Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

ФФСК

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ ТА НАУКОВІ ГУРТКИ

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ БДПУ

на 2017-2018 н.р.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СЛАВІСТИКИ

Викладачі кафедри української мови та славістики постійно працюють над розробленням нових форм інноваційної діяльності у роботі зі студентами. Ця робота здійснюється шляхом упровадження педагогами об’єктивних наукових методів добору навчального матеріалу, організації планування й керівництва навчанням на різних рівнях, здійснення раціонального технічного забезпечення, розробки нових форм і методів навчальної діяльності, які забезпечили б отримання студентами необхідних знань і формування умінь та навичок у мінімальний термін.

За невпинного зростання навчальної й наукової інформації постає завдання науково впорядкувати методичні й організаційні форми процесу навчання. З цією метою викладачі кафедри використовують діагностування рівня знань і сформованості умінь та навичок студентів. Діагностика включає в себе контроль й оцінювання; рейтинг студента (оцінка й бали); контроль – поточний, побіжний, підсумковий, тематичний, експериментальний, тренувальний; перевірка рівня грамотності (написання диктантів та робота над помилками, допущених у ньому), перевірка інтелектуального рівня (анкетування) тощо.

Студенти, під керівництвом викладачів, беруть активну участь у роботі щорічної Міжнародної наукової конференції молодих учених «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (організатори – кафедра української мови та славістики), щорічного Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (організатори – кафедра української мови та славістики), щорічного Міжвузівського науково-практичного семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики».

Студентська науково-дослідна робота змістовно розкривається у кропіткій, щотижневій роботі засідань проблемних груп. Основні напрямки роботи засідань проблемних груп: консультації з обрання тем наукових розвідок студентів з мовознавчих напрямків, підготовка виступів студентів на студентських конференціях, публікація тез, статей у наукових збірниках, участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, захист курсових, бакалаврських, магістерських робіт.

Проблемна група «Актуальні проблеми викладання російської мови». Науковий керівник – доц. Алєксєєва Лариса Олександрівна.

Склад групи: Васильців Вікторія Вікторівна (м1РМЛ), Данилкіна Ганна Ігорівна (м1РМЛ), Самойленко Віолета Вадимівна (м1РМЛ)), Бідна Ольга Анатоліївна (м2РМЛ), Брова Світлана Олегівна (м2РМЛ), Капустіна Катерина Андріївна (м2РМЛ), Шубна Вікторія Валеріївна (м2РМЛ).

Проблемна група «Сучасні тенденції соціолінгвістики». Науковий керівник – доц. Вусик Ганна Леонідівна.

Склад групи: Аріошкіна Олена Василівна (м1РМЛ-з), Негода Яна Анатоліївна (м1РМЛ-з), Слободенюк Тетяна Вікторівна (м1РМЛ-з), Терентьєва Ірина Юріївна (м1РМЛ-з), Уємова Марія Сергіївна (м1РМЛ-з), Декастро Валерія Сергіївна (м2РМЛ-з), Чеверда Наталія Олександрівна (м2РМЛ-з).

Проблемна група «Вивчаймо літературну болгарську мову». Науковий керівник доцент Корнієнко Світлана Іванівна.

Склад групи: Свешнікова Анастасія Михайлівна (4НМЛ), Кальма Марія Михайлівна (3АМЛ), Ломова Юлія Валеріївна (3АМЛ), Попівщая Вікторія Вікторівна (4АМЛ), Масалига Ганна (2 курс).

Проблемна група «Сучасні тенденції російської мовознавчої науки». Науковий керівник – доц. Нікішина Тетяна Ігорівна.

Склад групи: Броскова Олена Віталіївна (4РМЛ), Вертегел Валерія Станіславівна (4РМЛ), Решетнікова Дар`я Олександрівна (4РМЛ), Черниця Вікторія Вадимівна (4РМЛ), Березіна Ірина Михайлівна (4РМЛ-з), Шахміна Анастасія Євгенівна (4РМЛ-з).

Проблемна група «Актуальні проблеми сучасної болгаристики». Науковий керівник – доцент Червенко Оксана Борисівна.

Склад групи: Єрохіна Марія Вячеславівна (4АМЛ), Кириліна Аліна Сергіївна (4АМЛ), Летюченко Галина Миколаївна (4АМЛ), Малинка Ольга Олександрівна (4АМЛ), Петрова Тетяна Ігорівна (4АМЛ).

При кафедрі української мови та славістики функціонують два наукових гуртка:

 «Семантична структура номінативних одиниць української мови» (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Олена Анатоліївна  Крижко),

«Динамічні процеси у фонетичній та лексичній системах української мови» (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Валентина Олександрівна Юносова). У межах цих проблемних наукових груп здійснювалися дослідження за такими індивідуальними науковими темами:

 1. Мовні засоби вираження морально-етичних категорій у сучасних поетичних творах – студентки 502 групи Сафонової Аліни Михалівни.
 2. Семантико-стилістична характеристика дієслівної синоніміки у творах І. Багряного – студентки 51 групи Черноконь Інни Андріївни.
 3. Семантичні та стилістичні особливості оказіоналізмів у творах П. Загребельного – студентки 42 групи Шевельової Ганни Юріївни.

(науковий керівник –  канд. філол. наук, доцент Крижко Олена Анатоліївна).

 1. Семантико-стилістичні особливості лексичних діалектизмів у творах Марії Матіоз – студентки 71 групи Галіуліної Євгенії Олександрівни.
 2. Семантичні групи неологізмів у сучасних засобах масової інформації – студента 31 групи Савчука Олексія Юрійовича.
 3. Різновиди стилістичних архаїзмів в історичній повісті Богдана Лепкого «Мотря» – студентки 31 групи Сушич Тетяни Сергіївни (науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Юносова Валентина Олександрівна).

Результатами роботи проблемних і наукових груп кафедри української мови славістики є:

 1. Участь у конференціях:
 2. Підготовлено до участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості», Херсонський державний університет, м. Херсон, 11 травня 2017 року.

– студентку 51 групи ФФСК Черноконь Інну Андріївну, тема доповіді:  «Семантико-стилістичний аналіз дієслівних синонімів на позначення емоційних станів, почуттів та вольових процесів у художніх творах І. Багряного».

– студентку 502 групи Сафонову Аліну Михайлівну, тема доповіді: «Структурні та семантичні особливості  фразеологізмів української мови з компонентами-назвами людини».

 1. Підготовлено до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, 20-21 квітня 2017 р.:

– студентку 31 групи Сушич Тетяну Сергіївну,  тема доповіді: «Різновиди стилістичних архаїзмів в історичній повісті Богдана Лепкого «Мотря»».

 1. Підготовлено до участі у внутрівузівській студентській науковій конференції, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, 18 травня 2017 р.:

– студентку 42 групи ФФСК Шевельову Ганну Юріївну, тема доповіді: «Семантичні та стилістичні особливості оказіоналізмів у творах П. Загребельного»;

– студентку 51 групи ФФСК Черноконь Інну Андріївну, тема доповіді:  «Семантико-стилістичний аналіз дієслівних синонімів на позначення емоційних станів та почуттів у художніх творах І. Багряного»;

– студента 31 групи Савчука Олексія Юрійовича,  тема доповіді: «Семантичні групи неологізмів у сучасних засобах масової інформації»;

– студентку 31 групи Сушич Тетяну Сергіївну,  тема доповіді: «Різновиди стилістичних архаїзмів в історичній повісті Богдана Лепкого «Мотря»».

 1. Опубліковано:

а) наукові статті:

 1. Сафонова А. Мовні засоби вираження морально-етичних категорій у сучасних поетичних творах / А. Сафонова // Філологічні студії : [зб. наук. ст. студентів] [гол. ред. О. Д. Харлан]. Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2017. – Вип. ХІV. – С. 63–69 (0,4 др. арк.).
 2. Сушич Т. С. Різновиди стилістичних архаїзмів в історичній повісті Богдана Лепкого «Мотря» / Сушич Т. С. // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч. 2. – С. 300-302 (0,2 др. арк.).
 3. Галіуліна Є. Стилістичні функції лексичних діалектизмів у творах Марії Матіос / Є. Галіуліна // Філологічні студії : [зб. наук. ст. студентів] / [гол.ред. О. Д. Харлан]. – Бердянськ : Ф-ОП Ткачук О. В., 2017. – Вип. ХІV. – С. 22–26 (0,5 др. арк.).

б) тези доповідей на внутрівузівську наукову конференцію:

 1. Шевельова Г. Семантичні та стилістичні особливості оказіоналізмів у творах П. Загребельного / Г. Шевельова // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 18 травня 2017 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 240–242 (0,2 др. арк.).
 2. Савчук О. Семантичні групи неологізмів у сучасних засобах масової інформації / О. Савчук // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 18 травня 2017 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 221–223 (0,2 др. арк.).

3.Сушич Т. Семантичні групи історизмів у повісті Б. Лепкого «Мотря» / Т. Сушич // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 18 травня 2017 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 226–228 (0,2 др. арк.).

 1. Під керівництвом канд. філол. наук, доцента Юносової В.О. було підготовлено до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання) наукове дослідження «Семантико-стилістичні особливості лексичних діалектизмів у творах Марії Матіоз» студентки 71 групи ФФСК Галіуліної Євгенії Олександрівни.

Робота Галіуліної Євгенії Олександрівни у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури та методики викладання, що проходив на базі Житомирського національного університету імені І. Франка, була  відзначена  грамотою в номінації «Наукова сміливість».

Під керівництвом викладачів кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін студенти брали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, що проходила на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  (студентка 5 курсу ФФСК Назаренко Анна В’ячеславівна та студентка 6 курсу ФФСК Таран Ольга Сергіївна одержали сертифікати учасників олімпіади), у ІІ турі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (студентка 5 курсу ФФСК Назаренко Анна В’ячеславівна посіла І місце (гуманітарний профіль), студентка 3 курсу  ІППОМ Афанасьєва Тетяна Олександрівна посіла ІІІ місце (негуманітарний профіль). Студенти нагороджені Почесною грамотою), у ІІ турі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (студентка 6 курсу ФФСК Таран Ольга Сергіївна посіла ІІ місце (гуманітарний профіль)  і нагороджена Почесною грамотою).

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

Канд. пед. наук, доцент Халабузар О.А. керує проблемною групою «ItisCooltoTranslate». Метою роботи гуртка є розвиток навичок практичної професійної діяльності на базі теоретичних знань, формування у студентів навичок перекладу, розширення та систематизація теоретичних знань студентів у окресленій галузі. Студенти удосконалюють загальнотеоретичні знання, основи перекладу, зокрема роль і значення перекладу для здійснення багатосторонніх зв’язків на різних рівнях комунікації;класифікацію видів перекладу;засоби вірного/адекватного перекладу різних мовних оди­ниць, понять і явищ англійської мови українською;принципи та план аналізу лексико-граматичних трансформацій у спеціальних текстах професійної тематики;лексико-граматичні питання перекладу, семантичні та стильові аспекти перекладу, знати класифікацію видів перекладу. Під час занять студенти вчаться адекватно будувати та перекладати речення, розуміти подану інформацію з певної тематики, розуміти сучасну лексику; вільно володіти теоретичним матеріалом з дисципліни та методологічними основами перекладу; перекладати назви, зокрема географічні, інтернаціоналізми, реалії суспільно-політичного життя, усталені та ідіома­тичні вирази англійської та української мов; користуватися спеціалізованими друкованими словниками, існуючими перекладацькими on-lineІнтернет-ресурасами; використовувати у процесі перекладу веб-контент.

Проблемною групою «Стилістична забарвленість різножанрових текстів» керує канд. пед. наук, доцент Шиманович І. В. Метою проблемної групи є дослідження питань стилістичного розмаїття англійської мови, стилістичної маркованості лексичних одиниць мови, стилістичних потенцій англійської мови в різних структурно-функціональних стилях на морфологічному, лексичному, фразеологічному і синтаксичному рівні згідно з нормами літературного стандарту. Студенти визначають реально існуючі особливості мовних явищ в текстах різних функціональних стилів і передають їх в адекватній інтерпретації засобами рідної мови. Учасники наукової групи презентують доповіді, публікують статті та тези, висвітлюють свої дослідження на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, семінарах та наукових конкурсах, беруть участь у наукових та літературних читаннях, засіданнях круглих столів.

Канд. філол. наук, старший викладачСалюк Б.А. є керівником лінгвокраїнознавчої групи «BritishandAmericanStudies», метою роботи якого є розвиток у студентів практичних умінь володіння англійською мовою, а також формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів, поглиблюючи їх знання про культуру народів-носіїв мови, їхній національний характер, суспільно-державний устрій Великобританії та США, історико-культурний досвід, здобутки в галузі освіти, особливості побуту, традиції і звичаї.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Проблемні групи: 3

Проблемна група «Світова література міжвоєнного двадцятиліття в компаративному вивченні»

керівник – д. філол. наук, проф. О.Д.Харлан. Засідання проблемної групи відбувається три рази на рік. Питання, що розглядалися, мають актуальний характер і визначають один із найважливіших напрямків розвитку сучасної компаративістики – українсько-європейські літературні зв’язки.

Проблемна група «Традиція в історії літератури».

керівник – д. філол. наук, проф. О.П. Новик. Група працює над дослідженням проблеми традиції в історії літератури на матеріалі української письменства. Вивчається явище традиції, традиційні сюжети, мотиви й образи. Засідання проблемної групи відбувається три рази на рік.

Проблемна група «Історія в українській літературі».

керівник – канд. філол. наук, доц. М.М. Богданова. Група працює над дослідженням інтерпретації історичних подій і постатей у художніх творах українських письменників. Вивчається явище традиції, традиційні сюжети, мотиви й образи. Засідання проблемної групи відбувається три рази на рік.

Наукові гуртки: 1

Науковий гурток

«Стильові дискурси в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.».

керівник –д. філол. наук, проф. Н.П.Анісімова. Засідання наукового гуртка проводяться 4 рази на рік. Студенти готують наукові дослідження, використовуючи праці відомих літературознавців, філософів, міфознавців; здійснюють ґрунтовні філологічні аналізи поетичних текстів; розробляють цікаві тематичні презентації; беруть участь у дискусіях щодо певних літературознавчих питань.

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

При кафедрі соціальних комунікацій факультету філології та соціальних комунікацій функціонує науковий гурток «Сучасні проблеми масової комунікації». Керівник – ст. викладач Лукач К. В. Робота наукового гуртка зосереджена на соціальному вимірі медійного контенту, важливих та актуальних питаннях галузі соціальних комунікацій, а саме: людських, інструментально-технологічних, ситуаційних. Під час засідань, які проходять двічі на рік, обговорюються напрямки діяльності гуртка, визначаються пріоритетні напрямки написання студентських наукових робіт, затверджується тематика студентських наукових публікацій, обговорюються питання методології проведення медіа досліджень, заслуховуються доповіді студентів та викладачів та звіти щодо проведеної роботи. Усі заходи відображено у протоколах засідання наукового гуртка.

КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

Проблемна група «Питання сучасної літератури»

Мета – ознайомити студентів із сучасними літературними тенденціями, жанровим та стильовим розмаїттям новітнього письменства, його взаємодією з кіно, телебаченням, масмедіа, шоу-бізнесом тощо.

Передбачається розгляд широкого кола питань елітарної та масової літератури, письменників, які репрезентують англійську, американську, німецьку, польську, французьку традицію, у взаємозв’язках із слов’янськими літературами.

До групи залучаються студенти 3–4 курсів та магістранти.

Засідання клубу проводиться один раз у квартал.

Читацький клуб «Калліопа»

Мета – об’єднати студентів і викладачів, які цікавляться літературою, захоплюються читанням, прагнуть ознайомитися з найкращими зразками класичної та сучасної української та світової літератур.

Завдання:

 • організація інтелектуального спілкування;
 • розвиток у студентів читацьких інтересів;
 • сприяння розвитку соціальної активності студентів;
 • формування високих моральних якостей, патріотизму;
 • сприяння самовдосконаленню, особистісному росту, розкриттю творчих здібностей;
 • створення атмосфери дружби, взаєморозуміння, доброзичливості між учасниками.

Засідання клубу проводиться один раз у квартал.