Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Філологічні науки, 2019

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2019 року. – Том 2. Філологічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 224 с.

ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ

Антоненко Ірина. Проблематика творчості М. Драгоманова9

Берегова Юлія. Феномен радянського політичного плакату як засобу ідеологічної пропаганди СРСР (1939-1945 рр.)

Божко Едуард. Радянська ідентичність на південно-східній Україні: від витоків до сучасності

Герич Крістіна. Методика використання прийомів гейміфікації у процесі навчання в основній школі

Голощапова Єлизавета. Методика використання квесту на уроках історії в основній школі

Завадська Тетяна. Місце та роль жінок в Ірані після Ісламської революції 1978-1979 рр.

Іванченко Микола. Як армійський пайок змінив нашу їжу

Капустєнко Юлія. Анекдоти як специфічне історичне джерело

Карпенко Андрій. Чаювання: від англійської аристократичної традиції до символу боротьби за незалежність США

Кіосов Дмитро. Феномен мілітаризації спортивного життя у радянській Україні (20-30 ті роки XX ст.)

Клименко Андрій. Боротьба проти традиційних християнських традицій в УРСР на прикладі запровадження офіційного свята Нового року

Короткий Олексій. Тюремний режим в Гетьманщині XVIII ст.
Костюк Владислава. Трудова міграція з України в контексті світових міграційних процесів нового
Нестеренко Аліна. Хрещення Київської Русі: політичний крок чи духовний вибір Володимира Великого?
Панченко Наталя. Методика організації «перевернутого навчання» на уроках історії у 7-8 класах
Погорєлова Анна. Образ жінок у радянських плакатах 1920-1930-х років Проценко Владислава. Аматорський театр кінця ХІХ – початку ХХ століття як чинник національно-культурного відродження українців

Сорокіна Олена. Становлення і розвиток бердянського театру (друга половина ХІХ століття)
Стойловська Олена. Художня самодіяльність як частина болгарської культури Північного Приазов’я: с. Лозуватка Тохтамиш Марія. Правове регулювання діяльності будинків терпимості та динаміка явища проституції в Таврійській губернії в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

Тютюник Данило. Прояви козацьких традицій українців періоду національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.)
Чегринець Діана. Стандарти і стиль життя студентів радянської України 1920-1930-х років

 

ПРАВОЗНАВСТВО

Бондаренко Вікторія. Дитячий будинок сімейного типу як одна із форм влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Бугасова Маргарита. Використання сервітуту в стародавньому римі і сучасному українському цивільному праві: порівняльна характеристика

Вареник Вадим. Особливості судової системи федеративної республіки Німеччини
Вареник Вадим. Правовий статус тварин за законодавством зарубіжних країн
Дорошенко Даша. Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві України

Мусафірова Олена. Позов про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном: особливості цивільно-правового регулювання

Рожкова Анастасія. Встановлення опіки та піклування за законодавством України
Рожкова Анастасія. Реформування судової системи великобританії у зв’язку з членством у Європейському Союзі
Рожнов Андрій. Напрямки та принципи децентралізації в Україні
Сентюшкін Геннадій. Особливості японської правової системи
Сентюшкін Геннадій. Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності
Шаповал Юлія. Методика використання сторітеллінгу на уроках історії в основній школі
Шостак Аліна. Особловості кримінальної відповідальності медичних працівників у США
Якуніна Юлія. Цивільно-правовий захист наймача за договором найму (оренди) житла

 

МОВА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
Бесчастна Єва. Неологізми в англійській мові на початку ХХІ століття
Бурієва Тетяна. Особливості вживання іншомовних слів у сучасній українській періодиці
Буць Аліна. З’ясувальні конструкції мовленнєвої діяльності в романі В. Шкляра «Ключ»

Вареник Ольга. Лексико-семантичні особливості засобів вербалізації української ментальності в художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть

Воробйова Маргарита. Соціолекти в сучасному публіцистичному дискурсі
Добриніна Ірина. Однородность членов предложения как структурно-семантическая категория синтаксиса
Дрюк Наталія. Класифікація номінативних речень в ідіостилі Миколи Хвильового
Жадан Олена. Функційно-стильовий потенціал порівнянь в образній системі ідіостилю Валер’яна Підмогильного
Захаров Микита. Актуальні питання формування логічної культури майбутніх спеціалістів
Захаров Микита. Особливості комп’ютерних професіоналізмів
Іванова Марія. Стихія води у текстах альбому «Evolve» гурту «Imagine Dragons»
Івахненко Анастасія. Фразеологизмы с противопоставлением: особенности семантики
Івахненко Анастасія. Антонимические фразеологизмы: семантико-стилистический аспект
Ільчук Олена. Зв’язок творчості А.П. Чехова з болгарською літературою Казновська Яна. Структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць української мови з компонентом «власне ім’я»

Кітань Софія. Семантичні властивості дієслів дійсного способу в у романі Б. Антоненка-Давидовича „За ширмою”Кідалова Валентина. Ситуативная классификация употребления существительных и прилагательных – ласковых номинаций в русском языке

Малий Роман. Актуальні питання диференційованої підготовки майбутніх лінгвістів
Маркова Анастасія. Робота з навчальними текстами на уроках української мови
Мигаль Наталія. Про взаємозв’язок категорій оцінки, емоційності й експресивності
Одинець В’ячеслав. Зіставлення англійського та українського молодіжних студентських сленгів
Орлова Катерина. Особливості вербалізації позитивних емоцій в англійській мові
Орлова Катерина. Морфологические особенности и разряды наречий в русском языке
Пелагейченко Дар’я. Прагматика жанров персонального интернет-дискурса
Петренко Ірина. Формування полікультурної особистості майбутнього вчителя
Пономарь Ольга. Специфіка художніх образів у збірці «Українські писання» Митрофана Александровича
Попівщая Вікторія. Особливості семантичних відношень між частинами приєднувальних конструкцій
Савчук Олексій. Діалектизми як лінгвостилістичні одиниці
Семенютіна Ірина. Просторово-ототожнювальні складнопідрядні конструкції в історії мовознавчої науки
Славська Анастасія. Гендерні перетворення в романі “Орландо” В. Вулф
Сластьонова Дар’я. Стилістичні особливості поезії Роберта Бернса
Стариченко Лілія. Двомовна освіта у полікультурному суспільстві
Сухарєва Анна. Структурний, номінативний і комунікативний аспекти парцельованих речень
Татарін Володимир. Проблема еквівалентності в перекладі художнього тексту (на матеріалі роману Дж. Орвелла «1984»)
Шуть Аліна. Дотримання норм української літературної мови в назвах поселень України ХХ століття

 

ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
Бомбіна Александра. Своєрідність сатири С. Довлатова (на матеріалі збірки новел «Компроміс»)
Гречко Наталя. Мовно-художня специфіка історичного роману Василя Чапленка «Чорноморці, або кошовий Харко з усім товариством»

Іванова Марія. Роль сновидінь Карла Великого у французькому героїчному епосі “Пісня про Роланда”
Євсіков Дмитро. Наративні стратегії детективної прози Б. Акуніна
Зайцева Валентина. Національна ідентичність від покоління до поління: бульба і бульбашки
Колодій Євгенія. Детективні риси у творчості Всеволода Нестайка
Лященко Марія. «Чорний ворон. Залишенець» Василя Шкляра як знаковий історичний роман сучасності
Мудрик Богдана. Драматургія О. Островського: інтермедіальний аспект
Наволокина Лариса. Экфрасис как предмет научной рефлексии
Пузанова Ганна. «Святочный рассказ» как «ветвь» русской романтической прозы
Рожкова Ірина. Роль художньої деталі в розкритті поетики роману М. Шолохова «Тихий Дон»
Столяр Ганна. Образ вчителя в оповіданнях Бориса Грінченка «Украла» та «Дзвоник»
Шуть Аліна. Експресіоністичні стильові тенденції у творах Ярослава Галана

 

ПСИХОЛОГІЯ
Антоненко Євгенія. Фактори інтернет-залежної поведінки особистості
Бедринець Діана. Темпоральні характеристики особистості в юнацькому віці
Білоножко Аліна. Психологічний супровід емоційного розвитку дітей з аутичними проявами
Буко Камілла. Фактори виникнення акцентуйованих рис характеру у підлітків
Власенко Тетяна. Вплив батьківського ставлекння на виникнення страхів у дітей дошільного віку
Гладких Тетяна. Дитячо-батьківські відносини як чинник формування «образу-Я» дітей молодшого шкільного віку
Іванюто Алеся. Явище кібербулінгу як психологічна проблема
Ігнатова Анастасія. Психологічні аспекти адаптації першокурсників у закладах вищої освіти
Карацупа Владислав. Ефект розгальмування в соціальних мережах
Карацупа Владислав. Використання транзактного підходу в психодіагностиці особистості
Кейдун Юлія. Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників
Кутєпова Ольга. Теоретичнi основи вивчення проблеми емоцiйної стiйкостi старшокласників
Кучерова Марія. Соціально-психологічні фактори виникнення булінгу в підлітковому віці
Клішко Юлія. Психологічні основи гуманістичних засад управлінської діяльності педагога
Литвяк Владислава. Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці: теоретичний аналіз
Лобанова Наталя. Вплив соціометричного статусу підлітків на формування “Я-концепції”
Лосєва Марія. Вплив самотності підлітка на його інтереси
Медведенко Валентина. Психологічна готовність студентів до участі та організації позааудиторних заходів
Павленко Наталя. Роль релігії та віри у житті сім’ї
Нікітіна Вікторія. Психологічні аспекти ігрової залежності в підлітковому віці
Ніколаєнко Крістіна. Вплив педагогічного стилю спілкування на успішність протікання адаптаційного періоду у першокласників
Романько Богдан. Теоретичні основи комунікативної компетентності особистості
Русанова Ганна. Психологічні особливості самосприйняття підлітків
Силка Катерина. Формування позитивного ставлення до людей похилого віку в підлітковому віці
Склярова Ольга. Психологічний супровід процесу адаптації п’ятикласників до нових умов навчання
Тягнирядно Анастасія. Сім’я як чинник формування гендерної ідентичності молодшого школяра
Тітаренко Аліна. Проблема адаптації першокласників до нових умов навчання
Тронін Руслан. Особливості соціальної адаптації студентів першого курсу до навчання у закладах вищої освіти
Тюленєва Юлія. Особливості вольових якостей підлітків
Фоміна Маргарита. Проблеми девіантної поведінки у дітей підліткового віку
Флінта Діана. Психологічні аспекти конкуренції як міжособистісної взаємодії
Халява Світлана. Синдром емоційного вигорання у вихователів закладів дошкільної освіти
Шакотько Крістіна. Психологічні особливості міжособистісних стосунків в гетерогенних групах підлітків