Кафедра педагогіки


На фото: у першому (верхньому) ряду (зліва направо) – канд. пед. наук, старший викладач Надія Миколаївна Щербакова, канд. пед. наук, старший викладач Анжеліка Сергіївна Толкачова, канд. пед. наук, доцент Лілія Григорівна Ярощук, лаборант Ірина Вадимівна Старостіна, канд. пед. наук, доцент Олена Вікторівна Голуб, канд. пед. наук, доцент Любов Сергіївна Сидоренко

у другому (нижньому) ряду (зліва направо) – канд. пед. наук, доцент Ірина Анатоліївна Барбашова, завідувач кафедри,  доктор пед. наук, професор Лариса Олександрівна Лісіна, канд. пед. наук, доцент Ольга Іванівна Попова.

Кафедра педагогіки, першим завідувачем якої був  Прохор Андрійович Ляшенко, створена в Бердянському педагогічному інституті в 1932 році. Сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Лариса Олександрівна Лісіна.

На кафедрі педагогіки працює 9 штатних викладачів, із них 1 доктор педагогічних наук, професор (Л. О. Лісіна), 6 кандидатів педагогічних наук, доцентів (І. А. Барбашова, О. В. Голуб, О. І. Попова, Л. С. Сидоренко, Л. Г. Ярощук), 2 кандидати педагогічних наук, старші викладачі (Н. М. Щербакова,  А. С. Толкачова), лаборант І. В. Старостіна.

Кафедра педагогіки – одна з основних ланок структури Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв – знаходиться  в постійних наукових і методичних пошуках, розвитку та самовдосконаленні. Концептуальними  засадами розвитку кафедри є національні ідеї, професійне самовдосконалення, розвиток фахової індивідуальності; формування в майбутніх учителів початкової школи професійної компетентності; неперервність їхньої теоретичної та практичної підготовки; співпраця викладача і студента в процесі спільної науково-дослідної діяльності; педагогічний супровід студента в інноваційній навчально-професійній царині вищого навчального закладу; досягнення кожним студентом успіху в особистісному розвитку й навчанні, вдалому працевлаштуванні. Реалізація цих ідей дозволяє здійснити науково-методичну та психолого-педагогічну підготовку спеціаліста, що відповідає сучасним вимогам педагога, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, відповідального, здатного використовувати на практиці отримані знання. Педагога, який володіє навичками роботи в команді і має бажання постійно вчитися; цілеспрямованого, готового не тільки компетентно виконувати завдання, передбачені державним стандартом, а й орієнтується в суміжних галузях діяльності;  бути соціально і професійно мобільним.

Стратегічні напрямки діяльності кафедри:

  • птимізація взаємодії студентів, викладачів, усіх учасників навчально-виховного процесу;
  • реалізація інноваційних форм і принципів організації навчання згідно з вимогами Болонського процесу;
  • розвиток виховного середовища на основі потенціалу національної культури;
  • забезпечення креативності, педагогічної імпровізації та мобільності майбутніх учителів початкової школи, пріоритетів якості освіти як науково-методологічної основи комплексно підготовлених до роботи спеціалістів в умовах, які постійно змінюються.

Викладачі кафедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів у контексті вимог євроінтеграції», результати якої публікують у підручниках, навчальних посібниках, наукових і науково-методичних збірниках, що входять до переліку ВАК України як фахові видання. Значущою в діяльності кафедри є участь її викладачів у рецензуванні магістерських робіт, кандидатських дисертацій, підготовці відгуків на автореферати зі спеціальностей педагогічного напряму. Крім того, кафедра опікується підготовкою педагогічних кадрів для вищої школи шляхом навчання їх в аспірантурі БДПУ, заслуховуючи й обговорюючи звіти про роботу над дисертаціями.

 Викладачі кафедри педагогіки систематично дбають про неперервність наукових пошуків, залучаючи до дослідницької роботи майбутніх фахівців початкової школи. Так, на кафедрі працює  науковий гурток та 3 проблемні групи, які досліджують питання історії педагогіки й сучасні аспекти її розвитку. Результатами  такої спільної діяльності викладачів і студентів є написання  наукових та магістерських робіт, участь у наукових конференціях, олімпіадах тощо.

Поглиблене оволодіння студентами темами або розділами педагогічної науки відбувається ще й у процесі написання  курсових робіт, які мають дослідницький та експериментальний характер й охоплюють найбільш актуальні проблеми педагогіки: навчання, виховання,  розвиток і корекція особистісних якостей, пізнавальних процесів, навчально-виховної діяльності. Така підготовка дасть змогу майбутнім фахівцям початкової школи вдало поєднувати науково-дослідну, викладацьку і практичну роботу. Кафедра педагогіки є джерелом креативних пошуків; науковою школою, яка здійснює викладання і дослідження в неперервній єдності .

У різних видах діяльності (організація проблемних занять, дискусій з науковцями, викладачами інших ВНЗ, участь у святкових вечорах, концертах, наукових конференціях, олімпіадах) здійснюється самореалізація, самоствердження студента — майбутнього педагога початкової школи. З цією метою викладачі щорічно проводять тижні кафедри педагогіки, олімпіади, педагогічні вітальні, зустрічі з педагогами-новаторами області й міста, екскурсії тощо.

Самостійна робота студентів передбачає різноманітні її види: підготовку під безпосереднім керівництвом викладача; самостійну роботу окремого студента або всієї академічної групи над загальним завданням без впливу викладача; самостійну підготовку студента за індивідуальним планом; введення системи відпрацювання пропущених студентом тем і занять та ін. Викладачами кафедри педагогіки розроблене навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій, що сприяє формуванню професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Кафедра педагогіки проводить значну виховну роботу серед студентів, основними завданнями якої є формування особистості майбутнього фахівця, людини з високими морально-духовними якостями громадянина, професіонала-майстра. Викладачі кафедри спрямовують свою діяльність на формування потреби студентів у високих культурних і духовних цінностях, розвиток їхнього творчого потенціалу. 

Перспективами розвитку кафедри педагогіки є:

  • підвищення науково-методичної підготовки викладачів, а також їх науково-дослідного потенціалу;
  • захист викладачами кафедри кандидатських та докторських дисертацій;
  • упровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес;
  • забезпечення взаємодії в системі «суспільство – держава – освіта – особистість професіонала».

Викладачами кафедри за останні роки видано таку наукову та навчальну літературу:

Кафедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного університету (1932 – 2012 рр.) : історія та сучасність (до 80-річчя Бердянського державного педагогічного університету) / [упор. О. В. Голуб]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 354 с.

У виданні викладена історія створення та функціонування кафедр педагогіки і психології Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету: відомості про основні факти біографії професорсько-викладацького складу, основні напрямки і результати досліджень учених різних наукових шкіл, їхні досягнення у викладацькій діяльності (монографії, автореферати, підручники, статті та інші наукові доробки)  (1932 – 2011 рр.).

 Для науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців – усіх, хто цікавиться всіма аспектами історії України.

Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2009. – 197 с.

У навчальному посібнику «Загальні основи педагогіки» розкрито загальні основи педагогіки, знання яких має фундаментальне значення для подальшого вивчення всіх розділів педагогіки. Посібник складається з чотирьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни.

 У першому змістовому модулі розглядаються теоретико-методологічні засади педагогіки, її предмет, функції, завдання, категорії, методологія та методи дослідження.

 Другий змістовий модуль охоплює характеристику узагальненого виховного ідеалу й конкретно-історичної мети національного виховання, аналіз змісту та завдань основних напрямів виховної роботи, сутність процесу розвитку та формування особистості, роль спадковості, середовища, виховання, діяльності в розвитку і формуванні особистості.

 У третьому змістовому модулі з’ясовано психолого-педагогічні критерії визначення основних періодів психічного розвитку особистості, вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості.

