Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Мова і соціум

Бурова О.О. (Бердянський державний педагогічний університет) ВАРВАРИЗМИ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ……………………………………………………………………………………….. 4
Васильців В.В. (Бердянський державний педагогічний університет) ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЛОЖНЫХ МНОГОЧЛЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ИДИОСТИЛЕ И. ТУРГЕНЕВА …. 6
Вовк А.В. (Бердянський державний педагогічний університет) ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ: ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ……………………………………………………………………………………………… 8
Вовчок З.І. (Бердянська гімназія №1 “Надія”) ЗАСТОСУВАННЯ SMARTNOTEBOOK НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………………………………………………… 11
Глазова С.М. (Бердянський державний педагогічний університет) ЕФЕКТ КОМПРЕСІЇ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ…………………………………….. 14
Глазова Н.О. (Бердянська спеціалізована школа № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов) “АСТРАЛЬНИЙ“ КОМПОНЕНТ ПОЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ В.СТУСА …………………………………………. 16
Годлевська І.В. (Бердянський державний педагогічний університет) УРОЦИТЕ ЗА ПИСМЕННИЯ ПРЕРАЗКАЗ – НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП ……………………………………………………………………. 19
Горобець С.І. (Київський університет імені Бориса Грінченка) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ………………………………………………………………………………………………. 21
Греб М.М. (Бердянський державний педагогічний університет) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………………………………………………………… ……………………….. 24
Грицан Г.Л. (Бердянська спеціалізована школа № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов) РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
Гришко С.С. (Бердянська спеціалізована школа № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов) ОЗНАКИ ЕПІСТОЛЯРНОГО СТИЛЮ У ФРОНТОВИХ ЛИСТАХ В.А.ЛІСНЯКА ……………………………….. 30
Грона Н.В. (Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка) АКТИВІЗАЦІЯ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З МЕТОДИКИ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ………………………………………………………………………………………………. 32
Данилкіна Г.І. (Бердянський державний педагогічний університет) СТРУКТУРНО- СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. ЛЕОНОВА И К. СИМОНОВА) …………………………………………………. 35
Дериведмідь О.С. (Бердянський державний педагогічний університет) ДЕМОНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК РІЗНОВИД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЛЕКСИКИ …………………………………………………………….. 38
Загороднова В.Ф. (Бердянський державний педагогічний університет) ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ Й РІДНОЇ МОВ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
Змєєва А. К. (Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка) РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ……………………………………………………… 43
Іванова М.І. (Бердянський державний педагогічний університет) КОНЦЕПТ “ВІДВЕРТІСТЬ” У ТЕКСТАХ АЛЬБОМУ “EVOLVE” ГУРТУ IMAGINE DRAGONS ……………………………………………………….. 46
Кідалова В.П. (ЗЗСО № 20, м. Бердянськ) ЛІТЕРАТУРА ПОДОРОЖЕЙ В ІМАГОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ……………………………………………………………………………………………………………………… 48
Корнієнко С.І. (Бердянський державний педагогічний університет) АСПЕКТИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ: ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК …………………………………………………………… 51
Костенко Д.В. (Бердянський державний педагогічний університет) АНТРОПОМЕТАФОРИЧНІ
ОБРАЗИ В ІДІОСТИЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ …………………………………………………………. 52
Курочка Е.В. (Бердянський державний педагогічний університет) КОМПЮТЕРНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – МОТИВИРАЩ ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ……………………………………………………………………………………….. 55
Кушнірова Л.В. (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка) ПИТАННЯ МОВИ Й МАЙСТЕРНОСТІ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА М. КОЦЮБИНСЬКОГО В ПОСІБНИКУ В. МАСАЛЬСЬКОГО ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ……………………………………………………………………… 57

Люцканова Т.О., Мельник Л.В. (ЗДО (ясла-садок) № 45 “Джерельце”, ДЗ “Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка”) МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК СКЛАДОВА ЕТИКЕТУ Й КУЛЬТУРИ МОВИ ОСОБИСТОСТІ ………………………………………………………………………….. 60
Мізюк Я.Ю. (Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ……… 62
Мордовцева Н. В. (ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ….. 65
Нестерук М.В. (Бердянський державний педагогічний університет) КОМУНІКАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТИХ ОДНОСКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ …………………… 68
Нікішина Т.І. (Бердянський державний педагогічний університет) СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ
РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ FREEDOM В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ …………. 70
Огарь Ю.В. (Київський університет імені Бориса Грінченка) СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ СИТУАЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ……………………………………………………………………………………………… 72
Онасенко Л.В. (Бердянський державний педагогічний університет) ІМЕННИКОВІ НОВОТВОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РЕАЛІЙ ПОБУТОВОГО ЖИТТЯ НАРОДУ В МЕДІАТЕКСТАХ ……………………………….. 75
Остапенко Т. В. (ЗЗСО № 20, м. Бердянськ) ЕЙДЕТИЧНІ ТЕХНІКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ ……………………………………………………. 76
Павлик Н.В. (Бердянський державний педагогічний університет) ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ………………………………………… 79
Рула Н.В. (Бердянський державний педагогічний університет) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЄДНУВАЛЬНИХ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З АСЕМАНТИЧНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ…………………………………………………………………. 82
Салюк Б.А. (Бердянський державний педагогічний університет) ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ МОТИВ ВТЕЧІ У ПРОЗІ ПРО БЕШКЕТНИКІВ ………………………………………………………………………………………….. 85
Самойленко В.В. (Бердянський державний педагогічний університет) СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. ГОГОЛЯ) ………………………………………………………………………………. 87
Сердюк О.К. (Бердянська загальноосвітня школа № 20) ЛІТЕРАТУРНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЯК ДІАЛОГ МІЖ СУЧАСНИМ РОМАНОМ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЮ ОПОВІДДЮ …………………………………. 90
Туровська В.С. (Бердянський державний педагогічний університет) ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГУЦУЛЬСЬКОГО ДІАЛЕКТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ …….. 93
Хатунцева О. О. (Київський національний лінгвістичний університет) ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ……………………………………………………………………. 95
Цуркан М.В. (ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”) ПІДГОТОВКА АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ДО ВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ …………………………………………………………………………………….. 99
Чебенєєва А.Г. (Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням
іноземних мов) АФОРИЗМИ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО …………………………………………………….. 102
Чеверда А. Я. (Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка) ЛЕПБУК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ МОРФЕМНОЇ БУДОВИ СЛОВА ………………………………………………. 105
Шатіло Д.О. (Бердянський державний педагогічний університет) СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ЄДНАЛЬНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ……………………………………………………………………………………………………………………… 108
Юносова В.О. (Бердянський державний педагогічний університет) ВАРІАНТНІ ФОРМИ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ У ЗАПЕРЕЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ….. 111
Kerry Knight (ELS Language Center in San Diego) CREATING THE OPTIMAL LANGUAGE LEARNING CLASSROOM .