Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Природничі науки, 2019

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2019 року. – Том 3. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 364 с.

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
Бондар Анастасія. Розв’язування прикладних задач засобами шкільної математики
Бондар Ольга. Ефективність використання інтерактивних технологій на заняттях математично-природничих дисциплін
Воробйова Анастасія. Математика у професії кухаря
Дерябіна Юлія. Елементи теорії фракталів в системі комп’ютерної алгебри
Дік Юлія. Застосування диференціального числення до доведення тотожностей, розв’язання рівнянь та нерівностей
Доманська Катерина. Використання елементів 3-D моделювання при розв’язуванні стереометричних задач

Доманська Катерина. «Хмарні технології» в шкільному курсі математики
Євтухова Тетяна. Застосування стохастичних методів до дослідження об’єктів систем масового обслуговування
Євтухова Тетяна. Прикладний аспект математичної теорії вузлів
Залеська Олександра. Естетичне виховання учнів у процесі навчання математики у старшій школі
Ілієва Анна. Міжнародні математичні конкурси як складова розвитку творчих здібностей учнів
Капран Вікторія. Застосування математичних методів до розв’язування економічних задач
Кривицька Владислава. Практична реалізація методів математичного моделювання в задачах фінансової математики
Куліда Дар’я. Деякі чисельно-аналітичні методи розв’язування диференціальних рівнянь
Лаптєва Ярослава. Використання історизмів у шкільному курсі математики

Отреп’єва Юлія. Особливості впровадження інтерактивних методів навчання математики у закладах загальної середньої освіти

Підсадній Максим. Арифметичні застосування теорії конгруенцій
Сіпєєва Анна. Наукова спадщина видатного вченого Ф.В. Бесселя
Стойчева Єлизавета. Границя числової послідовності
Тарнавська Ірина. Інноваційні освітні технології та методи навчання і викладання
Філіпова Олена. Компетентнісна орієнтація навчання математичного моделювання учнів старшої школи
Чепурненко Віталій. Використання комп’ютерних технологій при розв’язуванні задач оптимізації
Щербина Тетяна. Домашня робота як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
Близнюк Д. П. Дослідження властивостей напівпровідників
Іванова Ярослава. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках фізики в основній школі
Леонова Катерина. Методика вивчення теми «резонанс» у старшій профільній школі
Сарнавський Іван. Взаємодія гамма–квантів з речовиною
Темірханов Сергій. Про розрахунок радіусу ядра атома

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Богданова Лідія. Особливості впровадження інтерактивних технологій в освітній процес закладу загальної середньої освіти
Болгова Ольга. Реалізація проектної технології в особистісно-орієнтованому навчанні старшокласників на уроках технологій
Джансиз Олена. Інноваційні технології в умовах сучаснії школи та на уроках технології
Домбовський Артур. Ефективність застосування ігрових технологій у процесі підготовки спеціалістів комерційного профілю
Кіріленко Анатолій. Дидактичні умови тренінгу в процесі навчання економічних дисциплін
Ковалевська Ганна. Застосування мобільних технологій у навчанні
Коврига Андрій. Чинники формування творчих здібностей учнів на уроках технології
Колесник Ростислав. Творча діяльність учнів на уроках технології
Корзун Наталія. Види і особливості комп’ютерної графіки
Корзун Наталія. Стан педагогічної практики студентів: організаційний аспект
Корзун Наталія. Використання ігрових технологій на уроках трудового навчання
Кузьменко Ганна. Реалізація особистісно-орієнтованих технологій на уроках трудового навчання
Мамушкіна Наталя. Особливості організації проблемного навчання на уроках технології
Місніков Іван. Історичні аспекти організації ігрової діяльності у закладах загальної середньої освіти
Петрищенко Вадим. Вимоги до якості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю
Рибалка Наталія. Перспективи закладу вищої освіти в контексті покращення навчальної діяльності студентів
Рибалка Наталія. Методика навчання учнів 9 класів технології виготовлення вишитих виробів
Селезньов Артем. Дослідження економії електроенергії в побутових умовах
Щербакова Анна. Проектно-технологічна діяльність учнів10-11 класів

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
ТА НАВЧАННІ
Бесхлєбна Валерія. Можливості програми Power Point з поточного контролю дітей першого класу
Буркут Марк. Проблема deepfake у сучасному інформаційному просторі та методи її вирішення
Зубенко Артем. Нормативно-правові основи використання відновлювальних джерел енергії
Карташов Пилип. Експериментальна оцінка складності алгоритму
Клименко Антон. Аудіолекції в інклюзивній професійній освіті
Кравець Катерина. Можливості табличного процесора MS EXCEL
Лаптєва Ярослава. Відкриті освітні ресурси з математики
Медведенко Валентина. Порівняльна характеристика пакетів аналізу статистичних даних
Новак Єгор. Використання комп’ютерних тифлотехнологій у інклюзивному освітньому просторі БДПУ
Падалка Олена. Значення інформаційних технологій в сучасному житті суспільства
Полуляхов Павло. Порівняння програмних засобів для стрворення анімації в навчальних цілях
Романець Андрій. Огляд розробленої програми для створення й проходження тестів
Саліонов Андрій. Розробка автоматизованого засобу для поточного контролю знань студентів з основ наукових досліджень
Салікова Кристина. Дистанційна освіта як нова освітня технологія

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ФІНАНСІВ
Бакутa Діана. Сутність фінансового стану та оцінка результатів діяльності підприємства
Бакута Діана. Роль інтеренет-технологій в просуванні продукції на міжнародний ринокБережна Олександра. Методологічні засади виявлення і реалізації резервів продуктивності праці на промисловому підприємстві

Бешуля Олена. Аналіз інвестиційного проекту при плануванні діяльності підприємства
Бондарук Яна. Особливості формування бюджету у сучасному підприємництві
Баранов Владислав. Фінансовий механізм інвестиційної діяльності комерційних банків
Варвенюк Любов. Оплата праці як фактор ефективності підприємництва
Васютіна Марія. Організація процесу працевлаштування молоді в Україні Валявський Дмитро. Вплив ефективності управління витратами на конкурентоспроможність продукції господарюючими суб’єктами

Власович Олександр. Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні
Войчицька Катерина. Сучасні тенденції підготовки фахівців комерційного профілю
Володченко Антон. Стан та перспективи розвитку трудових ресурсів України
Вольвач Володимир. Вплив іноземних інвестицій на діяльність підприємств України
Галатова Альона. Впровадження інноваційних ресторанних технологій – нова філософія гостинності
Глушкіна Наталя. Розвиток ресторанного господарства в м.Бердянськ
Головченко Анатолій. Антикризове управління підприємством
Госянок Єгор. Фінансові показники, як фактор ефективності діяльності підприємства
Гусарова Ирина. Методи економіко-математичні моделювання у вивченні інфляційних процесів
Гусарова Наталя. Особливості обліку праці та заробітної плати на малому підприємстві (на прикладі територіального центру)
Грек Ангеліна. Проблеми дохідної частини бюджету україни в сучасних умовах
Грицай Максим. Інноваційні методи підвищення якості готових продуктів харчування
Дворецька Анастасія. Державне регулювання економіки : сутність, цілі та межі
Дудка Олена. Формування асортиментної політики підприємств
Зиненко Віталій. Незвичайні фактори, що впливають на смак нашої їжі
Каленков Данило. Моделювання розвитку «зеленої» економіки в умовах сталого розвитку
Катеринич Анна. Доходи населення
Кириченко Вікторія. Соціальне підприємництво як інститут соціального захисту населення
Кириченко Вікторія. Основні тенденції на ринку праці України
Кириченко Вікторія. Методи регулювання валютного курсу
Кіосова Марина. Моделі стратегічного управління підприємством
Клєвцов Юрій. Управління фінансовою безпекою підприємств
Конюхова Тетяна. Державне регулювання зайнятості населення в Україні
Коптєва Валерія. Організація процесу працевлаштування молоді України
Лазнік Григорій. Фінансовий ринок України в умовах глобалізації
Ледовська Луїза. Характеристика якості трудового життя в Україні
Ломан Павло. Мотивація праці працівників у сучасному підприємництві
Лузяник Дмитро. Тренди ресторанного бізнесу в Україні
Македонський Костянтин. Інвестиційний попит як напрям сталого розвитку
Маєвська Ольга. Мотивація праці працівників як фактор підвищення її продуктивності
Мітусов Юрій. Обгрунтування стратегії зростання прибутковості бізнесу
Мухіна Тетяна. Напрями вдосконалення обласного бюджету в умовах формування державного бюджету України
Мяло Вікторія. Сутність та значення іміджу підприємства в сучасних умовах
Неліна Ольга. Розвиток бірж в Україні
Нікіша Марія. Джерела фінансування підприємницких структур: формування раціональної структури
Опара Вікторія. Муляжі страв – інновація ресторанного бізнесу України
Палєнкова Аліна. Шляхи підвищення рентабельності діяльності підприємства санаторно-курортної сфери
Перепадя Євген. Моделювання та прогнозування цінової політики на світовому ринку нафти
Петровський Олександр. Оцінка потенціалу підприємства
Погорелова Діана. Трудова міграція в Україні. проблеми та перспективи розвитку
Подгайний Олександр. Управління персоналом в сучасних умовах конкурентоспроможності
Прончук Дар’я. Проблема формування трудових ресурсів в Україні
Сафонцев Олександр. Тенденції соціального підприємництва в Україні
Сафонцев Олександр. Методи оцінки нематеріальних активів та їх амортизація
Суханов Олексій. Покращення економічної складової підприємства
Степанова Христина. Фінансові механізми економічних криз
Тарасенко Станіслав. Розробка системи управління бізнесом за процесним підходом
Тернова Ганна. Кадровий аутсорсинг як ефективний спосіб забезпечення конкурентоспроможності організації
Тонієвич Аліна. Вплив інфляції на економіку держави
Чернов Анатолій. Моделювання вибору інвестиційного проекту
Шибаєва Дарія. Управління ціновою політикою підприємства
Шуба Олена. Особливості ринку праці в Україні
Щекатуріна Анастасія. Що необхідно знати кожному укаїнцю про свій головний національний продукт?
Юркович Д. Веб-сайт – ефективний інструмент у формуванні іміджу

МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Бачурський Олександр. Перспективи розвитку готельного сервісу в Україні
Брезицька Лілія. Авторитет менеджера як один з пріоритетних аспектів ефективного розвитку підприємства
Буланкіна Олександра. Створення ефективної системи мотивації персоналу
Дуленко Володимир. Аналіз інноваційного розвитку підприємств готельного сервісу
Кир’ян Владислав. Управління конфліктами в педагогічному колективі керівником закладу освіти
Коваленко Олександр. Особливості роботи з учнями, схильними до правопорушень
Кондратенко Юлія. Управлінські імперативи інклюзивної освіти
Лавриненко Аліна. Аналіз стану готельної сфери України
Ледовська Луїза. Мотивація як функція менеджменту в сучасних умовах
Лоцман Павло. Тайм-менеджмент – управління часом
Лоцмaн Пaвло. Тaргетинг
Маєвська Ольга. Мотивація як функція менеджменту
Маєвська Ольга. Роль інтернет- маркетингу у XXI столітті
Мельник Анастасія. Аналіз стану туристичної сфери України
Мінакова Вікторія. Формування готовності керівника закладу освіти до інноваційної діяльності
Молозінова Анастасія. Сучасні засоби мотивації персоналу
Молозінова Анастасія. Філософія маркетингу
Обломов Віктор. Адаптація персоналу на нових робочих місцях
Обломов Віктор. Директ-маркетинг в сучасній формі маркетингової комунікації
Одинока Ольга. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері вищих навчальних закладах
Петрончик Вікторія. Особливості впровадження SMART-технології в освітньому процесі вищої школи
Погорелова Діана. Холакратія або революційний підхід в менеджменті
Погорелова Діана. Сучасні технології менеджменту
Погорелова Діана. Розвиток маркетингової діяльності в інтернеті
Проданова Юлія. Особливості стратегічного планування на підприємствах сфери послуг
Руденко Ксенія. Образ керівника як одна з ключових характеристик іміджу освітнього закладу
Свириденко Марина. Інноваційні освітні проекти та управління їх здійсненням
Сюткіна Анастасія. Аналіз швейцарського досвіду професійної освіти в сфері готельної індустрії
Тодорова Тетяна. Гендерні аспекти в управлінні навчальним закладом
Шемендюк Наталія. Інтернет-маркетинг в туристичних агенствах
Шепєлєва Ірина. Перспективи розвитку світового готельного бізнесу
Шинкaренкo Лiлiя. Oсoбливoстi сoцiaльнoї ефективнoстi в туризмi
Шуба Олена. Фактори мотивації
Шуба Олена. Позитивні та негативні сторони реклами

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Бесхлєбна Валерія. Дослідження плантограми власної стопи
Васильєва Ганна. Комплектування спеціальних медичних груп у вищих навчальних закладах
Вороной Владислав. Основні аспекти проблеми здоров’я студентської молоді
Горай Роман. Методика розвитку гнучкості у дітей молодшого шкільного віку засобами гімнастики
Дойнов Ігор. Низька рухова активність серед молоді в період навчання у ВНЗ
Іванова Марія. Спосіб життя та стан здоров’я сучасної студентської молоді
Калошина Олеся. Фізичне виховання студентів
Комаристов Станіслав. Особливості дозування навантаження на уроках фізичної культури з гімнастики
Круглік Артем. Планування тренувального плану для юнаків у пауерліфтингу на початковому етапі
Кушнірюк Микита. Емоційне здоров’я студентів, які грають у волейбол
Мацухов Данило. Профілактика травматизму на уроках фізичної культури з гімнастики
Мельник Тетяна. Відновлення при посттравматичному деформуючому артрозі гомілковостопного суглоба
Немічева Анна. Лікування та профілактика при завороті кишок
Никифоров Михайло. Необхідність оцінки фізичної підготовленості як складової стану здоров’я
Новак Ірина. Заняття функціональним фітнесом зі студентською молоддю
Парфенова Ганна. Теоретико-методичні основи розвитку психомоторики дітей 5-6 років засобами пальчикової гімнастики
Парфенова Ганна. Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу з гімнастики у школі Перекусихіна Тетяна. Теоретичні основи розвитку гнучкості учнів 6-х класів засобами стретчингу на уроках фізичної культури з гімнастики

Радова Дарія. Аквафітнес як засіб відновлення організму фахівців ІТ-технологій
Сапах Тетяна. Особливості страхування і самострахування під час виконання гімнастичних вправ
Сєрая Дар’я. Форми проведення занять для студенток І-ІV курсів БДПУ
Ткаченко Катерина. Комерційний аспект як одна з основних складових індустрії фітнесу
Худолєєв Роман. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку
Шутова Єлизавета. Моніторинг рівня фізичного стану та фізичної підготовленості студентів гуманітарних та технічних спеціальностей Бердянського державного педагогічного університету

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕКОЛОГІЯ

Барабаш Валерія. Стан атмосферного повітря Запорізької області
Бесхлєбна Валерія. Особливості спортивного тренування жінок
Богданова Мирослава. Дієтичне харчування дітей із синдромом Дауна
Глущенко Ольга. Компоненти професійної підготовки майбутніх фіхівців з фізичної реабілітації
Димова Анастасія. Вплив рухової активності на здоров`я людини Колоколова Катерина. Формування професійної компетентності при піготовці майбутніх фахівців фізичної реабілітації

Кравець Катерина. Оздоровчо-рекреаційні заняття як форма дозвілля студентської молоді
Кулікова Надія. Безпека харчових продуктів як запорука підвищення якості життя
Мавроді Валентина. Вертеброгенні больові синдроми за класифікацією МКХ-10
Нестеренко Аліна, Проценко Владислава. Екологічна освіта як основа сталого розвитку
Примак Євгенія. Проблеми надлишкової ваги в суспільстві
Пшенична Єлизавета. Нові види квітково-декоративних рослин для озеленення міст півдня України
Тарасенко Олексій. Функціональні зміни в організмі при фізичних навантаженнях різної потужності
Татар Сергій. Здоровий спосіб життя студентської молоді
Тимченко Діана. Фітбол як засіб корекції постави
Тонєва Оксана. Стан здоров’я молоді на сучасному етапі розвитку суспільства
Ягодкіна Ілона. Проблема очищення стічних вод та шляхи її вирішення