 Четвертий змістовий модуль розкриває характеристику цілісного педагогічного процесу, структуру державної системи освіти, принципи та завдання діяльності закладів освіти.

 Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік опорних понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень, зміст лекційних і практичних занять, питання до самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

Барбашова І. А.Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2009. – 232 с.

У навчальному посібнику «Дидактика» розкрито важливі питання теорії освіти і навчання, які мають фундаментальне значення для професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Посібник складається з шістьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни.

 У першому змістовому модулі розглядаються предмет, функції, завдання, категорії, міждисциплінарні зв’язки дидактики, компоненти змісту освіти, сучасні вимоги до його відбору та нормативні документи, у яких він відображений.

 Другий змістовий модуль охоплює характеристику процесу навчання через аналіз суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладання й учіння, розкриття сутності законів, закономірностей, принципів і правил навчання.

 У третьому змістовому модулі з’ясовано сутність, функції, структуру та класифікації методів навчання, види та особливості застосування в процесі навчання дидактичних засобів.

 Четвертий змістовий модуль розкриває різноманітність систем і організаційних форм навчання, характеристику уроку як основного елемента класно-урочної системи навчання, види навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, специфіку позаурочних форм навчання.

 П’ятий змістовий модуль спирається на аналіз процедури моніторингу якості навчання та опис його складових – перевірки, оцінювання та обліку успішності навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 Шостий змістовий модуль присвячений виявленню теоретичних засад провідних технологій навчання.

 Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік ключових понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень, зміст лекційних і практичних занять, питання для самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011.__126 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні основи педагогіки, знання яких має фундаментальне значення для подальшого вивчення всіх розділів педагогіки. Посібник складається з чотирьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни. Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік опорних понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень, зміст лекційних і практичних занять, питання до самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 "Початкова освіта".

Барбашова І. А.  Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 228 с.

У навчальному посібнику розкрито важливі питання теорії освіти і навчання, які мають фундаментальне значення для професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Посібник складається з шістьох частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни. Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік ключових понять, методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу модуля, рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень, зміст лекційних і практичних занять, питання для самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 "Початкова освіта".

Управління навчальним закладом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Немченко С. Г. , Голік О. Б. , Кривильова О. А. , Лебідь О. В.  – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 с.

У підручнику розкриті теоретичні основи та методи побудови організаційних структур управління навчальним закладом, планування навчально-виховного процесу, формування структури колективу, мотивації педагогічної праці, контролю за результатами педагогічної діяльності, впровадження інновацій, професійної культури та її складових керівника навчального закладу.

Засвоєння змісту підручника дозволить  майбутнім керівникам навчального закладу сформувати особисту управлінську концепцію.

 Для магістрантів спеціальності 8.18010020 ”Управління навчальним закладом”, керівників навчальних закладів різних видів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Сидоренко Л. С. Формування духовних цінностей майбутніх учителів початкової школи в навчально-виховній діяльності педагогічного університету : монографія / Любов Сергіївна Сидоренко. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 160 с.

У монографії послідовно викладено теоретичні питання розвитку та становлення духовних цінностей майбутніх вчителів початкової школи із погляду виховання та формування в учнівської молоді самоповаги і свідомого ставлення до майбутньої діяльності в реаліях сьогодення.

Розрахована для використання у навчальному процесі студентами ВНЗ України, а також може бути корисною аспірантам, науковим працівникам.

Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. посіб. (за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2010. – 308 с.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі нової навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти». У структурі посібника розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної, індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки для самостійного опрацювання. У книзі розкрито теоретичні основи, методи конструювання і використання педагогічних тестів, розглянуто основи теорії педагогічних вимірювань. Подано історію становлення та розвитку тестування, роль міжнаціонального тестування. Систематизовано основні принципи, правила складання тестових завдань. Значну увагу приділено обробці результатів тестування, особливостям застосування комп’ютерних технологій у тестуванні, національній системі зовнішнього незалежного оцінювання. Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань. Тексти лекцій містять опорні схеми, таблиці, рисунки.

Методичний комплект (посібник, презентації, праці відомих учених, які допоможуть підготуватися до занять) подано і в електронному варіанті.

Книга адресована науковцям, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів, усім тим, хто цікавиться освітніми вимірюваннями.

Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. Курс лекцій_:_навч._посіб. / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2010. – 186 с.

Посібник містить курс лекцій нової навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» для засвоєння майбутніми педагогами знань щодо теорії та практики освітніх вимірювань. Значну увагу приділено обробці результатів тестування, особливостям застосування комп’ютерних технологій у тестуванні, національній системі зовнішнього незалежного оцінювання, систематизовано основні принципи, правила складання тестових завдань.

Посібник підготовлено за навчальною програмою курсу «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» / Є. П. Нелін, А. С. Раков. – Харків : ПП «Ранок-НТ», 2008. – 20 с. і адресовано студентам та викладачам педагогічних навчальних закладів, учителям-практикам, методистам – усім, кого цікавлять освітні вимірювання.

Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. посіб. / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 304 с.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі нової навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти». У структурі посібника розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки для самостійного опрацювання. У книзі розкрито теоретичні основи, методи конструювання і використання педагогічних тестів, розглянуто основи теорії педагогічних вимірювань. Подано історію становлення та розвитку тестування, роль міжнаціонального тестування. Систематизовано основні принципи, правила складання тестових завдань. Значну увагу приділено обробці результатів тестування, особливостям застосування комп’ютерних технологій у тестуванні, національній системі зовнішнього незалежного оцінювання. Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань. Тексти лекцій містять опорні схеми, таблиці, рисунки.

Книга адресована науковцям, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів – усім, хто цікавиться освітніми вимірюваннями.

 

Ярощук Л. Г. Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу : технологічний аспект : монографія / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2010. – 186 с.

У монографії розкрито проблему педагогічних технологій навчання предметів гуманітарного циклу учнів гімназії, здійснено аналіз понять «педагогічна технологія», «пізнавальний інтерес», «таксономія», «творча особистість». Виявлено зміст, форми та методи навчально-пізнавальної діяльності гімназистів залежно від закономірностей їх вікового розвитку; теоретично обґрунтовані науково-методичні та організаційно-технологічні умови формування освітніх інтересів особистості гімназистів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Доведено, що технологізація навчання предметів гуманітарного циклу забезпечує активізацію пізнавальної діяльності учнів гімназії через спеціальне структурування навчального матеріалу (таксономія), комплексне використання загальнодидактичних принципів, міжпредметних та інтегративних зв’язків у навчальному процесі.

 

Книга буде цікавою й корисною для освітян.

 

Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. / Лілія Григорівна Ярощук. – Луцьк, 2011. – 353 с. + Електронний додаток на CD.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі навчальної дисципліни «Методика виховної роботи». У структурі посібника розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки. У книзі розкрито теоретичні й методичні проблеми методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших школярів, основним формам та методам роботи класовода з батьками.

 Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань.
Книга адресована педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів – усім, хто цікавиться методикою виховної роботи.

Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч.-метод. комплекс / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 320 с.

У навчально-методичному комплексі представлено змістові модулі дисципліни «Методика виховної роботи». У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки. У книзі розкрито теоретичні й методичні проблеми методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших школярів, основним формам та методам роботи класовода з батьками.
Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань.

Книга адресована викладачам, аспірантам, магістрам, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів – усім, хто цікавиться методикою виховної роботи.

Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Лілія Григорівна Ярощук. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 320 с.

У навчальному посібнику представлено змістові модулі дисципліни «Методика виховної роботи». У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, додатки. У книзі розкрито теоретичні й методичні проблеми методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших школярів, основним формам та методам роботи класовода з батьками.

Наведено приклади тестових завдань, що створюють умови для здійснення об’єктивного контролю та самоконтролю знань.

Книга адресована викладачам, аспірантам, магістрам, педагогам-практикам, працівникам системи підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних навчальних закладів – усім, хто цікавиться методикою виховної роботи.

 

Ярощук Л. Г. Історія педагогіки : навч.-метод. комплекс / Лілія Григорівна Ярощук. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 416 с.

У навчально-методичному комплексі представлено змістові модулі дисципліни "Історія педагогіки". У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, короткий термінологічний словник, довідник імен, додатки. Книга містить систематизований виклад основних положень з історії української та зарубіжної педагогіки.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів педагогічних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією педагогічної думки.

 

Ярощук Л. Г. Основи науково-педагогічних досліджень : навч.-метод. комплекс / Лілія Григорівна Ярощук. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 212 с.

У навчально-методичному комплексі представлено змістові модулі дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень». У його структурі розміщено програму, курс лекцій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, запитання для самоконтролю, зміст семінарсько-практичних занять, додатки. Книга містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів педагогічних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами наукових досліджень.

 

Голуб О. В. Історія педагогіки : навч.-метод. комплекс / Олена Вікторівна Голуб. – Бердянськ, 2013. – 248 с.

 

У навчально-методичному комплексі розкрито історико-педагогічні проблеми, явища, діяльність окремих персоналій з урахуванням сучасних досягнень науки, досвіду розбудови й особливостей реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, розвитку школи і педагогіки, а також шкільництва й педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення.

Комплекс складається з п’яти частин відповідно до кількості змістових модулів навчальної дисципліни. Кожний змістовий модуль містить характеристику навчальних цілей, перелік ключових понять, методичні рекомендації щодо опрацювання теоретичного матеріалу, систему оцінювання навчальних досягнень студентів, теоретичний матеріал до лекційних і практичних занять, питання для самоконтролю, зразки завдань до модульного контролю.

 

Сучасні проблеми виховання учнів шкіл-інтернатів : теорія і практика : колективна монографія / Бернадська Л. В., Голуб О. В., Грітчина А. І., Підборський Ю. Г. та ін. / [кер. авт. кол.  О. В. Голуб]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 262 с.

 

Колективна монографія є узагальненням результатів наукових досліджень фахівців із проблем виховання учнів сучасних шкіл-інтернатів. У роботі вченими розкрито актуальні питання щодо особливостей виховного процесу, спрямованого на становлення і розвиток особистості школяра, який перебуває в закладі інтернатного типу.

Матеріали колективної монографії будуть цікавими та корисними для студентів, магістрантів, молодих науковців, вихователів шкіл-інтернатів.

 

Щербакова Н. М. Формування пізнавальної самостійності школярів / Надія Миколаївна Щербакова. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; вип. 9 (129)).

 
 

Немченко С. Г. Педагогіка вищої школи : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Немченко С. Г., Голік О. Б., Лебідь О. В. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 534 с.

У підручнику подано теоретичні засади педагогіки вищої школи: закономірності, принципи, форми та методи, педагогічні технології навчання; охарактеризовано моделі освіти; визначено професійну позицію викладача щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, а також навчально-професійну та науково-дослідну діяльність магістранта; розкрито особливості організації науково-виробничого стажування тощо. На основі аналізу сучасних
процесів розкрито стан вищої освіти України, особливості створення освітнього простору в магістратурі та перспективи розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.  Підручник призначено для студентів, магістрів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.
 

Толкачова А. С. Вступ до спеціальності : навч. посіб. Анжеліка Сергіївна Толкачова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 195 с.

Посібник структурований за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу у ВНЗ. Містить методичне забезпечення з курсу «Вступ до спеціальності»: програму навчальної дисципліни; плани лекцій, практичних занять; виокремлені ключові поняття; завдання для аудиторної роботи та домашніх практикумів; тематика рефератів та методичні рекомендації щодо їх написання; питання до самоконтролю; тестові завдання до кожного модуля; питання до заліку.

Стане в нагоді студентам вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. 

Адреса: Кафедра педагогіки, БДПУ, корпус № 5б, вул. Горького, 19,  м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100

Корпус:

Аудиторія: 5б317

Час роботи: 8.00–17.00

Телефон: 7-54-05

Електронна пошта: pedagogybdpu@ mail.ru

Новини

Всі записи за рік: 2017

Широкі можливості для працевлаштування

Студенти факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти з метою підвищення мотивації до навчання, в рамках вивчення дисциплін «Виробниче навчання» і «Проектування і розробка локальних мереж» відвідали одне з найбільших підприємств нашого міста «Агрінол». На підприємстві…

Турнір – під прицілом об`єктиву Дениса Величка

Ми вже повідомляли про меморіальний «Турнір пам’яті Володимира Пестерова», який розпочався минулої суботи на базі Бердянського медичного коледжу,  де активно змагаються й команди БДПУ. На турнірі побував і наш Денис Величко (Студклуб), традиційно «озброївшись» фотокамерою……

Які проблеми в сучасної молоді?

   24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді. Сьогодні молоді люди, безумовно, набагато сміливіше, ніж їхні попередники,  відстоюють свої права й погляди. Міжнародний день солідарності молоді відзначається щорічно з 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації…

Щоби воїни були здоровими…

Напередодні Великодня в нашому університеті проходив ярмарок, в якому брали участь студенти всіх факультетів. Було зібрано близько 2400 грн. Волонтерська організація БДПУ "Наші Атланти", добавивши трохи коштів, закупила такі необхідні ліки нашим захисникам – бійцям…

Поміркували про головне

21 квітня в аудиторії 202 другого корпусу БДПУ студенти факультету фізико-математичної,  комп’ютерної та технологічної освіти провели захід, спрямований на розвинення особистісних якостей та поважання якостей інших людей, – перегляд фільму «З міркувань совісті» з подальшим…

І знову – перемога!

20 квітня ц. р. в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського відбувся урочистий захід із нагоди вручення нагород переможцям XVI Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці України – 2016».  Співробітниця науково-дослідного сектору БДПУ  Альона Дяденчук зайняла І місце  серед…

Наші – і експерти, і оцінювачі, й члени журі…

18–22 квітня ц. р. в Запоріжжі проходив фінальний етап ХІХ Всеукраїнського турніру юних істориків. У завершальному етапі історичного інтелектуального марафону взяли участь 145 учнів 8-11 класів у складі 29 команд – представників Волинської, Дніпропетровської, Донецької,…

За оригінальність історичного мислення

Із 10 по 13 квітня в Херсонському державному університеті проходила  Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Історія», в якій взяли участь 59 студентів із 35 вищих навчальних закладів України. До складу журі входили: професори Віталій Андрєєв,…

Наші хлопці – молодці!

 Із 18 по 20 квітня в Харкові на базі Харківського авіаційного інституту проходив другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика» серед студентів 1-3 курсів навчання. Наш університет представляли студенти 3 курсу факультету фізико…

Розпочато «Турнір пам’яті Володимира Пестерова»

Уже традиційно для нашого міста, протягом 9 років, проходить меморіальний «Турнір пам’яті Володимира Пестерова» серед чоловічих та жіночих команд з волейболу. Змагання почались минулої суботи, 22 квітня, на базі Бердянського медичного коледжу. Першими турнір розпочали…

Декада фізико-математичних наук

Упродовж двох останніх тижнів викладачі кафедр математики, фізики та методики навчання цих дисциплін і студенти відповідних спеціальностей знаходились у справжньому вирі подій, передбачених планом проведення декади фізико-математичних наук у БДПУ з метою популяризації наукових знань,…

Do you speak English?

  Сьогодні, 23 квітня, відзначається Міжнародний день англійської мови. На честь цього свята студенти гуманітарно-економічного факультету БДПУ провели соціальне опитування серед жителів Бердянська, мета якого – дізнатися: наскільки іноземна мова важлива для місцевих жителів та…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

Оголошення

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія