Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наукова робота

Наукові досягнення колективу БДПУ

В університеті успішно функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють провідні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор В. А. Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор І. І. Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор К. О. Баханов), “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В. В. Кідалов), “Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” (керівник – к.пед.н., професор В. П. Котляр), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор В. В. Крижко), “Поетика художнього твору: традиції та оригінальність” (керівник – к.ф.н., професор О. П. Новик).

Упродовж 2015-2018 років відбулися зміни в кадровому забезпеченні навчального процесу.

Протягом останніх чотирьох років у БДПУ виконано дві роботи, що фінансувалися за рахунок загального фонду державного бюджету, зокрема, у 2017 – фундаментальне дослідження Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов; загальний обсяг фінансування – 289, 399 тис.грн.), у 2018 році – наукова робота молодих вчених Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми” (керівник – к.фіз-мат.н., доц. Сичікова Я.О.; обсяг фінансування – 822,380 тис. грн., зокрема на 2018 рік 320,767 тис. грн.). Загальна сума фінансування виконаних робіт склала 1 111 779 тис.грн.

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);. 035 Філологія.В аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету здійснюється підготовка з 5 наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка; 011 Освітні, педагогічні науки.

В аспірантурі БДПУ навчаються 25 аспірантів, із них денної форми навчання – 15, заочної – 10 (5 – на контрактній основі), у докторантурі – 2 докторанти.

У 2018 р. захищені 8 докторських дисертацій (доценти Барбашова І.А., С. М. Хатунцева, Н. О.А.Кривильова, І. О. Бардус, О. Б.Ярова, О. О. Ніколова, Д. Ч. Чик, В.А Нищета), та 6 кандидатських, у тому числі 2 – у спецрадах БДПУ.

Уперше в історії університету створено спеціалізовану вчену раду із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (голова ради  – ректор, професор Ігор Богданов, заступник голови – професор Людмила Коваль, секретар – професор Вікторія Жигірь). У 2018 р. пройшла перереєстрацію спеціалізована вчена рада К.18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство (голова ради – професор Вікторія Зарва, заступник – професор Софія Філоненко, учений секретар – доцент Ганна Александрова).

У 2018 році в Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконувалося фундаментальне дослідження Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. І.В. Рогозін; обсяг фінансування за повний період – 1 284 565 тис.грн., зокрема на 2018 рік: 396 тис.грн.); проекти молодих учених: Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми” (керівник – канд. фіз-мат. н., доц. Я.О. Сичікова; обсяг фінансування – 822,380 тис. грн., зокрема на 2018 рік 320,767 тис. грн.);. Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” (керівник – канд. пед. н., доц. Ю.О. Єфименко; обсяг фінансування: 1 785, 932 84 тис. грн., зокрема на 2018 р. – 566 833,07 тис. грн.).

Троє молодих учених БДПУ, зокрема, доценти Я.О. Сичікова, В.В. Гнатюк, В.В. Ачкан, є експертами МОН з експертизи держбюджетних проектів.

У 2018 році на базі університету проведені конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема, міжнарождні: ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку, VІІ Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії, Міжнародна наукова конференція «Троянди й виноград: феномени естетичного та прагматичного в літературі та культурі», VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і соціум: етнокультурний аспект», «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»; всеукраїнські: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків», «Провідництво в освіті. Генеза ідеї та рефлексія реалій», «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі», інтернет-конфереція «Професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті розвитку нової української школи».

У 2018 році Бердянський державний педагогічний університет отримав доступ до баз даних Scopus і Web of Science, пройшовши конкурсний відбір серед вишів України.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) (наказ МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року).

2018 рік став завершальним щодо виконання проекту Еразмус+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій».

Упродовж звітного року викладачі університету видали: монографій – 42, навчально-методичних посібників – 56, статей – 714, із них – 100 у закордонних наукових виданнях (15 – у Scopus, Web of Science – 9). Кількість цитувань у Scopus – 319, сумарний h – індекс – 9.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» проведено ІІ тур та підсумкову науково-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Дошкільна освіта».