Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 260 с

Шут М.І., Благодаренко Л.Ю. Фундаментальна наука в університетах: час рухатись уперед
Алієв Х.М. Проблема впровадження дистанційних освітніх технологій: стан і перспективи розвитку
Андрєєв А.М. Напрямки використання інформаційних технологій у процесі формування у майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів
Андрощук І.В. Методи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії
Антоненко О.В. Створення та використання навчальних лабораторних стендів у процесі професійної підготовки студентів
Антоненко О.І. Формування критичного мислення учнів на уроках фізики
Антонюк Д.С. Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів: фактори впливу та педагогічні умови
Ачкан В.В. Шляхи формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у курсі методики навчання математики
Бандуров С.О. Напівмостове імпульсне джерело живлення з безтрансформаторною гальванічною розв’язкою
Бардус І.О. Філософські засади дидактичних засобів фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій
Барканов А.Б. Організація професійно спрямованого навчання в агротехнічних коледжах
Бевз В.Г. Організація рефлексивного навчального середовища в системі підготовки фахівців-педагогів
Бєлова Ю.Ю. Зміст і завдання проектувальної підготовки майбутнього вчителя технологій
Благий О.С. Індивідуальні форми формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
Бобилєв Д.Є. Застосування евристичних прийомів активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики у навчанні функціональному аналізу
Боброва О.Г. Реалізація прикладної спрямованості навчання елементів інтегрального числення у шкільній математичній підготовці учнів старшої школи
Богданов І.Т., Єфименко Ю.О. Програмно-апаратний комплекс NI ELVIS II у лабораторному практикумі з фізико-технічних дисциплін
Борисова Т.М. Особливості організації науково-дослідної роботи майбутніх викладачів професійного навчання
Бушинська О.Д. Вплив міжпредметних навчальних проектів з фізики в основній школі на розвиток ключових компетентностей учнів
Вагіна Н.С. Компетентнісна спрямованість організації групової дослідницької діяльності майбутніх учителів математики
Вагіна Н.С., Дяченко О.Ф. Міждисциплінарна інтеграція як чинник реалізації компетентнісного підходу у системі професійної вищої освіти
Васильєва Д.В. Підготовка майбутніх учителів до реалізації аксіологічного підходу у навчанні математики в школі
Вербівський Д.С. Деякі аспекти соціалізації майбутніх учителів інформатики засобами студентського самоврядування
Вертипорох Д.Я. Концепція інформатизації освіти у процесі підготовки вчителів технологій
Воєвода А.Л. Практичні задачі як засіб мотивації навчання математики
Возносименко Д.А. Підготовка майбутніх учителів математики до використання здоров’язберігаючих технологій
Волкова Н.В. Особливості дидактичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій у контексті інформатизації освіти
Волкова Т.В. До проблеми підготовки майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю
Годованюк ТЛ. Використання тестового середовища у методичній підготовці майбутніх учителів математики
Голівер Н.О. Методичні аспекти формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі іншомовної підготовки
Горбатюк Л.В. Автоматизація проведення та підтримки інтернет-конференцій
Даннік Л.А. Інтерактивне навчання у підготовці майбутніх фахівців технологічної освіти
Даценко І.П. Розвиток критичного мислення майбутніх учителів фізики у світлі єдиної теорії психічних процесів Л. Веккера
Дехтярук Н.Г. Формування інформаційної компетентності учнів на уроках іноземної мови
Дубовик В.В. Стан викладання елементів лінійної алгебри на території України в кінці XVIІI – середині XIX ст.
Жерновникова О.А. Компетентнісний підхід як підгрунтя підготовки майбутніх учителів математики в умовах сучасної української школи
Жигірь В.І. Застосування педагогічних задач у професійній підготовці майбутнього вчителя
Жирова Т.О., Котенко Н.О. Розробка комп’ютерних ігор як метод формування фахової компетентності під час вивчення програмування
Зикова К.М., Шишкін Г.О. Стан фізичної освіти учнів Запорізької області та Бердянського району
Зінонос Н.О. Методичні аспекти навчання математики іноземних студентів у технічному університеті
Іваницький О.І. Компетентністний підхід до розробки стандарту професійної підготовки фахівців спеціалізації 014.08 Середня освіта (Фізика)
Іващенко В.Е. Інформаційні технології як засіб організації навчального процесу в сучасному ЗНЗ
Калязін Ю.В. Роль інженерно-педагогічної творчості у підготовці інженерів-педагогів
Карплюк С.О. Аналіз сучасного програмного забезпечення для управління навчальним процесом у ВНЗ
Касперський А.В., Кучменко О.М. Деякі питання фразеології та понятійного апарату у методиці фізико-технічних дисциплін
Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф., Дем’яненко-Мамонова В.О. Викладання сучасної електроніки в шкільному курсі фізики
Коваленко В.М. Комп’ютерне моделювання фрактальних множин засобами системи Mathematica
Коваленко О.А. Застосування експрес-контролю у навчанні математики майбутніх учителів початкової школи
Коробов О.В. Використання програми Рower Рoint як засіб формування інформаційної компетентності учнів ЗНЗ
Коробова О.О. Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземної мови в ЗНЗ.
Кортес Х.І., Алєксєєва Г.М. Застосування Embedded Systems у професійній підготовці фахівців вищого навчального закладу
Косогов І.Г., Шишкін Г.О. Аналіз використання учнями джерел інформації при вивченні фізики в старшій школі
Кравченко Н.В. Принципи проектування змісту дисциплін професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
Крамаренко Т.Г. Методи математичної статистики у науково-дослідній роботі педагогів
Красножон О.Б., Степанова К.В. Розв’язування задач з параметром як інноваційний підхід до навчання математики в школі
Кривильова О.А. Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів
Кугай Н.В., Калініченко М.М. Діагностика сформованості організаційно- та комунікативно-методологічних умінь майбутніх учителів математики
Кулінка Ю.С. Візуалізація уроків як сучасна стратегія навчання у середній школі
Лаврентьєва О.О. З досвіду запровадження кваліфікаційного проектування в підготовці студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
Лаврик В.В., Олексенко Є.А. Системи вебінарів з відкритим кодом у дистанційному навчанні
Лазаренко А.С. Змістові складові профорієнтаційної роботи з фізики
Лазарєв М.І. Універсальний комплексний метод навчання комп’ютерних дисциплін
Лазарєва Т.А. Ділові ігри у професійній підготовці майбутніх інженерів-технологів до творчої діяльності
Лапта С.И., Сергеев В.Н., Токарев П.Л., Мирко В.А., Литвинов Ю.В. Виртуальные учебные физические лаборатории
Левківський А.М. Визначення ролі мотиваційної сфери учителів фізики при використанні рейтингового оцінювання навчальних досягнень старшокласників
Лиходєєва Г.В. Про мотиваційний аспект підготовки вчителя математики
Лов’янова І.В., Желєзняк Н.П., Окунєв Б.Й. Особливості побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнів профільної школи
Логвиненко А.О. Особливості моделювання у педагогічному дослідженні
Лук’янова С.М. До питання про методичну підготовку майбутнього вчителя математики в педагогічному університеті
Лягушин С.Ф. Соколовський О.Й. Необхідність і можливість ознайомлення школярів із базовими ідеями статистичної фізики
Малихін А.О. Навчально-методичні завдання: сутність та особливості їх використання у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі “Технології”
Малихін В.А. Професійно важливі якості інженера-педагога як складова їх професійної компетентності
Маляров О.М. Роль емоційного компонента у професійній компетентності майбутніх викладачів
Мацюк В.В. Організація самостійної роботи майбутніх учителів математики у компетентнісно орієнтованій системі професійної підготовки
Мельниченко Р.К. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи.
Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Методичний інструментарій викладача в системі вивчення загальної фізики
Михайленко Л.Ф. Формування вмінь майбутніх учителів математики розв’язувати навчально-методичні задачі
Мінгальова Ю.А. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі активізації науково-дослідної діяльності студентів ВНЗ
Мовчан С.М. Застосування розроблених завдань навчальних проектів з метою реалізації внутрішньопредметних зв’язків алгебри основної школи
Мосіюк О.О. Огляд он-лайн сервісів для створення клікабельних прототипів веб та мобільних додатків
Мостіпака Т.П. Педагогічні технології формування у молоді компетенцій про здоровий спосіб життя
Музиченко С.В. Принципи використання інформаційних технологійу навчальному процесі
Нагорна Н.О. Особливості формування проектно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання у процесі вивчення основ проектування і моделювання
Немченко Ю.В. Формування віртуального середовища професійного зростання засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Нестеренко А.М. Модульне навчання вищої математики у технічному ВНЗ
Новицька Т.Л. Інтеграція ідентифікаторів ORCID з електронною бібліотекою Національної академії педагогічних наук України
Овсянніков О.С. Тенденції вивчення сучасних інформаційних технологій та мов програмування
Онищенко С.В. Місце нанотехнологій та енергоефективності виробництва в технологічній освіті школярів
Онуфрієнко О.Г. Застосування теорії графів до розв’язування прикладних задач як елемент STEM-освіти у математичній підготовці школярів і студентів
Орлова Н.С. Розвиток творчих здібностей майбутніх викладачів професійної освіти на заняттях з моделювання одягу
Орлянський О.Ю. Спеціальна теорія відносності без парадоксальних постулатів
Павленко А.І. Проблеми розвитку наукових понять у педагогічному дослідженні
Павленко М.П. Використання засобів контролю версій для організації навчання програмуванню
