Кафедра початкової освіти


На фото: у першому ряду (зліва направо) – канд. пед. наук, доцент Олександра Іванівна Шиман; доктор пед. наук, професор Алла Миколаївна Крамаренко; доктор пед. наук, професор Людмила Вікторівна Коваль; канд. філол. наук, доцент Лариса Петрівна Попова; канд. пед. наук, доцент Катерина Іванівна Степанюк.

У другому ряду (зліва направо) – ст. лаборант Марина Миколаївна Нестеренко; асистент Крістіна Юріївна Петрик; ст. викладач Тетяна Володимирівна Ніконенко; канд. пед. наук, доцент Лада В'ячеславівна Чемоніна; ст. викладач Тетяна Костянтинівна Володько; канд. пед. наук, доцент Олена Володимирівна Малицька; ст. лаборант Лариса Михайлівна Чумак; лаборант Тетяна Євгеніївна Мухіна.

Ідея створення кафедри, яка б забезпечувала якісну професійно-методичну підготовку майбутніх учителів початкової школи, народилася давно. Упродовж сорока років після заснування факультету викладачі-методисти, працюючи на різних предметних кафедрах (української мови, математики, природничих дисциплін тощо), не мали змоги повноцінно професійно спілкуватися, разом спрямовувати свої зусилля на розв’язання актуальних проблем як початкового навчання молодших школярів, так і методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Так, у 1999 році була створена кафедра теорії та методики початкового навчання в Бердянському державному педагогічному інституті. Засновником якої був Котляр Володимир Пилипович.

У різні роки методичні дисципліни на факультеті підготовки вчителів початкових класів читали висококваліфіковані викладачі, талановиті дослідники, досвідчені педагоги, активні пропагандисти методичних знань серед учителів міста й області: доцент М. Г. Сердюк (методика української мови), доцент Р. І. Корсовецька (методика російської мови), доценти Д. В. Клименченко, А. Я. Розенберг (методика математики), доцент М. Я. Савчук (методика природознавства), доцент Є. А. Кудліна (методика природознавства), доцент Т. Ф. Потоцька (методика української мови), доцент Л. Г. Вержиковська (методика трудового навчання) та інші.

Першими дисертантами на факультеті, які досліджували проблеми шкільної початкової освіти, були Т. Ф. Потоцька та Л. Г. Вержиковська.

Вже у 2008 р. назву кафедри переіменовано на кафедру «Початкова освіта», а очолила її  доцент Л.В. Коваль (нині – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв).

А з 1 листопада 2014 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Алла Миколаївна Крамаренко.

Нині на кафедрі початкової освіти працює 9 викладачів. Із них: 2 доктори педагогічних наук, професори (Коваль Л. В., Крамаренко А. М.), 4 кандидати педагогічних наук, доценти (Степанюк К.І., Малицька О. В., Шиман О. І., Чемоніна Л. В.), 1 кандидат філологічних наук, доцент (Попова Л. П.), 2 старших викладачі (Володько Т. К., Ніконенко Т. В.).

У 2015 році викладачі кафедри, працюючи над комплексною науково-дослідною темою «Реалізація компетентнісного підходу у системі професійної підготовки магістрів початкової освіти», видали колективну монографію «Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід» за заг. ред. проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк. Пропонована наукова праця містить узагальнені результати досліджень колективу науковців кафедри початкової освіти і фахівців кафедри педагогіки Інституту (нині  – факультету) психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету в галузі дидактико-методичної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в контексті компетентнісного підходу.

Колективна монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

З 2016 року викладачі кафедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти», у рамках якої досліджуються такі проблеми:

1. Теоретико-методологічні засади підготовки магістрів (проф. Л. В. Коваль);

2. Система підвищення якості природничої підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах сталого розвитку суспільства (проф. А. М. Крамаренко);

3. Теоретико-методичні засади формування технологічно-проектних умінь магістрів початкової освіти в умовах підвищення якості освіти (доц. Степанюк К. І.);

4. Підвищення якості процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної мовної освіти учнів (доц. Л. В. Чемоніна);

5. Організаційно-методичні засади лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах підвищення якості освіти (доц. Л. П. Попова);

6. Інформатична підготовка майбутніх учителів початкової школи: якісний аспект (доц. О. І. Шиман);

7. Підвищення якості художньо-орієнтованої підготовки майбутнього фахівця початкової школи (доц. О. В. Малицька);

8. Підвищення якості процесу підготовки майбутніх учителів до здійснення культуротворчої освіти молодших школярів (ст. викл. Т. К. Володько);

9. Підвищення якості застосування технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти (ст. викл. Т. В. Ніконенко).

Порушуючи проблему якості освіти, відповідно у 2016 році викладачами видано засоби діагностики навчальних досягнень студентів, які включають тестові завдання закритої форми та навчально-професійні завдання відповідно до начального плану підготовки фахівців спеціальності 8.01010201 Початкова освіта та розподіляються на блоки : тести з дисциплін циклу професійно-практичної та професійно орієнтованої підготовки, з дисциплін спеціалізацій: «Інформатика» та «Образотворче мистецтво».

Викладачі кафедри є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських й міжвузівських науково-практичних конференцій, а також організаторами власних конференцій: Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору», яка була присвячена 50-річчю факультету початкової освіти та практичної психології (6-7 квітня 2009 року); Всеукраїнська наукова конференція «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти» (27-28 вересня 2011 р.) та співорганізаторами: студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи», яка відбулася 6-7 травня 2015 р. Організатор: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ); VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова й література у проекції різних наукових парадигм» (м. Луганськ, 11 березня 2015 р.).

При кафедрі початкової освіти функціонує аспірантура. За останні роки захищено три кандидатські дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до гуманізації педагогічного процесу» (А. М. Крамаренко, 2006 р.), «Семантична параметризація абстрактних іменників у лінгвістичних словниках» (Л. П. Попова, 2008 р.), «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності» (К. І. Степанюк, 2013 р.).

У 2010 році Коваль Людмила Вікторівна захистила докторську дисертацію «Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий консультант – академік О. Я. Савченко). Коваль Л.В. входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 67.051.02 при Херсонському державному університеті та до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 18.053.01 при Бердянському державному педагогічному університеті.

Досить тісною є співпраця кафедри зі школами та органами освіти міста Бердянська, Бердянського району та Запорізької, Дніпропетровської областей. Про авторитет учених-методистів яскраво свідчить той факт, що викладачі кафедри неодноразово були членами журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». А саме, Л. В. Коваль була головою журі обласного конкурсу «Вчитель року – 2011» (м. Запоріжжя), заступником журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2011» (м. Івано-Франківськ); головою експертної комісії зі спеціальності «Початкова освіта» щодо надання грифів на підручники (математика).

16 жовтня 2014 року Крамаренко Алла Миколаївна захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Сущенко Тетяна Іванівна).

У січні 2015 р. проф. А. М. Крамаренко, доц. О. І. Шиман, О. М. Малицька, Л. В. Чемоніна працювали у складі експертної комісії при МОН України з оцінювання оригінал-макетів підручників для учнів 4 класу.

Сучасний етап розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема, її початкової ланки характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є реальна варіативність, пошук ефективних технологій навчання. Очевидно, що і надалі зазначені тенденції будуть розвиватися, адже це невід’ємна ознака демократизації та гуманізації освіти.

У зв’язку з цим на кафедрі працюють студентські гуртки з проблем упровадження сучасних навчальних технологій початкової освіти.

Проф. Коваль Л. В. керівник гуртка «Сучасні технології навчання в початковій школі», доц. Чемоніна Л. В. – «Проблеми безперервної мовної освіти», доц. Степанюк К. І. – «Проблематика і перспективи творчої проектної діяльності в початковій школі», доц. Малицька О. В. – «Сучасна художня культура». На заняттях гуртків студенти знайомляться з альтернативними інноваційними технологіями, які набувають широкого впровадження в сучасному освітньому просторі.

