Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наукова робота

Бердянський державний педагогічний університет – сучасний заклад вищої освіти, центр освіти, науки й культури Північного Приазов’я, багатогалузевий навчально-науковий комплекс, у структурі якого – 6 факультетів та економіко-гуманітарний коледж, де за різними формами навчання здобувають освіту 5,5 тисяч студентів.

В університеті успішно функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють провідні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор Вікторія Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор Ігор Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор Костянтин Баханов), “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор Валерій Кідалов), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор Василь Крижко), “Поетика художнього твору: традиції та оригінальність” (керівник – д.філол.н., професор Ольга Новик).

Упродовж 2016-2019 років відбулися зміни в кадровому забезпеченні освітнього процесу.

Протягом останніх чотирьох років у БДПУ виконано три роботи, що фінансувалися за рахунок загального фонду державного бюджету, зокрема, у 2017 – фундаментальне дослідження Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов; загальний обсяг фінансування – 289, 399 тис.грн.), у 2018 році – наукова робота молодих вчених Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми” (керівник – к.фіз-мат.н., доц. Сичікова Я.О.; загальний обсяг фінансування – 822,380 тис. грн.), у 2019 році – фундаментальне дослідження Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. І.В. Рогозін; загальний обсяг фінансування – 1 284 565 тис.грн.). Загальна сума фінансування виконаних робіт склала 3 508 170 тис.грн.

В аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету здійснюється підготовка з 6 наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка; 011 Освітні, педагогічні науки.

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);. 035 Філологія.

В аспірантурі БДПУ навчаються 28 аспірантів, із них з відривом від виробництва – 21, без відриву – 7, у докторантурі – 2 докторанти.

У 2019 р. захищені 2 докторські дисертації (доценти Валентина Школа, Віталій Ачкан), та 7 кандидатських, у тому числі 2 – у спецрадах БДПУ.

В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради: Д.18.092.01 – із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; К.18.092.02 – із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2019 році в спецраді Д.18.092.01 захищено 1 кандидатську дисертацію, у спецраді К.18.092.02 – 7 кандидатських дисертацій.

У 2019 році в Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконувалося фундаментальне дослідження Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. Ігор Рогозін; обсяг фінансування за повний період – 1 284 565 тис.грн., зокрема на 2019 рік: 393 тис.грн.) та проєкт молодих учених Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” (керівник – канд. пед. н., доц. Юрій Єфименко; обсяг фінансування: 1 785, 932 84 тис. грн., зокрема на 2019 р. – 583,666 тис. грн.).

Професор Валерій Кідалов увійшов до складу української наукової групи Міжнародного проєкту «SELF-SUFFICIENT “HUMIDITY TO ELECTRICITY” INNOVATIVE RADIANT ADSORPTION SYSTEM TOWARD NET ZERO ENERGY BUILDING» за програмою Європейської комісії HORIZON 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE EVALUATIONS 2019.

Науковці БДПУ, зокрема, доцент Яна Сичікова та професор Валерій Кідалов є експертами МОН з експертизи держбюджетних проєктів.

У 2019 році на базі університету проведено 10 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема, ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»; VІІІ Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії; VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”, ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді»; Міжнародна наукова конференція «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі»; ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти», ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами»; Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків»; Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти», ІІІ Всеукраїнська заочна науково-практична студентська конференція «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти».

Збірник Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) (наказ МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року).

Упродовж звітного року викладачі університету видали: монографій – 32, навчально-методичних посібників – 24, патентів – 10, статей – 175, із них: 16 – у Scopus, Web of Science – 27. Кількість цитувань у Scopus – 468, сумарний h – індекс – 11.

У 2019 році на базі БДПУ проведено ІІ тур та підсумкову науково-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Дошкільна освіта».

 

Додаток 1

Презентація