Панова С.О. Включення акмеспрямованого спецкурсу у процес фахової підготовки майбутніх учителів математики
Панченко Л.Ф., Самовілова Н.О. Підготовка майбутніх науковців до виконання прозорих та відтворювальних досліджень
Пелагейченко М.Л. Формування іміджу вчителя трудового навчання
Перегудова В.І. Flash-технологія в процесі викладання технічних дисциплін
Подласов С.О., Матвійчук О.В., Бригінець В.П. Використання LMS Moodle для организації змішаного навчання
Поляков С.В. Інноваційні технології як засоби підготовки вчителів трудового навчання та технологій
Рогозіна О.В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до здійснення навчально-дослідницької роботи учнів
Савицька О.С. Забезпечення набуття студентами власного художньо-естетичного досвіду у позааудиторній діяльності
Савченко В.Ф. Гістограми в процесі формування наукових компетенцій з фізики учнів основної школи
Савченко Л.О. Впровадження ігрових ситуацій як засіб підвищення якості навчання у вищій школі
Сальник І.В. Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя фізики
Самборська О.В. Педагогічні умови підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів
Семенишена Р.В., Благодаренко Л.Ю. Значення теоретичної механіки для формування фахової компетентності майбутніх інженерів
Сичікова Я.О. Технології наноарт як засіб популяризації науки.
Сікора Я.Б. Використання управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики
Сліпухіна І.А., Мєняйлов С.М., Рудницька Ж.О. Врахування змісту компетенцій ХХІ століття у навчанні фізики
Смоліна І.С. Стан і перспективи впровадження інформаційних технологій у навчальний процес
Соломенко А.О., Коновал О.А. Система завдань, орієнтованих на розвиток критичного мислення студентів у процесі вивчення теоретичної фізики
Спірін О.М., Вакалюк Т.А. Огляд хмаро орієнтованих засобів створення інтелектуальних карт
Стешенко В.В. Характеристика освітньої програми професійної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання і технології базової загальноосвітньої школи рівня вищої освіти “бакалавр” (з досвіду роботи)
Ткаченко І.А. Використання методологічних підходів у методичній підготовці майбутнього вчителя астрономії
Токарська О.А. До питання інформатичної компетентності сучасного учителя
Толстова О.В. Підготовка майбутнього вчителя до гуманітарно орієнтованої діяльності з математики засобами ІКТ
Тулашвілі Ю.Й., Денисюк М.М. Особливості формування готовності майбутніх ІТ фахівців до професійної мобільності
Харченко М.М. До проблеми формування предметної компетентності з фізики учнів основної школи
Хатько А.В. Використання хмарних сервісів Google у професійній підготовці фахівців
Хоменко В.Г., Павленко Л.В. Особливості проведення експериментальних досліджень майбутніми інженерами-педагогами
Хоменко С.В. Інформатизація професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю
Цина А.Ю. Концептуальні засади реформування трудового навчання в новій українській школі
Черемісіна Т.О. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до навчання учнів конструюванню та моделюванню одягу
Чернєга О.А. Значення навчальної дисципліни “Комунікативні процеси у навчанні” для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Чорнусь С.М. Обґрунтування процесу формування інженерної компетентності майбутніх викладачів деревообробної галузі
Чумаченко Т.І. Створення ситуації успіху на нестандартних уроках математики
Чуприна Г.П. Використання комбінованого методу навчання дисциплін із захисту інформації в процесі підготовки вчителів інформатики
Шаніна Я.А. Теоретичні аспекти організації уроків систематизації та узагальнення знань у системі компетентнісно орієнтованого навчання математики
Шапошник А.М. Стратегія опанування студентами змісту навчання основ хімічних технологій
Шерстньова І.В. Про необхідність коригування математичної підготовки першокурсників
Шишкін Г.О. Дуальна освіта у підготовці майбутніх учителів
Школа О.В. Узагальнення знань майбутніх учителів фізики з курсу теоретичної фізики
Щетиніна О.С. Реалізація змішаного навчання при викладанні комп’ютерних технологій управління проектами
Якименко А.В. Тестові програми як ефективний засіб контролю навчальних досягнень майбутніх учителів трудового навчання
Яценко Т.М. Сучасні освітні технології у формуванні професійних компетенцій вчителя фізики
Dubrovina N., Nestorenko D. Olympiada ako stimul pre studium informacnych technologii v skolach
Langowska-Marcinowska K. Technologie informatyczne w procesie ksztalcenia
Ostenda A., Nestorenko T., Ostenda J. Dual education and its benefits for graduates
Sosnitsky A.V. Principal insufficiency of modern scientific methodology of cognition and its universalization