Студенти, які відвідують заняття гуртків, виступають з доповідями на Днях науки.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Актуальні проблеми початкового навчання.
 • Аналіз творів образотворчого мистецтва.
 • Графічна діяльність з комп’ютерною підтримкою в початковій школі.
 • Графічна компетентність молодших школярів.
 • Декоративно-прикладне мистецтво.
 • Екологічні цінності майбутнього вчителя початкової освіти.
 • Живопис.
 • Історія образотворчого мистецтва.
 • Кераміка.
 • Комп’ютерний дизайн.
 • Композиція.
 • Малюнок.
 • Методика навчання іноземної мови.
 • Методика навчання інформатики в початковій школі.
 • Методика навчання літературного читання.
 • Методика навчання освітніх галузей «Суспільствознавство» і «Природознавство».
 • Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі.
 • Методика навчання російської мови.
 • Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Математика».
 • Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Мистецтво».
 • Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Мови і літератури».
 • Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Суспільство та Природознавство».
 • Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Технології».
 • Методика навчання української мови.
 • Методика розв’язання математичних задач.
 • Методика трудового навчання з практикумом.
 • Мовленнєва майстерність майбутнього вчителя початкової школи.
 • Музичне виховання і основи хореографії з методикою навчання.
 • Ноосферна освіта майбутніх учителів початкової школи.
 • Образотворче мистецтво з методикою навчання.
 • Основи інклюзивного навчання.
 • Педагогічна інформатика.
 • Підручник для початкової школи.
 • Практикум сучасного образотворчого мистецтва.
 • Рисунок.
 • Скульптура та пластична анатомія.
 • Сучасні системи навчання освітньої галузі «Математика».
 • Сучасні системи навчання освітньої галузі «Природознавство» і «Суспільствознавство».
 • Сучасні технології викладання інформатики в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання освітніх галузей «Суспільствознавство» та «Природознавство» в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі.
 • Сучасні технології навчання освітньої галузі «Технології» в початковій школі.
 • Сучасні технології образотворчого мистецтва.
 • Теоретична інформатика.
 • Теоретичні та технологічні основи інформатики в початковій освіті.
 • Техніка графіки.
 • Технологія навчання образотворчого мистецтва в початковій школі.
 • Технологія проектування в початковій школі.
 • Художні техніки сучасного образотворчого мистецтва в початковій школі.
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом.
 • Шкільний курс інформатики початкової школи.

У сучасних умовах якісно змінюється зміст діяльності вчителя початкової школи. Саме тому кафедра багато уваги приділяє розробленню нової системи методичної підготовки майбутніх педагогів, про це свідчать наукові публікації викладачів. За останні роки видано таку наукову та навчальну літературу:

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д.пед.н., проф. Л.В. Коваль, д.пед.н., проф. А.М. крамаренко, ст. викл. Т.В. Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 216 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тести закритої форми та навчально-професійні завдання відповідно до навчального плану підготовки майбутніх фахівців спеціальності 8.01010201 Початкова освіта. Дані засоби представлено блоками: з дисциплін циклу професійно-практичної та професійно орієнтованої підготовки, з дисциплін спеціалізацій («Інформатика», «Образотворче мистецтво»).

Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія / [За заг. ред. : проф. Л. В. Коваль, А. М. Крамаренко, доц. К. І. Степанюк]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – 456 с.

Пропонована друкована праця містить узагальнені результати досліджень колективу науковців кафедри початкової освіти і фахівців кафедри педагогіки Інституту психолого-педагогічної освіти там мистецтв Бердянського державного педагогічного університету в галузі дидактико-методичної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в контексті компетентнісного підходу.

Колективна монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т. В. Ніконенко. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2014. – 288 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тестові завдання закритої та відкритої форм з фахових методик початкового навчання та спеціалізацій «Інформатика», «Образотворче мистецтво», творчі вправи з різних навчальних дисциплін, що складені згідно з Галузевими державними стандартами вищої педагогічної освіти та за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / За ред. д. пед. н. Коваль Л. В., ст. викл. Ніконенко Т. В. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2013. – 120 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тестові завдання закритої та відкритої форм з фахових методик початкового навчання та спеціалізацій «Інформатика», «Образотворче мистецтво», творчі вправи з різних навчальних дисциплін, що складені згідно з Галузевими державними стандартами вищої педагогічної освіти та за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.

Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта / За заг. ред. Л. В. Коваль, Л. В. Чемоніної. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 371 с.

Збірник включає навчальні програми професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта. Усі програми складені згідно з галузевими стандартами вищої освіти за кредитно-модульною та кредитно-трансферною системами. Програма кожної дисципліни містить вступну частину, мету і завдання навчальної дисципліни, її інформаційний обсяг, рекомендовану літературу, чітко визначено форму підсумкового контролю успішності та засоби діагностики навчання.

Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (2 клас) : навч.-метод. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 160 с.

Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 12.09.2011 р. № 1050). Практикум з методики навчання математики в початковій школі містить навчально-професійні завдання з основних питань початкового курсу математики, які носять практико-орієнтований характер, можуть бути використані на практичних і лабораторних заняттях, а також під час організації самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник буде корисним викладачам педагогічних ВНЗ, майбутнім учителям початкової школи та вчителям-практикам.

Коваль Л. В. Актуальні проблеми початкового навчання : дидактико-методичний аспект : навч.-метод. посіб. / Людмила Вікторівна Коваль. – Бердянськ : Вид-во Ткачук О. В., 2015. – 224 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлюються актуальні аспекти розвитку початкового навчання в дидактико-методичному контексті. У цьому процесі пріоритетним є особистісно-орієнтований, компетентнісний, та технологічний підходи, оскільки їх впровадження дозволяє здійснити модернізацію професійного навчання майбутніх фахівців з початкової освіти у контексті розвитку сучасної шкільної практики.

Навчально-методичний посібник може впроваджуватися на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» та «магістр».

Для наукових працівників, магістрантів, учителів початкової школи, викладачів дидактико-методичних дисциплін педагогічних ВНЗ.

Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас) : навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр] / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 216 с. (Лист № 1/11-9314 від 17.06.2014 р.)

Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 12.09.2011 р. № 1050).

Практикум з методики навчання математики в початковій школі містить навчально-професійні завдання з основних питань початкового курсу математики, які носять практико-орієнтований характер, можуть бути використані на практичних і лабораторних заняттях, а також під час організації самостійної роботи студентів.

Навчально-методичний посібник буде корисним викладачам педагогічних ВНЗ, майбутнім учителям початкової школи та вчителям-практикам.

Коваль Л. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі : метод. реком. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 96 с.

Видання містить методичні рекомендації у питаннях та відповідях для студентів денної та заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Сучасні технології навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі» зі спеціальності 7.01010201 Початкова освіта.

Коваль Л. Методика навчання математики в початковій школі : метод. реком. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 96 с.

Видання містить в собі методичні рекомендації у питаннях та відповідях для студентів денної та заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі» за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.

Коваль Л. Підручник для початкової школи : теорія і практика : навч. посіб. / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ, ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 192 с.

Посібник містить методичне забезпечення курсу «Підручник для початкової школи» : програму навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-трансферної системи); розробки лекційних та практичних занять із викладом основних теоретичних положень; засоби діагностики навчальних досягнень студентів, які включають тестові завдання закритої та відкритої форм.

Призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Коваль Л. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас) : навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»] / Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 256 с.

Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 12.09.2011 р. № 1050).

Практикум з методики навчання математики в початковій школі містить короткі відомості про теоретичний матеріал і навчально-професійні задачі з основних питань початкового курсу математики, які носять практико-орієнтований характер, можуть бути використані на практичних і лабораторних заняттях, а також під час організації самостійної роботи студентів.

Призначений для майбутніх учителів початкової школи.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти : монографія / Л. В. Коваль. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – Донецьк : ЛАНДОН - XXI, 2012. – 343 с.

У монографії висвітлюються загальнотеоретичні та дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи. У цьому процесі пріоритетним є технологічний та компетентнісний підходи, оскільки їх впровадження дозволяє здійснити модернізацію професійного навчання студентів у контексті розвитку сучасної шкільної практики.

Для наукових працівників, магістрантів, учителів початкової школи, викладачів дидактико-методичних дисциплін педагогічних ВНЗ.

Інноваційний потенціал вищої педагогічної освіти : колективна монографія / Н. А. Глузман, Л. В. Коваль, М. М. Марусинець, Л. Є. Петухова; [за заг. ред. Л. В. Коваль]. – Донецьк : ЛАНДОН - XXI, 2012. – 503 с.

У монографії висвітлюються актуальні проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що забезпечує збагачення інноваційного потенціалу вищої педагогічної освіти.

Сучасна початкова освіта : вектори розвитку : зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 340 с.

У збірнику висвітлюються теоретико-методичні проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, сучасні орієнтири розвитку початкової освіти в контексті запровадження компетентнісного підходу.

Для науковців, викладачів, студентів, магістрантів, працівників вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкової школи, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку сучасної початкової освіти : технологічний підхід : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 330 с.

У монографії доктора педагогічних наук, професора Л. В. Коваль «Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку сучасної початкової освіти: технологічний підхід» висвітлюються загальнотеоретичні та дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій. У цьому процесі пріоритетним є технологічний підхід, оскільки його впровадження дозволяє здійснити модернізацію професійного навчання студентів у контексті розвитку сучасної шкільної практики.

Монографія адресована науковим працівникам, магістрантам, учителям початкової школи, викладачам дидактико-методичних дисциплін педагогічних ВНЗ.

Коваль Л. В. Методика навчання математики : теорія і практика : підруч. [для студ. за спец. 6.010100 «Поч. навч.», осв.-квал. рівня «бакалавр»] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Харків : ЧП «Принт-Лідер», 2011.  414 с.

Підручник створено відповідно до програми курсу «Методика навчання математики в початковій школі», що рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальна програма для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (лист Міністерства освіти і науки України 1.4/18 – Г -1062 від 9.11.2006 р.).

Зміст підручника структурований на змістові модулі, кожний з яких включає такі позиції: ключові поняття, вимоги до знань і вмінь студентів, теоретичний блок (плани практичних занять і завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання).

Підручник призначений для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкової школи та методистів.

Коваль Л. В. Методика навчання математики: теорія і практика : підруч. [для студ. за спец. 6.010100 «Поч. навч.», осв.-квал. рівня «бакалавр»] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Харків : ЧП «Принт-Лідер», 2011.  414 с.

Підручник створено відповідно до програми курсу «Методика навчання математики в початковій школі», що рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальна програма для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (лист Міністерства освіти і науки України 1.4/18 – Г -1062 від 9.11.2006 р.).

Зміст підручника структурований на змістові модулі, кожний з яких включає такі позиції: ключові поняття, вимоги до знань і вмінь студентів, теоретичний блок (плани практичних занять і завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання).

Підручник призначений для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкової школи та методистів.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи : технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 375 с.

У монографії висвітлюються загальнотеоретичні та дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій. У цьому процесі пріоритетним є технологічний підхід, оскільки його впровадження дозволяє здійснити модернізацію професійного навчання студентів у контексті розвитку сучасної шкільної практики.

Для наукових працівників, учителів, магістрантів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Коваль Л. В. Методика навчання математики : теорія і практика : підруч. [для студ. за спец. 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – Ч. I  Одеса : Автогаф, 2008.  284 с.

Підручник створено відповідно до програми курсу «Методика навчання математики в початковій школі», що рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальна програма для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (лист Міністерства освіти і науки України 1.4/18 – Г -1062 від 9.11.2006 р.).

Зміст підручника структурований на змістові модулі, кожний з яких включає такі позиції: ключові поняття, вимоги до знань і вмінь студентів, теоретичний блок (плани практичних занять і завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання).

Підручник призначений для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкової школи та методистів.

Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 226 с.

Навчально-методичний посібник складається з трьох розділів. У першому розділі аналізуються навчальні технології, які забезпечують підвищення ефективності навчання молодших школярів.

У другому розділі подано програму та методичні рекомендації до курсу для студентів зі спеціальності «Початкове навчання».

Третій розділ дозволить познайомитись з новітньою термінологією, яку використано в курсі «Сучасні навчальні технології в методиці викладання освітньої галузі «Математика».

Крамаренко А. Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи : навч. посіб. [для студ. вищ. пед.. навч. закладів спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 192 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту спецкурсу «Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи» на принципах кредитно-трансферної системи навчання.

Використання навчального посібника буде сприяти формуванню готовності магістрантів до впровадження у цілісний педагогічний процес ВНЗ технології становлення майбутнього вчителя початкової школи з відповідним рівнем екологічних цінностей.

Посібник призначено для студентів педагогічних факультетів вищих спеціальних навчальних закладів, викладачів, аспірантів.

Крамаренко А. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : електрон. навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 (або 8.01010201) „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. –  Бердянськ, 2016. – 352 с.

У посібнику здійснено авторський підхід до викладання курсу „Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи”. Матеріал навчальної книги розкриває інноваційні підходи до викладання курсу „Природознавство” в початковій школі. Зміст електронного посібника структуровано відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу і включає шість змістових модулів.

Посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності „Початкова освіта”.

Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту курсу «Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» на принципах кредитно-трансферної системи навчання.

Використання навчального посібника буде сприяти засвоєнню студентами основних категорій методики навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство», методів та форм організації навчального процесу з предметів «Природознавство» та «Я у світі», шляхів підвищення якості педагогічного процесу з означеного курсу.

Посібник призначено для студентів педагогічних факультетів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.

Крамаренко А. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 ( або 8.01010201) «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – [2-еге вид., перероб. і допов.]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 352 с.

У посібнику здійснено авторський підхід до викладання курсу «Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи». Матеріал навчальної книги розкриває інноваційні підходи до викладання курсу «природознавство» в початковій школі. Зміст структуровано відповідно до вимог кредитно-трансерної системи організації начального процесу і включає шість змістових модулів.

Посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності «Початкова освіта».

Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика : монографія / Алла Миколаївна Крамаренко. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 380 с.

У монографії висвітлено теоретико-методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки.

Подано експериментально-дослідну модель та науково-методичну систему її поетапного забезпечення за рахунок застосування аксіологічного, системного, особистісно-діяльнісного, професійно-гуманного, компетентнісного підходів до формування зазначених цінностей студентів.

Для наукових працівників, учителів початкової школи, магістрантів та студентів педагогічних факультетів ВНЗ.

Крамаренко А. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство»: навч. посіб. [для студ. магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта] / Алла Крамаренко. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту курсу «Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей  «Природознавство» та «Суспільствознавство» на принципах кредитно-трансферної системи навчання.

Використання навчального посібника буде сприяти засвоєнню магістрантами основних категорій методики навчання освітніх галузей  «Природознавство» та «Суспільствознавство» у вищій школі, шляхів підвищення якості педагогічного процесу з означеного курсу.

Посібник призначено для студентів магістратури педагогічних факультетів та викладачів вищих навчальних закладів.

Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с.

У посібнику здійснено авторський підхід до викладання курсу „Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об'єктами природи”. Матеріал навчальної книги Розкриває інноваційні підходи до викладання курсу „Природознавство” в початковій школі. Зміст структуровано відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу і включає шість змістових модулів.

Крамаренко А. М. Методика трудового навчання та художньої праці : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / А.М. Крамаренко, К.І. Донських. – [3-є вид., перероб. і допов.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 302 с.

У посібнику здійснено спробу нового підходу до структуризації змісту курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» на принципах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у ВНЗ.

Використання навчального посібника сприятиме розвитку в майбутніх учителів початкової школи проектної культури, професійно-методичних умінь, практичному опануванню різними формами організації навчально-трудового процесу, вихованню особистісних якостей студентів.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів. Навчальний посібник «Методика трудового навчання та художньої праці» складається з двох розділів. У першому розділі подається «Програма нормативного навчального курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта».

У другому розділі «Навчальний модуль «Методика трудового навчання та художньої праці» подається матеріал, зміст якого структуровано за шістьма змістовими модулями. Кожний з них включає такі позиції: тематичний план, навчальні цілі, опорні поняття, методичні вказівки щодо роботи з модулем, система оцінювання навчальних досягнень студентів; план викладу лекцій, матеріал для опрацювання практичних та самостійних робіт; питання до самоконтролю, тестові завдання до модульних контрольних робіт.

Крамаренко А. М. Методика трудового навчання та художньої праці : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / А.М. Крамаренко, К.І. Донських. – [3-є вид., перероб. і допов.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 302 с.

У посібнику здійснено спробу нового підходу до структуризації змісту курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» на принципах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у ВНЗ.

Використання навчального посібника сприятиме розвитку в майбутніх учителів початкової школи проектної культури, професійно-методичних умінь, практичному опануванню різними формами організації навчально-трудового процесу, вихованню особистісних якостей студентів.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів. Навчальний посібник «Методика трудового навчання та художньої праці» складається з двох розділів. У першому розділі подається «Програма нормативного навчального курсу «Методика трудового навчання та художньої праці» для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта».

У другому розділі «Навчальний модуль «Методика трудового навчання та художньої праці» подається матеріал, зміст якого структуровано за шістьма змістовими модулями. Кожний з них включає такі позиції: тематичний план, навчальні цілі, опорні поняття, методичні вказівки щодо роботи з модулем, система оцінювання навчальних досягнень студентів; план викладу лекцій, матеріал для опрацювання практичних та самостійних робіт; питання до самоконтролю, тестові завдання до модульних контрольних робіт.

Крамаренко А. М. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 394 с.

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до структуризації змісту курсу "Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» на принципах модульно-рейтингової системи навчання.

Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» складається з десяти модулів, кожний з яких включає характеристику навчальних цілей, перелік опорних понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля і виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів, стислий зміст лекцій, плани практичних та лабораторних занять, питання до самоконтролю, зразки завдань до поточного та підсумкового контролю. Така побудова посібника є виправданою, оскільки вона надає студентові можливість детально розібратися в теоретичному матеріалі, перевірити й оцінити свої знання.

У даному посібнику особлива увага приділена висвітленню таких питань: методи навчання природознавства, суспільствознавства, контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів з курсу «Я і Україна»; шляхи підвищення якості педагогічного процесу з означеного курсу.

Посібник призначено для студентів педагогічних факультетів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.

Крамаренко А.М. Гуманістично зорієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи : монографія / А. М. Крамаренко. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток,Лтд», 2008. – 190 с.

У монографії висвітлено процес гуманістично зорієнтованої підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти. Викладено результати теоретико-експериментального обґрунтування технології формування у студентів факультету початкової освіти готовності до успішного здійснення гуманістично спрямованого педагогічного процесу в початкових класах.

Степанюк К. І. Особливості формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності: монографія / Катерина Іванівна Степанюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В, 2014. – 241 с.

У монографії висвітлено процес формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в процесі проектної діяльності.

У роботі подаються теоретико-методологічні підходи до визначення базових понять “дослідницькі вміння”, “проектна діяльність”, “навчально-дослідницькі завдання”. Подано авторський спецкурс “Технологія проектування в початковій школі”, спрямований на формування дослідницьких умінь майбутніх фахівців, комплекси завдань з опорою на проектну діяльність під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.

Для наукових працівників, учителів початкової школи, магістрантів та студентів педагогічних факультетів ВНЗ.

Степанюк К. І. Технологія проектування в початковій школі: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 „Початкова освіта”] / Катерина Іванівна Степанюк. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 151 с.

У навчальному посібнику „Технологія проектування в початковій школі”  подається теорія і практика використання методу проектів на уроках в початковій школі.

Використання навчального посібника сприятиме розвитку в майбутніх учителів початкової школи проектної культури, дослідницьких умінь, вихованню особистісних та професійних якостей студентів.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів та структурований за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу у ВНЗ.

Шиман О. І. Основи інформатики: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта ]. : у 2 ч.: Теоретичні основи інформатики / О. І. Шиман. – Бердянськ : «Колор-прінт», 2013. – 147 с.

«Основи інформатики. Теоретичні основи інформатики» – містить розгляд інформатики як галузі наукового знання і як навчальної дисципліни, технологічних аспектів інформатики, основних положень теорії інформації й соціальної інформатики. В результаті вивчення цих тем у студентів повинне бути сформоване уявлення про загальні проблеми й завдання теоретичної інформатики та про основні етапи інформаційних процесів в суспільстві й освіті. Вони повинні розуміти основні методи одержання, зберігання, обробки, передачі й використання навчальної інформації, а також уміти застосовувати для цього технологічні засоби, які мали бути засвоєні ними під час навчання дисципліни «Інформаційні технології навчання».

Шиман О. І. Основи інформатики: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] : у 2 ч. : Засоби і методи інформатики / О. І. Шиман. – Бердянськ : «Колор-прінт», 2013. – 100 с.

У частині 2 – «Основи інформатики. Засоби і методи інформатики» – описано апаратні і програмні складові інформаційних систем: розглянуто модульний склад ПК (мікропроцесор, пам’ять, периферичні пристрої); проаналізовано види програмного забезпечення, сервісні і офісні програми; охарактеризовано об’єктно-орієнтоване середовище Windows і методи роботи з його об’єктами; проведено огляд програмно-педагогічних засобів (ППЗ) для підтримки навчання інформатики та інших дисциплін в початковій школі.

Шиман О. І. Основи інформатики : навч.-метод. компл. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напр. підготовки 6.010102 Початкова освіта]. – [У 3-х ч.] // Олександра Іванівна Шиман. - Бердянськ: Колор-Прінт, 2014.

У частині 3 – «Елементи програмування. Основи алгоритмізації» – здійснено розгляд основних понять теорії моделей і алгоритмів (формалізації та моделювання, алгоритму й виконавця, властивостей алгоритму, способів представлення базових алгоритмічних структур) та основ програмування (розуміння програми й мови програмування, ознайомлення з поколіннями мов програмування та їх характеристиками, аналіз загальних підходів до процесу програмування); охарактеризовано сучасні підходи до представлення моделей, алгоритмів і програм в початковій школі.

Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с.

Пропонований навчально-методичний комплекс повністю забезпечує освоєння методики навчання інформатики в початковій школі студентами напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. У двох друкованих посібниках розміщено матеріал теоретичних блоків, присвячений розгляду загальних питань методики інформатики та частковим методикам навчання всіх змістових ліній курсу «Сходинки до інформатики» для початкової школи, та матеріал практичних блоків, спрямований на формування методичної компоненти інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи, на розуміння реалізації всіх складових методичної системи навчання основ інформатики молодших школярів через виконання професійно-орієнтованих завдань в умовах варіативної організації навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти.

Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навч.-метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Запоріжжя : «Просвіта», 2012. – 240 с.

Запропонований навчально-методичний посібник включає в себе весь необхідний матеріал для освоєння теоретичних положень та виконання практичних робіт з базового курсу інформаційних технологій студентами напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта педагогічних ВНЗ. Теоретичний матеріал ілюструється значною кількістю структурно-логічних схем, таблиць та екранних копій, практичні уміння та навички набуваються студентами під час опрацювання розроблених завдань професійно-спрямованого змісту.

В повний комплект навчально-методичного забезпечення дисципліни, крім розміщених в цій книзі теоретичних і практичних блоків, входить посібник для виконання самостійних і контрольних робіт, а також диск з доцільно відібраними графічними і звуковими файлами, інтерактивною навчальною програмою, з прикладами дидактичних матеріалів для початкової школи, створеними в різних комп’ютерних середовищах, для започаткування майбутніми вчителями власної бази електронних навчальних посібників.

Завдяки взаємозв’язаному викладу теоретичних даних, практичних та індивідуальних навчально-дослідних завдань з методичними вказівками їх виконання, питань для самоактуалізації, підсумкових контрольних та тестових завдань результатом засвоєння курсу є система знань у галузі інформаційних технологій та практичні вміння використовувати їх для ефективної роботи зі складними текстовими, гіпертекстовими, мультимедійними посібниками та електронними таблицями.

Книги + диск можуть бути корисними всім студентам і викладачам навчальних закладів педагогічного профілю, а також широкому освітянському загалу.

Малицька О.В. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] / Олена Володимирівна Малицька. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 344 с.

У посібнику розглядаються основні методологічні позиції вчителя початкової школи при побудові системи навчання молодших школярів образотворчої діяльності. Показано роль образотворчого мистецтва в художньо-естетичному вихованні школярів і місце предмета «Образотворче мистецтво» в системі загальноосвітніх дисциплін. Розкрито принципи організації художньої творчості дітей на уроках образотворчої діяльності, особливості методики підготовки та організації занять з образотворчого мистецтва.

Посібник адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

Малицька О. В. Методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі: теорія та практика: навч. посіб.  [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102  Початкова освіта, 6.030103  Практична психологія] / Олена Володимирівна  Малицька. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – 312 с.

У посібнику розглядаються основні теоретичні позиції вчителя початкових класів при побудові методичної системи навчання молодших школярів образотворчої діяльності. Показано роль образотворчого мистецтва в художньому вихованні школярів і місце предмета «Образотворче мистецтво» в системі загальноосвітніх дисциплін. Розкрито принципи організації художньої творчості дітей на уроках образотворчої діяльності, особливості методики підготовки й проведення занять з образотворчого мистецтва.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів.

Малицька О. В. Методика викладання образотворчого мистецтва: теорія та практика: навч.-мет. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямів підготовки 6.010102 Початкова освіта, 6.030103 Практична психологія] / О. В. Малицька. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 184 с.

У посібнику розглядаються основні теоретичні позиції вчителя початкових класів при побудові методичної системи навчання молодших школярів образотворчої діяльності. Показано роль образотворчого мистецтва в художньому вихованні школярів і місце предмета «Образотворче мистецтво» в системі загальноосвітніх дисциплін. Розкрито принципи організації художньої творчості дітей на уроках образотворчої діяльності, особливості методики підготовки й проведення занять з образотворчого мистецтва.

Посібник адресований студентам вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів.

Чемоніна Л. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі “Мови і літератури” в початковій школі : практичний курс : навч. посіб. / Лада В’ячеславівна Чемоніна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 160 с.

Посібник містить методичне забезпечення курсу «Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі»: програму навчальної дисципліни; розробки лекцій, практичних занять; підсумкову контрольну роботу; термінологічний словник.

Використання навчального посібника сприятиме повноцінній підготовці майбутніх учителів початкової школи до практичних занять із названої вище навчальної дисципліни.

Адресований студентам вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності “Початкова освіта” і структурований за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу у ВНЗ.

Чемоніна Л. Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початковій і основній школі : монографія / Лада Чемоніна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 156 с.

Монографію присвячено актуальній проблемі безперервної мовної освіти школярів.

У роботі представлені психолого-педагогічні і лінгводидактичні засади забезпечення наступності і перспективності під час вивчення словотвору української мови в початковій і основній школі. Уперше науково обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено дослідну методику опрацювання морфеміки і словотвору в початковій і основній школі на уроках української мови (з урахуванням загальнодидактичних принципів наступності і перспективності).

Книга буде корисною для викладачів і студентів педагогічних ВНЗ, учителів початкової школи і вчителів-словесників загальноосвітніх навчальних закладів, а також може бути використана під час удосконалення навчальних програм, підручників, методичних посібників.

Попова Л. П. Методика обучения русскому языку : учеб.-метод. комплекс / Л. П. Попова. – Бердянск : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 220 с.

Учебно-методический комплекс соответствует учебному плану подготовки студентов 6.010102 Начальное образование ОКУ бакалавр в высших педагических учебных заведениях по кредитно-трансферной системе. В комплексе представлена учебная программа дисциплины, краткое содержание лекций, планы практических и лабораторных занятий, задания к самостоятельной работе, тесты, вопросы к экзамену.

Контакти

E-mail: kafpo11@gmail.com

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія