Кафедра психології


Кафедра психології

Верхній ряд (справа наліво): ст. лаборант кафедри Богдан М.С.,

доцент Черезова І.О., доцент Малихіна Т.П., доцент Дорошенко М.І.,

ст. викладач Колпакчи О.С., доцент Фролова О.В., ст. викладач Кідалова М.М.,

доцент Жук Н.В., ст. лаборант навчальної психолого-консультативної лабораторії Малихіна О.А., асистент Федорик В.В.,

Нижній ряд: доцент Кашкарьова Л.Р., доцент Карапетрова О.В., завідувач кафедри – доцент Горецька О.В., ст. лаборант навчальної психолого-консультативної лабораторії Ляхор Т.В., доцент Чумак В.В

Кафедра психології є одним з підрозділів Факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.
 
Своїми витоками вона сягає у 1932 рік, коли був заснований педагогічний інститут і створена кафедра педагогіки і психології.
 
З 1981р. по 2004 р. кафедрою керував член-кореспондент АПН України, іноземний член Російської Академії освіти, доктор психологічних наук, професор Василь Купріянович Демиденко – відомий український психолог і педагог, автор більше 200 наукових праць.
 
У вересні 2001 року на базі кафедри педагогіки і психології було створено дві самостійні структурні одиниці: кафедра психології та кафедра педагогіки.
 
З 2011 року кафедру психології очолює кандидат психологічних наук, доцент Горецька Олена Віталіївна.
 
На кафедрі працює 12 викладачів, з них 10 кандидатів психологічних наук: доценти О.В. Горецька, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, Н.В. Жук, І.О. Черезова, М.І. Дорошенко, В.В. Чумак, О.В. Карапетрова, О.В. Фролова, М.М. Кідалова, ст. викладач Н.І. Сердюк; ст. викладач О.С. Колпакчи; асистент В.В. Федорик.
 
Кафедра постійно дбає про роботу всіх її членів над підвищенням наукового рівня та педагогічної майстерності. Форми цієї роботи найрізноманітніші: наукові дослідження; широка участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та внутрівузівських науково-практичних конференцій; робота кафедральних науково-методичних семінарів; вивчення досвіду роботи викладачів інших ВНЗ, взаємовідвідування занять; проходження стажування тощо. Систематично розробляються перспективні плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, а також викладачі кафедри систематично проходять незалежне професійне навчання (навчальні програми, семінари, тренінги, майстер-класи, фестивалі, участь у проектах).

20–22 жовтня 2015 року кафедра психології брала участь у сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2015» в номінації «Психологічна допомога постраждалим в АТО та їх сім’ям» та була нагороджена дипломом лауреата конкурсу І ступеня.
 

 

Для покращення якості знань студентів та викладачів кафедра психології щорічно запрошує до спільної праці викладачів інших ВНЗ України, котрі проводять для всіх бажаючих методичні семінари, майстер-класи й тренінги, на яких не лише опрацьовують особистісні проблеми учасників, а й знайомлять їх з новим діагностичним матеріалом, напрямами роботи практичного психолога, шляхами подолання проблем сучасного суспільства тощо.
 
Кафедра психології активно співпрацює з Рівненським державним гуманітарним університетом та Мінським інноваційним університетом. Результатом такої співпраці є написання статей, обмін досвідом, стажування, очна участь у конференції студентів та викладачів.
 
Кафедра психології є активним учасником Фестивалю науки, який щорічно проходить у БДПУ в квітні-травні. Під керівництвом викладачів кафедри готуються наукові доповіді з актуальних проблем психології, студенти презентують свої розробки та захищають кваліфікаційні роботи, проводяться відкриті заняття, майстер-класи, випуски стіннівок з психологічної тематики. Доброю традицією стало проведення інтелектуальної психологічної гри «Що? Де? Коли?», в якій беруть участь студенти різних курсів.

 

Традиційно кожного року в рамках Тижня психології кафедра психології організовує науково-методичні семінари, майстер-класи, тренінги, на яких викладачі кафедри діляться досвідом, новітніми шляхами вирішення психологічних проблем, новими методами діагностичної та корекційної роботи тощо. Прикладом такої традиції став Регіональний фестиваль практичної психології та арт-терапії «Психологічний калейдоскоп», на якому тренерами виступають не тільки викладачі кафедри, а й студенти старших курсів.

 

 

Також для студентів спеціальності 053 Психологія щорічно організовуються інтерактивні заходи: посвята в психологи, психологічні квести, експрес-діагностики тощо.

 

Вже другий рік поспіль, викладачі кафедри психології разом зі студентами беруть участь у Всеукраїнському фестивалі практичної психології та арт-терапії «АРТ-ДИВОСВІТ», де виступають як тренерами, так й учасниками.

 

 

У 2012 році була відкрита навчальна психолого-консультативна лабораторія, основними завданнями якої є:

 • організація та здійснення психолого-педагогічних досліджень навчально-виховного процесу, суб’єктів освітнього простору;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • психолого-педагогічне супроводження педагогічної діяльності;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактика та корекція відхилень інтелектуального і психофізичного розвитку студентів;
 • створення умов для формування досвіду наукової та науково-практичної діяльності обдарованих студентів.

 

Види діяльності лабораторії:

 • навчання – забезпечення умов для проведення практичних занять за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «Психологія», застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових психологічних дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт;
 • діагностування – психологічне обстеження як окремих студентів, так і колективів; моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, ускладнень їх розвитку та навчання;
 • корегування – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку та поведінці, схильності до залежностей і правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій  у навчально-виховному процесі.

Щорічно навчальна психолого-консультативна лабораторія проводить тренінг командостворення, який побудований на основі мотузкового курсу. Це активний тренінг, спрямований на покращення навичок взаємодії команди, командоутворення, згуртування команди та підвищення командного духу начальна психолого-консультативна.

Також традицією стало проведення психологічних кінолекторіїв для студентів університету. На таких зустрічах учасники переглядають фільми з певної психологічної проблематики, зміст яких є суттєво значимим у їх житті; обговорюють актуальні питання, що висвітлені у стрічці; розвивають критичне мислення, комунікативні та професійні навички, поширюють власний кругозір та збагачують його новими знаннями.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, О.В. Карапетрова, О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 280 с.

У навчальному посібнику викладені основні питання з курсів «Психологічна служба в системі освіти», «Експериментальна психологія», «Диференціальна психологія», «Основи психологічного консультування», Матеріал представлено у вигляді запитань і відповідей, що дозволить студентам швидко і легко підготуватись до державного іспиту з психології.

Для студентів і викладачів педагогічних вузів.

Психологія у питаннях і відповідях. Том І : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Колектив авторів за заг. ред. Л.Р. Кашкарьової : Н.В. Жук, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 308 с.

У навчальному посібнику викладені основні питання з курсів «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія» та рекомендації з курсу «Психодіагностика». Комплекс практичних завдань дозволить з’ясувати рівень сформованості у студентів компетентностей, що відповідають підготовці здобувачів першого рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») зі спеціальності «Психологія». Виклад матеріалу у вигляді запитань і відповідей дозволить випускникам швидко і легко підготуватися до державного іспиту.

Для студентів і викладачів педагогічних вузів.

Карапетрова О.В. Методологічні та теоретичні проблеми психології / Олена Володимирівна Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 176 с.

У навчальному посібнику розглядаються найважливіші психологічні категорії – особистість, діяльність, спілкування – з погляду їх теоретичного аналізу, що сформувався у вітчизняній психології. Значна увага приділена методологічним і методичним проблемам вивчення психічних явищ, уточнення сучасних поглядів на предмет психології.

Посібник містить лекційну частину, плани практичних занять, завдання до заліку, рекомендації для самостійної роботи.

Видання орієнтовано на студентів педагогічних закладів, насамперед тих, які навчаються за спеціальністю «Психологія».

Малихіна Т. Психологія спорту / Тетяна Малихіна, Наталя Сердюк. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 215 с.

У навчальному посібнику розкрито найбільш значимі психологічні характеристики процесу підготовки спортсменів, наведено психологічні вимоги до спортивної діяльності. Висвітлено проблеми формування навичок та шляхи підвищення ефективності навчання спортсменів на основі психологічно обґрунтованої організації тренувального процесу, з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів, регуляції їх поведінки і взаємовпливів. Окремо в посібнику наводяться методи вивчення особистості спортсмена, тренера, спортивних груп, також передбачено комплекс спеціальних психологічних завдань, заснованих на конкретних прикладах з життя тренерів і спортсменів. Вирішуючи ці завдання, студенти можуть провести самоперевірку знань і умінь, отриманих в ході вивчення предмету.

Видання адресоване студентам вузів, які навчаються за спеціальностями «Практична психологія», «Фізичне виховання», «Здоров’я людини».

Дорошенко М.І. Вікова психологія : Курс лекцій для студентів спеціальності «Практична психологія». – Бердянськ : БДПУ, 2016.

Навчальний посібник включає курс лекцій із вікової психології за навчальною програмою, їх зміст, основні поняття і ключові слова, запитання для самоконтролю, персоналії, список рекомендованої та використаної літератури.

Розглянуто основні теоретичні погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, охарактеризовано закономірності її формування у віковому аспекті.

Дорошенко М.І. Термінологічний словник. «Загальна психологія», «вікова психологія», «педагогічна психологія», «методика викладання психології» / Марина Дорошенко. – [2-е вид, перероб. і допов.] – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 183 с.

Статті словника розкривають зміст основних психологічних термінів загальної, вікової та педагогічної психології, методики викладання психології.

Словник включає понад 1100 термінів, містить персоналії відомих вітчизняних і зарубіжних психологів і розрахований на студентів, які цікавляться проблемами психології, а також на практикуючих психологів і всіх, хто вивчає теорію психологічної науки.

Черезова І.О. Психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.О. Черезова. – Бердянськ, БДПУ, 2015. – 278 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні основи психології, вікові особливості особистості у процесі навчання та виховання, специфіку педагогічної діяльності, що має фундаментальне значення для становлення особистості майбутнього фахівця.

Посібник складається з теоретичного та практичного курсів, містить зразки тестового контролю, короткий термінологічний словник, список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання, відомості про вчених. Подані опорні схеми та таблиці допоможуть студентові активно усвідомити і засвоїти основи загальної, вікової та педагогічної психології, зрозуміти внутрішній світ людини, що сприятиме ефективній підготовці особистості майбутнього фахівця до професійної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Чумак В.В. Вікова психологія : навч. посіб. / В.В. Чумак. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 196 с.

Навчальний посібник містить програмний матеріал для вивчення курсу «Вікова психологія» і включає курс лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань, список рекомендованої та використаної літератури.

Посібник орієнтовано на студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Малихіна Т.П. Технологія корекційно-розвивальної роботи з підлітками : навч. посіб. / Т.П. Малихіна, Н.І. Сердюк. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 131 с.

У навчальному посібнику викладені основні питання організації корекційно-розвивальної роботи з підлітками, розкриваються її особливості, закономірності і принципи. Висвітлені психологічні особливості емоційно-морального розвитку підлітків та основні напрями роботи з ними. Окремо в посібнику розглядаються форми, засоби, методи і прийоми корекційно-розвивальної роботи з підлітками. Посібник містить корекційно-розвивальні програми, спрямовані на розвиток міжособистісно-соціальної та моральної сфер підлітка.

Видання адресоване науковцям, магістрантам, аспірантам, студентам педагогічних ВНЗ, психологам.

Психологія у питаннях і відповідях. Том III : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03010301 Практична психологія, 7.01010201 Початкова освіта / Колектив авторів за заг. ред. О.В. Горецької : О.В. Горецька, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 252 с.

У навчальному посібнику викладені основні питання з курсів «Девіантологія», «Конфліктологія», «Психологія сім'ї», «Психологія життєвих криз особистості». Комплекс практичних завдань дозволить з'ясувати рівень сформованості знань і вмінь у студентів з циклу дисциплін «Психодіагностика», «Основи психокорекції», «Основи психологічного консультування». Виклад матеріалу у вигляді запитань і відповідей дозволить випускникам швидко і легко підготуватися до державного іспиту.

Для студентів і викладачів педагогічних вузів.

Горецька О.В. Психологія сім’ї : навчальний посібник для студентів спеціальності «Практична психологія», «Початкова освіта» / Олена Горецька, Наталя Сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 216 с.

Навчальний посібник вміщує основний матеріал до опанування курсу «Психологія сім’ї» і включає п’ять тем з методичними рекомендаціями щодо їх опрацювання, зміст лекційних і практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної творчої роботи, питання до самоконтролю, список літератури.

Пропонується добірка діагностичних методик вивчення психологічних особливостей сучасної сім’ї.

Навчальний посібник орієнтовано на студентів педагогічних закладів, насамперед тих, які навчаються за спеціальністю «Практична психологія», «Початкова освіта».

Жук Н. Формирование мотивов природоохранной деятельности младших школьников : монография / Наталия Валентиновна Жук. – Бердянск : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 224 с.

В исследовании, которое стало содержанием монографии, доказано, что влияние школы на состояние экологии значительно возрастет, если центральное место в школьном экологическом образовании будет занимать такое мотивирующее образование внутреннего мира ученика, которое, формируясь в детстве, будет сопровождать его и во взрослой жизни. Таким образованием является «Я» младшего школьника. С учетом того, что «Я» школьника формируется, корректируется и развивается в его самопознавательной деятельности, мы сделали акцент на использовании такого психологического механизма становления мотивов охранного отношения школьника к природе: самопознание школьника – экологическое образование – осмысление и оценка знаний школьниками – их охранное отношение к природе. Доказали, что решающим мотивом охранного отношения к природе выступает целостное и истинное «Я» младшего школьника, его потребность в самопознании и самоутверждении. В монографии сформулирован и обоснован вывод, что становление и развитие «Я» младших школьников и их «Я»-концепции имеет непосредственное отношение к становлению экологической культуры не только учеников начальной школы, но и взрослых людей.

Кашкарева Л. Умственное развитие подростков. Психолого-педагогический мониторинг / Л. Кашкарева. – Германия : LAP LAMBERT Academic Publishsng, 2014. – 176 с.

Современная стратегия образования, личностно ориентированный учебно-воспитательный процесс требуют от учителя учета индивидуальных особенностей каждого школьника, научного подхода к исследованию его потенциальных учебных возможностей, умения прослеживать динамику его умственного развития и разрабатывать научно обоснованные рекомендации по оптимизации этого процесса.

В книге представлена разработанная автором система психолого-педагогического мониторинга умственного развития школьников, определены оптимальные условия и поэтапная процедура его проведения. Раскрыты содержание, структурне компоненты и уровни потенциальных учебных возможностей учащихся подросткового возраста, предложена методика их выявления и технология её применения, приведена коррекционно-развивающая тренинговая методика повышения учебного потенциала подростков.

Представлена авторская модель уровневого обучения как ведущего педагогического условия осуществления психолого-педагогического мониторинга умственного развития учащихся с краткой психологической характеристикой особенностей каждого из уровней обучения.

Книга рекомендуется педагогам и практическим психологам, работающим в системе образования.

Кашкарьова Л.Р. Проблеми спілкування в педагогічному колективі : навч. посіб. / Л.Р. Кашкарьова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 148 с. (6,6 друк. арк.)

Навчальний посібник містить основний матеріал до опанування курсом «Проблеми спілкування в педагогічному колективі». У структурі посібника вміщено лекційний курс, плани семінарських занять та практикум, що дозволить студентам набути знання, уміння та навички для ефективного здійснення комунікативного аспекту майбутньої професійної діяльності. Запропоновано питання для самоперевірки, питання до заліку, програму курсу, короткий термінологічний словник та список літератури до курсу.

Навчальний посібник рекомендовано майбутнім педагогам та практичним психологам. Він також буде корисний фахівцям, що працюють у системі освіти.

Фролова О.В. Етнічні стереотипи в комунікативному полі особистості : монографія / Ольга Василівна Фролова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 136 с.

 

Монографія присвячена проблемі вивчення впливу етнічних стереотипів на структурування комунікативного поля особистості в процесі її соціально-психологічної адаптації у відносно стабільному полі етнічному середовищі.

Монографія буде корисною для розробки соціальних програм, спрямованих на оптимізацію міжетнічних відносин, запобігання посиленню напруження в цій сфері, розв’язання регіональних проблем національної політики. Результати досліджень, представлених в монографії можуть бути використані в практиці психологічної підготовки викладачів, психологів, соціальних працівників для вдосконалення змісту навчальних програм з етнопсихології та соціальної психології.

Карапетрова О.В. Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник / Олена Володимирівна Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2014 – 216 с.

У навчально-методичному посібнику описані ключові поняття базових розділів диференціальної психології, розкриті теоретичні підходи до пояснення причин і чинників що визначають варіації людської психіки, відображені сучасні уявлення про джерела індивідуальних і групових відмінностей, розглянуті основні параметри індивідуального варіювання, представлені найбільш відомі типології індивідуальності.

Посібник містить, лекційну частину, плани практичних занять, тестові завдання з розділів, завдання для самоконтролю, питання до іспиту та психодіагностичний інструментарій до курсу.

Кашкарьова Л.Р. Порівняльна психологія : Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Практична психологія» / Людмила Ромуальдівна Кашкарьова. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 175 с.

Навчально-методичний комплекс містить основний матеріал до опанування курсом «Порівняльна психологія». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються методичні вказівки, конспект лекції, зміст практичного заняття, завдання для самостійної роботи, список літератури. Наведено завдання для індивідуальної творчої роботи, варіанти завдань підсумкової контрольної роботи, питання для самоконтролю, формалізована структура змісту курсу, короткий термінологічний словник, список літератури до всього курсу.

Навчально-методичний комплекс рекомендовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Практична психологія».

Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В. Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 330 с.

У монографії висвітлюються традиційні та нові підходи до вирішення актуальних проблем навчання, виховання та розвитку особистості в сучасному освітньому просторі, що забезпечує збагачення інноваційного потенціалу вищої педагогічної освіти України.

Розрахована на науковців у галузі психології, викладачів і студентів вищої школи, працівників системи освіти.

Дорошенко М.І. Термінологічний словник. Загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, методика викладання психології. Бердянськ : БДПУ, 2013. - 185 с.

Статті словника розкривають зміст основних психологічних термінів загальної, вікової, педагогічної психології, методики викладання психології.

Словник включає понад 1100 термінів, містить персоналії відомих вітчизняних і зарубіжних психологів і розрахований на студентів, які цікавляться проблемами психології, а також для практикуючих психологів і всіх, хто вивчає теорію психологічної науки.

Карапетрова О.В. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку в позашкільній діяльності : посібник / Олена Володимирівна Карапетрова. - Бердянськ : БДПУ, 2013. - 168 с.

Посібник присвячено проблемі соціально-психологічної адаптації молодших школярів у колективі художньої самодіяльності.

Посібник узагальнює провідні концептуальні положення щодо сутності мети, змісту, форм соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку в колективі художньої самодіяльності. Включає в себе практичний матеріал у вигляді комплексної розвивально-корекційної програми з підвищення рівня соціально-психологічної адаптації.

Посібник буде корисним спеціалістам, які займаються організацією діяльності позашкільних закладів освіти для удосконалення форм роботи та навчально-виховного процесу, керівникам колективів художньої самодіяльності, студентам творчих спеціальностей.

Черезова І. О. Основи психології : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ірина Черезова. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. - 134 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні основи психології, знання яких має фундаментальне значення для становлення особистості майбутнього фахівця з будь-якої галузі професійної діяльності.

Посібник складається з теоретичного та практичного курсу, містить зразки тестового контролю, короткий термінологічний словник та список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Схематичне зображення та опорні конспекти допоможуть студентові усвідомити і засвоїти основи психології, зрозуміти внутрішній світ людини, що сприятиме ефективній підготовці особистості до професійної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання.

Кашкарьова Л.Р. Психологічна служба в системі освіти: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Практична психологія». – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 226 с.

Навчально-методичний комплекс містить основний матеріал до опанування курсом «Психологічна служба в системі освіти». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються методичні вказівки, конспект лекції, зміст практичного заняття, завдання для самостійної та індивідуальної творчої роботи, список літератури, довідкові матеріали. Наведено варіанти завдань підсумкової контрольної роботи, питання для самоперевірки, список літератури до всього курсу, документальні матеріали.

Навчально-методичний комплекс рекомендовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Практична психологія». Він буде корисним також практичним психологам навчальних закладів.

Кашкарьова Л. Р. Профорієнтація та профвідбір: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Практична психологія». 2 вид., доповнене. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 197 с.

Навчально-методичний комплекс містить основний матеріал до опанування курсом «Профорієнтація та профвідбір». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються методичні вказівки, конспект лекції, зміст практичного заняття, завдання для самостійної та індивідуальної творчої роботи, контрольні завдання, список літератури.

Наведено варіанти завдань підсумкової контрольної роботи, питання для самоконтролю й самоперевірки, список літератури до всього курсу, короткий термінологічний словник, документальні матеріали.

Навчально-методичний комплекс рекомендовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Практична психологія». Він може бути корисний також практичним психологам навчальних закладів, які проводять профорієнтаційну роботу з учнями, та профконсультантам.

Дорошенко М.И. Психологические особенности понимания слова первоклассниками в структуре устной речи : монография / Марина Дорошенко. – Донецк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 197 с.

В монографии исследуется проблема понимания слова в структуре устной речи. Выявлены психологические особенности процесса понимания слова, динамика, факторы, которые влияют на успешность условий, содействующих его оптимизации. Разработана система лексико-семантических заданий, где отбор и систематизация учебного материала строились с учетом: общедидактических принципов; компонентов обучения (содержательного, мотивационного, операционального); сочетания учебных и игровых действий. Предложена модель поэтапного усвоения семантического анализа слова.

Кашкарьова Л.Р. Вступ до спеціальності «Практична психологія»: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Практична психологія». – Бердянськ: БДПУ, 2011. – 100 с.

У навчально-методичному посібнику представлено основний матеріал до опанування курсом «Вступ до спеціальності Практична психологія». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються методичні вказівки, конспект лекції, зміст практичного заняття, завдання для самостійної та індивідуальної творчої роботи, документальні матеріали, список літератури до теми. Наведено приклади контрольних завдань та питань для самоконтролю й самоперевірки, а також список літератури до всього курсу.

Навчально-методичний посібник рекомендовано студентам, що навчаються за спеціальністю «Практична психологія».

Карапетрова О. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку в колективі творчої спрямованості. / Олена Карапетрова – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – 212 с.

Монографія присвячена узагальненню провідних концептуальних положень щодо сутності мети, змісту, форм соціально-психологічні адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі.

Монографія буде корисною спеціалістам, які займаються організацією діяльності творчих колективів, удосконалювати форми роботи та навчально-виховний процес у позашкільних закладах освіти.

Горецька О.В. Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку : монографія / Олена Горецька. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 168 с.

У монографії досліджується проблема особливостей спілкування батьків з дітьми дошкільного віку. Виявлено психологічні умови оптимізації спілкування, обґрунтовано критерії психологічно оптимального спілкування, показники та рівні прояву ефективності спілкування батьків з дітьми. Розроблено модель впровадження особистісно орієнтованого підходу в процес родинної взаємодії, визначено комплекс методичних засобів оптимізації спілкування батьків з дітьми. Запропоновано програму розвивальної роботи з батьками, спрямованої на оптимізацію взаємин у процесі родинного спілкування та рекомендацій щодо оптимізації спілкування дорослих з дітьми.

Видання адресоване науковцям, магістрантам, аспірантам, студентам педагогічних ВНЗ, психологам.

Чумак В.В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : монографія / Віктор Вікторович Чумак. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 207 с.

Монографію присвячено дослідженню процесу становлення сучасного технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання. В роботі розкрито, обґрунтовано та експериментально перевірено психологічні умови розвитку технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання (на матеріалі креслення). Показано потенціал нових інформаційних технологій при практичному застосуванні теорії поетапного формування розумових дій. На основі експериментального дослідження доведено ефективність психологічних умов розвитку технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання. Результати дослідження представлені в монографії можуть бути цікавими вчителям загальноосвітніх шкіл, методистам при розробці програм з креслення і трудового навчання, науковцям у подальших дослідженнях проблеми розвитку технічного мислення засобами нових інформаційних технологій навчання.

Малихіна Т.П. Попередження аморальних вчинків підлітків: монографія / Тетяна Петрівна Малихіна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 167 с.

Монографія присвячена питанням попередження аморальних вчинків підлітків. У роботі розкривається сутність і характерні особливості аморального вчинку, розглядається його структура, аналізуються різні підходи до попередження відхилень у поведінці підлітків. Виявлені рівні й основні форми аморальних вчинків, що здійснюють підлітки та їх мотиви. Визначені психологічні умови, дотримання яких сприяє процесу запобігання аморальним проявам у поведінці підлітків. Висвітлений найбільш актуальний аспект щодо вирішення проблеми попередження аморальних вчинків – питання зовнішнього вираження внутрішньої структури особистості підлітка. Запропонована програма попередження аморальних вчинків спрямована розвивати свідоме ставлення підлітків до норм моралі і зменшувати, а в деяких випадках зовсім позбутися певних аморальних вчинків учнів в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

Видання адресоване науковцям, магістрантам, аспіратам, студентам педагогічних ВНЗ, психологам.

 

Контактна адреса:

Індекс: 72100

м. Бердянськ,

вул. Горького, 19.

Аудиторія 5Б 108.

Тел. (06153) 7-26-21

Електор. пошта: psuxologiy108@mail.ru

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія