Кравченко Наталя Володимирівна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні


Біографічні відомості

Кравченко Наталія Володимирівна закінчила Донецький державний університет у 1997 році за спеціальністю “Математика”.

З 1997 року по 2001 рік працювала асистентом кафедри вищої математики та математичних методів в економіці Донецького інституту економіки та господарського права.

З 2001 року по 2004 рік навчалася в аспірантурі Інституту прикладної математики і механіки НАН України з відривом від виробництва за спеціальністю 01.02.01 – “теоретична механіка”.

З 2004 по 2009 рік працювала інженером І категорії відділу технічної механіки Інституту прикладної математики і механіки, де у листопаді 2009 року була захищена кандидатська дисертація "Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним  та імпульсним керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл" за спеціальністю 01.02.01 – “теоретична механіка”.

З вересня 2007 року по грудень 2009 року працювала за сумісництвом старшим викладачем кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету.

З грудня 2009 року працює доцентом кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету.

У 2010-2012 рр. працювала заступником декана факультету освітніх та інженерно-педагогічних технологій з наукової та міжнародної роботи.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні.

За серію робіт «Стабілізація керованих динамічних систем» Кравченко Н.В. присуджено премію ім. П.В.Харламова (2007). За сумлінну працю, досягнуті успіхи у професійній та педагогічній діяльності нагороджена грамотою ректора БДПУ (2009). За сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів Кравченко Н.В. нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010).

Наукова діяльність

 1. Ковалев А.М. Стабилизация динамических систем импульсным управлением по всем и по части переменных и применение в механике / А.М. Ковалев, Н.В. Кравченко, В.Н. Неспирный // IX международный семинар им. Е.С. Пятницкого "Устойчивость и колебания нелинейных систем управления". Тезисы докладов. – Москва: Изд во ИПУ РАН. – 2006. – С. 122-123.
 2. Ковалев А.М. Необходимое условие стабилизируемости по части переменных нелинейных систем в классе разрывных управлений / А.М. Ковалев, Н.В. Кравченко, В.Н. Неспирный // Український математичний журнал. – 2006. – №10. – С. 1434–1441.
 3. Ковалев А.М. Задачи управления и стабилизации динамических систем с импульсным управлением с приложением в неголономной механике / А.М. Ковалев, Н.В. Кравченко, В.Н. Неспирный // Автомтика и телемеханика, 2007. – №8. – С. 163-178.
 4. Неспирный В.Н. Задачи управления и стабилизации неголономных механических систем / В.Н. Неспирный, Н.В. Кравченко // Классические задачи динамики твердого тела. Тезисы докладов Международной конференции. – Донецк: Ин‑т прикл. математики и механики НАНУ. – 2007. – С. 60-61.
 1. Кравченко Н.В. Об импульсном управлении движением антропоморфного шагающего механизма / Н.В. Кравченко // Десятая международная конференция "Устойчивость, управление и динамика твердого тела". Тезисы докладов. – Донецк: Ин‑т прикл. математики и механики НАНУ. – 2008. – с. 58.
 2. Кравченко Л.М. Аналіз антропогенних електромагнітних випроміннювань та їх вплив на організм людини / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко, О.С. Кот// Збірник доповідей VIII Міжнародної наукової конференції «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів», Донецьк. – 2009. –  С. 38–39.
 3. Кравченко Н.В. Теорія і практика комп’ютерної психологічної діагностики: Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Н.В. Кравченко. -  Бердянськ: БДПУ, 2009. – 86 с.
 4. Кравченко Н.В. Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним та імпульсним керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл: дис. … кандидата фізмат. наук: 01.02.01 / Кравченко Наталія Володимирівна. – Донецьк, 2009. – 130 с.
 5. Кравченко Н.В. Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним та імпульсним керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл: автореф. дис на здобуття наук. ступеня кандидата фізмат. наук: спец. 01.02.01 " Теоретична механіка " / Н.В. Кравченко. – Донецьк, 2009. – 21 с.
 6. Кравченко Н.В. Стратегії інженерно-педагогічної освіти в контексті інтеграції в європейський простір / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №2. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – С. 113 - 118.
 7. Кравченко Н.В. Розробка програмних продуктів з використанням web-технологій: Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Н.В. Кравченко. -  Бердянськ: БДПУ, 2010. – 63 с.
 8. Кравченко Н.В.  Аналіз стану мотивації  досягнень сучасного студента / Н.В. Кравченко // Соціально-економічні дослідження в період ринкової трансформації. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 20-30 квітня 2011 р. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – С. 57-60.
 9. Кравченко Н.В.  Екологічна  безпека  і  проблеми здоров'я студентів / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко //Актуальні питання фізичного виховання спорту та здоров’я  студентської молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – С. 142-145.
 10. Кравченко Н.В. Інтернет технології як інструмент розвитку творчого потенціалу інженера-педагога / Н.В. Кравченко, Д.В. Кравченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №2. – Бердянськ: БДПУ,  2011. – С. 138 - 142.
 11. Кравченко Н.В. Педагогічні компетенції – основа ефективної професійної діяльності викладача вищої школи / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 9 (191) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – С. 31-35.
 12. Кравченко Н.В. Правові основи захисту інформації: навчальний посібник / Н.В. Кравченко. - Бердянськ: БДПУ,  2011. – 138 с.
 13. Кравченко Н.В. Разработка электронного журнала успеваемости / Н.В. Кравченко, Крилов К.В. // Международный сборник научных трудов по итогам научно-исследовательской работы за 2010-2011гг. – Невинномысск: ГОУ ВПО "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт", 2011. – С. 124-126.
 14. Кравченко Н.В. Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів на основі спецкурсу «Теорія та практика комп’ютерної психологічної діагностики»          / Н.В. Кравченко, Д.В. Кравченко //  Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №1. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 158 – 165.
 15. Кравченко Л.М. Фазовые равновесия и кинетика роста кристаллов триглицинсульфата-фосфата, легированных L-аланином      / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко // Материали за VIII  международна научна практична конференция «Найновите научни постижения - 2012». -  София: Бял ГРАД-БГ  ООД,  2012. - С. 100-103.
 16. Кравченко Н.В. Психофізіологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ВНЗ /  Н.В. Кравченко //             Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. Вип. 34-35. – Харків: УІПА, 2012. – С. 154–159.
 17. Концепция реформы системы национального образования, основанного на мышлении / О.Сосницкий, Н. Кравченко, Д. Кравченко, М. Сосницкая, Н. Сосницкая, В. Хоменко //  International Journal "Information Technologies & Knowledge" Vol.6, Number 3, 2012.– С. 283-299.
 18. Кравченко Н.В.  Психофізіологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні / Н.В. Кравченко,  Д.В. Кравченко // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 2(12) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 186-190.
 19. Кравченко Л.М. Оценка воздействия ветроэнергетических установок морского базирования на экосистему бердянской косы / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко // Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2013». - Díl 62. Ekologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 88 stran, 2013. – C. 23-26.
 20. Кравченко Н.В. Трехмерная структурная модель содержания дисциплины «Інтернет - технологии в бизнесе» / Кравченко Н.В., Стоянова А.И. // Научная мисль: традиции и инновации: сборник статей студентов и молодых специалистов с международным участием. – Магнитогорск : МаГУ. 2013. – Вып. 2. – C. 76-79.
 21. Кравченко Н.В. Формування мотиваційної сфери майбутніх інженерів-педагогів / Кравченко Н.В., Потапенко Г.В. // Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу", .м. Бердянськ, 11-13 вересня 2013. – С. 25-28.
 22. Кравченко Н.В. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.01010401 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Кравченко Н.В.  - Бердянськ: БДПУ, 2013. – 42 с.
 23. Кравченко Н.В. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.01010401 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) / Кравченко Н.В., Хоменко В.Г., Коржова М.М.  - Бердянськ: БДПУ, 2014. – 42 с.
 24. Кравченко Н.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проектування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст  зі спеціальності  7.01010401 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Кравченко Н.В., Хоменко В.Г., Антоненко О.В., Горбатюк Л.В.  – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 45 с.
 25. Кравченко Н.В. Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Теоретико-правові основи професійної освіти» / Кравченко Н.В., Нікуліна В.О. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 80 с.
 26. Кравченко Н.В. Патентознавство та авторське право: навчальний посібник [для студентів спеціальності 8.01010401 "Професійна освіта (Комп’ютерні технології)"] / Кравченко Н.В.  - Бердянськ: БДПУ, 2014. – 162 с.
 27. Кравченко Н.В. Теоретико-правові основи професійної освіти: навчальний посібник [напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)] / Кравченко Н.В. - Бердянськ: БДПУ, 2014. – 177 с.
 28. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю /Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – С. 131–138.
 29. Кравченко Н.В. Проектування автоматизованої системи розробки стандартів ВНЗ / Н. Кравченко, Є. Щербіна // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2015. – С. 57-59.
 30.  Кравченко Л.М. Практикум з метрологічного контролю у фізичному вихованні: навч.-метод. посіб. / Кравченко Л.М., Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 52 с.
 31. Кравченко Н.В. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутніх інженерів-педагогів / Н. Кравченко /Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції. – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів». – 2015. – С. 61-65.
 32. Кравченко Л.М. Перспективы развития Бердянской косы как энергонезависимой и экологически благополучной зоны / Кравченко Л.М., Кравченко Н.В. / Conference Proceedings of 4 International Scientific Conference Problems and prospects of territories socio-economic development. The Academy of Management and Administratio in Opole. –  2015; ISBN 978-83-62683-62-8.- C. 69-71.              
 33. Кравченко Н.В. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутніх інженерів-педагогів засобами дистанційного навчання / Н. Кравченко / Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Збірник праць десятої міжнародної конференції ITEA-2015. – Київ, – 2015.C. – 255-261.
 34. Кравченко Н.В. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності  7.01010401 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 18 с.
 35. Кравченко Н.В. Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки  6.010104 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 18 с.      
 36. Кравченко Н.В. Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт для студентів напряму підготовки  6.010104 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 16 с.      

Кравченко Н.В. автор посібників: «Правові основи захисту інформації», «Патентознавство та авторське право», «Теоретико-правові основи професійної освіти»

Наукові інтереси

Математична теорія керування

Теорія стійкості

Сучасні освітні технології

Контакти

Email: natalyvkravchenko@gmail.com

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія