ГоловнаКерівництво → Богданов Ігор Тимофійович


Богданов Ігор Тимофійович

Ректор БДПУ – доктор педагогічних наук, професор кафедри трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної і технологічної освіти БДПУ, голова спеціалізованої вченої ради БДПУ (К 18.092.01).


Bogdanov.jpg

English version

Народився 6 березня 1967 року в м. Бердянську Запорізької області.

У 1991 році закінчив з відзнакою Запорізький машинобудівний інститут імені В. Я. Чубаря за спеціальністю «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства»; у 1999 році – Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Психологія».

Богданов Ігор Тимофійович працює в Бердянському педінституті імені П. Д. Осипенко з вересня 1991 р. Протягом 1991–2001 років Богданов І. Т. обіймав різні посади керівника структурних підрозділів інституту: завідувача молодіжного комп’ютерного центру, завідувача економічного центру, завідувача центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, завідувача кафедри технічних дисциплін.

З 1992 р. Богданов І. Т. працював асистентом, з 1995 р. – старшим викладачем, з 2004 р. – доцентом, з 2010 р. – професором кафедри фізики та методики викладання фізики, у 2011 році призначений завідувачем кафедри технічних дисциплін факультету фізико-математичної та технологічної освіти.

У 2003 році Богданов І.  Т. успішно захистив кандидатську дисертацію «Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах» у спеціалізованій вченій раді Д. 26.053.03 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова й одержав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика). У 2006 році Богданову І.  Т. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики та методики викладання фізики.

У 2010 році Богданов І. Т. успішно захистив докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики» у спеціалізованій вченій раді Д. 26.053.06 при Національному педагогічному університеті імені М. П.  Драгоманова й отримав диплом доктора наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). У 2011 році Богданову І. Т. присвоєно вчене звання професора кафедри фізики та методики викладання фізики.

У 2010 році Богданова І. Т. призначено проректором з наукової роботи БДПУ. За час його перебування на посаді в БДПУ вперше в історії університету відкрито докторантуру (2011 р.), розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі, створено дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій (К 18.092.01 та К 18.092.02), започатковано видання серій наукових збірників «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету». Він є головою редакційної колегії збірника «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)». За сприяння Богданова І. Т. 18 серпня 2015 р. Міжнародний центр ISSN, розташований у Парижі (Франція), присвоїв унікальні номери, що використовуються для ідентифікації друкованих або електронних періодичних видань, фаховим періодичним серійним виданням Бердянського державного педагогічного університету:

«Науковим запискам Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки.» (ISSN 2412-9208);

«Науковим запискам Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки.» (ISSN 2412-933Х).

З 1 жовтня 2015 року Богданов І. Т. призначений на посаду першого проректора БДПУ.

З  жовтня 2016 року Богданов І. Т. призначений на посаду ректора БДПУ.

Богданов Ігор Тимофійович є головою спеціалізованої вченої ради Бердянського державного педагогічного університету К 18.092.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2015 р. є членом спеціалізованої вченої ради Української інженерно-педагогічної академії Д 64.108.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика (технічні дисципліни) та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Під керівництвом професора Богданова І. Т. Єфименко Ю. О. захистив кандидатську дисертацію «Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Здійснює підготовку 3 аспірантів БДПУ.

Богданов І. Т. має понад 140 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема, 12 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукові здобутки Богданова І. Т. дістали широкого міжнародного визнання, вони схвалені багатьма міжнародними конференціями (Болгарія, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, Україна, Угорщина та ін.). Результати наукових досліджень упроваджено в навчальний процес підготовки фахівців не тільки в Україні, а й у Болгарії, Словаччині, Росії.

Навчальна діяльність

 «Електротехніка», «Основи електротехніки».

Нагороди

Нагрудний знак «За наукові досягнення» (Нак. № 228-к від 18.05.2011 р.)

Почесна грамота НАПН України 2012 рік.

Грамота ректора БДПУ 2013 рік.

Грамота ректора БДПУ 2014 рік.

Почесна грамота Запорізької обласної ради 2014 рік.

Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України 2015 рік.

Медаль НАПН «Ушинський К. Д.» 2015 рік.

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» 2015 рік.

Наукова діяльність

2011

1. Богданов І. Т. Організаційно-педагогічні передумови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до творчості у фаховій діяльності / І. Т. Богданов, А. А. Лоха // Збірник наукових праць Переяслів-Хмельницького державного педагогічного університету. Серія: Технологічна освіта: Досвід, перспективи, проблеми. Переяслів-Хмельницький, 2011. – Вип. 5. – С. 67-76.

2. Богданов І. Т. Ґенеза засобів зв’язку і комунікації / І. Т. Богданов // Збірник наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2011. – № 1. – С. 43-51.

3. Богданов І. Т. Факультативна фізико-технічна підготовка школярів / І. Т. Богданов // Збірник наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2011. – № 2. – С. 24-31.

4. Богданов І. Т. Міжпредметні зв’язки у процесі підготовки у процесі підготовки молодших спеціалістів технічного профілю / І. Т. Богданов, В. Г. Афонін // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях : матеріали Всеукр. науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 10-11.

5. Богданов І. Т. Розвиток електротехніки як галузі науки / І. Т. Богданов, А. В. Касперський // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях : Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 21-22.

6. Богданов І. Т. Програмний комплекс MаtLab Wavelet Toolbox у лабораторному практикумі з фізики / І. Т. Богданов, М. О. Стеценко, Ю. О. Єфименко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред. та ін.)]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 243-256.

7. Богданов І. Т. Фізика як навчальний предмет: історико-методичний аспект / І. Т. Богданов, Н. Л. Сосницька / Фізика як навчальний предмет: історико-методичний аспект : навчальний посібник + СD. [Друге видання, доповнене та виправлене]. – К. : Четверта хвиля, 2011. – 320 с.

8. Богданов І. Т. Лабораторний практикум в електротехніці як засіб поглиблення фахових знань з фізики / І. Т. Богданов // Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – №1. – С. 52-61.

9. Богданов І. Т. Графічна підготовка в організації навчального процесу студентів освітньої галузі «Технологія» / І. Т. Богданов, В. Д. Селезень, А. В. Касперський // Збірник наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2011. – №3. – С. 237-244.

10.  Богданов И. Т. Физико-техническая подготовка в старшей школе / И. Т. Богданов // Международный сборник научных трудов по итогам научно-исследовательской работы за 2010–2011 гг. – Невинномысск : ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», 2011. – С. 37-44.

11.  Богданов І. Т. Застосування інструментальних педагогічних засобів у фаховій підготовці вчителя фізики / І. Т. Богданов, Н. Л. Сосницька // Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – №2. – С. 23-31.

2012

1. Богданов І. Т. Міжнародні зв’язки Бердянського державного педагогічного університету / І. Т. Богданов, І. І. Лиман // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових статей за матеріалами ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород – Кошице – Мішкольц, 29листопада – 2 грудня 2011 р. / Ред. кол. Ф. Г. Ващук (голова), Х. М. Олекик, І. В. Артьомов та ін. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – Вип. 4(23). Ч. 1. – С. 135-145.

2. Богданов І. Т. Реалізація єдності наукового і навчального процесу при використанні інформаційних технологій у процесі навчання електротехніки / І. Т. Богданов // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі». Укладач: Шарко В. Д. – Херсон : Гринь Д. С., 2012. – С. 180-181.

3. Богданов І. Т. Аналіз перехідних процесів в електричних колах засобами Ni Multisim / І. Т. Богданов, Ю. О. Єфименко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [Гол. ред.: М. Т. Мартинюк] – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 4. – С. 33-41.

4. Богданов І. Т. Бердянський державний педагогічний університет: нові вектори розвитку / І. Т. Богданов // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» №2 (45), 2012. – С. 16-22.

5. Бердянський державний педагогічний університет. Історія. Сьогодення / [Зарва В. А., Константінова В. М., Лиман І. І. та ін.], відп. за вип. В. М. Ліпич, О. І. Попова; оформл. С. К. Акімов. – БДПУ, 2012. – 285 с. : іл. ISBN: 978-966-7828-65-3 : 40.00.

2013

1. Богданов І. Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : навчальний посібник / І. Т. Богданов, Н. Л. Сосницька, А. В. Генов-Стешенко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 372 с.

2. Богданов І. Т. Методологія фізико-технічної підготовки майбутнього вчителя-предметника / І. Т. Богданов // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 17-18 травня 2013 року. / Відповідальний редактор: С.П.Величко. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С.177-179.

3. Богданов І. Т. Ґенеза електротехніки як науки / І. Т. Богданов // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях : Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 37-39.

2014

1. Цифрова техніка: лабораторний практикум : навч. посібник / [Богданов І. Т., Тимонькін Г. М., Єфименко Ю. О., Стеценко М. О.]. / [за ред. Г. М. Тимонькіна]. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 112 с.

2. Богданов І. Т. Моделювання фізичних процесів у електричних колах : навч. посібник / Богданов І. Т., Єфименко Ю. О., Стеценко М. О. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 304 с.

3. Богданов І. Т. Методологічні основи фізико-технічної підготовки майбутнього вчителя-предметника / І. Т. Богданов // Наукові записки. - Випуск 4. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013.С.113-118.

4. Богданов І. Т. Розв’язування фізичних задач із застосуванням визначених інтегралів / І. Т. Богданов, А. В. Касперський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільский : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 162-164.

5. Богданов І. Т. Міжпредметні зв’язки фізики та спеціальних технічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації / І. Т. Богданов // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. С.188-190.

6. Богданов І. Т. Міжпредметні зв’язки фізики та спеціальних технічних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах / І. Т. Богданов // Педагогічна наука та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. ХІІІ. – Запоріжжя  : Акцент Інвест-Трейд, 2014. – С. 24-31.

2015

1.Богданов І. Т. Використання NI Labview у лабораторному практикумі з фізико-технічних дисциплін / І. Т. Богданов, Ю. О. Єфименко // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С-61-62.

2016

1. Богданов І. Т. Дослідження кіл однофазного змінного струму засобами MatLab  у віртуальному лабораторному практикумі / І. Т. Богданов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 34-40.

2. Богданов І. Т. Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі / І. Т. Богданов, А. В. Касперський, О. М. Кучменко // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер. : Педагогічна. – [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.

Електронна пошта кафедри kaf_mvtd@mail.ru

Електронна пошта викладача Bogdanovit.bdpu@gmail.com

Новини

Всі записи за рік: 2017

Чудовий захист – приємні привітання

Сьогодні зранку теплі й щирі слова привітань на початку чергової вівторкової наради отримувала від ректора БДПУ, професора Ігоря Богданова та учасників наради старший викладач  кафедри прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти…

Гарна новина про «Хуртовину»

У Центрі культури та мистецтв «Нафтохімік» за підтримки відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради відбувся зональний тур для подальшої участі у XVI-му обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування «Спадщина-2017». У номінації «Українська народна пісня» фольклорний…

Про «факт», «фейк» та «фактоїд»

Сьогодні, 27 березня, у студентів-журналістів факультету філології та соціальних комунікацій відбулася відкрита лекція доцента Анастасії Носко на тему: «Робота журналіста над текстом щодо розкриття теми: оцінка фактичного матеріалу». Викладач сформулювала визначення таких понять, як «факт»,…

Зустрічі хвилюючі моменти

Щороку, 27 березня, мов пташенята до рідного гніздечка, «злітаються» випускники різних років до рідного БДПУ, який свого часу на цілих 5 років був для кожного з них рідною домівкою, ділився з ними скарбами знань, дав…

Гідно представляли наш БДПУ

Вже другий рік поспіль  наш університет запрошують  на традиційну інформаційно-профорієнтаційну  акцію «Випускник 2017», організовану Волноваським районним центром зайнятості. Ось і цього разу, 24 березня, в урочисто вбраній залі майже 200 випускників  шкіл району радо зустрічали…

На вівтар перемоги

Сьогодні, 25 березня, університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову зустрічали захисників із 8 батальйону ДУА, що несуть службу в районі Широкіно. Передали воїнам пиріжки від Ольги Удалової, свіжу курятину, миючі засоби, солону…

Така непроста тема

21-22 березня ц. р.  в Навчально-практичному психологічному центрі "Крок за КРОКом" Університету "КРОК" пройшов І модуль  навчально-практичного курсу" Розлади аутистичного спектру (РАС) у дітей: проблеми та шляхи взаємодії". Ведуча курсу – кандидат психологічних наук, старший…

Щоби не хворіти…

Сьогодні, 24 березня, в Україні,  як і в усьому світі, відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Традиційно й наш університет долучився до його відзначення. Зранку в фойє головного корпусу університету студенти влаштували виставку тематичних плакатів,…

Бути готовим вчитись все життя

Відмінною особливістю сучасного світу є високий динамізм змін у зовнішньому середовищі. Відбувається стрімке зростання знань в усіх сферах науки, техніки, культури. Об’єктивна ситуація загострила необхідність постійно оновлювати, збагачувати або змінювати отриману раніше підготовку. У сучасному…

Співпраця триває

Продовжується співпраця між факультетом фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ та Бердянською багатопрофільною гімназією №2, спрямована на науково-експериментальну роботу за різними напрямами. Ця робота сприяє ознайомленню учнів, педагогів та батьків гімназії із завданнями, змістом та…

На порядку денному – зацікавленість

Сьогодні, 23 березня, в навчальному корпусі БДПУ на вул. Грецькій відбулася профорієнтаційна зустріч викладачів факультету філології та соціальних комунікацій з учнями 10-11 класів Бердянської ЗОШ № 2. Доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Марія Чикіль роз’яснила…


День зустрічі!

Оголошення!

УВАГА!

Оголошення

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія