТІ і ПОВАГИ

8 серпня ц. р. медаллю «ПАТРІОТ УКРАЇНИ» було нагороджено ОЛЮ ЛУКАНЬ, – цю дивовижну дівчину, в якої функціонально нема ніг, але яка міцніше стоїть на своїй землі, ніж інші ходячі… Вона молиться і вишиває бісером…

Навчальна телестудія для підготовки журналістів

У четвер, 3 серпня 2017 року, між Бердянським державним педагогічним університетом та Фондом розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні було підписано угоду щодо реалізації на базі кафедри соціальних комунікацій факультету філології та соціальних…

Шановна Ірино Яківно!

Шановна Ірино Яківно! Вітаємо Вас із Днем народження! Ваша наукова, педагогічна, методична і громадська діяльність на благо нашого університету викликає глибоку повагу. Ви проявили себе як досвідчений і авторитетний керівник, маєте глибокі різносторонні знання, величезну…

Неймовірний «коктейль» з академічних знань…

23-29 липня ц. р. проходила Літня школа Verba Magistri, організована Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору «HREC in Ukraine» за сприяння Міністерства освіти і науки України, у місті Чорноморську. З усіх куточків України зібралися…

Місія доброти

Не відаю, як кому, а мені завжди приємно дарувати зворушливі  хвилини інколи зовсім незнайомим людям, особливо тим, хто цього потребує вже тепер, коли годі сподіватися на допомогу й опіку держави… В принципі, для цього й…

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія