Кравченко Наталя Володимирівна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні


Біографічні відомості

Кравченко Наталія Володимирівна закінчила Донецький державний університет у 1997 році за спеціальністю “Математика”.

З 1997 року по 2001 рік працювала асистентом кафедри вищої математики та математичних методів в економіці Донецького інституту економіки та господарського права.

З 2001 року по 2004 рік навчалася в аспірантурі Інституту прикладної математики і механіки НАН України з відривом від виробництва за спеціальністю 01.02.01 – “теоретична механіка”.

З 2004 по 2009 рік працювала інженером І категорії відділу технічної механіки Інституту прикладної математики і механіки, де у листопаді 2009 року була захищена кандидатська дисертація "Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним  та імпульсним керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл" за спеціальністю 01.02.01 – “теоретична механіка”.

З вересня 2007 року по грудень 2009 року працювала за сумісництвом старшим викладачем кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету.

З грудня 2009 року працює доцентом кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету.

У 2010-2012 рр. працювала заступником декана факультету освітніх та інженерно-педагогічних технологій з наукової та міжнародної роботи.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні.

За серію робіт «Стабілізація керованих динамічних систем» Кравченко Н.В. присуджено премію ім. П.В.Харламова (2007). За сумлінну працю, досягнуті успіхи у професійній та педагогічній діяльності нагороджена грамотою ректора БДПУ (2009). За сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів Кравченко Н.В. нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010).

Наукова діяльність

 1. Ковалев А.М. Стабилизация динамических систем импульсным управлением по всем и по части переменных и применение в механике / А.М. Ковалев, Н.В. Кравченко, В.Н. Неспирный // IX международный семинар им. Е.С. Пятницкого "Устойчивость и колебания нелинейных систем управления". Тезисы докладов. – Москва: Изд во ИПУ РАН. – 2006. – С. 122-123.
 2. Ковалев А.М. Необходимое условие стабилизируемости по части переменных нелинейных систем в классе разрывных управлений / А.М. Ковалев, Н.В. Кравченко, В.Н. Неспирный // Український математичний журнал. – 2006. – №10. – С. 1434–1441.
 3. Ковалев А.М. Задачи управления и стабилизации динамических систем с импульсным управлением с приложением в неголономной механике / А.М. Ковалев, Н.В. Кравченко, В.Н. Неспирный // Автомтика и телемеханика, 2007. – №8. – С. 163-178.
 4. Неспирный В.Н. Задачи управления и стабилизации неголономных механических систем / В.Н. Неспирный, Н.В. Кравченко // Классические задачи динамики твердого тела. Тезисы докладов Международной конференции. – Донецк: Ин‑т прикл. математики и механики НАНУ. – 2007. – С. 60-61.
 1. Кравченко Н.В. Об импульсном управлении движением антропоморфного шагающего механизма / Н.В. Кравченко // Десятая международная конференция "Устойчивость, управление и динамика твердого тела". Тезисы докладов. – Донецк: Ин‑т прикл. математики и механики НАНУ. – 2008. – с. 58.
 2. Кравченко Л.М. Аналіз антропогенних електромагнітних випроміннювань та їх вплив на організм людини / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко, О.С. Кот// Збірник доповідей VIII Міжнародної наукової конференції «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів», Донецьк. – 2009. –  С. 38–39.
 3. Кравченко Н.В. Теорія і практика комп’ютерної психологічної діагностики: Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Н.В. Кравченко. -  Бердянськ: БДПУ, 2009. – 86 с.
 4. Кравченко Н.В. Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним та імпульсним керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл: дис. … кандидата фізмат. наук: 01.02.01 / Кравченко Наталія Володимирівна. – Донецьк, 2009. – 130 с.
 5. Кравченко Н.В. Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним та імпульсним керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл: автореф. дис на здобуття наук. ступеня кандидата фізмат. наук: спец. 01.02.01 " Теоретична механіка " / Н.В. Кравченко. – Донецьк, 2009. – 21 с.
 6. Кравченко Н.В. Стратегії інженерно-педагогічної освіти в контексті інтеграції в європейський простір / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №2. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – С. 113 - 118.
 7. Кравченко Н.В. Розробка програмних продуктів з використанням web-технологій: Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Н.В. Кравченко. -  Бердянськ: БДПУ, 2010. – 63 с.
 8. Кравченко Н.В.  Аналіз стану мотивації  досягнень сучасного студента / Н.В. Кравченко // Соціально-економічні дослідження в період ринкової трансформації. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 20-30 квітня 2011 р. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – С. 57-60.
 9. Кравченко Н.В.  Екологічна  безпека  і  проблеми здоров'я студентів / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко //Актуальні питання фізичного виховання спорту та здоров’я  студентської молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – С. 142-145.
 10. Кравченко Н.В. Інтернет технології як інструмент розвитку творчого потенціалу інженера-педагога / Н.В. Кравченко, Д.В. Кравченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №2. – Бердянськ: БДПУ,  2011. – С. 138 - 142.
 11. Кравченко Н.В. Педагогічні компетенції – основа ефективної професійної діяльності викладача вищої школи / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 9 (191) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – С. 31-35.
 12. Кравченко Н.В. Правові основи захисту інформації: навчальний посібник / Н.В. Кравченко. - Бердянськ: БДПУ,  2011. – 138 с.
 13. Кравченко Н.В. Разработка электронного журнала успеваемости / Н.В. Кравченко, Крилов К.В. // Международный сборник научных трудов по итогам научно-исследовательской работы за 2010-2011гг. – Невинномысск: ГОУ ВПО "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт", 2011. – С. 124-126.
 14. Кравченко Н.В. Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів на основі спецкурсу «Теорія та практика комп’ютерної психологічної діагностики»          / Н.В. Кравченко, Д.В. Кравченко //  Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №1. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 158 – 165.
 15. Кравченко Л.М. Фазовые равновесия и кинетика роста кристаллов триглицинсульфата-фосфата, легированных L-аланином      / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко // Материали за VIII  международна научна практична конференция «Найновите научни постижения - 2012». -  София: Бял ГРАД-БГ  ООД,  2012. - С. 100-103.
 16. Кравченко Н.В. Психофізіологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ВНЗ /  Н.В. Кравченко //             Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. Вип. 34-35. – Харків: УІПА, 2012. – С. 154–159.
 17. Концепция реформы системы национального образования, основанного на мышлении / О.Сосницкий, Н. Кравченко, Д. Кравченко, М. Сосницкая, Н. Сосницкая, В. Хоменко //  International Journal "Information Technologies & Knowledge" Vol.6, Number 3, 2012.– С. 283-299.
 18. Кравченко Н.В.  Психофізіологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні / Н.В. Кравченко,  Д.В. Кравченко // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 2(12) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 186-190.
 19. Кравченко Л.М. Оценка воздействия ветроэнергетических установок морского базирования на экосистему бердянской косы / Л.М. Кравченко, Н.В. Кравченко // Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2013». - Díl 62. Ekologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 88 stran, 2013. – C. 23-26.
 20. Кравченко Н.В. Трехмерная структурная модель содержания дисциплины «Інтернет - технологии в бизнесе» / Кравченко Н.В., Стоянова А.И. // Научная мисль: традиции и инновации: сборник статей студентов и молодых специалистов с международным участием. – Магнитогорск : МаГУ. 2013. – Вып. 2. – C. 76-79.
 21. Кравченко Н.В. Формування мотиваційної сфери майбутніх інженерів-педагогів / Кравченко Н.В., Потапенко Г.В. // Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу", .м. Бердянськ, 11-13 вересня 2013. – С. 25-28.
 22. Кравченко Н.В. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.01010401 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Кравченко Н.В.  - Бердянськ: БДПУ, 2013. – 42 с.
 23. Кравченко Н.В. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.01010401 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) / Кравченко Н.В., Хоменко В.Г., Коржова М.М.  - Бердянськ: БДПУ, 2014. – 42 с.
 24. Кравченко Н.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проектування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст  зі спеціальності  7.01010401 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Кравченко Н.В., Хоменко В.Г., Антоненко О.В., Горбатюк Л.В.  – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 45 с.
 25. Кравченко Н.В. Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Теоретико-правові основи професійної освіти» / Кравченко Н.В., Нікуліна В.О. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 80 с.
 26. Кравченко Н.В. Патентознавство та авторське право: навчальний посібник [для студентів спеціальності 8.01010401 "Професійна освіта (Комп’ютерні технології)"] / Кравченко Н.В.  - Бердянськ: БДПУ, 2014. – 162 с.
 27. Кравченко Н.В. Теоретико-правові основи професійної освіти: навчальний посібник [напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)] / Кравченко Н.В. - Бердянськ: БДПУ, 2014. – 177 с.
 28. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю /Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – С. 131–138.
 29. Кравченко Н.В. Проектування автоматизованої системи розробки стандартів ВНЗ / Н. Кравченко, Є. Щербіна // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2015. – С. 57-59.
 30.  Кравченко Л.М. Практикум з метрологічного контролю у фізичному вихованні: навч.-метод. посіб. / Кравченко Л.М., Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 52 с.
 31. Кравченко Н.В. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутніх інженерів-педагогів / Н. Кравченко /Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції. – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів». – 2015. – С. 61-65.
 32. Кравченко Л.М. Перспективы развития Бердянской косы как энергонезависимой и экологически благополучной зоны / Кравченко Л.М., Кравченко Н.В. / Conference Proceedings of 4 International Scientific Conference Problems and prospects of territories socio-economic development. The Academy of Management and Administratio in Opole. –  2015; ISBN 978-83-62683-62-8.- C. 69-71.              
 33. Кравченко Н.В. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутніх інженерів-педагогів засобами дистанційного навчання / Н. Кравченко / Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Збірник праць десятої міжнародної конференції ITEA-2015. – Київ, – 2015.C. – 255-261.
 34. Кравченко Н.В. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності  7.01010401 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 18 с.
 35. Кравченко Н.В. Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки  6.010104 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 18 с.      
 36. Кравченко Н.В. Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт для студентів напряму підготовки  6.010104 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) / Кравченко Н.В. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 16 с.      

Кравченко Н.В. автор посібників: «Правові основи захисту інформації», «Патентознавство та авторське право», «Теоретико-правові основи професійної освіти»

Наукові інтереси

Математична теорія керування

Теорія стійкості

Сучасні освітні технології

Контакти

Email: natalyvkravchenko@gmail.com

Новини

Всі записи за рік: 2017

Вітаємо ювіляра

Сьогодні, 26 травня, святкує свій ювілейний день народження доктор економічних наук, професор Павло Васильович Захарченко. Павло Васильович  народився в Бердянську. Вищу освіту здобув у Харківському інституті радіоелектроніки (Харківський національний університет радіолектроніки). Трудова діяльність професора П.…

У рамках Днів науки ..

Минулого тижня, у рамках Днів науки викладачі кафедри початкової освіти традиційно долучаються до загальноуніверситетських заходів, організовують цікаві зустрічі для майбутніх учителів початкової школи та підводять підсумки наукової та творчої діяльності.   Напередодні днів науки, 11…

Керівник «Золотого гомону» Олена Бузова: «Найголовніше – те, що студенти заряджають молодістю та радістю»

У п’ятницю, 26 травня, свій ювілей святкуватиме кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного виховання, керівник народного фольклорного ансамблю «Золотий гомін» Олена Бузова. Вона вже майже 30 років працює зі студентами нашого університету, які відгукуються про…

Чарівні звуки вічного романсу

  У рамках Днів науки БДПУ 23 травня студенти спеціальності «Музичне мистецтво» підготували концерт «Звучить романсу звук чарівний», мета якого – залучити студентів-музикантів до вокальної концертної діяльності, яка є традиційним педагогічно доцільним засобом адаптації студентів мистецьких…

Гідно представили Запорізьку область

Із 16 по 19 травня ц. р.  в Рівному проходив Всеукраїнський  конкурс фахової майстерності з робітничої професії «Кондитер» серед учнів ПТНЗ. Конкурсні завдання передбачали рівень знань і умінь для професії «Кондитер» 5 розряду. А оскільки,…

Запрошуємо на V студентський фестиваль «Театральна палітра»

25 травня у Бердянському художньому музеї імені І. Бродського відбудеться п’ятий студентський фестиваль «Театральна палітра». О 15.30 фестиваль запрошує всіх театралів на вистави, у виконанні студентів спеціальності «Дошкільна освіта»: «Запечный сверчок» (виконавці: 402 група); «Ніч на…

Тиждень Японії в БДПУ

Цього року виповнюється 25-річчя з часу визнання Японією незалежності України та встановлення дипломатичних стосунків між цими країнами. Наказом Президента України № 1 від 11 січня 2017 року з метою активізації двостороннього співробітництва, зміцнення зв'язків між…

«Захищаються» хореографи

   О цій травневій порі сцену головної університетської актової зали традиційно «полонять» студенти-хореографи найстарших курсів – розпочалися захисти  випускних хореографічних робіт студентів заочної форми навчання 5го курсу. Сьогодні, 24 травня, свої дипломі роботи демонстрували студенти…

Щодо збереження біорізноманіття

22 травня в аудиторії 145 пройшов науковий брифінг «Біорізноманіття Північного Приазов’я та його збереження», присвячений «Міжнародному дню біорізноманіття» та «Європейському дню парків». Ініціаторами організації наукового брифінгу стали Рада молодих учених БДПУ за підтримки ректорату, деканатів…

Наукова подорож

19 травня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова пройшла Міжнародна наукова конференція “Young Researchers in Globalized World: Vistas and Challenges”, яка відбулась за підтримки Міністерства освіти і науки України, Канадського коледжу…

На території творчої лабораторії

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки викладачі кафедри початкової освіти професор Алла Крамаренко та доцент Катерина Степанюк вже традиційно продовжували роботу творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи. Тематична зустріч “Листівка для матусі” відбулася 11 травня у Бердянській…

Переможницю радо стрічали, вітали…

Студентка 3 курсу факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Ірина Шершень повернулася з ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» з чудовим результатом – посіла ІІІ місце! Це дійсно чудовий результат, бо ІІ тур…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія