Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми


Пропоновані строки виконання проекту (до 2 років): з __01.08.16 _по _31.07.18__Проект має на меті підвищення рівня енергоефективності та забезпечення екологічної безпе­ки урбосистем України на основі інноваційних технологій і нових матеріалів. Методика реа­лізації проекту пе­редбачає проведення комплексного дослідження за двома рівноцінними нап­рямками. Пер­ший – формування основних наукових і практичних засад технологій отри­мання та дос­лід­ження властивостей нових наноструктурованих напівпровідників для фото­електричних пристроїв, придатних для використання в засобах вимірювальної техніки, сис­темах передачі інформації, генераторах (геліоенергетика) і накопичувачах (промислове й по­бутове спожи­ван­ня, транспорт) електричної енергії. Другий – створення методологічних ос­нов забезпечен­ня й управління екологічною безпекою урбосистем на основі енергозберіга­льних і екологічно безпечних технологій з використанням таких матеріалів. Очікуваним резу­ль­татом реалізації проекту є нау­ково обґрунтоване виявлення резервів й розробка рекомен­дацій щодо досягнен­ня поставленої мети проекту. Актуальність роботи полягає у створенні передумов для вирі­шення економічних ы соціальних проблем в Україні шляхом підвищен­ня рівнів енер­го­збе­реження та раціонального природокористування, а також забезпечення еколо­гіч­ної безпеки урбо­систем на основі інноваційних технологій і нових матеріалів.

 

Прикладна проблема, на вирішення якої спрямовано проект

Відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України, а також з огляду на наявну зовнішньополітичну й соціально-економічну ситуацію, для забезпечення конкуренто­спроможності нашої держави в контексті сталого розвитку суспільства і держави, гостро пос­тала проблема потреби у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, що мають на меті створення матеріалів і технологій для розвитку енергетики альтернативних віднов­лю­ваних носіїв. При цьому, у контексті загальносвітових трендів у цій галузі, науковий продукт і ре­зультат таких досліджень має також забезпечувати якомога вищі рівні екологічної без­пе­ки. Усе вищенаведене дозволить вийти на принципово новий рівень раціонального природо­ко­рис­тування та енергоефективності як окремих урбосистем, так і всієї держави. Комп­лексно вирішити вищезазначены прикладні проблеми можливо шляхом створення нових нано­струк­ту­рованих напівпровідників для фото­електричних пристроїв як передумова створення й широ­кого впровадження при­строїв на їх основі в широкому спектрі галузей економіки у якості не­від’ємного етапу реалізації відповідної створю­ва­ної системи управління екологічною без­пе­кою.

Основна ідея дослідження полягає в методологічно обґрунтованому впровадженні енергоефективних та енергозберігальних технологій для підвищення рівня екологічної безпеки урбосистем шляхом створення нових наноматеріалів на основі напівпровідників, які будуть використані як матеріал для виготовлення фотоелектричних пристроїв накопичення та зберігання енергії.

Робоча гіпотеза: рівень екологічної безпеки, енергоефективності й раціонального природокористування урбосистем підвищиться за умов розроблення технології виготовлення наноструктурованих матеріалів для створення на їх основі фотоелектричних приладів.

Мета проекту: напрацювання комплексу заходів щодо встановлення взаємозв’язку між фізичними характеристиками та морфологічними властивостями наноструктур, сформованих на підкладках монокристалічних напівпровідників А3В5 та А2В6, теоретичне обґрунтування доцільності використання отриманих наноструктур як матеріал для фотоелектричних пристроїв отримання та накопичення енергії, розроблення основ системи забезпечення екологічної безпеки та енергоефективності держави.

 

ОСНОВНІ ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ

 

№ з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи (навчання)

Дата народження

1 Сичікова Яна олександрівна

Канд. фіз.-мат. наук

доцент

Доцент кафедри професійної освіти БДПУ

14.01.1984

1 Дейнеко Наталя Вікторівна Канд.тех.наук Доцент кафедри прикладної механіки Національного університету цивільного захисту України 26.04.1984
2 Кондратенко Олександр Миколайович Канд.тех.наук Доцент кафедри прикладної механіки Національного університету цивільного захисту України 22.02.1984
3 Єфименко Юрій Олександрович Канд. пед. наук доцент Доцент кафедри професійної освіти БДПУ 15.09.1984
4 Гнатюк Віталій Васильович Канд. біол. наук Доцент кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології БДПУ 26.03.1982
5 Онищенко Сергій Вікторович Асистент кафедри професійної освіти БДПУ 24.04.1985
8 Ковачов Сергій Сергійович Студент факультету  фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ 14.05.1993